Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Klasser og elevtall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Klasser og elevtall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Klasser og elevtall
Fådelte skoler 1. – 10. klasse Antall elever: Bjarkøy skole: 47 (2012/13) - 47 (2013/14) - 41 (2014/15) Lundenes skole: 62 (2012/13) - 59 (2013/14) - 54 (2014/15)

2 Bjarkøy oppvekstsenter - Felles ledelse skole/barnehage
Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Mulige modeller før Bjarkøyforbindelsen: Bjarkøy oppvekstsenter - Felles ledelse skole/barnehage - Felles personale - Samlokalisering Mindreforbruk: kr ,-

3 Samordning Bjarkøy skole – Lundenes skole:
Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE A. Mulige modeller før Bjarkøyforbindelsen: Samordning Bjarkøy skole – Lundenes skole: klasse fra Bjarkøy til Lundenes Mindreforbruk: kr. 3 mill. klasse fra Bjarkøy til Lundenes Mindreforbruk: kr. 5 mill. klasse fra Bjarkøy til Lundenes Mindreforbruk: kr. 8 mill.

4 Kostnad hurtigbåt: ……….. Kostnad buss: …………….
Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Skoleskyss før Bjarkøyforbindelsen Alle modeller for samordning av skolestrukturen før Bjarkøyforbindelsen er realisert, krever skoleskyss med hurtigbåt fra Bjarkøy – Sandsøy – Kjøtta – Lundenes. Busstransport på Bjarkøy og Sandsøy er også nødvendig. Kostnad hurtigbåt: ……….. Kostnad buss: …………….

5 skoleskyss kun med buss. Avstander Bjarkøy - Lundenes:
Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Mulige modeller etter Bjarkøyforbindelsen Samme som 2.1 – 2.2 – 2.3, men skoleskyss kun med buss. Avstander Bjarkøy - Lundenes: Leirvåg-Austnes: 9 km (totalt til Lundenes: 23 km) Vestnes-Austnes: 5 km (totalt til Lundenes: 19 km) Tunnelen: 2 km Fenes-Lundenes: 12 km

6 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Organisering Følgende alternativer vurderes: 1. Det opprettes en oppvekstenhet med 1 enhetsleder for Lundenes og Bjarkøy skoler, samt Finnvika og Bjarkøy barnehager. Dette innebærer at styrerstillingen i barnehagen legges ned, og styrer i Finnvika barnehage blir styrer også for Bjarkøy barnehage. Rektorstilling Bjarkøy skole omgjøres til avdelingslederstilling, (samme som Grøtavær leirskole og Lundenes skole).

7 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Enhetsleder må ha 35% + 25% tid til administrasjon for begge barnehagene. (35% er minimum adm tid for en avdeling. HK beregner deretter 25% adm pr. avdeling). Hva med skoledelen? Det må drøftes om det skal være en assisterende styrer/rektor i tillegg til enhetsleder i en gitt stillingsprosent. Dvs. en type lederfunksjon på Bjarkøy som rapporterer til enhetsleder.

8 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Fordeler: Gir administrative stordriftsfordeler. 1 enhetsleder representerer Grytøy og Bjarkøy ved alle møter og opplæring for enhetsledere. Rådmannen opprettholder antall enhetsledere som skal ivaretas. En del administrative oppgaver, som for eksempel å kjøre fakturering for barnehagene, gjøres i en operasjon. Sparer noe administrasjonsressurs (10% stilling) Rasjonaliserer arbeidet med for eksempel budsjettkontroll, arbeid med årsrapport og virksomhetsplan

9 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Ulemper: En viss geografisk avstand mellom Bjarkøy og Lundenes samt fergeforbindelse inntil fastlandsforbindelsen på plass. Enhetsleder vil ikke være tilstede i hver enhet hver dag. Må ha faste ”kontortider” på Grytøy og på Bjarkøy, krever gode samarbeidsrutiner. Personalmessige konsekvenser: Administrativ styrer i barnehagen (x % stilling) blir overtallig Dagens rektorfunkjson blir overtallig. Avklare hvem som skal være enhetsleder. Avklare stedlig ledelse i Bjarkøy, assisterende enhetsleder?

10 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
2. Grytøy oppvekstsenter består som i dag, det opprettes en egen oppvekstenhet på Bjarkøy som består av Bjarkøy skole og barnehage. Dette innebærer at styrerstilling i barnehagen legges ned. Ny enhet og stilling for enhetsleder opprettes. Det må være 35% stilling til administrasjon av barnehagen. Hva med skoledelen? Fordeler: Enhetsleder er nærmere de ansatte i barnehage, skole og sfo Ulemper: 2 enhetsledere representerer Grytøy og Bjarkøy ved alle møter/opplæring for enhetsledere. (Dobbel utgift / tidsbruk) Rådmannen øker antallet enhetsleder som skal ivaretas, mindre tid til hver enkelt.

11 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Personalmessige konsekvenser: Administrativ styrer i barnehagen (x % stilling) blir overtallig. Dagens rektorfunksjon enders til enhetsleder. Avklare hvem som skal være enhetsleder. Avklare stedlig ledelse i barnehagen, assisterende styrer?

12 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Grytøy oppvekstsenter består som i dag, Bjarkøy skole er egen enhet, Bjarkøy barnehage er egen enhet. Dette innebærer en styrer i 35% stilling i tillegg til øvrig bemanning. (+ 10% stilling til ledelse i forhold til alternativ 1)

13 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Ulemper: Organisering bryter med øvrig organisering av skoler og barnehager i Harstad kommune. Lite kostnadseffektiv løsning. Barnehagen får et svært lite fag–miljø. Fordeler: ? Personalmessige konsekvenser: Bjarkøy barnehage må tilpasse bemanningsnorm, slik at den er i samsvar med Harstad kommunes bemanningsnorm. Også pga av endret barnetall, må barnehagens bemanningsnorm sannsynligvis justeres. (Venter på tall fra Bjarkøy) Vurdering:

14 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Lokalisering av kommunal barnehage på Bjarkøy fra 2013 1 Bjarkøy barnehage driver som i dag i egne lokaler. Fordeler: Barnehagen har bra lokaler med god plass og god tilrettelegging for barnehagedrift både inne og ute. Ulemper: Barnehagen har et mye større areal enn antall barn tilsier, noe som gir store utgifter til drift av hus/eiendom pr. barn. Barnetallet tilsier en bemanningsnorm på ca 2 voksne, noe som gir stor sårbarhet ved akutt fravær. Svært lite fag-miljø

15 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
2. Bjarkøy barnehage flyttes til skolens lokaler, slik at barnehage, skole og sfo drives under ett tak. Det må sjekkes ut at skolen faktisk har plass til å huse barnehagen. Fordeler: Sparer kostnader på oppvarming, renhold og vedlikehold inne og ute. Ev utleie/salg kan vurderes. Utnytter kapasiteten på skolen. Kan gi større fleksibilitet i forhold til bemanning barnehage, skole, sfo. Foreldre med barn i både barnehage, sfo og skole får samlet tilbudet på ett sted. Personalmessige konsekvenser: Ansattes tilsettingsvilkår må sikre en fleksibilitet i forhold til daglig arbeidssted, etter nærmere drøftinger med ansatte og tillitsvalgte.

16 Kommunesammenslåing Bjarkøy –Harstad BARNEHAGE
3 Dersom det i årene fremover blir et stabilt, lavt barnetall for barn i førskolealder, kan det vurderes om det skal være en eller to barnehager på Grytøy-Bjarkøy. Det forutsettes at fastlandsforbindelsen er fullført. Fordeler og ulemper må vurderes nærmere, og sees i sammenheng med lokalisering og bygningsmessig kapasitet. Vurdering:

17 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
Drift barnehage Inntil 18 korrigerte plasser (18 over eller 9 under 3 år) krever førskolelærer/pedagogisk leder i 100% stilling. Bjarkøy kommune har pr. i dag tilsatt pedagogisk leder i 100% stilling. Pedagogisk leder i Bjarkøy barnehage gir pr. i dag veiledning til Sandsøy private familiebarnehage tilsvarende x % stilling. Det kreves i henholdt til barnehagelovens bestemmelser at det skal tilsettes en vikar for pedagogisk leder (med førskolelærerutdanning) i tilsvarende ressurs i Bjarkøy barnehage. Dersom stillingen etter utlysning ikke kan fylles med kvalifisert personal, kan det gis midlertidig dispensasjon. (Hva sier avtalen som er inngått om veiledning? Kan det vurderes andre veiledningsmuligheter?) Antall barn vil kunne variere over tid. For høsten 2012 kan det bli inntil 7 barn, minimum 4 barn, i barnehagen (med forbehold om at befolkningen i denne aldersgruppen ikke endrer seg).

18 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BARNEHAGE
4 barn krever i prinsippet ikke mer enn 1 ansatt etter barnehageloven dersom åpningstid er tilpasset pedagogens arbeidstid. Åpningstid vil sannsynligvis være lengre, noe som tilsier at det må tilsettes en assistent i tillegg, ev på deltid. 7 barn vil kreve minimum 2 voksne, avhengig av barnas alder. Dersom barnehagen drives under samme tak som skolen, vil en ha større mulighet for å se bemanningen under ett. Det kan innebære at ansatte i skole og sfo kan være i barnehagen ved behov. Det må gjøres nærmere analyser av mulighet og begrensninger før en tar stilling til dette. Dersom barnehagen drives i egne lokaler vil den være mer sårbar ved kortere fravær eller dersom noe uforutsett skjer i løpet av dagen. Det må avklares om lokale forhold gjør det nødvendig å ha fast tilsetting i (deler av) vikarressursen for å sikre vikarer ved fravær. Et samarbeid barnehage og skole må vurderes uansett barnehagens lokalisering.

19 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK - nå-situasjon
I anledning sammenslåingen av Bjarkøy og Harstad kommune er oppgaven å legge frem forskjellig modeller av mulig sammenslåing av Bjarkøy og Harstad bibliotek. Nå – situasjonen ved Bjarkøy bibliotek Bjarkøy bibliotek er lokalisert som kombinasjonsbibliotek ved Bjarkøy skole. Bibliotekaren på Bjarkøy har fire hovedfunksjoner. Anslagsvis med rom for finjusteringer så er 60 % av stillingen fordelt på de forskjellige arbeidsområdene på følgende måte: Folkebibliotekar 20 % Skolebibliotekar og IKT-drift 35 % Kulturkontakt for Kultur i Troms både for Spaserstokken og Skolesekken 5 % Begrunnelsen for denne fordelingen er at skolen er hovedbrukeren av Bjarkøy bibliotek. Folkebibliotekar delen med å katalogisere, samlingspleie og kassering i tillegg til utlån til voksne utenom skolen tar rundt en dag i uka i gjennomsnitt.

20 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK
Tiltak i forkant av sammenslåing Bjarkøy bibliotek har siden i 2008 hatt en ”Avtale om delegasjon av biblioteksjefens myndighet mellom Harstad kommune og Bjarkøy kommune”. I den tiden som har gått siden da står Bjarkøy bibliotek frem som et veldrevet bibliotek sterkt integrert med Harstad bibliotek. De arbeidsoppgavene som er mulig å effektiviseres er allerede blitt det. Harstad bibliotek har tatt over ansvar der det er mulig. Sameksistensen vår er av en slik karakter at Bjarkøy bibliotek fungerer i praksis, dog ikke på papiret, som en filial av Harstad bibliotek.

21 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK
Det som må gjøres før sammenslåingen er: overgang fra Mikromarc til Bibliofil, i kjølvannet av det merke om samlingen. kr i engangsinvestering.

22 Før fastlandsforbindelsen realiseres:
Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK - før Bjarkøyforbindelsen Før fastlandsforbindelsen realiseres: Før fastlandsforbindelsen er på plass er det vanskelig å få flyt i bokbehandlingen på grunn av ferger og lang avstand. Det er ikke flere tiltak som er mulig i denne fasen da arbeidet med å slå sammen bibliotekene allerede har vært jobbet med over år.

23 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK - etter Bjarkøyforbindelsen
Etter fastlandsforbindelsen realiseres: Etter at fastforbindelsen blir opprettet ser man for seg at Harstad bibliotek skal overta katalogisering og innkjøp, dog ikke merking av bøkene. Før fastlandsforbindelsen er på plass er det vanskelig å få flyt i bokbehandlingen på grunn av ferger. Man ser for seg et mer utstrakt samarbeid mellom hovedbibliotek og filial på statistikk, årsrapport og arbeidsutveksling. Stillingstørrelsen kan da reduseres litt.

24 Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad BIBLIOTEK - etter Bjarkøyforbindelsen
Bjarkøy bibliotek kan bli Filial under Harstad bibliotek med redusert stillingstørrelse men som kombinasjons bibliotek og Kommunalt servicesenter for befolkningen. avvikle folkebibliotekdelen og kulturkontaktvirksomheten på Bjarkøy (25 % stilling), men det er ikke forsvarlig før fastforbindelsen på grunn av tilgjengelighet og pris. I tillegg berøver man Bjarkøys innbyggere en nøytral, ikkekommersiell, uformell sosial møteplass som er avgjørende for bygdas identitet. Når det gjelder modeller for skolebibliotektjenesten og IKT delen av bibliotekarstillingen så vil det følge modellene for sammenslåing av Bjarkøy skole med Lundenes.


Laste ned ppt "Kommunesammenslåing Bjarkøy – Harstad SKOLE Klasser og elevtall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google