Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det er MIN kropp det gjelder! Et sunnere liv for jenter og kvinner med somalisk kulturbakgrunn Pilotprosjekt høsten 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det er MIN kropp det gjelder! Et sunnere liv for jenter og kvinner med somalisk kulturbakgrunn Pilotprosjekt høsten 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det er MIN kropp det gjelder! Et sunnere liv for jenter og kvinner med somalisk kulturbakgrunn Pilotprosjekt høsten 2009

2 Hva slags prosjekt? •Pilotprosjekt •Helsefremmende fokus •Utprøving av dialog som metode •Utprøving av et opplegg for svømmeopplæring •Fokus på jenter og kvinner med somalisk kulturbakgrunn •Vektlegging av brukermedvirkning •Samarbeid mellom etater

3 Organisering Organisert etter prinsipper for helsefremmende arbeid og intersektoriell samhandling - fokus på aktiv brukerdeltakelse, optimal ressursutnyttelse og samhandling mellom sentrale aktører Ulike aktører: •HiT (støttet av Fylkesmannen i Telemark) •AMATHEA •Røde Kors •En samarbeidskommune i Telemark

4 Økonomi Støtte fra •Hver etat bidrar •Stor frivillig innsats •BUFdir •Fokus på frivillig innsats

5 Hvorfor prosjekt? Utfordringer relatert til jentenes/kvinnenes møte med en ny kultur, eks. levemåte, helsevesen, lover og regler: •Problemer med vektøkning og inaktivitet. •Opplevelsen av frustrasjoner og mangel på kunnskap om egen kropp og helse. •Usikkerhet i møte med det norske helsevesenet, bl.a. pga kjønnslemlestelse •Helseplager, som ut fra vår kunnskap kunne vært forebygget. •Generelt liten kontakt med jenter og kvinner med norsk/annen etnisk bakgrunn.

6 Prosjektets hensikt •Hensikt: •1. Å prøve ut en helsefremmende intervensjon med somaliske jenter og kvinner som målgruppe, der svømmeopplæring og dialogundervisning kombineres i et intersektorielt og tverrfaglig opplegg over ti uker. •2. Å utvikle kunnskap som har betydning for målgruppens seksuelle og reproduktive helse. •3. Å bygge relasjoner - nettverk over kultur/etniske grenser

7 Forventede resultater a.For de somaliske jenter og voksne kvinner: •Økte svømmeferdigheter •Økt kunnskap og bevissthet om seksuell - og reproduktiv helse i et samfunns- og kulturperspektiv, med fokus på hvordan de selv kan ivareta egen og sine døtres helse •Økt kunnskap og bevissthet om unges rett til beskyttelse mot kjønnslemlestelse og annen vold og skade •Økt kontakt med mennesker som har en norsk kulturbakgrunn, og dermed bedre muligheter for integrering. •Oppleve samvær preget av glede og trivsel

8 Prosjektgruppen •May-Lisa Spjelkevik (prosjektleder, HiT) •Inger Åse Mørch Jonasen (AMATHEA) •Emina Sarkin (Røde Kors) •Gloria Leiyan (HERO/ Røde / Kors) •Halima Sadya (Afrikansk Kulturforening)

9 Tiltak Før kursstart: •Innhenting av erfaringer og fastsettelse av rammer •Praktiske forberedelser •Utvelgelse av deltagere fra målgruppen – informert samtykke – anonymitet •Innledende møte med deltaker gruppene •Fokusgruppe intervjuer

10 Svømmeopplæringa •Planer som ble noe justert og tilpasset etter vurderinger underveis •Følge retningslinjer for hygiene og sikkerhet •Ivareta deltakernes ønsker og behov (så langt mulig) •Mye lek og moro •En-til-en støtte/veiledning •Praktisk og kulturell læring •Relasjons bygging

11 Dialogundervisningen •Anbefalt metode i helsefremmende arbeid- særlig i utvikling og formidling av kunnskap, holdningsendring og endring av praksis •Innebygd potensial for å formulere løsninger på interessemotsetninger •Vektlegging av gjensidig tillit og kontakt mellom deltakerne •Gjensidig læring og forståelse

12 Dialogundervisningen •Målsetting •Valg av tema •Undervisere •Tilrettelegging av et godt lærings miljø •Bruk av hjelpemidler •Evaluering underveis •Feltnotater

13 Avslutning •Fest m/ somalisk mat •Oppsummering / evaluering •Kursbevis

14

15

16

17 Evaluering •To fokusgruppeintervjuer med hver av målgruppene •Detaljerte feltnotater fra hver samling •Studentenes observasjoner

18 Forventede resultater For helsearbeidere og andre ressurspersoner/studenter: •Økt kjennskap til og bevisst omkring somaliske kvinners kulturnormer og ressurser - bevisstgjøring av likheter og særtrekk relatert til syn på kropp og seksualitet, og hva som påvirker deres seksuelle og reproduktive helse. •Økt erfaring med bruk av dialog som metode i helsefremmende arbeid •Økt erfaring med intersektorielt og tverrfaglig samarbeid for å fremme minoritetshelse •Oppleve samvær preget av glede og trivsel

19 Forventede resultater •Spesielt for sykepleierstudentene: –Økt bevissthet rundt egne holdninger i møte med mennesker som har en fremmed kulturbakgrunn –Erfaringer og informasjon som de kan bruke i deres bacheloroppgave og fremtidig praksis som sykepleiere.

20 Forventede resultater For andre: •Tilgang til beskrivelse av erfaringer fra prosjektet via en skriftlig rapport publisert på internett •Tilgang til ny kunnskap om målgruppens seksuelle- og reproduktive helse via relevante nettverk, publisert artikkel, undervisning i utdanning og seminarer

21 Avsluttende kommentarer

22 Veien videre…


Laste ned ppt "Det er MIN kropp det gjelder! Et sunnere liv for jenter og kvinner med somalisk kulturbakgrunn Pilotprosjekt høsten 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google