Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5. oktober 2010 Kjetil Helland ByBo AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5. oktober 2010 Kjetil Helland ByBo AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 5. oktober 2010 Kjetil Helland ByBo AS
Deputasjon for KMBY om reguleringsplan for Årstad, Slettebakken, Plan nr 5. oktober 2010 Kjetil Helland ByBo AS

2 Utsnitt av plan for Bergen Kommunale Bygg og ByBo AS
Naboplan (pl. nr )

3 Reguleringsplan for Årstad, Slettebakken (gnr 160 bnr 187, 911, 912, 913, 915, 938 og 977)
Områdene i planen eies av fem forskjellige grunneiere. Tiltakshavere for planen er Bergen Kommunale Bygg og ByBo AS. Største eier er Bergen kommune med barnehagetomten A2, bolig tomten B3 og friluftsområdene Fr1 og Fr2. ByBo AS har områdene B1 + B4. I tillegg omfatter reguleringsplanen et større parkområde og et friområde tilhørende Slettebakken borettslag. Tiltakshavere hadde foreslått bestemmelser som skulle sørge for deltakelse og kostnadsdeling ved opparbeidelse av fellesområdene. Videre sikret opprinnelige bestemmelser at områdene kunne utbygges uavhengig av hverandre. Nåværende reguleringsbestemmelser tar ikke hensyn til dette Fare for stans i utbygging og at Bergen kommune må betale brorparten av kostnadene

4 Utbyggingsavtale Utbyggingsavtale skulle sikre deltakelse og kostnadsdeling ved opparbeidelse av fellesanleggene (tekniske anlegg, parkanlegg, friområder, vann, avløp, veier og fortau med mer). Bestemmelsen er fjernet i forslag fra Bergen kommune. Medfører stor sannsynlighet for ”gratis passasjerer” som ikke vil delta i opparbeidelse av fellesanleggene. Dette betyr økte kostnader for Bergen kommune og ByBo AS Tiltakshaverne anmoder derfor på det sterkeste at det gjeninntas en reguleringsbestemmelse som forplikter tiltakshaverne til å ha undertegnet en utbyggingsavtale før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på de enkelte grunneieres arealer. PS: Kommunen har ved behandling av reguleringsplan på nabotomten (pl. nr ), flyttet kostnader for fortau og vei over på denne planen, og dermed får Bergen kommune ytterligere kostnader.

5 Krav til undersøkelsesplikt vedr
Krav til undersøkelsesplikt vedr. forurensing på én tomt er bra – ordlyden kan stoppe alle områdene ”I delområde B2 skal det foretas undersøkelse av grunnen med tanke på miljøgifter, eventuelle avbøtende tiltak skal være ferdig utført før det gis igangsettingstillatelse for tiltak”. Dette kan tolkes som at det skal foretas undersøkelser og gjennomføring av avbøtende tiltak for miljøgifter på B2 før man kan få igangsettingstillatelse for barnehage på A2 eller boliger på B1 eller B3. På B2 bor det en familie som ikke (nødvendigvis) er interessert i å bygge ut med det første. Disse kan da stoppe alle utbyggingsområdene ved å ikke akseptere undersøkelser på tomten. Tiltakshaverne foreslår endring i bestemmelsen som konkretiserer at bestemmelsen gjelder for tiltak på B2.

6 Ferdigstillelse av friområder bør ferdigstilles parallelt med utbygging av områdene
Under rekkefølgebestemmelsene, pkt er det angitt at friområdene Fr1 og Fr2 samt flere andre fellesanlegg skal være opparbeidet/ferdigstilt før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor B1, B2, B3 og A2. Det minst resurskrevende og miljøbelastende vil være å utføre de aktuelle arbeidene parallelt med byggearbeidene for f.eks. B1, B3 og A2, bl.a. for å kunne oppnå en god massebalanse innenfor det samlede utbyggingsområdet og derved unngå unødvendig utkjøring og innkjøring av masser. Dette er også avhengig av utbyggingsavtale.

7 Forslag til endringer av bestemmelser:
Nytt punkt under ”Utbyggingsavtale. Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor B1, B2, B3 og A2 forutsettes at tiltakshaverne for disse områdene har undertegnet utbyggingsavtale for blant annet opparbeidelse av fellesanlegg som for eksempel veier, fortauer, stier og grøntområder (Fr1, Fr2).” Endringer av punkt under Hovedtekst under eksisterende endres til: ”Delområdene innenfor planen kan deles inn i etapper. Følgende tiltak må være gjennomført innen de enkelte områdene B1, B2, B3 og A2, før det gis ferdigattest for de respektive områdene ” Strekpkt 1 ”- I delområde B2 skal det foretas undersøkelse av grunnen med tanke på miljøgifter, eventuelle avbøtende tiltak skal være ferdig utført før det gis igangsettelsestillatelse for tiltak på B2” Strekpkt 2 ”…etter avkjørselskryss før det gis igangsettelsestillatelse på B1, B2, B3 og A2 og (naboplan)…” Strekpkt 5: ”Friområdene Fr1 og Fr 2 og grøntområdet fra Nattlandsveien i sør, skal være sikret gjennomført ved utbyggingsavtale i henhold til godkjent grønnplan, jfr § og ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse for B1, B2, B3 og A , jfr nytt punkt om utbyggingsavtale. Strekpkt 7 foreslås slettet da gangsystemer for disse områdene er sikret gjennom strekpunkt 5 og 6. Strekpkt 8, ”…regulert under bakken skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse for de områdene hvor fordrøyningsanleggene er plassert…”


Laste ned ppt "5. oktober 2010 Kjetil Helland ByBo AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google