Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyesterettsdommer Bergljot Webster

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyesterettsdommer Bergljot Webster"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyesterettsdommer Bergljot Webster
Bedriftsadvokater - innsikt og uavhengighet Synspunkter fra advokatlovutvalgets arbeid Høyesterettsdommer Bergljot Webster

2 Det svenske standpunktet:
Hva er en advokat? Det svenske standpunktet: En advokat må drive selvstendig advokatvirksomhet eller være ansatt i en advokatvirksomhet. Advokat = privatpraktiserende advokater. EU-domstolen: Akzo Nobel En bedriftsadvokat kan være advokat, men ikke med de samme privilegiene overfor Kommisjonen/EU-organer som en uavhengig advokat .

3 Norsk gjeldende rett – i hovedtrekk:
Dl. § 231: En advokat kan ikke yte juridiske tjenester til andre, med mindre han driver eller er ansatt i en advokatvirksomhet ("rådgivningsmonopolet"). Dl § 233: En advokat kan yte juridiske tjenester til arbeidsgiveren og til medlemmer i en organisasjon advokaten er ansatt i.

4 Lik problemstilling for
Bør det fortsatt være adgang til å benytte tittelen advokat når man er ansatt og yter juridiske tjenester til arbeidsgiveren? Lik problemstilling for Offentlige advokater (regjeringsadvokaten og kommuneadvokatene) Bedriftsadvokater

5 Uavhengighet Hovedinnvendingen mot internadvokatene:
Mangel på uavhengighet: Advokaten skal gi råd uten å skjele hen til noen andre interesser enn klientens Uavhengighet av hva? Egeninteresser Arbeidsgiveren Motparten Det offentlige Klienten

6 Uavhengighet Privatpraktiserende advokats uavhengighet
Avhengig av klienten? Ingen arbeidsgiver hvis partner Avhengighet til andre i advokatselskapet? Inntjeningsforventninger Forventinger om klienttilfang Uavhengig av motparter Interessekonflikter

7 Uavhengighet "Jeg vil hevde at det er kun advokater som har en solid økonomi, generert fra en rekke klienter hvor ingen er dominerende mht advokatens omsetning, som kan tillate seg å ikke ha et sidesyn på sin egen økonomi og dermed være uavhengig." Tor W. Andreassen

8 Uavhengighet Offentlig ansatte advokater og bedriftsadvokaters uavhengighet: Ansatt Lønn, bonus og andre arbeidsbetingelser Arbeidsgiver styringsrett (begrensninger for det faglige?) Oppsigelsesvern – klienten blir ikke borte En klient – arbeidsgiveren Innsikt Identifikasjon Alltid uavhengig av motparten - sjelden interessekonflikter

9 Uavhengighet Oppsummering – og sammenligning: Alle har egeninteresser
Internadvokater har en klient; arbeidsgiveren – den privatpraktiserende kan ha flere klienter Uavhengighet av motparten Uavhengighet av det offentlige

10 Uavhengighet Advokatlovutvalgets overveielser:
Markere manglende uavhengighet overfor omverden? Tittel, brevark osv. Krav til intern organisering for å oppnå uavhengighet? Strukturelt Fysisk Begrensinger i adgangen til å knytte arbeidsgodtgjørelsen til bedriftens resultat? Begrensning i arbeidsgivers instruksjonsrett når den ansatte advokaten gir juridiske råd? Andre særregler for internadvokater?

11 Taushetsplikt Taushetsplikt for internadvokater i norsk rett
Rt s (Balder): «Dersom det aktuelle dokument er et resultat av en rådgivning fra den ansatte advokats side som kan likestilles med den funksjon som en frittstående advokat ville hatt, vil taushetsplikten for de nevnte advokater være den samme.»

12 Taushetsplikt Plikt og rett for advokaten
Bedriftens rett til å holde korrespondansen unna innsyn fra kontrollmyndigheter og politi Finanstilsynets oppfatning av finanstilsynsloven § 3 "Institusjonen plikter når som helst … å la tilsynet få innsyn i og i tilfelle få utlevert til kontroll institusjonens protokoller, registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale, bøker, dokumenter, datamaskiner eller annet teknisk hjelpemiddel og materiale som er tilgjengelig ved bruk av slikt hjelpemiddel samt beholdninger av enhver art." = alt, også advokatråd "Hvis opplysningsplikten som er pålagt institusjonen … ikke oppfylles, kan opplysningsplikten pålegges de enkelte tillits- og tjenestemenn i institusjonen." = inkl. bedriftsadvokater

13 Taushetsplikt Særlig om EU-domstolens avgjørelse i Akzo Nobel saken
E-post med konkurranserettslige spørsmål fra selskapsledelsen i et land til juridisk avdeling i konsernet i annet land. Bedriftsadvokater inngår "funksjonelt, strukturelt og hierarkisk" i den virksomheten de er ansatt i. Bedriftsadvokaten er dermed ikke uavhengig og ikke omfattet av advokat-klient privilegiet

14 Taushetsplikt Offentleglova og offentlig ansatte advokaters taushetsplikt Fylkesmannens avgjørelse i saken om Ekebergåsen

15 Taushetsplikt Advokatlovutvalgets overveielser:
Er det grunn til å ha annen taushetsplikt for internadvokater enn privatpraktiserende advokater? Finanstilsynets bekymring Begrenser det internadvokatens verdi for arbeidsgiveren? Mellomløsninger?


Laste ned ppt "Høyesterettsdommer Bergljot Webster"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google