Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk i basisutdanningen ved universitetene Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Tekna Etisk råd september 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk i basisutdanningen ved universitetene Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Tekna Etisk råd september 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk i basisutdanningen ved universitetene Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Tekna Etisk råd september 2005

2 Etablere en referanseramme: Dannelse er et formål DANNELSE Ved UiB heter det: ”… ved å fokusere p å det filosofiske og i nokon grad historiske grunnlaget for naturvit- skapane, b å de gjennom vitskaps- filosofiske analysar av samtidig og fortidig naturvitskap, og gjennom studiet av sentrale bidrag i vestleg filosofi, fr å antikken til moderne tid, som har samvirka med naturvitskapane og vokst fram saman med dei ”.

3 Etablere en referanseramme: Vitenskapelighet er et formål DANNELSE VITENSKAPELIGHET Ved UiT heter det: ” Studiet skal gi en element æ r innf ø ring i vitenskapelig tenkning og arbeidsm å te ”. I Trondheim ved NTNU er m å let: ”Å ø ve studentene i argumentasjon, begrunnelse og vitenskapelig skriving, samt i kritisk refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i pensumrelevante … tema ”.

4 Etablere en referanseramme: Rolleforståelse er et formål DANNELSE VITENSKAPELIGHET ROLLEFORSTÅELSE Ved UMB heter det: ” Studiet skal gi en bedre forst å else for vitenskapelig begrunnelse, for forholdet mellom vitenskapene innbyrdes og mellom vitenskapen, samfunnet og naturen, samt bevisstgj ø re studentene i forhold til verdisp ø rsm å l knyttet til forskningen og dens anvendelse, s æ rlig n å r det gjelder forvaltningen av naturen ”.

5 Etablere en referanseramme: Hverdagsmestring er et formål – Kanskje? DANNELSE ”HVERDAGSMESTRING” VITENSKAPELIGHET ROLLEFORSTÅELSE Ved UiS heter det: ”Å ø ve studentene i argumentasjon, begrunnelse og vitenskapelig skriving, samt i kritisk refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i pensumrelevante og aktuelle tema ”.

6 Opplevelse av innhold

7 Opplevelse av innhold? Vi spurte: •Hvor godt mener du kurset du har gjennomført dekket våre fire mål? •26 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •Dannelsesaspektet er best dekket (Oppleves som godt dekket av over 90%). ”Hverdagsmestring” kommer dårligst ut, men oppleves som godt dekket av ca 40%.

8 Fire mulige formål DANNELSE ”HVERDAGSMESTRING” VITENSKAPELIGHET ROLLEFORSTÅELSE 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 0

9 Forberedende med etikk - Profil DANNELSE ”HVERDAGSMESTRING” VITENSKAPELIGHET ROLLEFORSTÅELSE 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 0 Dagens forberedende med etikk ”Svært godt” er vektet 3, ”Godt” lik 2, ”I liten grad” lik 0,5

10 En mulig hypotese •Man kunne tenke seg at gjennomført kurs i etikk ga økt oppmerksomhet rundt potensielle etiske konflikter i nyhetsbilde og samfunn •.. eller at eldre studenter var mer oppmerksomme enn yngre…

11 Etikk eller ikke?

12 Med etikk-kurs Uten etikk-kurs Etikk-kurs gjør lite forskjell i studentenes vurdering av aktuelle saker omtalt i media.

13 Etikk eller ikke? 23 år og over 22 år og under De eldre studentene er noe mer tilbøyelig til å vurdere sider ved sakene som etiske.

14 Enda en hypotese.. •Det er ikke urimelig å anta at gjennomført etikk-kurs gjør studentene mer oppmerksomme når det gjelder etiske konflikter i hverdagen •.. eller at eldre studenter er mer oppmerksomme..

15 Etikk eller ikke?

16 med etikk-kursuten etikk-kurs Etikk-kurs gjør noe forskjell i studentenes vurdering av hverdags etikk. De med etikk kurs vektlegger etikk mer..

17 Etikk eller ikke? 23 år og over22 år og under Alder betyr lite for vurderingen av hverdagsetikk.

18 Etikk i teknologi og realfagstudiene Noen spørsmål fra Teknas Etiske råd Et skjema med seks ”blokker”.. Spørsmål på begge sider. Vi ønsker din mening!! Det finnes ikke riktige svar! Svar raskt! Vet du ikke? x- av for ”Vet ikke” Lever skjemaet til Rikke!

19 Om undersøkelsen •Initiert etter bortfall av innledningsforedrag •Gjennomført blant Teknas studentkontakter under SK-opplæringen i Langesund 16. – 18. sept. 2005 •Enkel equette, delt ut og samlet inn i plenum •I alt 57 leverte skjema av disse hadde 26 gjennomført forberedende kurs med etikk

20 Hvem svarte: Studiested Vi spurte: •.. etter utdanningssted? •57 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •Utvalget er ikke representativt for Teknas studentgruppe. NTNU er underrepresentert. •Utvalget er kanskje mer representativt for studenter totalt sett. % svar

21 Hvem svarte: Kjønn/alder Vi spurte: •Etter alder og kjønn? •57 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •Gruppen burde kunne representere studenter i stort sett ut fra aldersfordelingen. % svar

22 Forventningene Vi spurte: •Hvor ofte tror du at du vil møte etiske konflikter når du kommer i jobb? •57 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •Nær realistisk innstilling. Slik svarte medlemmene i 2004 på spørsmålet om opplevde etiske konflikter på jobben. % svar

23 Forberedt på konflikt Vi spurte: •Føler du deg forberedt til å møte etiske konflikter? •57 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •De fleste føler seg beredt! % svar

24 Etikk eller ikke?

25 Vi spurte: •Hvor mye mener du disse sakene (fem utvalgte) har med etikk å gjøre? •57 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •Sertifikatsaken (Røkkes båtsertifikat) er klarest plassert som etisk.

26 Etikk eller ikke?

27 Vi spurte: •Hvor mye mener du disse sakene (fem utvalgte) har med etikk å gjøre? •57 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •Å ta en dag fri (uten å være syk) kaller mest på etikken. Bonuspoeng er ikke et etisk problem for mange.

28 Obligatorisk forberedende Vi spurte: •Er forberedende med etikk en obligatorisk del av studiet du nå er i gang med? •57 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •Slike kurs er obligatoriske for flere enn de som har svart. % svar

29 Etikk som mulig valgfag Vi spurte: •Er etikk eller kurs med etikk mulig valgfag i det studiet du nå er i gang med?? •55 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •Stor usikkerhet. Tilbudet er der mange steder, men er ikke kjent. % svar

30 Gjennomført etikk kurs? Vi spurte: •Har du gjennomført forberedende med etikk eller annet kurs med etikk som tema? •57 studenter svarte som vist i figuren til høyre. Konklusjon: •26 hadde gjennomført kurs i etikk. % svar

31 Forberedende med etikk - Profil DANNELSE ”HVERDAGSMESTRING” VITENSKAPELIGHET ROLLEFORSTÅELSE 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 0 Dagens forberedende med etikk ”Svært godt” er vektet 3, ”Godt” lik 2, ”I liten grad” lik 0,5

32 Oppsummering - Konklusjoner •Mange av våre studenter har ikke tilbud om kurs i etikk (gjelder høyskolene). •Tilbudet av etikk-kurs ved universitetene er ikke godt kjent blant studentene. •Kurstilbudet er tradisjonelt innrettet mot filosofihistorie og vitenskapsforståelse. •Kurstilbudet er svakere når det gjelder aktuelle etiske konflikter i dagens arbeidsliv/samfunnsliv og hvordan disse kan h å ndteres •Studentene er stort sett tilfreds med tilbudet


Laste ned ppt "Etikk i basisutdanningen ved universitetene Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Tekna Etisk råd september 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google