Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyetablering og VEKST ØST-REGIONEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyetablering og VEKST ØST-REGIONEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyetablering og VEKST ØST-REGIONEN
N: Vår oppgave handler om nyetableringer og vekst i Øst-regionen.

2 PRESENTASJON Nora Auen Anett Benham Larvik Hesteeier / Student
Kristiansand Revisor / Barnehageeier /Student

3 Hva kan være sentrale strategier for nyetablering og vekst i Østregionen?
Anett

4 vÅRT UTGANGSPUNKT FOR Å STUDERE OPPGAVEN
Møte i Øst-regionen næringshagen og bedrifter Statistikk Samtaler med næringsavdelingen i kommunene Beyond Risør Teori om regional næringsutvikling Nora: Vår grunnlag for å kunne studere vår problemstilling har vi fått gjennom å delta på informasjonsmøter som er arrangert for studentene her i Øst-regionen. I tillegg har vi sett på og analysert statistikk vedrørende nyetableringsraten. Ettersom vi hadde en del spørsmål knyttet til de trendene vi fant i statistikken, kontaktet vi næringsavdelingene i kommuene for å få hjelp til ytterligere tolkning og forståelse for de tallene vi fant gjennom statistikkene. Når vi snakket med personell i kommuene spurte vi i tillegg deres om innspill og tanker i forhold til vår problemstillingen. En annen faktor som har vært viktig for vår tolkning av situasjonen i Øst-regionen - og som også har blitt en vesentlig del av vårt løsningsforslag - er dem informasjonen vi har fått og selv tilegnet oss om Beyond Risør og regionens renommé som senter for design. Herunder er det viktig å si at vi måtte omdefinere vår forståelse av design fra å tro at det handlet om smykker, brukskunst og kule sko, til at dette begrepet og konseptet inneholder så veldig mye mer. Internett og google har selvfølgelig også vært en nyttig kilde til innspill og informasjon om både regionen og det tema som oppgaven handler om. Tilslutt men ikke minst har vi bygd vår løsning på teori om Lokalisering og regional næringsutvikling,

5 Øst-regionen slik vi ser det
Utfordringer i forhold til næringsvekst og stagnerende befolkningstall Stort engasjement og ønske om tilrettelegging for vekst Anett: Ad punkt 1 Utfordringer… (Anett) Informasjonen som vi har hentet inn tolker vi som en blanding av en opplevelse av stagnasjon samtidig med at det er en opplevelse av optimisme i forhold til regionens utvikling. Stagnasjonen fremkommer gjennom at en ser at folketallet i regionen i store trekk er stabilt, men at en beveger seg mot en demografisk sammensetning der aldersgjennomsnittet er økende, (en aldrende befolkning). Dette vil si at de unge i regionen, som er i første fase av sin yrkesaktive karriere, velger å bosette seg andre steder. De vil gjerne velg områder der de kan finne et større arbeidsmessig og kulturelt tilbud. Denne utviklingen får også konsekvenser for næringslivet fordi det blir vanskeligere for bedriftene å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft og dermed den kompetansen de er avhengig av. Dermed kan en komme i en ond sirkel der stagnasjonen har en forsterkende effekt i seg selv. Bedrifter flytter til områder der de har god tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Faktorer som nærhet til marked, kompetansemiljø innen fagfeltet og tilrettelagt infrastruktur er andre faktorer som er viktige i forhold til om en bedrift velger å forbli på det stedet den er, eller om den velger etablere seg i et annet område. Dette utviklingstrekket er ikke spesielt for Østregionen, men er en kjent utfordring på mange steder, - spesielt mindre steder. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Under slike forhold er det viktig for en region å arbeider målrettet med strategiutvikling for befolkningsvekst og videre utvikling i næringslivet. Spesielt er dette aktuelt for mindre områder. Et slikt målrettet arbeid føler vi er høyt prioritert i Øst-regionen. Nora: Ad punkt 2: Stort privat og offentlig engasjement VI opplever at det er et stor offentlig og privat engasjement i regionen i forhold til å tilrettelegge for vekst både i næringer og i folketall. Det viser blant annet de muligheter dere har gitt oss studenter i forhold til å kunne studere regionen. I vår søken etter å bli kjent med regionen har vi blant annet studert statistikk som foreligger i Statistisk sentralbyrås statistikkbank. Ut fra statistikken over antall nyetableringer pr år fant vi ganske høye tall. Dog så vi at endringen i antall bedrifter fra det ene året til det andre ikke samsvarte med disse tallene. Vi begynte da å lure på hva som kunne forklarer tallene i statistikken og tok derfor kontakt med personell i næringsavdelingen i kommunene. I tillegg til å få deres tolkning av statistikken har vi fått anledning til å drøfte nærings- og bosetningsforhold i kommunene med noen av de som kjenner kommunen og regionen best. Disse samtalene føler vi har gitt oss en god innsikt i regionen og forholdene i de enkelte kommunene. Når det gjelder statistikken har vi konkludert med at historiene bak disse tallene kan være så mange og så tolkningen så vid, at vi har valgt å ikke tilegge dette ytterligere vekst i denne presentasjonen.

6 Stedskvaliteter Godt bomiljø Industribedrifter i verdensklassen
Design (BeyondRisør) Anett: Stedskvaliteter Som sagt har vi søkt etter informasjon om Øst-regionen gjennom forskjellige kilder (Møte i Øst-regionen, statistikk, samtaler med næringsavdelingen i kommunen - internett). Foruten om det som ble nevnt på forrige lysbilde – om at regionene opplever og kjemper mot stagnasjon i næringsliv og folketall – Mener vi å ha funnet følgende stedskvaliteter i Øst-Regionen: I alle kommuner trekkes positive bostedskvaliteter frem som et av regionens fortrinn. God barnehagedekning – gode skoler – og ellers et god og hyggelig sted å leve og bo. yrende sørlandsperler som Lyngør og Askerøya, trivelige og travle kystbyer som Risør og Tvedestrand idylliske og rolige småsteder blant fjord, fjell og skog. Avstand spennende industribedrifter nasjonalt og internasjonalt. Vi har besøkt - flere. industrielle design Merkevarebygging og markedsføring På neste -- besøkt Norsk Designråds ”Merke for godt design – 2013”. FOKUS PÅ DETTE – HJØRNESTEN I DEN ANDRE HJØRNESEINEN ER DESIGN 1+1 (industri + design) blir veldig mye mer enn 2. Kanskje heller 10. Vi kommer tilbake til disse i lysbildene fremover

7 Industri og design Industri med nese for Design:
Gjerstad Produksjon AS Tydelig merkevarebygging og solid produktdesign Quickflange as Verdensledende innen smarte løsninger Resolve as Vant pris i April 2013: ”Merke for godt design” –Norsk Designråd Design med nese for indusri: BeyondRisør – internasjonale samarbeidspartnere Ønsker om universitetsstudie lokaliser i regionen Anett Vi har besøkt Gjerstad Produksjon as på Brokelandsheia og Quickflange as i Tvedestrand. Begge klarte å imponere med godt produkt- og markedsføringsdesing. Men – det var ingen av disse som vant Norsk Designråds pris: ”Merke for godt design – 2013” – det gjorde Resolve as fra Risør.

8 agglomerasjonseffekter
Betydningen av nærmiljøet Råvarer Arbeidskraft Kunnskap Marked Miljø Nora: AGGLOMERASJONSEFFEKTER Her er det snakk om betydningen (for en bedrift) av å være lokalisert i samme område som andre bedrifter som har relatert virksomhet. Det kan være at en ligger i nærheten av en annen bedrift som eksempelvis produserer sentrale råvarer som en trenger – Transportkostnaden for råvaren blir dermed mindre. Videre kan det være et en bedrift i et samspill med andre bedrifter kan skape et spennende faglig miljø som gjør område mer interessant for en viss type fagpersonell. Slik miljøer kan også ha betydning for bedriftenes konkurransefortrinn og innovasjonsevne ved at en opparbeider en kunnskapsgenererende infrastruktur der nærhet mellom aktørene kan virke positivt i lærings- og utviklingsprosesser som er viktige for bedrifter. For at bedrifter skal kunne utvikle seg og vokse er de avhengig av at de får tak i de innsatsfaktorene de er avhengig av (råvarer, arbeidskraft, kunnskap). Ved å lokalisere seg i samme område som relaterte bedrifter vil de kunne bygge opp et fellesskap som gir fordeler Regionale næringsklynger er mer generell enn teorien om industrielle distrikter - Teorien om regionale næringsklynger trekker fram forhold som kan stimulere læreprosesser og innovasjonsevne i mange typer av områder Teorien om næringsklynger ble delvis utviklet, og først og fremst popularisert, av Michael Porter (1998) Porters diamant: Konkurransearena – Faktorforhold – Etterspørselforhold – relaterte og støttende næringer

9 REGIONALE NÆRINGSKLYNGER
Lokalt samarbeid Kunnskapsnav Miljø Motiverer og stimulerer til innovasjon og konkurranse Anett: Å etablere en regional næringsklynge er en videreutvikling og formalisering av agglomerasjonseffektene. Populært Fordeler råvarer, arbeidskraft og kompetanse – for å nevne noe. relatert til hverandre. ikke konkurrere for tett, men gjensidig utbytte av hverandre. Øst-regionen mener vi at Industri og Design har en slik relatert virksomhet hvor de kan lære og utvikle seg i et spennende samarbeid. I noen definisjoner av klyngebegrepet har det lokale næringslivet utenfor bedriftene en viktig rolle for innovasjonsevnen og konkurransekraften hos bedriftene. Næringsklynger I vårt masterstudie har vi blitt bedre kjent med forskjellige nasjonale og internasjonale klynger. Blant disse kan nevnes Sillicon Valley i USA som er kjent som et av verdens ledende næringssenter for høyteknologisk innovasjon og utvikling. Vi kan også nevne de industrielle distriktene i Det tredje Italia – og nasjonalt, olje- og gassnæringen på Vestlandet, den maritime næringen på Nordvest-landet og ikke minst olje- og gassklyngen på Sørlandet NCE NODE som nå tidligere i denne måneden fikk en prestisjefylte utmerkelse når de som en av tre klynger i Europa har fått ”gull-sertifisering” for velfungerende klyngesamarbeid ( Vi mener Øst-regionen også har et godt og spennende potensiale til å bli en sterk, kjent og viktig næringsklynge. Her er det, slik vi ser det, allerede spirer i vekst, som med godt fokus og samarbeid, kan videreutvikles til en fremtidig næringsklynge som kan gi stedet og regionen stedskvaliteter som både vil tiltrekke seg næringsliv og befolkning. INDUSTRI OG DESIGN Som det fremgår av plansjen bak oss mener vi at denne næringsklyngen kan bygges opp ved å koble regionens fortrinn når det gjelder å ha kvalitetsbedrifter innen industrinæring med regionens spire i forhold til å utvikle et miljø og en merkevare for Design. I dette bilde er det etter vår oppfatning viktig at designbegrepet rettes mot teknisk, industriell og samfunnsnyttig design. Det vil si at en må bort fra den forståelsen, som etter vår oppfatning i for stor grad er rådende i området, at designånden i Øst-regionen handler om smykker, brukskunst og kule sko. Designbegrepet og spiren som finnes i Øst-regionen handler om så mye mer enn smykker og sko. ”UNIVERSITETSPOST” Designmerkevaren er allerede tydelig markert i regionen. For det første gjennom aktiviteten og samarbeidet som er knyttet til Beyond Risør, men også gjennom at regionen er i en prosess der de undersøker mulighetene for å få et masterstudie innen design til Risør (vi vil gjerne kalle det en ”Studiepost i Øst-regionen”. Dette designstudiet er tenkt å skulle ha en retning mot tjenestedesign og systemorientering. Med dette mener vi å kunne se at et veldig spennende spirer til en god næringsmessig og befolkningsmessig utvikling og vekst i regionen. Videre i vår presentasjon vil vi gå inn på noe av det teoretiske grunnlaget som bygger opp under denne strategien.

10 REGIONALT INNOVASJONSSYSTEM
Kunnskapsflyt/ interaktiv læring i regionen RIS Kunn-skapsflyt ut av/inn til regionen (via eksterne kunn-skapsorg) Kunnskaps-flyt ut av/inn til regionen (via verdikjeder) Kunnskaps-infrastrukturen (Universitet, FoU-institusjoner, inkubatorer etc.) Næringslivet (Bedrifter, klynger) Nora: I et regionalt innovasjonsystem har en ulike typer av kunnskapsflyt mellom kunnskapsorganisasjoner som universitet( forskningsinstitusjoner og regionalt næringsliv (både i og utenfor den regionale klyngen). Kunnskapsflyten er forankret I en institusjonell infrastruktur av lover, forskrifter, regler og virkemidler. Politikk, virkemidler, lover, regler Uformelle institusjoner (sosial kapital) (Arne Isaksen, forelesning nr 7)

11 Utvikle næringsklynge: Industri Design Videreutvikles til RIS
konklusjon Utvikle næringsklynge: Industri Design Videreutvikles til RIS Anett: Vårt forslag til strategi for å nyetableringer og vekst i Øst-regionen er at industri, designmiljø og offentlige aktører samarbeider og arbeider målrettet mot å utvikle en regional næringsklynge bestående av: industribedrifter med høy kompetanse og fokus på godt industrielt og markedsmessig design Høyt kompetent designmiljø med fokus på industrielt og tjenesterettet design Takk for oss !!


Laste ned ppt "Nyetablering og VEKST ØST-REGIONEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google