Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norm for informasjonssikkerhet Taushetsplikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norm for informasjonssikkerhet Taushetsplikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norm for informasjonssikkerhet Taushetsplikt

2 Innhold Generell del: Hva er taushetsplikt, hvem har taushetsplikt mv?
Bestemmelser som taushetsplikt i helsepersonelloven Kort om taushetsplikt i andre lover

3 Hva er taushetsplikt? Stengsel mot kommunikasjon
Passiv og en aktiv side Lov og avtale Sikre personvern og tillitt | 3

4 | Taushetsplikt | 4 4

5 Hvem har taushetsplikt?
Personlig ansvar Stillingsbestemt Yrkesbestemt Virksomhetens ansvar Organisering It-systemer Opplæring | 5

6 Hvilke opplysninger er underlagt taushetsplikt?
Opplysninger om personlige forhold Personopplysninger Helseopplysninger Andre opplysninger Tenk sunn fornuft | 6

7 | Taushetsplikt | 7 7

8 Unntak fra taushetsplikten
Taushetsplikten er ikke absolutt Behov for kommunikasjon To kategorier unntak Opplysningsrett Opplysnings- og meldeplikt

9 Brudd på taushetsplikten
Straffbart Bøter og fengsel inntil 6 måneder, jf straffeloven § 121 Statens helsetilsyn kan gi advarsel, tilbakekall av autorisasjon mv. Arbeidsrettslige konsekvenser

10 Helsepersonelloven – hovedregel § 21
Helsepersonell har taushetsplikt Taushetsplikten gjelder også mellom helsepersonell Opplysninger knyttet til ”folks legems- og sykdomsforhold” ”andre personlige forhold”

11 Forbud mot snoking, jf. § 21a
Generelt forbud Med mindre: begrunnet i helsehjelp administrasjon særskilt hjemmel All tilgang skal hendelsesregistreres | 11

12 Unntak – samtykke, jf. § 22 For at samtykke skal være gyldig:
Frivillig og informert Ingen formkrav Samtykke kan når som helst trekkes tilbake Hvem kan samtykke? Myndighetsalder Barn Personer som ikke er i stand til å samtykke

13 Unntak – forsvarlig helsehjelp
Samarbeidende personell, jf. § 25 Utlevering av journalopplysninger, jf. § 45 Til andre som yter helsehjelp Opplysningene kan gis muntlig, skriftlig.. Pasienten kan motsette seg utlevering Mottaker har taushetsplikt

14 Andre unntak Dialog mellom helsepersonell og pårørende
Opplysninger som fra før er kjent Anonyme opplysninger og statistikk Opplysninger til virksomhetens ledelse: internkontroll og kvalitetssikring (ikke forskning) Plikt til å gi opplysninger til: Barnevernet Sosialtjenesten Nødetater

15

16 Kommunikasjon av helseopplysninger
Opplysninger som er lagret elektronisk Unntak fra taushetsplikten Kommunikasjon ved: Tilgang Utlevering

17 Taushetsplikt etter andre lover
Forvaltningsloven Personell som utfører oppgaver på vegne av forvaltningen Noens personlige forhold (unntatt nøytrale personopplysninger) Unntak Kommunehelsetjenesteloven Gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid i kommunens helsetjeneste Forvaltningsloven gjelder

18 Taushetsplikt etter andre lover
Sosialtjenesteloven Ansatte i sosialtjenesten Strengere enn forvaltningsloven (også nøytrale personopplysninger er taushetsbelagte) Helseregisterloven Alle i helsetjenesten og helseforvaltningen som behandler helseopplysninger elektronisk Taushetsplikt etter helsepersonelloven og forvaltningsloven

19 Regelverksendringer Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Vedtatt Viktige endringer Erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Taushetsplikt etter helsepersonelloven

20 Oppsummert Stengsel mot kommunikasjon Mange unntak Selvstendig ansvar
Virksomhetens skal tilrettelegge for at ansatte kan ivareta taushetsplikten


Laste ned ppt "Norm for informasjonssikkerhet Taushetsplikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google