Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taushetsplikten * Anne Kjersti Befring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taushetsplikten * Anne Kjersti Befring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Taushetsplikten * Anne Kjersti Befring

2 Hvorfor taushetsplikt?
”Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avsløre.” (Hippokratiske ed) Hensynet til tillit til helsetjenesten Redusere risiko for at personer unnlater å oppsøke helsetjenesten Redusere risiko for at pasienten ikke gir nødvendig informasjon *

3 Hensyn - formål § 1. Lovens formål
Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. *

4 Retten til personvern/ integritetsvern
Pasbrl§ 3-6. Rett til vern mot spredning av opplysninger        Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningene skal behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder.        Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet, samtykker.        Dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er undergitt lovbestemt opplysningsplikt, skal den opplysningene gjelder, så langt forholdene tilsier det informeres om at opplysningene er gitt og hvilke opplysninger det dreier seg om. *

5 Aktualitet

6 Hva er taushetsbelagt? § 21. Hovedregel om taushetsplikt
      Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. *

7 Om taushetsplikten Unnlatelsesplikt Aktivitetsplikt
En lovregulert interesseavveining – pasientens behov for taushet mot andre personers eller institusjoners behov for opplysningene *

8 Opplysningsrett; samtykke
Viktigste unntak – understøtter pasientens autonomi. Tillit. Helsepersonelloven § 22 Ikke formkrav. Men i visse tilfeller bør skriftlighet vurderes av hensyn til dokumentasjon Aldersgrense; 16 år, se pasbrl regler om foreldresamtykke Uten samtykkekompetanse; se pasbrl *

9 Andre lovbestemte unntak - opplysningsrett
§ 23. Begrensninger i taushetsplikten        Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: 1.at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene, 2.at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold, 3.at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt, 4.at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller 5.at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde. *

10 Unntak etter død, § 24 Svekkes etter død
Dersom vektige grunner taler for dette… I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det. *

11 Formidling av opplysninger/ overføring av journal i helsetjenesten
Taushetsplikten er førende – need to know Samarbeidende helsepersonell § 25 -Nødvendig for forsvarlig behandling -Pasienten ikke motsetter seg       Overføring § 45 *

12 Opplysninger til ledelse/ pasientadm. system
Helsepersonelloven § 26 Til ledelse når nødvendig for å kunne yte helsehjelp el. For kvalitetssikring/ internkontroll Så langt mulig uten personidentifikasjon Egen hjemmel for utlev til pasientadm system *

13 Læring og kvalitetssikring
Ny bestemmelse - helsepersonelloven § 29c Ikke krav til eksplisitt samtykke – «Med mindre pasienten motsetter seg det» Etter særskilt anmodning Helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp, Dersom utleveringen er begrunnet i lærings- og kvalitetssikringshensyn. Nødvendige og relevante opplysninger. Dokumentasjon *

14 Tilgang til journal i helsetjenesten
Helseregisterloven § 13 Organisatoriske krav. Databehandlingsansvar. Krav til nødvendighet Forskriftshjemmel – unntak fra organisasjonskrav: tilgang i formaliserte arbeidsfellesskap og på tvers av virksomheter. Samtykkekrav, men forskriftshjemmel for unntak Én forespørsel om og tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet kan bare omfatte én pasient om gangen. Den registrerte har rett til innsyn i logg fra behandlingsrettet helseregister om hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger om ham eller henne. . *

15 *

16 Tilgang til journal i helsetjenesten
Forbud mot snoking i journal § 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger        Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. *

17 Unntakene - opplysningsplikt
Ikke lenger plikt eller rett til å beholde taushet Plikt til å utlevere opplysninger når vilkårene er oppfylt * 19

18 Opplysningsplikt til Helsetilsynet
Hpl. § 17:Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter        Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. (whistle blowing) Hpl. § 30: når Helsetilsynet ber om innsyn for å utøve tilsyn. Kan ikke brukes for å få opplysninger om annet helsepersonell i behandlerrelasjoner *

19 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
§ 33. Opplysninger til barneverntjenesten        Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24.        Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.        I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger. *

20 Opplysningsplikt til politi og nødetater
Hpl § 31; Nødvendig for å avverge alvorlig skade Gjelder ikke dersom skaden allerede er forvoldt *

21 Gravide rusmisbrukere
Helsepersonelloven § 32 «Være oppmerksom på» forhold som bør føre til tiltak fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten Uten hinder av taushetsplikt - når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade       *

22 Kjønnslemlestelse Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, helse- og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn, som forsettlig unnlater, ved anmeldelse eller på annen måte, å søke avverget en kjønnslemlestelse, *

23 Andre opplysnings/ meldeplikter
Førerkort § 34 Fødsler § 35 Dødsfall § 36 Helseregistre § 37 Meldeplikt i speshtjl § 3-3 og 3-3a *

24 Rett til informasjon *

25 Rett til informasjon § 3-2. Pasientens rett til informasjon
       Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.        Informasjon skal ikke gis mot pasientens uttrykte vilje, med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller det er bestemt i eller i medhold av lov.     *

26 § 3-2 forts Informasjon kan unnlates dersom det er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv. Informasjon kan også unnlates dersom det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær, å gi slik informasjon.        Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten informeres om dette. Pasienten skal samtidig gjøres kjent med adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning.        *

27 § 3-2 forts. Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at pasienten kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal pasienten om mulig informeres om dette. *

28 Pasientens innsynsrett, pasrl § 5-1
Rett til innsyn Rett til kopi Rett til kortfattet forklaring av faguttrykk og lignende Unntak; ”påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade. Informasjon kan også unnlates dersom det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær, å gi slik informasjon ” *

29 Særlig om utlevering av pasientjournal
Forutsetter lovgrunnlag – unntak fra taushetsplikten * 35

30 * 37

31 * 38

32 * 39

33 Særlig om utlevering av pasientjournal
Bruk av pasientjournalen utenfor helsetjenesten er problematisk fordi det: I svært mange tilfeller innebærer spredning av info irrelevant for den aktuelle saken Opplysningene ofte er nedtegnet langt tilbake i tid – tas ut av sin sammenheng og dette åpner for feil bruk og misforståelser Svekker hensynet til god behandling fordi opplysninger holdes tilbake * 36


Laste ned ppt "Taushetsplikten * Anne Kjersti Befring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google