Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sivilingeniør Tobias Dahle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sivilingeniør Tobias Dahle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sivilingeniør Tobias Dahle
<Header> Rensekrav og anbefalte renseløsninger- Beregning av pe, Nytt kapittel for påslipp - hjemmel og praksis Saariselka Finnland 27 og 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle <Filename> Utskrift

2 Grunnlag for foredraget
Innholdet i dette foredraget er i stor grad henta fra utarbeidet innlegg fra NORVAR.

3 Disposisjon Viktige begreper - Ulike typer avløpsvann - Område
- Avløpsanlegg - Personekvivalent - Tettbebyggelse Kapittel 12: -Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus hytter og lignende Kapittel 13: -Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kapittel 14: -Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

4 Avløpsvann Avløpsvann:
Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom e.l. Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann Blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann

5 Avløpsanlegg Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som normalt består av følgende hovedkomponenter: Ledningsnett Renseanlegg Utslippsanordning Beregning av avløpsanleggets størrelse baseres på: Tilført mengde sanitært eller kommunalt avløpsvann til r.a. Utslipp fra overløp og lekkasjer Mottak av eksternt slam Framtidig økning (med framtidig menes minst ti år fram tid) Størrelsen på et avløpsanlegg beregnes for å: Avklare om anlegget er over eller under 50 pe For å kunne fastsette tettbebyggelsens størrelse (en tettbebyggelse har ett eller flere avløpsanlegg) Fastsette krav til utslippskontroll

6 Personekvivalent, pe Definisjon: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. Anvisning for bestemmelse av antall pe: NS 9426 Bestemmelse av personekvivalenter, pe, til bruk i utslippstillatelse for avløpsvann. NS 9426 bør anskaffes Antall pe kan omregnes fra mengde tilført organisk stoff til et renseanlegg (metode 1 og 2) Antall pe kan beregnes ut spesifikke tall for BOF5bidraget fra fast bosatte og ulike virksomheter (metode 3)

7 Personekvivalent, pe Metode 1: Omregning til pe med utgangspunkt i prøveresultater fra samtlige døgn i året Metode 2: Omregning til pe med utgangspunkt i data fra utslippskontrollen M: midlere døgntilførsel (kg BOF5 over året) fmaks: Forholdet melom maksuke og midlere døgntilførsel 1,5 - renseanlegg uten næringsmiddelavløp 2,0 - renseanlegg med industri som slipper ut organisk stoff, når det tas - mellom 12 og 24 døgnblandprøver på anlegget 2,5 - renseanlegg med industri som slipper ut organisk stoff, når det tas mellom 6 og 12 døgnblandprøver på anlegget

8 Antall g BOF5 per døgn per enhet
Personekvivalent Metode 3: Beregning av pe med utgangspunkt i spesifikke verdier for BOF5 bidraget for fast bosatte og ulike typer virksomheter Eks. Type virksomhet Enhet Antall g BOF5 per døgn per enhet Fast bosatte 1 person 60 Skoler 1 elev 18 Arbeidsplasser ……………….. 1 yrkesaktiv 24 NS 9426 inneholder komplett tabell med spesifikke tall. Verdiene i tabellen er basert på største ukentlige mengde (maks.uke) Standarden inneholder et eksempel på bruk av tabellen

9 Tettbebyggelsens størrelse
Beregning av tettbebyggelsens størrelse gjøres for å: Bestemme hvem som er forurensningsmyndighet Fastsette rensekrav Beregningen av tettbebyggelsens størrelse skal baseres på: Størrelsen på alle tilhørende avløpsanlegg for sanitært eller kommunalt avløpsvann Alle andre utslipp av sanitært eller kommunalt avløpsvann som genereres i tettbebyggelsen Eksternt slam som transporteres (med bil) fra andre tettbebyggelser

10 Tettbebyggelse og rensekrav - Kapittel 13 og 14
<Header> Tettbebyggelse og rensekrav - Kapittel 13 og 14 Hovedregel:Rensekravene som framgår av kapittel 13 og 14 gjelder alle offentlige og private avløpsanlegg innenfor tettbebyggelsen, pluss alle utslipp av avløpsvann over 50 pe fra tilkoblet tettbebyggelse og utenforliggende hus Eks. kapittel 14: Renseanlegg 1 : pe Renseanlegg 2 : pe Begge får samme rensekrav Rensekravene gjelder for tilkoplet tettbebyggelse og utenforliggende hus RA RA1 RA2 <Filename> Utskrift

11 Faktorer som er avgjørende for rensekravene
Kapittel 12 (<50pe) Områdetype -Følsomme områder -Normale områder -Mindre følsomme områder Brukerinteresser -Drikkevansforsyning -Rekreasjon(bade-/lekeplass) -Næringsvirksomhet (jordbruksvanning) Fare for eutrofiering - F.eks. karakterisert ved tilstandsklasse 3,4 eller 5 Kapittel 13 og 14 (tettbebyggelser) Områdetype Følsomme områder Normale områder Mindre følsomme områder Størrelse på tettbebyggelse (dvs. summen av alt kommunalt avløpsvann som genereres i tettbebyggelsen) Resipienttype Utslipp til ferskvann Utslipp til elvemunning Utslipp til sjø

12 Kapittel 12: - Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l
Område type Bruker- interesser Eutrofiering Rensekrav P BOF5 SS Følsomt og normalt §12-8 Ja Ja/Nei 90% - Nei 70% 60% Mindre følsomt §12-9 20% red. 180 mg/l Utslippet skal ikke forsøple sjø eller sjøbunn

13 Kapittel 12:- Forholdet til eksisterende tillatelser

14 Følsomt og normalt område
Kapittel 13: - Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre bebyggelser Område- type Rensekrav P BOF5 SS Følsomt og normalt område §13-7 90 % red. (årlig middelverdi) - Mindre følsomt område §13-8 a. 20% red. b.100 mgSS/l c. Sil med lysåpning 1 mm d. Slamavskiller utført i samsvar med §13-11 Utslippet skal ikke forurense sjø eller sjøbunn Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må etterkomme kravet i bokstav a eller b

15 Kapittel 13: - Forholdet til eksisterende tillatelser
>50 (med mindre kommunen stiller egne krav)

16 Kapittel 14: - Standardkrav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

17 Kapittel 14:- Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser
Eksisterende renseanlegg: Anlegg hvor byggestart fant sted før 1/ Renseanlegg som bygges for å erstatte eksisterende renseanlegg regnes som nye, selv om funksjon og lokalitet opprettholdes Vesentlig endring (basisår 2003): 1.Ny etablering: Etablering av nytt renseanlegg til erstatning for eksisterende renseanlegg 2. Kapasitet: Vesentlig kapasitetsøkning (25% økning.) 3. Utslipp: Vesentlig økning av utslipp (25% økning) 4. Økonomi: Vesentlig investering i hel eller delvis utskifting eller oppgradering av renseanlegget 5. Teknisk løsning: Omfattende forbedring eller modernisering av hele eller deler av renseprosessen

18 Eksisterende renseanlegg
Kapittel 14:- Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Område- type Rensekrav Eksisterende renseanlegg Nye renseanlegg eller anlegg som endres vesentlig Følsomt område §14-6 Fosforfjerning Fosforfjerning + sekundærrensing Normalt område §14-7 Mindre følsomt område (hovedkrav) §14-8 Sekundærrensing (Utslipp til elvemunning: fosforfjerning + sekundærrensing)

19 Kapittel 14:- Krav til utslepp fra kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser
Område- type Rensekrav Mindre følsomt område Unntak 1 §14-7 Fylkesmannen kan fastsette krav om mindre omfattende rensing enn sekundærrensing for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser med samlet utslipp til: Elvemunning: – pe Utslipp til sjø: – pe Forutsatt at: Resipienten kan klassifiseres som mindre følsom Utslippet har gjennomgått primærrensing Den ansvarlige (anleggseier) kan vise at utslippet ikke har skadevirkninger på miljøet

20 Kapittel 14:- Forholdet til eksisterende tillatelser

21 Primærrensing - aktuelle renseløsninger
Hovedhensikten med primærrensing er å fjerne partikler, men noe organisk stoff skal også fjernes Aktuelle renseløsninger: Slamavskiller/sedimenteringsanlegg med integrert slamlager Konvensjonell sedimentering evt. med dosering av fellingskjemikalier, kanskje den sikreste løsningen for å klare kravet Finsiler , under visse forutsetninger

22 Primærrensing - aktuelle renseløsninger Finsiler
Forutsetninger for å klare primærrensekravet: Silduk med lysåpning < 0,5mm Minst 20 % av partiklene i avløpsvannet > 0,35 mm Silene må drives med silmatte Last ned ”Primærrensing – Rapport om valg av rensemetode” fra Etablering av sil- matte er en forutsetning

23 Sekundærrensing - aktuelle renseløsninger
<Header> Sekundærrensing - aktuelle renseløsninger Hovedhensikten med sekundærrensing er å fjerne partikler og organisk stoff Konvensjonelle biologiske renseanlegg Aktivslam Biofilm Kjemiske renseanlegg med høybelastet biologisk rensetrinn Kjemiske renseanlegg (Under visse forutsetninger, en høy andel av det organiske stoffet må foreligge som partikler) <Filename> Utskrift

24 Bedrifter med påslipp av store mengder stoff og eget renseanlegg
Fylkesmannen kan bestemme at renseeffekten som oppnås ved dominerende bedrifter skal tas med i beregningen av total renseeffekt Dersom påslippet utgjør mer enn 25% av den totale belastningen på renseanlegget, regnes bedriften som dominerende Samlet størrelse på avløpsanlegget beregnes i slike tilfeller som om det ikke var renseanlegg på bedriften

25 Kapittel 15 A Påslipp Kommunen kan i enkeltvedtak eller forskrift fastsette krav til påslipp fra virksomhet i tillegg til krav fra statlig myndighet Gjelder nye og eksisterende påslipp til offentlig avløpsnett. Gjelder også påslipp etablert før Kommunen blir forurensningsmyndighet for kravene som er satt til påslippet Kommunen blir ikke forurensningsmyndighet for annen type forurensning fra virksomheten Påslipp av oppmalt matavfall er forbudt fra Kommunen kan, i forskrift, gjøre unntak fra forbudet i hele eller deler av kommunen

26 Kapittel 16 Gebyrer Bestemmelser om VA gebyrer er nå en del av forurensingsforskriften Kommunen får stor frihet i utforming av lokale forskrifter Det skal være både tilknytningsgebyr og årsgebyr Men, bruk av minimumsgebyr blir ikke tillatt fa Kommunen står elles fritt dvs ingen bindinger på hvordan fordeling mellom fastledd og variablert ledd skal være. Elles har forskrifta bestemmelser på bruk av ulike gebyrsatser med bakgrunn i objektive kriterier f.eks ulike kostnader, betalt refusjon etc


Laste ned ppt "Sivilingeniør Tobias Dahle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google