Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet 2006 - 2030
Rekruttering og kompetanse - utfordringer og muligheter i Hedmark og Oppland. Seminar Hamar, Svein Erik Hagen Østlandsforskning

2 Innlandet 2030 Prosjekt våren 2007.Oppdragsgivere: NHO, DnBNOR, Toten Sparebank og Vikinglauget Notater fra prosjektet på Innlandet En konkurransedyktig region Befolkningen – en byrde og berikelse Næringsstruktur og næringsutvikling Fysisk infrastruktur Kunnskapsmessig infrastruktur Scenarier om Innlandet 2030: Fra stagnasjon til konkurransedyktig region?

3 Folketall, næringsstruktur, tilgang på arbeidskraft
Innlandet og 10 regioner (SSBs økonomiske regioner) Folketall – de lange linjer – SSBs befolkningsframskrivinger Alderstruktur Yrkesdeltakelse Tilgangen på arbeidskraft Kan tilgangen på arbeidskraft økes? Hva skal arbeidskraften brukes til?

4 Gjennomsnittlig årlig endring i folketall 1970 - 2006

5 Endring i folketall 1970-2006 - regioner
Gjennomsnittlig årlig endring

6 Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og endring i folketall
Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og endring i folketall. Gjennomsnitt per år.

7 SSBs befolkningsframskrivninger
Ren demografisk framskriving. Alternative forutsetninger (LMH) om: Fruktbarhet Dødelighet Innenlandsk flytting Netto innvandring MMMM – mellomalternativ. Mest realistisk. Nasjonale framskrivinger til 2060. Framskrivinger på kommunenivå til 2025.

8 Framskriving av folkemengden til 2030. MMMM

9 Framskriving av folkemengden 20-66 år. Indeks 2006=100.

10

11

12 Forsørgerbyrde

13 Sysselsatte i offentlig sektor

14

15 Sysselsetting Norge 2005. Endring 1986-2005 i prosent av sys. 1986

16 Sysselsettingsandeler i vareproduserende næringer 4. kvartal 2005
Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA og SSB

17 Sysselsettingsandeler i tjenesteytende næringer 4. kvartal 2005
Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA og SSB

18

19 Sysselsatte etter bosted 2005. Andel kvinner og menn i ulike næringer
Sysselsatte etter bosted Andel kvinner og menn i ulike næringer. Prosent.

20 Utdanningsnivået i Innlandet Andel bosatte16+ med universitets-/høgskoleutdanning. Økonomisk region Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB (ØF-notat 05/2006)

21 Sysselsatte og arbeidsplasser

22 Regneeksempel. Endring i antall arbeidsplasser 2005-2030

23 Hvordan øke tilgangen på arbeidskraft?
Økt folketall Endret flyttemønster innenlands Høyere fødselstall Økt netto innvandring Endret pendlingsmønster Høyere yrkesdeltakelse Kjønn, alder Fra deltid till full tid Arbeidskraftreserven

24

25

26

27

28 Andel av potensiell arbeidsstyrke ”ute” pga helseproblemer eller ledighet.

29 Kan pendlerne ”vinnes tilbake”?
Store forskjeller internt i Innlandet. I deler av regionen (Oslos pendlingsomland) kan bostedsvalg frikoples fra arbeidssted. Lønn, arbeidsoppgaver og arbeidsbetingelser - bokvaliteter og boligpriser bidrar til pendling. I de nordlige områdene er dagpendling til større sentra ikke aktuelt. Kan vi få redusert utpendling? økt innpendling? endret pendlingsmønster mellom regionene i Innlandet?

30 Konkurransen om arbeidskraften
Lønn, arbeidsvilkår Arbeidsoppgaver Stedet/regionens attraktivitet Sentralitet, infrastruktur, tilgjengelighet Tjenestetilbud, offentlig og privat Fritid (natur, kultur, idrett, ….) Næringsmiljø, alternative jobbmuligheter

31 Utdanning og bostedsvalg
Hva skal jeg gjøre? Hvem skal jeg gjøre det med? Hvor skal jeg gjøre det? Når, og i hvilken rekkefølge, tas disse beslutningene? Utdanningsnivå viktig. Bofaste, tilbakeflyttere eller nykommere?

32 Vareproduserende næringer
God lønnsomhet nødvendig for å kunne tilby konkurransedyktige lønninger og arbeidsvilkår. I vareproduserende næringer er god lønnsomhet avhengig av stigende arbeidsproduktivitet. Sysselsettingen vil fortsatt gå ned. Kvaliteten på arbeidskraften viktigere enn volumet.

33 Rekruttering til skog- og trenæringene
Hva slags arbeidskraft etterspørres? Hvilke lønns- og arbeidsbetingelser tilbys? Hvor er bedriftene/arbeidsplassene lokalisert? Hvor attraktive er disse stedene? Bør ungdom oppfordres til å gå inn i disse næringene? Bør det offentlige ha spesielle tiltak eller virkemidler for styrke rekrutteringen?


Laste ned ppt "Befolkningsutvikling og arbeidsmarked Innlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google