Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bestemmelser om utslipp av avløpsvann fra bolig, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg. For.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bestemmelser om utslipp av avløpsvann fra bolig, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg. For."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bestemmelser om utslipp av avløpsvann fra bolig, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg. For å komme videre klikker du en gang. Denne presentasjonen gir deg en veiledning i hvorledes du skal forholde deg dersom du for eksempel skal bygge ny bolig i et område hvor det ikke finnes offentlig avløpsledning, eller foreta sanitærtekniske installasjoner i eksisterende bolig som medfører økning i kloakkutslippet. Presentasjonen gjelder også tilsvarende for hyttebebyggelse.

2 Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg
§ 1 - Virkeområde Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg. § 2 - Definisjoner Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett,kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. § 3 - Krav om utslippstillatelse Ingen må sette i verk utslipp som omfattes av § 1 uten at det er tillatt etter vedtak i medhold av § 4 eller lovlig etter § 5.

3 Søknad om utslippstillatelse.
Søknad må innsendes av godkjent foretak. Dette betyr at vedkommende som søker må være godkjent av kommunen for å kunne forestå en slik søknad. Kvalifisert søker må inneha ADK1-sertifikat. ADK-sertifikat er et dokument som beviser at den som søker er kvalifisert til å søke og utføre et slikt anlegg. Søknad må være utformat i samsvar med gjeldende forskrift.

4 Søknadsdokumentasjon:
Standard søknadsskjema utfylt og undertegnet av ansvarlig søker og eiendomseier. Nabovarsel. Alle naboer og andre som kan bli berørt av utslippet må varsles. Situasjonskart i målestokk 1:5000 og 1: Tunplan som viser: Anleggstype. eiendomsgrenser, adkomst, anleggets plassering på eiendommen, drikkevannsbrønner etc. bekk/resipient. For eksisterende bolig må det gis opplysninger om eksisterende installasjoner og utslippsforhold. Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside under: <Skjemaer> <Regulerings- og byggesaker> <Søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg>

5 Hvilke anleggsløsninger kan benyttes:
For bolighus kan følgende anlegg benyttes: Direkte infiltrasjon. Typegodkjent minirenseanlegg. Kunstig sandfiltergrøft med tett oppsamlingstank for vannklosett.

6 For hytter kan følgende anlegg benyttes.
Direkte infiltrasjon. Resorpsjonsgrøft. Tett oppsamlingstank for alt avløpsvann. Fortrinnsvis skal biologisk toalett benyttes for hytter.

7 Beskrivelse og skisse av anleggsløsningene:
Direkte infiltrasjon i grunn: Løsningen baseres på at avløpsvannet føres via en kamret slamavskiller ut i stedlige grusforekomster på eiendommen. I grusforekomstene vil det oppstå en biologisk prosess som bryter ned forurensede stoffer. Avløpsvannet vil synke ned i grusen og følge grunnvannet ut. Anlegget gir ingen direkteutslipp til resipienten. Anlegget anses for å være et miljøvennlig anlegg.

8 Beskrivelse av anleggsløsningene:
Resorpsjon: Konstruksjonsmessig er løsningen veldig lik direkte infiltrasjon, men skiller seg fra denne ved at det må finnes vegetasjon i området. Etter forbehandling i slamavskiller slippes avløpsvannet ut i rotsystemene via perforerte rør. Avløpsvannet blir da en næringskilde for vegetasjonen i området.

9 Direkte infiltrasjon i grunn - Detalj.

10 Minirenseanlegg.

11 Sandfilteranlegg - kun bolig.

12 Lukket tank – tett oppsamlingstank:
Tett oppsamlingsstank benyttes ofte i områder hvor det er mye fjell. En slik løsning baseres på at alt avløpsvann ledes til den tette tanken. Tanken må tømmes når den er full. Løsningen vil bli forholdsvis dyr i bruk ettersom vannforbruket ofte er større enn antatt. Løsningen tillates benyttet kun for hytter

13 Snurredass - bolig og hytte.

14 Felles for alle løsninger forutsetter at:
Det er kjørbar vei helt fram til eiendommen, dette av hensyn til slamtømming Alt slam blir deponert ved Haldens kommunale renseanlegg i Remmendalen. At søknad, prosjektering og utførelse av anleggsarbeidene forestås av et ansvarlig foretak.

15 Behandling av søknad. Alle søknadsdokumenter blir gjennomgått.
Kontroll av nabovarslingen. Oversendelse til kommunelegen og eventuelle andre høringsinstanser. Utsendelse av brev til tiltakshaveren med saksbehandlingsinformasjon. Befaring på eiendommen hvor den foreslåtte løsningen blir vurdert. tilstede: ansvarshavende, helserådets representant, kommunens saksbehandler og eventuelt tiltakshaver - hvis dette er ønskelig. Oppgraving og kontroll av jordmasser på eiendommen. oppgravingen må utføres av ansvarshavende eller tiltakshaveren. Eventuell grus/sandanalyse (kornfordelingsanalyse) Eventuell infiltrasjonstest (d.v.s. måling av jordas hydrauliske ledningsevne) Fastsettelse av anleggstype. Eventuell behandling i utvalget for plan og miljø og landbruk Behandling av søknaden - Utsendelse

16 Behandlingstid for søknaden.
Saksbehandlingstiden i kurante saker er normalt fra 3 til 5 uker. Dersom det blir nødvendig med grunnvannsmålinger vil tiden kunne bli opp til 3 måneder (avhengig av hvilken årstid søknaden er blitt innsendt) Saksbehandlingstiden er avhengig av at ansvarlig søker svarer på kommunens henvendelser omgående dersom det er behov for tilleggsopplysninger . Ved søknad om utslippstillatelse for ny bolig er saken ofte avhengig av en planavklaring og utskilling av tomt. Saksbehandlingstiden vil da kunne bli betydelig lenger. (Med planavklaring menes en vurdering opp mot eventuell kommuneplan, kommuneldelplan. Dette må utføres av planseksjonen) Avdelingen for administrativ forvaltning tar forbehold om forsinkelser dersom søknaden er avhengig av andre høringsinstanser.

17 Dersom du har andre uavklarte spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Vi ønsker deg lykke til med den videre planleggingen.


Laste ned ppt "Bestemmelser om utslipp av avløpsvann fra bolig, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg. For."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google