Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unntak fra tilknytningsplikt for fjernvarme Fjernvarmedagene 2011 Arne H. Trollstøl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unntak fra tilknytningsplikt for fjernvarme Fjernvarmedagene 2011 Arne H. Trollstøl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unntak fra tilknytningsplikt for fjernvarme Fjernvarmedagene 2011 Arne H. Trollstøl

2 Tilknytningsplikt for fjernvarme •Bystyrevedtak 444/2008 (Handlingsplan for effektivisering og omlegging av stasjonær energibruk i Oslo kommune) •Bystyrevedtak 73/2009 (Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg) •Ny pbl 2008§ 27-5 •Innenfor konsesjonsområdet skal tilknytning pålegges (hovedregel). 2

3 Unntak fra tilknytning •Bystyrevedtak 444/2008 •Bystyrevedtak 73/2009 •Ny pbl 2008§ 27-5 Gir hjemmel for unntak fra tilknytnings plikten på visse vilkår. ” unntak kan gjøres der det anvendes alternative løsninger som vil være miljømessig bedre enn tilknytning til fjernvarme” 3

4 Alternative løsninger •Lavenergi-/Passivhus •Biobrensel •Varmepumper •Solenergi •Kombinasjoner av disse •Andre løsninger •(Fjernvarme kan også være basert på ulike energivarer). 4

5 Hvordan vurdere de alternative løsningene •Komplekse problemstillinger •Behov for et hensiktsmessig og enhetlig system for vurdering. •Forenkle/ strukturere saksbehandlingen •Forenkler søkernes utgangspunkt. •Sikrer mest mulig lik behandling •System basert på utslippskoeffisienter

6 Utfordringer •Utslippskoeffisientene (gr. Co2-ekv /kwh) varierer betydelig avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn •Foreligger ikke konsensus om koeffisienter om de ulike energivarer ( el kraft) •Usikkerhet knyttet til fremtidig brenselsmix(pris/tilgjengelighet •Kan i en viss grad kompenseres med vilkår •Avgjørende er at den løsningen som gir laveste forventede klimagassutslipp skal velges. 6

7 Elementer i vurderingen (metode) •Utslippskoeffisienter for energivarer skal være dokumentert i henhold til en livsløpsvurdering. •Brenselsmiks skal bygge på godt forankrede og konkrete planer ( ikke historiske data eller dagens situasjon). •Beregne varmebehov og brenselsmiks år for år i perioden. •Bergningsperioden defineres innenfor det som er teknisk levetid for systemene. •Utslippskoeffisientene beregnes som veide verdier for hele perioden. 7

8 Livsløpsvurdering Elementer som er vurdert: •Utvinning og transport av råvarer •Foredling (raffinering, oppgradering) •Distribusjon av energivare •Omforming til nyttbar energi hos sluttbruker

9 Livsløpsvurderingen •Utslipp fra energivarene skal vurderes •Mangel på data begrenser imidlertid muligheten for eksakte verdier. •Utslipp som knytter seg til utstyr og installasjoner skal ikke medtas

10 Utslippskoeffisienter •Stor usikkerhet (utslippsfaktorer og brenselsmix) *) •Faglig og politisk uenighet •Det er vanskelig å sette en verdi på fjernvarme •Spenn av utslippskoeffisienter (Minste og maksimalnivå). •Vurdering av usikkerhet for fjernvarme og lokal løsning *)Hafslund beregnet andel avfall 2012- 2028 = 55, 8 %

11 (SINTEF BYGGFORSK ) Utslippskoeffisienter

12 Mulige normtall: (gram CO2 ekv./kWh) •Trepellets 10 - 40 14 **) •Bioolje 7- 130 •Fjernvarme (avfall) 231 *) 0 **) •El395 - 225 50***) •Mineralolje284 - 330 •Gass211 - 220 *)Sintef Byggforsk og Standard Norge **) Oslo kommune ***) Kjelkraft, overskudd på vann, maks eksport

13 Dokumentasjon Enhetlig dokumentasjon: •Beskrivelse/dokumentasjon av løsningen •Totalt beregnet varmebehov (TEK / NS 3031) •Angivelse av beregningsperiode (teknisk levetid) •Beregnet brenselsmix •Beregnet spisslastbehov •Planlagte energivarer med begrunnede utslippskoeffisienter dokumentert i forh. til livsløps beregninger. •Andre forurensningskilder (NOX, Svevestøv) •Lokal støy, trafikk

14 Andre momenter i vurderingen: –Andre miljøfaktorer: lokal luftkvalitet, støy, alternativ behandling av avfall –Vurderingerav konsesjonærens foretatte investeringer i infrastruktur. –Vurdering av unntakets økonomiske betydning for fjernvarmeanleggets økonomi.

15 Kontroll, oppfølging Prosjektering/søknadsfasen: -Uavhengig kontroll ? Etterlevelse av vilkår: -Rapportering på årsbasis -Tilsyn ?

16 Slutt


Laste ned ppt "Unntak fra tilknytningsplikt for fjernvarme Fjernvarmedagene 2011 Arne H. Trollstøl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google