Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare

2 Miljødirektorartet er nytt direktorat fra 1. 7
Miljødirektorartet er nytt direktorat fra Ligger under Miljøverndepartementet og er en sammenslåing av tidligere : Direktoratet for naturforvaltning (DN) med Statens Naturoppsyn (SNO) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

3 Miljødirektorartet er nytt direktorat fra 1. 7
Miljødirektorartet er nytt direktorat fra u Organisert under Miljøverndepartementet Avdelingene med hovedansvar for natur-forvaltning ligger i Trondheim Statens naturoppsyn sentralt ligger i Trondheim, men de fleste bemanner 60 lokale oppsyn Avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning ligger i Oslo.

4 Hovedoppgaver redusere klimagassutslipp forvalte norsk natur hindre forurensning. Funksjoner: overvåke miljøtilstanden formidle informasjon myndighetsutøver styre og veilede regionalt og kommunalt nivå samarbeide med sektormyndigheter være faglig rådgiver bidra i internasjonalt miljøarbeid

5 … skal bidra til å nå miljømålene på disse områdene: - stabilt klima og styrket tilpasningsevne - mangfoldige skoger - storslåtte fjellandskap - frodige våtmarker - giftfritt miljø - aktivt friluftsliv - verdifulle kulturlandskap - levende hav og kyst - livskraftige elver og innsjøer - avfall og gjenvinning - ren luft og mindre støy

6 Roller knyttet til forvaltningen av tare
Myndighet etter naturmangfoldloven Høringsinstans Kartlegging og overvåking Myndighet etter forurensningsloven

7 Myndighet etter naturmangfoldloven
Ca. 2,5 % av sjøarealet innenfor territorialgrensen er vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven . Dette er naturreservater, landskapsvernområder, nasjonalparker, fugle-/plante-/dyrefredningsområder og marine verneområder. Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for alle verneområder og har ansvar for planlegging, koordinering, faglig veiledning og utvikling av generelle retningslinjer mv. for forvaltningen. Klageinstans for enkeltvedtak fattet av fylkesmannen. Godkjenningsmyndighet for forvaltningsplaner for visse verneområder (nasjonalparker og andre større verneområder + såkalte Ramsarområder, som er verneområder med status som internasjonalt viktige våtmarks- områder.)

8 Myndighet etter naturmangfoldloven
For naturreservater er all vegetasjon i vann (herunder tang og tare) og på land vanligvis fredet mot skade og ødeleggelse. For fuglefredningsområder er vanligvis vegetasjon som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugler, fredet mot skade og ødeleggelse. I noen verneområder er det åpnet for høsting av tare (og tang). Det fremgår av verneforskriften for det enkelte verneområdet hvorvidt det er tillatt/ikke tillatt. Verneområder hensyntas og legges inn i forvaltningsplanene for tare.

9 Marin verneplan Rådgivende utvalg for marin verneplan har anbefalt at det innenfor noen av områdene bør avsettes spesielle referanseområder hvor det ikke åpnes bl.a. for tare-høsting. 36 områder ble anbefalt. I 2009 ble det sendt ut oppstartmeldinger for 17 som første fase. Fylkesmennene, i samarbeid Fiskeridirektoratet, oppsummerte innspillene lokalt og regionalt og oversendte det til daværende Direktoratet for naturforvaltning. 3 ble fredet nylig; Framvaren, Tautraryggen og Saltstraumen – alle uten tareforekomster Arbeidet med vern av de øvrige 14 områdene videreføres på et senere tidspunkt verneplan

10 Høringsinstans Direktoratet er høringsinstans i saker som angår tareforvaltningen generelt (og) Forskrift om endring av forskrift om høsting av tang og tare § 5. Regionale forskrifter Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. Fiskeridirektoratet kan, i samråd med Direktoratet for naturforvaltning, åpne for høsting av tang og tare for inntil 5 år av gangen dersom det er sannsynlig at ressursen og økosystemet i området kan tåle den belastningen høstingen innebærer.

11 Høringsinstans, en uttalelse
Uttalelse til søknaden om prøvehøsting, brev datert : Det bør fremskaffes relevant kunnskap om økologiske effekter fra prøvehøstingen i Nord-Trøndelag de før dette viderefører nordover Fraråder oppstart av prøvehøsting i Nordland fordi området er i tidlig fase av restituering etter nedbeiting av kråkeboller Anbefaler å avvente kartleggingen i Nordland som vil kunne gi mer data om høstingspotensialet og reetableringen Tiltaket vil berøre flere verneområder, i søknaden er ikke disse hensyntatt.

12 Kartlegging og overvåking, fiansiering
Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper Herunder kartlegging av stortare Etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Økosystemovervåking av kystvann del av den nasjonale basisovervåkingen etter vannforskriften stasjoner langs kysten, for å påvise påvirkning som overgjødsling (eutrofiering) og organisk forurensning på et tidlig stadium FoU/overvåking Gjenvekst Overvåking av nedbeiting av kråkeboller og gjenvekst

13 Myndighet etter forurensningsloven
Nylig en tillatelse til bruk av brent kalk, dispensasjon fra forbudet mot å forurense, lovens § 11 Prøve, et lite og begrenset areal, forsøk i regi av HI m/fl. Ingen vurdering av metodikken til bruk i eventuell større skala


Laste ned ppt "Miljødirektoratet – roller i forvaltningen av tare"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google