Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.kbnn.no Utarbeidet av:.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.kbnn.no Utarbeidet av:."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av:

2 Innhold Konjunkturbildet i Norge og Nord-Norge
Ny regioninndeling og endret befolkningsstruktur Arbeidsmarkedet Differensiert arbeidsgiveravgift Omstilling til det bedre? Fremtidsutsikter

3 Hovedtendenser Fortsatt internasjonal nedgang Fallende krone
Fallende rentenivå Moderat lønnsvekst? Økende arbeidsledighet Internasjonal uro,terror og SARS

4 Hovedtrekk i Nord-Norge
Nedbyggingen av industri og primærnæringer går raskere enn tidligere Strukturendringer i fiskerinæringen Økt sentralisering Økende arbeidsledighet Det vil fortsatt bli verre før det blir bedre

5 Ny regioninndeling i Nord-Norge
Antall Andel av befolkningen Karakteristikk Byer 5 35% Gj.snitt: De største bykommunene. Vokst med 38% (45.000) etter Vil fortsette å vokse med 11% (17.000) frem mot 2020. Sentrums-kommuner 16 31% Gj.snitt: 9.157 Omlandskommunene rundt byene. Stagnert befolkningsmessig etter Vil ha liten vekst fremover. Periferi-kommuner I 29 19% 86.082 Gj.snitt:2.968 Kommuner med nedgang i befolkningen, mistet 7% (6.600) etter Moderat nedgang på 3% frem mot 2020. Periferi-kommuner II 39 15% 67.033 Gj.snitt:1.719 Kommuner med sterk nedgang. Har tapt 22% av befolkningen (31.500) etter Vil miste hele 11% frem mot 2020. Samlet 89 100% Gj.snitt: 5.199 Folketallet totalt for landsdelen vil vokse med ca 3% (13.000) frem mot 2020.

6 Ny regioninndeling 2/3 av befolkningen bor i byer og sentrumskommuner.
1/3 bor i 68 periferikommuner.  39 av disse kommunene har hatt, og vil fortsatt ha, særlig sterk nedgang i folketallet.

7 Konjunktur og befolkning
Konjunkturutviklingen har stor betydning for befolkningsutviklingen gjennom sterk påvirkning av flyttemønsteret.   Toppene i utflyttingene følger i hovedsak toppene i høykonjunkturene (1987 og 1997). Utflyttingen faller betydelig i tider med nedgangskonjunkturer.

8 Befolkningsutvikling – Regionale forskjeller
Befolkningsutvikling og framskriving i sentrum og periferisoner i Nord-Norge

9 Arbeidsmarkedet Prosent helt ledige i Nord-Norge og i Norge Årsgjennomsnitt.

10 Arbeidsmarkedet Nedgangskonjunkturen på 1980 og 1990-tallet førte til en gjennomsnittlig ledighet på over 5% i de verste årene. I hele tidsrommet etter 1980 har Nord-Norge hatt høyere ledighet enn landsgjennomsnittet.

11 Regionale forskjeller i ledigheten
Antall arbeidsledige, personer på ordinære tiltak, prosentvis ledige og bruttoledige, samt prosentvis økning i ledigheten fra mars 2002 til mars 2003. Kilde: Månedsstatistikken for arbeidsmarkedet, mars Aetat 2003.

12 Regionale forskjeller i ledigheten
Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken 28 februar 2002 og 2003 i ulike sentrum og periferisoner i Nord-Norge.

13 Tertiærsamfunnet Næringsstrukturen i sentrum og periferiregioner i Nord-Norge i 1980 og 2001

14 Tertiærsamfunnet Næringsstrukturen i de store byene og tettstedene er nå til forveksling lik.  Næringsstrukturen i periferikommunene er distriktspreget: ca 1/3 er fortsatt sysselsatt i vareproduserende næringer Offentlig sektor er nesten like stor i periferi-kommunene som i sentrums- og bykommunene. Krav til kunnskap, ferdigheter og holdninger i arbeidsstyrken har endret seg mye siden

15 Omstilling til det bedre?
Generell trend: Nedbygging av vareproduserende virksomhet og oppbygging av tjenesteytende. Økt spesialisering og arbeidsdeling  kompetansevirksomhet Klarer landsdelen å nyttegjøre seg av den frigjorte arbeidskraften fra industrien? Har landsdelen kompetanse nok?

16 Personer med universitets- og høyskoleutdanning etter fagfelt
REGION /FAG Human Lærer/ ped. Samf./jur Øk/adm Natur/ teknisk Helse/sos./idrett Primær-næring Samferds/sikkerhet/service NORGE 100 ØST 116 94 115 126 111 102 SØR 78 120 59 69 81 77 VEST 89 101 93 80 96 97 73 TRØNDELAG 87 104 84 107 106 123 90 NORD-NORGE 70 114 79 63 88 119 NORDLAND 56 109 60 86 72 TROMS 108 110 169 FINNMARK 68 134 71 46 95 Indeksert i forhold til landsgjennomsnittet

17 Differensiert arbeidsgiveravgift
Provenyeffekt etter sone og næring år Millioner kroner. Kilde: Hervik og Rye (2002) og Effektutvalget.

18 Differensiert arbeidsgiveravgift
Regjeringens forslag: Som før i tiltakssonen (sone 5) Som før i primærnæringer og marin sektor Bagatellmessig støtte – i året Omlegging/opptrapping av transportstøtten Fjerning av el-avgiften Kompensasjon for kommunal og fylkeskommunal virksomhet Småbedrifter < 12 ansatte rammes ikke Ca 40% av alle sysselsatte vil kunne nyte godt av den bagatellmessige støtten

19 Framtidsutsikter I Prognoser fra SSB viser at arbeidsledigheten fortsetter å stige til ca neste år og holder seg på dette nivået frem mot 2008. Arbeidsledigheten rammer i stor grad unge mennesker. Arbeidsmarkedstiltakene bør bidra til å opprettholde arbeidsevnen, slik at samfunns-skadelige virkninger av langtidsledigheten forebygges.

20 Framtidsutsikter II Det forventes at de negative impulsene i norsk økonomi vil svekkes i tiden fremover. Nedgangskonjunkturen fortsetter, men ikke like bratt som vi har sett den til nå. Vi vil sannsynligvis få lavere rente og mer normale (?) energipriser. Internasjonalt oppsving forventes å gi positive impulser utover i 2004.

21 Støttemateriell - sektorene

22 Næringsfordeling i Nord-Norge vs Norge
offentlig adm fiske fiskeindustri undervisning helse innenriks transport oppdrett 1 jordbruk tung industri hotell og rest. Næringsmiddelind. kultur energi, kraft handel forr.messig tj.yting -6,00 % -4,00 % -2,00 % 0,00 % 2,00 % 4,00 % annen industri

23 Marin sektor Lave førstehåndspriser og overkapasitet i flåten
1.200 arbeidsplasser kan forsvinne pga strukturendringer Store utfordringer for industrien Lavere råstoffpriser Taper på priskonkurranse Mange konkurser og økt gjeldsbyrde Lave laksepriser Konsekvensene er alvorlige for mange lokalsamfunn

24 Industri Sterk nedbygging av industrien:
Generell trend + svekket konkurranseevne og lav internasjonal etterspørsel Strengere miljøkrav og dyrere kraft tvinger fram omstillinger Industrilederne er entydig negative til fremtiden

25 Energi Landsdelens største vekstsektor?
Utfordring: sikre at inntekter fra sektoren kommer regionen til gode. Kraftkrise i Norge? Kapasitet lik forbruk Ikke lønnsomt å utvide kapasitet eller overføringslinjer Mange planer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet Klarsignal for Kvitfjell

26 Bygg og anlegg Økende ledighet Nedgang i boligbygging
Utflating/fall i boligprisene

27 Reiseliv Færre overnattinger Kraftig nedgang i kurs- og konferanse
Dreining fra yrkes- til fritidsreiser Distriktene taper markedsandeler til byene Rekord for Hurtigruta Nye “cruiseskip” Bortfall av statstilskudd? Terror og SARS Norge er dyrt, men trygt!

28 Privat tjenesteyting Mindre i Nord-Norge
Styres av nasjonale konjunkturer Fortsatt konsumvekst Forretningsmessig tjenesteyting rammes gjennom ringvirkninger Tap på verdipapirmarkedene og tap på eiendomsdrift

29 Sysselsettingsutvikling i privat tjenesteyting 1996-2001
1996 = 100 Kilde: Arbeidsgiver og arbeidstagerregisteret. SSB 2003.

30 Offentlig sektor Sektoren er større i Nord-Norge enn ellers i landet
Undervisning og helse øker Sysselsettingen i offentlig administrasjon og forsvar synker Kan nå bruke finanspolitiske virkemidler Svakere driftsresultat aktualiserer kommunesammeslåing

31 Konsekvenser for befolkningssammensettingen


Laste ned ppt "Www.kbnn.no Utarbeidet av:."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google