Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fokus på privat praktiserende ergoterapeuter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fokus på privat praktiserende ergoterapeuter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fokus på privat praktiserende ergoterapeuter
Lover og forskrifter Fokus på privat praktiserende ergoterapeuter 23. November 2011 Lone Storgaard LoneS ergoterapi 2011

2 Lovverk Aktuell lovverk: Personopplysningsloven Helseregisterloven
Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Pasientskadeloven

3 Aktuelle lovverk Regnskaps- og bokføringsloven Forvaltningsloven
Folketrygdloven Arbeidsmiljøloven

4 Love - fortsatt Forskrift: Gir utfyllende og mer detaljerte krav, har alltid hjemmel i en eller flere lover Eks. forskrift om pasientjournal Veileder: Kan være et hjelpemiddel for å etablere effektive systemer. Går på et tema. Hvordan skal jeg forholde meg til evt: Barn og internett, journalsystemer, mv.

5 Lov om behandling av personopplysninger: (Personopplysningsloven)
Formål: Lovens formål er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandlinger av personopplysninger Når man behandler personopplysninger innebærer det at man må følge lovverket og ha tilfredsstillende rutiner og kontroll for både bruk og beskyttelse av disse opplysningene Det stilles varierende krav til behandling og beskyttelse av alle opplysninger som samles inn Enkeltpersonsforetak, har ikke alltid helt samme regler. Men alle har uansett krav på vern om personopplysninger: Det er en samfunnsplikt å sørge for at opplysninger om enkeltpersoner håndteres med nødvendig respekt. ( Ryddighet-positiv merverdi og omvendt)

6 Personopplysningsloven
Vilkår er at, personopplysninger, kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket (§ 8). Det stilles grunnkrav til behandling av sensitive personopplysninger (§ 11) § 14 Internkontroll: Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i denne loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. Det kan være opplysninger om egne ansatte, lønn, kunder

7 Personopplysningsloven
Formål med behandling av opplysninger? Er det innhentet samtykke ?

8 Personopplysningsloven
Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes Informasjonssikkerhet: Dokumentasjon skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjon skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemda.

9 Personopplysningsloven
Personopplysningsloven Behandlingsansvarlig skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter senest 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn Taushetserklæring. I enkle tilfelle kan det også gjelde i en nærmere spesifisert periode etter ansettelsesforholdet er avsluttet

10 Veileder Bestill eller last ned veileder i internkontroll og informasjonssikkerhet, hos Datatilsynet.no

11 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger: (Helseregisterloven)
§ 1. Lovens formål Formålet med denne lov er å bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte. Gjennom forskning og statistikk skal loven bidra til informasjon og kunnskap om befolkningens helseforhold, årsaker til nedsatt helse og utvikling av sykdom for administrasjon, kvalitetssikring, planlegging og styring. Loven skal sikre at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger

12 Gjelder både offentlig og privat virksomhet
Helseregisterloven Helseregistre og behandling av helseopplysninger :– taushetsbelagte opplysninger Før helseopplysninger innhentes for behandling, skal samtykke fra den registrerte foreligge, hvis ikke annet er bestemt i annen lov Gjelder både offentlig og privat virksomhet

13 Helseregisterloven Det kan ikke etableres andre sentrale helseregistre med helseopplysninger enn det som er laget ved lov Enhver behandling av helseopplysninger skal ha et uttrykkelig angitt formål

14 Taushetsplikt, blir beskrevet i flere lover.
Helseregisterloven Taushetsplikt, blir beskrevet i flere lover. Her opplyses det, § 15, at taushetsplikt likevel ikke er til hinder for utlevering av opplysninger om en pasient skal betale egenandel til helsepersonell eller andre.

15 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven):
Lovens formål: er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste Lovens virkeområde: gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket Med helsepersonell menes også ergoterapeuter § 48

16 Helsepersonelloven Forsvarlighet. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig Øyeblikkelig hjelp, helsepersonell skal straks gi hjelp, når det antas at hjelpen er påtrengende nødvendig Informasjon til pasienter: Skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasientrettighetsloven § 3 (pasientens rett til informasjon)

17 Helsepersonelloven Markedsføring, av helsetjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter Helsepersonell med autorisasjon har plikt til å melde fra til kommunen, (evt. kommunelegen) ved åpning, overtagelse eller hvis man trer inn i virksomhet. Politi attest skal vedlegges hvis det ytes tjenester til barn eller personer med utviklingshemming. Dog ikke hvis tjenestene ytes sporadisk Gi din arbeidsgiver opplysninger om bierhverv, eierinteresse og lignende i annen virksomhet

18 Helsepersonelloven Plikt etter pasientskadeloven § 8. Plikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten til å melde fra og yte tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning Ut fra årsverk og stillingsbrøk      

19 Helsepersonelloven Taushetsplikt: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Helseopplysninger kan gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp – med mindre pasienten motsetter seg det Begrensninger i taushetsplikten: Flere punkter i § 23

20 Helsepersonelloven Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket adgang til virksomhetens lokaler og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonellets virksomhet. Opplysninger til nødetater, sosialtjeneste og barneverntjeneste. Vær oppmerksom på forhold som bør føre til videre tiltak Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat. Leger, psykologer og optiker, kan/skal oppfordre til å levere inn sertifikat, evt. gi melding til offentlige myndigheter Melding om betydelig personskade. Helsepersonell skal gi skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket

21 Helsepersonelloven Dokumentasjonsplikt: Plikt til å føre journal. Lettforståelig for andre, krav til journalens innhold, god yrkesskikk, relevante og nødvendige opplysninger. Hvem har ført opplysninger i journalen Plikt til å gi pasienten innsyn i journalen Retting / sletting (Pasientrettighetsloven Kapittel 5)

22 Helsepersonelloven Autorisasjon, gis inntil 75 år, det kan søkes om dispensasjon. (Advarsel, tilbakekalling, suspenjon, begrensning av autorisasjon) Bruk av beskyttet tittel. Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell

23 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven):
Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd. Gjelder for alle som oppholder seg i riket

24 Pasientrettighetsloven
Helsehjelp kan kun gis med pasientens samtykke, pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake Pasientens rett til Individuell plan – langvarige og koordinerte helsetjenester Pasientens rett til medvirkning, ved gjennomføringen av helsehjelpen, velge mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder

25 Pasientrettighetsloven
Pasientens rett til nødvendig informasjon for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Evt. risikoer, bivirkninger, adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning. Informasjonen skal gjøres forståelig Informasjon, dersom pasienten samtykker eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og hjelpen som ytes Samtykket kan bortfalle dersom pasienten ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter

26 Pasientrettighetsloven
Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende. Pasienten kan nektes innsyn, ved særlige grunner En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for dette Retting og sletting av journaler. Pasienten eller den som opplysningene gjelder, kan kreve at opplysningene i journalen rettes eller slettes (helsepersonelloven § 42 til § 44)

27 Pasientrettighetsloven
Klage Hvis den som yter helsehjelpen avviser anmodningen eller mener at rettighetene er oppfylt, kan det klages til Helsetilsynet i fylket Ergoterapi er ingen lovpålagt tjeneste og kan ikke påklages (kvaliteten på vår tjeneste kan påklages, Helsepersonelloven)

28 Pasientrettighetsloven
Det eksisterer et pasient- og brukerombud, som skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene

29 Forskrift om pasientjournal
Forskriften gir nærmere regler om: Helsepersonells dokumentasjonsplikt Virksomhetens ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem Rett til innsyn i journal

30 Forskrift om pasientjournal
Forskrift om pasientjournal Krav til oppbevaring og oppbevaringstid: Pasientjournaler skal oppbevares slik at de ikke kommer til skade eller blir ødelagt, og at uvedkommende ikke får adgang til dem. Avlevering eller deponering bør ikke skje før det er gått minst 10 år etter siste innføring i journalen Journaler i privat virksomhet kan avleveres til et offentlig arkivdepot eller deponeres i annen oppbevaringsinstitusjon Journaler i offentlig virksomhet kommer under arkivloven

31 Pasientskadeloven Skader som er voldt av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens …… Skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket

32 Dokumentasjon av timebestillinger
Dersom du utfører tjenester etter timebestilling er du i følge Bokføringsforskriften pålagt å registrere bestilte timer. Registreringen skal omfatte tidspunkt for utførelsen av tjenesten og kundens navn.

33 Regnskaps- og bokføringsplikt
Alle som driver næringsvirksomhet, er regnskaps- og bokføringspliktig etter regnskaps-og bokføringsloven med tilhørende forskrifter. Dette innebærer blant annet at alle bilag skal oppbevares forsvarlig i minst ti år. Det er straffbart å ikke fylle de lovpålagte kravene. Skattedirektoratet anbefaler bruk av regnskapsfører dersom du ikke selv har de nødvendige kunnskaper.

34 Drive privat Det stilles ingen spesielle krav/godkjenning for å starte konsulentvirksomhet eller rådgivende virksomhet. Vær imidlertid oppmerksom på at flere yrkestitler er beskyttede og at noen tjenester bare kan utføres av personer med spesiell tillatelse eller autorisasjon (for eksempel byggherreansvar, revisjon, regnskapsføring, eiendomsmegling, helsetjenester m.fl.).


Laste ned ppt "Fokus på privat praktiserende ergoterapeuter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google