Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykdommer og parasitter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykdommer og parasitter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykdommer og parasitter

2 Forebyggende prinsipper behandlingstiltak
Helse og sykdom Forebyggende prinsipper behandlingstiltak

3 Hva skal til for å utvikle sykdom?
En vert Fisk Patogen Bakterie, virus Miljø Miljø i not eller kar

4 Hva virker inn på helsen til fisken?
Egenskaper ved selve fisken Smittetypen og smittemengde i systemet Miljøfaktorene som påvirker fisken Miljø Fisk Smitte

5 Miljøet Vannkvalitet Fysiske installasjoner Temperatur Lys, lyd og trykk Fôring Håndtering og røkt

6 Egenskaper ved selve fisken
Avl - hva har vært fokus i avlsmål? Allmenntilstand i forbindelse med belastninger (sortering, transport, avlusing) Livssyklus, belastede perioder (stress): Startfôring Smoltifisering Utsett Kjønnsmodning Vaksine Helsestatus på fisken Patogenet må kjempe mot fiskenens immunsystem

7 Bakterier som sykdomsorganismer
Bakterier finnes ”overalt” Sjøvann har mye mer bakterier enn ferskvann Bakterier som gir sykdom kalles patogene bakterier Bakterier kan observeres i et mikroskop.

8 Smittetypen og smittemengde i systemet
Vertikal smitte Fra rogn eller melke Horisontal smitte Fra fisk eller omgivelser

9 Utvendig inspeksjon av fisken
Kontroll av fisk Utvendig inspeksjon av fisken Risttap, slitasje, skader eller sår Øyne, hudblødninger, parasitter Sjekk gjeller Bleke? Inne i fiskebuken

10 Kontroll av fisk De fire snittene

11 Eksempel, Pancreas disease (PD)
Pankreassykdom eller pancreas disease (PD) er en sykdom hos atlantisk laks og regnbueørret som øker i omfang i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen forårsakes av et virus kalt PD-virus. Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli høy. I etterkant av et utbrudd kan PD gi store økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet. Per i dag finnes verken medikamenter til å behandle sykdommen med eller vaksiner med dokumentert effekt i anlegg. Kartlegging og beregning av risiko for smitte er derfor viktige verktøy for å sette inn riktige tiltak mot sykdommen. PD-rammet fisk. Et klart sykdomstegn på PD er at fisken danner klynger og blir stående tett i overflaten og svømme motstrøms. (Foto: Anne Berit Olsen)

12

13 Syk nabofisk gir størst smittefare
Resultater fra et studie som ble presentert i 2009: Kristoffersen A.B., Viljugrein H., Kongtorp R.T., Brun E., Jansen P.A. (2009). viktig funn: sannsynligheten for at en bestand skulle bli smittet med PD økte drastisk når smittepresset økte fra lave til moderate verdier. Moderat smittepress tilsvarer her å ha en gjennomsnittlig stor PD-syk fiskebestand i en sjøavstand på 2 km. Dette viser at PD er svært smittsomt og at den største risikofaktoren er PD-syk fisk i nærliggende anlegg. Funnet understreker at horisontale smitteveier er viktige for spredning av PD og at bio- sikkerhetsmessige vernetiltak er nødvendige for å hindre smittespredning mellom anlegg, kontrollere smitten og redusere antallet utbrudd av PD. Smittemodellen viste også at sannsynligheten for at en fiskebestand skulle bli smittet endret seg lite fra moderat til høyt smittepress. Dette kan skyldes at selv ved moderat smittepress, blir de fleste utsatte fiskebestander smittet av PD-virus.

14 Det kan også ha sammenheng med likheter i driftspraksis.
Andre risikofaktorer Av andre potensielle risikofaktorer utgjorde PD-syk fisk i andre anlegg med lokalt samme eierskap en risiko for smittespredning. Denne effekten kan henge sammen med samdrift der smitten eksempelvis overføres ved bruk av felles utstyr og/eller personell. Det kan også ha sammenheng med likheter i driftspraksis. Forskerne fant også at jo lengre fisken står i sjøen desto større ble sannsynligheten for at den ble smittet. I tillegg fant man at høstsmolt var mer utsatt for å få PD enn fisk satt ut i andre perioder av året.

15 Miljøfaktorene som påvirker fisken
Fisketetthet, Oksygen, forurensing, Fôrtype, fôring, groe, lus, temperatur, vær og strømforhold, anleggstype, topografi

16 Forebygging Dokumentasjon på smolt Vurdere smitteforhold
Kvalitetsvurdering på smolt Helseattest Vaksinestatus Vurdere smitteforhold Smitteforhold under transport Kartlegge smitterisikoer til og fra eget anlegg Hygieniske retningslinjer Vurdere miljøet Objektiv info om fôr og fôringsrutiner Sjekk bunnforhold Notvask Avlus Unngå predasjon Ekstern forurensing Tetthetsvurderinger

17 Fiskehelserapporten 2009

18 Vaksinering

19 Vaksinasjonsmaskin

20 Hvilke sykdommer vaksineres det mot?
Furunkolose Vibriose Kaldtvannsvibriose Vintersår IPN (PD) (ILA) Informasjon til Newton læreren: Lite vaksinering mot ILA i Norge. Ingen i Trøndelag, vaksinering i et område i Troms som en del av bekjempelsesplan. Høy kostnad i forhold til effekt. Det vaksineres mot PD på Vestlandet, ikke vanlig i Trøndelag, men er prøvd av de store. Høy kostnad, arbeidskrevende og lav effekt av vaksine mot PD.

21

22 Melanin Melanin i muskulatur som sannsynlig resultat av vaksineskade.
Vil føre til nedklassing.

23 Normal fisk

24 Kjønnsmoden fisk

25 Usmoltifisert fisk

26 Transportskader

27 Infeksiøs Pankreasnekrose
IPN Infeksiøs Pankreasnekrose

28

29 HSMB (Hjerte-og skjelettmuskelbetennelse)

30 HSMB

31

32 Sorteringsskade

33 Predatorer

34

35 Hjertesprekk

36 Hjertesprekk

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Soneinndeling Eksempel på drift
Forklaring: Det settes ut vårfisk i sone 1 i Denne fisken slaktes ut på nyåret i 2012 I sone 2 settes det ut fisk sommer/høst 2010 (høstutsett) og slaktes ut våren 2012. I sone 3 settes det ut fisk våren 2011, som slaktes nyåret 2013 Mellom hvert utsett i en sone er det minimum 2 mnd brakklegging for blant annet å redusere smittepress i hele sonen. Tidligere var slik brakklegging begrenset til lokalitetsnivå, slik at nabolokaliteten kunne fortsatt ha fisk i brakkleggingsperioden. Soneinndelingen er slik at en sone omfatter et område der det er forventet at det kan være en gjensidig påvirkning mellom lokalitetene. Det er en diskusjon rundt størrelse på slike soner. Eksempelvis er det nå en sone som omfatter utsiden av Frøya. Her er det i alt 4 selskap (måsøval, lerøy, marine harvest og salmar) som alle har vårutsatt fisk nå i 2013.

46 Link til Akvakulturregelverk


Laste ned ppt "Sykdommer og parasitter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google