Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Geir Hanssen Trondheim kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Geir Hanssen Trondheim kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Geir Hanssen Trondheim kommune
Tilsyn og sanksjonsmuligheter fra kommuner og fylkesmenn – hva gjør vi, og hva kan vi gjøre? Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Geir Hanssen Trondheim kommune

2 Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannens miljøvernavdeling Naturforvaltning Arealforvaltning Forurensning 30 ansatte Arbeidsoppgaver Klima Støv Støy Industri Oppdrett Avløpsanlegg Forurenset sediment Forurenset grunn Farlig avfall Avfallsanlegg Lokalisert i Bodø Fylkesareal km² 44 kommuner Farlig avfall i BA- avfallet

3 Myndighetsfordeling byggeplasstilsyn
Fylkesmannen Forurensningsloven Forurensningsforskriften Avfallsforskriften Produktkontrolloven Produktforskriften Internkontrollforskriften Kommunen Plan- og bygningsloven Byggteknisk forskrift (TEK-10) Byggesaksforskriften (SAK-10) Forurensningsloven: overordnede bestemmelser om forurensning slår fast at all forurensning i utgangspunktet er forbud, og gir plikter om tiltak for den som forurenser Produktkontrolloven: stiller krav til kjemikaliehåndtering (loven) aktsomhetsplikt ved håndtering av kjemikalier substitusjonsplikt (plikt til å vurdere bruk av et mer miljøvennlig produkt) informasjonsplikt om produktet internkontrollforskriften i saker der vi ikke finner direkte hjemmel i forurensningsregelverket, kan vi ofte bruke internkontrollforskriftens bestemmelser om å ivareta risikoforhold (f eks oljetanker uten sikkerhet for oppsamling ved lekkasje) Plan – og bygningsloven Fra 2010 ble kravene om ba-avfall flyttet fra avfallsforskriften til plan- og bygningsloven (PBL) og byggteknisk forskrift (TEK-10). Den største forskjellen er at avfallshåndteringen ble underlagt ansvarsrettsystemet etter plan- og bygningsloven, og arbeidsoppgavene er nå knyttet til de ulike foretakene, med kompetansekrav for utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse og miljøsanering av bygget. Ansvar for de ulike oppgavene fremgår av byggesaksforskriften (SAK-10) kap. 12.

4 Fylkesmannens tilsynsstrategi
Årlig tilsynsplan Nasjonale aksjoner (Miljødirektoratet) Frekvensbaserte tilsyn og revisjoner basert på virksomheters utslippstillatelse Egeninitierte aksjoner / tilsyn Resultat fra tidligere kontroller Resultater fra egenkontrollrapporter Virksomheters historikk Klager / tips BA-tilsyn baseres på stikkprøver Tilsynsressursene hos Fylkesmannen skal brukes slik at vi fokuserer på de viktigste miljøutfordringene. Oppdrag fra Miljødirektoratet på prioriterte bransjer og temaer Frekvensbasert tilsyn basert på Virksomheters utslippstillatelse (med tilhørende risikoklasse) Frekvensbasert: Risikoklassifisering av en virksomhet gir en kontrollfrekvens for inspeksjoner og revisjoner. Risikoklassifisering baseres på risiko for skade på miljø. Frekvenssystemet skal sikre at kontrollerne gjennomføres med riktig hyppighet ved en virksomhet. resultatene fra tilsynet kan innvirke på plassering i risikoklasse og dermed hyppighet for tilsyn. Egen-initierte aksjoner / tilsyn Resultat fra tidligere kontroller Resultater fra egenkontrollrapporter Virksomheters historikk Klager / tips

5 Hvem fører vi tilsyn med?
«Den ansvarlige»: ”Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning,…” (§ 7 i FL) Tilsyn kan gjennomføres i planleggings-, prosjekterings-, drifts- og avviklingsfase.

6 Tilsynspraksis hos FMNO
Ved tips tar vi først en henvendelse til kommunen og ber om at de følger opp saken og gir oss en orientering. Byggeplasstilsyn i samarbeid med kommunen i egen regi (planlagt / ad hoc) Få kommunen til å ta «sin del av ansvaret» for BA- avfallet.

7 Hvordan gjennomføres tilsynet?
Anmeldt eller uanmeldt Møte med ansvarshavende Gjennomgang av dokumenter og krav Rutiner og praktisk gjennomføring på byggeplass Befaring (fokus på farlig avfall) Deklarering, sortering, oppbevaring og håndtering av farlig avfall Utarbeide tilsynsrapport Ilegge tilsynsgebyr Registrere tilsynet i database Tilsynsrapporten skal minst inneholde: Bakgrunn, mål og hensikt for tilsynet Omfang av tilsynet Resultat fra tilsynet presentert som avvik, anmerkninger og andre forhold. Oppfølging. Krav om tilbakemelding.

8 Reaksjoner Påpeking av plikter Avtaler om korrigerende tiltak
Enkeltvedtak om korrigerende tiltak (pålegg) Enkeltvedtak om tvangsmulkt Enkeltvedtak om tvangsgjennomføring Enkeltvedtak om stansing, tilbaketrekking av tillatelse Politianmeldelse Vi sender ut en tilsynsrapport der vi slår fast avvik/anmerking og ber om en tilbakemelding der vi ber disse følges opp innen en frist. Vi varsler vedtak om tvangsmulkt hvis disse ikke følges opp. Påpeking av plikter (men ikke enkeltvedtak) følgebrev til kontrollrapport hvor virksomheten gjøres oppmerksom på sin plikt til å rette opp avvik. Det fattes i denne reaksjonsformen ikke enkeltvedtak om korrigerende tiltak. Virksomheten bes om å gi informasjon om korrigerende tiltak innen en frist. Avtaler om korrigerende tiltak avtale mellom tilsynsetat og tilsynsobjekt om tiltak virksomheten skal gjennomføre samt frist for dette. Dersom avtalen ikke holdes, kan saken følges opp med enkeltvedtak mm. Enkeltvedtak om korrigerende tiltak pålegg om å gjennomføre tiltak innen gitte frister. pålegg om å gi informasjon om korrigerende tiltak Tvangsmulkt: ilegge tvangsmulkt, for å gi den ansvarlige et økonomisk incentiv til å overholde krav gitt i eller i medhold av forurensningsloven innen fastsatt frist Enkeltvedtak om tvangsmulkt enkeltvedtak om bruk av tvangsmulkt dersom virksomheten ikke følger opp tidligere gitte vedtak om korrigerende tiltak. Et virkemiddel for å oppnå lovlig tilstand (ikke straff), skal være mulig å rette forholdet Enkeltvedtak om tvangsgjennomføring enkeltvedtak om tvangsgjennomføring dersom virksomheten ikke følger opp tidligere vedtak om korrigerende tiltak. Forurensningsmyndigheten har myndighet til å: Pålegge den ansvarlige å sende inn nødvendige opplysninger. foreta granskning. gjennomføre eller bekoste undersøkelser Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse tilbakekalling av tillatelse til å forurense Politianmeldelse er uavhengig av øvrige reaksjoner ved graverende forhold. Kan gjøres selv om vi gjør alle de andre tingene…

9 Hva anmeldes til politiet
Alvorlige saker Skader på miljø Gjentatte overtredelser Prinsipielle saker Saker med allmennpreventiv effekt Formål: Oppnå mest mulig effekt av miljøkrimarbeidet! Saker hvor de vanlige forvaltningsrettslige virkemidler ikke vil være effektive nok på egen hånd, bør i større grad anmeldes. Vi har ikke noen straffereaksjoner. Det er det kun påtalemyndighetene som har. konsentrere seg om de mest alvorlige bruddene Saker som har et stort potensialet for allmennpreventiv effekt bør prioriteres • Klart brudd på regelverket (objektive vilkår) • Ikke et hendelig uhell (subjektive vilkår) • Ikke bagatellmessige konsekvenser (miljøkonsekvenser) I saker som anmeldes bør det også finnes relativt klare beviser for overtredelsen, og et ryddig saksforløp fra forvaltningens side.

10 Eksempel: Ulovlig mottak og levering av avfall
overtredelse av: - lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 78 (straffeansvar for forurensning), 1. ledd pkt. a og b, jf forurensningslovens § 7, 1. ledd, og - midlertidig tillatelse til mottak av rivningstrevirke.

11

12 Byggesakskontoret i Trondheim
Ca byggesaker pr år / ca. 50 ansatte Egen intern gruppe for tilsyn/ulovligheter (3-5 saksbehandlere + jurister) Dokumenttilsyn, miljøsaneringsbeskrivelser: 30 (2011), 44 (2012), ca 35 (2013) Også tilsyn med (ca 250 tilsyn totalt i 2012): energi, UU, brannobjekter, produkter/moduler, m.m.

13 Kommunens tilsynsstrategi
Årlig tilsynsstrategi jf. SAK. Trondheim kommune har valgt å fortsatt ha tilsyn med: TEK § 9-7 TEK § 9-9 Illustrasjon: lekestove.blogspot.com

14 Hvem fører vi tilsyn med?
Ansvarlig søker (SØK) Ansvarlig prosjekterende (PRO) Ansvarlig utførende (UTF)

15 Sanksjonsmuligheter kommunen
SAK § 14-3: Uavhengig kontroll Ulovlighetsoppfølging (PBL kap. 32, m.m) : Pålegg om retting og/eller stans (stoppordre) Pålegg om tilbaketrekking av ansvarsrett (DIBK) Tvangsmulkt (fast/løpende der det er mulighet for retting) Overtredelsesgebyr (SAK kap.16) Politianmeldelse Tvangsmulkten har som formål å tjene som oppfyllelsespress og kan kun benyttes der det er mulig å rette opp forholdet

16 Tilsyn Trondheim kommune
Dokumenttilsyn Miljøkartlegging (PRO) Sluttrapport med kvitteringer eller egenerklæring (UTF) Hovedfokus ved tilsyn Svikt i ansvarsretten Sorteringsgrad ikke overholdt kildesortering vs. sentralsortering Bruk av ikke godkjent/ulovlig mottak Farlig avfall riktig håndtert Manglende dokumentasjon/kvitteringer Manglende avfallsplan

17 Erfaringer Trondheim kommune

18 Erfaringer Trondheim kommune

19 Case: Miljøkartleggingsrapport påpeker at arealer (kjeller/loft) ikke er kartlagt. Kommunen påpeker i vedtak (IG) at supplerende kartlegging må gjennomføres (datofestes) og ansvar for dette entydig defineres (av SØK). Ved anmodning om FA etterspør vi dato. Kartlegging ikke gjort – FA anmodet på «feil grunnlag» Varsel om OTG til ansvarlig søker.

20 Tips til kommuner Veiledning i forhåndskonferanse og rammetillatelse
Sluttrapport/kvitteringer er enkelt og effektivt tilsyn ”Vekker” bransjen Bruke maler Tilsyn 5 år etter ferdigattest Illustrasjon: lekestove.blogspot.com

21 Utfordringer med BA-tilsyn
Spørsmål om prioritering Ressurser og kunnskap Geografi og avstand Rett ”timing” i byggeprosessen Tilgjengelig juridisk bistand ved sanksjoner Øvrig: Har veiledningsplikt, men vi kan ikke angi løsningene… «Alle» vil ha mer tilsyn fra myndighetene - hvorfor?

22 Takk for oppmerksomheten….


Laste ned ppt "Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Geir Hanssen Trondheim kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google