Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knutepunkt 2012 Finn Haugan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knutepunkt 2012 Finn Haugan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knutepunkt 2012 Finn Haugan

2 SpareBank 1 SMN, regionens viktigste finansinstitusjon
Oversikt 52 kontor i Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Norges nest største sparebank med 120 milliarder i forvaltningskapital og 180,000 privatkunder 35-40% markedsandel En del av SpareBank 1 alliansen; Norges nest største finansgruppering Historie Etablert i 1823 Sparebankene Midt Norge etablert i 1985 Børsnotert siden 1994 Etablerte SpareBank 1 alliansen i 1996 I Romsdal fra 2004 etter oppkjøp av Romsdals Fellesbank Kjøpte BN Bank i 2008 I Ålesund i 2009 gjennom overtagelse av tidligere Kredittbanken Sogn & Fjordane siden 2009 Etablering i Sogn og Fjordane i 2009 2

3 Selskapet er Norges mest lønnsomme og solide eiendomsmegler
Årsoverskudd 2011: Egenkapitalandel 2011: 60 % 22 % Lønnsomhetsmål: Årsoverskudd i % Soliditetsmål: Egenkapitalandel i % = (Sum egenkapital * 100) / Sum egenkapital og gjeld  

4 Norges mest lønnsomme meglerforetak (2011) for våre:
Bruktbolig, 40 % markedsandel Spesialister Fast eiendom Spesialister Borettslag Kontroll på 100 % interessenter Nybygg, 60 % markedsandel Spesialister Nybyggsalg Inspirasjonssenter Rådgiver nybyggaktører Tomtesøk og akkvisisjon Næringsbygg, salg/ utleie Spesialister Salg næring Spesialister Utleie næring Rådgiver næringsaktører Næringssøk og kjøpsmegling Analyse Dedikert kapasitet EM1 Markedsrapport Tomter Markedsleder Norges mest lønnsomme meglerforetak (2011) for våre: Kunder: Valgt av 4 av 10 kunder (tilsvarende neste 5 meglere) Eiere: Mest lønnsom (21% res.grad) og solid (60% EK-andel) Ansatte: Lønnsleder og Norges beste arbeidsplasser, GPTW Markedsavdeling Eget reklamebyrå Kun boligfokus Trykk, web, events Fritid Spesialister LeadSenter Profesjonelt callsenter 100 % boliginteressenter (30`/år) Bruktbolig, nybolig og bank Fag og kompetanse Dedikerte fagavdelinger for alle forretninsområder EM1 skole for alle ansatte, inkludert Traineeutdanning 28 meglerkontorer samlokalisert med bank Nord-/ og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Samlokalisert med eierbank på alle kontorer Meglere, tilretteleggere og finansieringsrådgivere Kåret til Norges beste arbeidsplasser, GPTW, 2012

5 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning
200 ansatte på 29 kontorer i Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Eid av og samlokalisert med Sparebank1-bankene SMN (88%), SNV (7%) og SSS (5%) Omsatte i boliger, herav over nyboliger. I tillegg kommer utleie og salg av næringseiendom Jobber tett med lokale eiendomsbesittere, investorer og utbyggere for å realisere gode nyboligprosjekter, som treffer behovene, ønskene og kjøpsevnen, og skaper dynamikk i de lokale markedene Helt kort om hvem EM1 MN er – det vil være nytt for mange i salen. Vise soliditet og trygghet for at dette er vårt fag!

6 EiendomsMegler 1 Midt Norge har 40 % markedsandel på bruktbolig og 60 % markedsandel på nybolig i Midt-Norge

7 Markedsandeler på eiendomsmegling i Midt-Norge august 2012, de fem største aktørene

8 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er en av Norges beste arbeidsplasser, og nasjonal vinner av Årets klatrer 2012 Great Place to Work er en internasjonal kåring av de beste arbeidsplassene Det er første gang en eiendomsmegler har nådd opp i en slik kåring Det er oppsiktsvekkende at en utpreget salgsorganisasjon utmerker seg på en slik måling

9 EiendomsMegler 1 har inspirert morbanken SMN til å iverksette det mest omfattende endrings- og forbedringsprogrammet som er lansert siden 1991. Hvordan skal vi komme dit? Hva skal kjennetegne SpareBank 1 SMN i 2015? Hva kjennetegner oss i dag og må vi ta tak i for å skape ønsket endring? I 2015 Best på kundeopplevelser Sterkere markedsposisjon i byene Prestasjonskultur og høy rådgivningskompetanse Økt kostnadseffektivitet Økt produktdekning Høyere kundetilfredshet Engasjerte medarbeidere Ming-kurs reflekterer underliggende verdier Potensial i forhold til bl.a.: Preferanse SMB Samhandling Produktivitet Kostnader 2011 2012 2013 2014 2015

10 Vi startet med å forenkle. Vi avvikler divisjoner
Vi startet med å forenkle. Vi avvikler divisjoner. Maks tre ledd mellom øverste leder og kundeansvarlig banksjef. Reduserer ledelseskapasiteten fra 116 til 50 ledere.

11 Og vi endrer vel vitende at SpareBank 1 SMN og de øvrige SpareBank 1 bankene var de mest lønnsomme bankene i Norden både i 2010 og og målt over en fem års periode. Og det ser meget bra ut for 2012. Kommentar: God lønnsomhet skyldes blant annet kirkespirprinsippet: kjenne kunden godt og kan prise risiko. 11 11

12 Vi jobber hardt med å få aksjemarkedet til verdsette de gode prestasjonene.
Kilde: SpareBank 1 Markets Data per

13

14 Status BN Bank

15

16

17

18 DnB, Fokus, Sparebanken Vest mfl
melder at de stopper (mer eller mindre) utlån til næringsformål (DnB melder at de ikke vil finansiere næringseiendom). Bankene sloss om lukrative boliglån og gjør seg lekker overfor innskytere. Den Europeiske finanssektoren er i dyp krise og har formidable behov for tilførsel av Egenkapital. EU sysler med omfattende endringer i reguleringen av bank- og finansnæringen og I Norge rasler Finanstilsynet med sablene og varsler førtidig innføring av nye regulatoriske krav i Norge. På gårsdagens ”Næringsdriv” varslet Finansministeren at han ville gjøre det som sto i hans makt for å unngå tilstander lik de vi opplevde under bankkrisen i 89’-91’ Hva skjer egentlig ?

19 Verden og finanskrisen
Mange land opplevde den sterkeste nedgangen i økonomien i moderne tid Dårlig politikk Mangelfulle reguleringer Svakt tilsyn Dårlig bankdrift Skattebetalerne fikk regningen

20 Finanskriseutvalget: ”Flaks, forsiktighet og dyktighet”
Norge og finanskrisen Norge klarte seg godt gjennom finanskrisen God politikk Velfungerende reguleringer Et godt og helhetlig tilsyn Gunstig næringsstruktur God drift i en solid finansnæring Finanskriseutvalget: ”Flaks, forsiktighet og dyktighet”

21 Rammebetingelser i støpeskjeen
Skjebnetid for finansnæringen med mange viktige regelverksprosesser Nye internasjonale kapitalkrav bank CRD IV/Basel III Nye internasjonale kapitalkrav forsikring – Solvens II Norsk tilpasning til nye internasjonale regler Arbeidet med et robust pensjonssystem Oppfølging av finanskriseutvalgets utredning

22 Bankvesenet i Europa må oppkapitaliseres i betydelig omfang
Bankvesenet i Europa må oppkapitaliseres i betydelig omfang. Utfordringene for norskeide banker er langt mindre. Noter: 1) Sum across the 38 banks included in the stress tests conducted by the European banking authority 2) 125 European industrial companies across 9 sectors Source: Bloomberg, FactSet and Arctic Securities research 23 Oktober 2011

23 Nye kapitalkrav. Bankene skal bli uomtvistelig solid
Nye kapitalkrav. Bankene skal bli uomtvistelig solid. Både kreditorer og eiere skal få bedre beskyttelse. Bankene skal tåle kriser som kan komme. Nye regulatoriske kapitalkrav får konsekvenser. Min 9% ren kjernekapital er innført. Nå varsler om ytterligere tilstramming. Og bl.a. DnB ”svarer” med å stoppe utlån bl.a. til nærinseiendom. Hvorfor ? Gjennom førsteklasses risikostyring gis bankene etter hvert mulighet til selv å definere kapitalbehovet gjennom å legge risikovekter bl.a. på utlån. I dag medfører dette konkurransevridning og gjør det i tillegg meget fordelaktig å yte lån til boligformål pga lave risikovekter. Svenske banker har mer fordelaktige risikovekter enn norske. De trenger derfor mindre egenkapital DnB har lavere risikovekter på næringslån enn SpareBank 1 og varsler 0-vekst på utlån til næringslivet for å unngå emisjon. SpareBank 1 har nylig gjennomført emisjoner. SpareBank 1 er i prosess for å får risikovektene ned mot DnB nivå og forventes å være på plass i Dette gjør at vi ikke behøver å varsle nyemisjon. Ulike beregningsmetoder for kapitalkrav kan medføre konkurrensevridning mellom nordiske banker (pr )

24 Risikovekter for et utvalg nordiske banker for foretakslån.
* Tallene er oppdatert pr på bakgrunn av manglende informasjon vedrørende EAD, beregningsgrunnlag og bankenes risikoveide eiendeler i kvartalsrapporten pr. Q

25 Risikovekter for boliglån
* Tallene er oppdatert pr på bakgrunn av manglende informasjon vedrørende EAD, beregningsgrunnlag og bankenes risikoveide eiendeler i kvartalsrapporten pr. Q

26 Fundingmarkedet er utfordrende
Nordiske banker har generelt lykkes med å hente inn kapital og er godt forberedt for å møte BASEL II kravene. Nye likviditetskrav krever at bankene nå må holde langt mer likviditet enn tidligere - gir økte fundingkostnader. Fundingmarkedet er utfordrende og vil sannsynligvis bli det også framover. SpareBank 1 opplever i dag ingen konkurranseulempe i f.t. andre norske eller svenske konkurrenter. Sannsynligvis fordi vi ikke har internasjonal risiko på vår balanse Tre sentrale fundingkilder OMF Senior gjeldsfinansiering Ordinære innskudd og egenkapital Her skaper myndighetene ny usikkerhet. Utfordrende fundingmarked (utvikling i CDS priser for 5 års senior obligasjoner. Basispunkter)

27 Konsekvens Usikkerhet fører til lavere prising av bankaksjer enn den underliggende verdiskaping skulle tilsi Usikkerhet fører til at bankene legger restriksjoner på utlån til næringslivet med høye risikovekter og konsentrerer seg om utlån til bolig. Noe som ansees uønsket av Finanstilsyn og Finansdepartement Norske myndigheter snakker ned norske banker gjennom å fokusere på risiko for boligboble (kfr Moody’s) Norske banker er verdens mest kredittverdige. Norske bankers lave aksjeprising er i ferd med å ”oppdages” (New York og Boston-miljøene er stor investorer i norske EK bevis og bankaksjer, og interessen synes å øke) Gode konjunkturer begrenser risikoen for tap i overskuelig fremtid (I dag har vi nesten ikke tap eller mislighold) Restriktiv utlånspolitikk og fortsatt høye priser på funding vil bringe bankmarginene ytterligere oppover. I dag er spreaden for stor mellom bankfinansiering og obligasjonsfinansiering. Lønnsomheten i bankene vil øke. Hva gjør SpareBank 1 SMN ? Hva gjør BN Bank ?

28 Obligasjonsfinansiering
Et satsingsområde for SpareBank 1 Markets SpareBank 1 SMN Markets

29 Trender i europeisk finansiering: Mer obligasjoner!
Kilde: Fitch

30 Obligasjonsmarkedet: Et marked i sterk vekst
Obligasjonsmarkedet: Et marked i sterk vekst! (Utestående i Norge: NOK 1783 milliarder) Fra bank til obligasjoner

31 Obligasjonsmarkedet er standardisert og gjennomregulert
Investorene Storebrand, KLP, DNB, Nordea Alfred Berg, Odin, Skagen Bankene Folketrygdfondet Pensjonskassene Privatpersoner - Utenlandske fond og pensjonskasser - Verdipapirforetak - rådgivning - tilrettelegging - plassering Låntagerne Norsk stat Norske banker Kommuner Kraftselskaper Eiendomsselskaper Industribedrifter Oljerelaterte bedrifter -

32 Obligasjonsmarkedet og eiendomsfinansiering
Obligasjoner som finansieringskilde for eiendom:

33 Hvilke eiendomsaktører har vært aktive i obligasjoner i 2012?

34 Prisbildet for eiendomsaktører i obligasjonsmarkedet
Margin over NIBOR Variasjonene er drevet av: Selskapets kredittverdighet Sikkerhetspakke Lånetype (KPI-regulering, ordinær obligasjon etc)

35 SpareBank 1 Markets et viktig satsingsområde for SpareBank 1
SpareBank 1 Markets et viktig satsingsområde for SpareBank 1. Og vi skal være blant topp tre !

36 Bankmarkedet i endring. I dag…..
Mobil betaling! Selvbetjening! Ny teknologi! Mobilbank! ”Den digitale kunden” 34 % Lokalt hovedkontor! En kontaktperson! Lokalkjennskap! Bankkontor! Nettbank! Kundeorientering! Serviceinnstilling! Rask respons! Forbrukertester! God rådgivning! Alle produkt! Betingelser! ”Den lokale kunden” 31 % ”Den funksjonelle kunden” 35 % Kilde: Samvalgsundersøkelsen 2012: Hva er viktig ved valg av hovedbank? Kunder i det norske bankmarkedet.

37 Bankmarkedet framover
”Den digitale kunden” Mobil betaling! Selvbetjening! Ny teknologi! Mobilbank! Forbrukertester! God rådgivning! Alle produkt! Betingelser! Nettbank! Kundeorientering! Serviceinnstilling! Rask respons! Lokalt hovedkontor! En kontaktperson! Lokalkjennskap! Bankkontor! ”Den lokale kunden” ”Den funksjonelle kunden” Kilde: Samvalgsundersøkelsen 2012: Hva er viktig ved valg av hovedbank? Kunder i det norske bankmarkedet.

38 Vi møter den digitale utfordring med å bli enda mer lokal

39 …og sørger for å være helt i front når det gjelder utvikling av tjenester på mobile flater. Første med mobilbank for bedrifter


Laste ned ppt "Knutepunkt 2012 Finn Haugan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google