Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011
Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011 Problem- og prosjektorganisert læring Eva Schwencke Høgskolen i Akershus (v2)

2 Prosjektbegrepets røtter
Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011 Prosjektbegrepets røtter Ingeniørprosjekter Kombinere ressurser Stor arbeidskapasitet Amerikanske forsvaret Selvstendige små enheter Utnytte ressursene Lokalkunnskap Manøvrerbarhet Sartres eksistensialisme Personlig prosjekt Myndiggjøring ”Learning by doing” – Dewey og reformpedagogikken Læring gjennom å gjøre erfaring Negts eksemplariske prinsipp Gjennom å prøve seg fram og gjøre konkrete erfaringer lærer man også noe generelt som kan brukes i andre situasjoner 2008

3 Prosjektpedagogikken
Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011 Prosjektpedagogikken Ulike retninger, tradisjoner og kulturer, eks: Problembasert læring - Maastericht Prosjektbasert læring – Aalborg og Roskilde Problembasert og prosjektorganisert læring (NKI) Yrkespedagogisk utviklingsprosjekt (Hiak AY) April 2011

4 Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011
Møte mellom prosjektledelse og prosjektpedagogikk og problembasert læring Problembaseringen er bygd inn i problemstillinger fra virkelighetens verden Tverrfaglig – studentene må finne ut hvilke teori/fagkunnskap de må anvende for å løse/belyse/utdype problemet Teknisk arbeid og ingeniørarbeid er prosjektorganisert Todelt mål med prosjektarbeid i skolen: Tverrfaglig læringsmetode knyttet til/eller så nær virkeligheten som mulig Erfaring som prosjektleder og prosjektmedarbeider som egen kompetanse

5 Hvorfor er tverrfaglig prosjekt lærerikt?
Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011 Hvorfor er tverrfaglig prosjekt lærerikt? Studentene kan bruke sin tidligere erfaring – hverdags- og yrkeserfaring til å utvikle en problemstilling kjenner seg igjen i virkelighetens verden opplever at det fungerer meningsfylt å løse/lage et ordentlig og nyttig produkt opplever at produktene settes inn i sammenheng med større helhet søker faglig kunnskap og fremmer nysgjerrighet kjenner at de har stor grad av medbestemmelse over kunnskapen kan prøve ut løsninger – krever refleksjoner, resonnementer, vurderinger, begrunnelser lærere noe 1) faglig om tingen, 2) seg selv og egen mestring og samarbeid med andre, 3) omgivelsene, bedriftsforhold, samfunnsforhold April 2011

6 Hva er prosjekt – hvorfor er det vanskelig for studentene?
Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011 Hva er prosjekt – hvorfor er det vanskelig for studentene? Er problemet klart formulert? Har du de nødvendige kunnskapene? Er det sammenheng mellom oppgavens kompleksitet og den tiden som er avsatt? Finnes det en korrekt løsning? Ligner oppgaven på situasjoner i virkeligheten? April 2011

7 Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011
Hvilke fordeler har samarbeid i et felles prosjekt fremfor individuell oppgave? Større grad av åpenhet Mulighet til å forhandle om mål og problemstilling Finne egen innfallsvinkel – fange egen interesse Åpner for stor grad av kreativitet Mer omfattende problemstilling dybde bredde Mer læring faglig sosialt organisatorisk Større ressurstilgang fagbakgrunn erfaringsbakgrunn interesseområder Mangedobbelt arbeidskapasitet forutsetter lik innsats for alle prosjektmedarbeiderne April 2011

8 Kritikken mot prosjektarbeid
Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011 Kritikken mot prosjektarbeid Overflatisk - på grunn av tverrfaglighet - lite fagrettet Mangel på teoretisk fundament Mangel på faglig dybde Det praktiske arbeidet går på bekostning av det faglige Arbeidsform for de sterke elevene og studentene Noen føler seg på usikker grunn fordi de er trent i å gjøre definerte oppgaver Samarbeidsformen favoriserer noen Noen faller utenfor,– overlater jobben til andre eller gjør venstrehåndsarbeid ”Ansvar for egen læring” – studentene og elevene overlates til seg selv Lærerne fraskriver seg ansvaret Innsparing på budsjettene individualisering April 2011

9 Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011
Endret lærerrolle Læreren har ansvaret for at studentene lærer Gir studentene frihet til selv å finne problemstilling og legge planer – samtidig som: Læreren blir Leder av læring Legge forholdene til rette – tid, rom, mulige kontakter, informasjon om rammer og mål etc. som fremmer studentenes egen læring. Veileder Planlegger jevnlige møter med prosjektgruppene Følge opp og utfordre gruppas framdriftsplaner Fremmer god kommunikasjon og samarbeidsprosesser (må vite noe om hva som fremmer dette) Fag- ressursperson Utfordre studentene faglig – læreren spør og bidrar med råd og støtte Følger opp den faglige framdriften hos hver prosjektgruppe April 2011

10 Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011
Veiledning Handler ikke om mer arbeid, men å gjøre ting på andre måter Drive fram lærende prosesser, ved å kombinere krav til faglighet med romslighet, tetthet og aksepterende holdning. Krav til prosesser, framdriftsplan, oppfølging, gjennomføring, dokumentasjon Læreren får en mer givende arbeidsdag med interesserte studenter April 2011

11 Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011
Vurdering Sammenheng mellom organisering av undervisningen og vurderingsformen – gjensidig påvirkning Prøves i det de har arbeidet med Dokumentasjon av egen læring – eks prosjektrapport og annet Prøves i fagkunnskap som er utviklet gjennom prosessen – og refleksjoner over den April 2011

12 ”Prosjektarbeid – en veiledning for studenter” Innhold – og hvorfor det?
1 Prosjektorganisert læring 2 Mål og problemstilling - grunnsteinene i prosjektet 3 Samarbeidet om prosjektet 4 Kommunikasjonen i prosjektet 5 Planlegging, organisering og oppfølging 6 Informasjonssøking 7 Egne undersøkelser 8 Prosjektproduktet – et fysisk produkt 9 Rapporten 10 Refleksjonsnotatet 11 Muntlig presentasjon av prosjektarbeidet April 2011

13 Prosjektarbeidsformen
Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011 Prosjektarbeidsformen Suksess i arbeidslivet - men vanskelig/krevende å gjennomføre Inngangsbilletten til arbeidslivet Utfordring til utdanningssystemet: God kombinasjon av tradisjonell undervisning og prosjektorganisert læring. Personlig utfordring: Bevisst utvikling av ansvarlighet og myndighet – ”proaktiv” holdning Vitenskapsteoretisk utfordring: Kombinere humaniora og teknisk tenke- og arbeidsmåte April 2011

14 ”Prosjektarbeid – en veiledning for studenter”
Lærerkonferanse Gjøvik, april 2011 ”Prosjektarbeid – en veiledning for studenter” Hvilke støtte trenger fagskoleutdanningen i form av lærebok? Hvilke forbedringsmuligheter ligger i denne boka? Dere inviteres til kommentarer for å påvirke i revideringsprosessen


Laste ned ppt "Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google