Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad
Lisboakonvensjonen 10 år Viktige prinsipper ved godkjenning av utenlandsk utdanning NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad

2 Lisboakonvensjonen 10 år
Kort historikk Konvensjonens viktigste elementer Konvensjonens tilleggstekster Konvensjonen i praksis Hva jeg skal snakke om | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

3 Tidligere konvensjoner
Europarådet, og 1960-tallet Godkjenning av kvalifikasjoner som gir adgang tilhøyere utdanning Godkjenning av studieperioder Godkjenning av grader UNESCO og 1980-tallet Regionale konvensjoner, Europaregionen i 1979 Mobilitet er ikke noe nytt – forelesere og studenter ha flyttet mellom universiteter helt siden de første ble etablert for omtrent 800 år siden. Godkjenning var også greit en lang periode- fikk man diplom som foreleser ved ett universitet, var det automatisk gyldig ved andre universiteter. Etterhvert ble det akademiske samfunn større og mer komplekst, men det var først på og 1960-tallet at Europarådet etablerte konvensjoner angående godkjenning av kvalifikasjoner. På og 1980-tallet etablerte UNESCO regionale konvensjoner inkludert en for Europaregionen i 1979. I 1994 begynte Europarådet og UNESCO med å utarbeide en ny, felles konvensjon for Europaregionen. Den skulle erstatte alle de tidligere konvensjonene. Lisboakonvensjoen ble vedtatt i 1997 og trådte i kraft i 1999. I dag har 45 land ratifisert eller tiltrådt konvensjonen. | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

4 Den nye konvensjonen Europarådet/UNESCO Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen, 1997 Norge ratifiserte konvensjonen i april Den trådte i kraft for Norge 1. juni 1999 At Andorra, Monaco og San Marino ikke har ratifisert konvensjonen er neppe et problem. Det er verre at land som Belgia, Hellas, Italia, Nederland og Spania ikke har ratifisert. | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

5 Lisboakonvensjonen Målet er felles løsninger på praktiske problemer når det gjelder godkjenning av kvalifikasjoner i høyere utdanning. De landene som tiltrer konvensjonen forplikter seg til å ha gode rutiner for saksbehandling av saker som gjelder godkjenning av høyere utdanning. Konvensjonen er på mange måter veldig generell. Den er også utformet slik at den letter kan ta inn over seg utvikling og endringer innen utdanningsområdet og utdanningsmarkedet. Det var også nødvendig å gjøre den generell for å få flest mulig land med på prosessen. Ulempen er at en generell konvensjon kan miste noe kraft i forhold til en mer eksplisitt konvensjon. | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

6 Lisboakonvensjonen Formålet: å tilrettelegge for mobilitet
Konvensjonen etablerer fordeler og rettigheter for individet Konvensjonen forplikter konvensjonspartene Konvensjonen har fire tilleggstekster Både konvensjonen og tilleggstekstene utgjør en guide til god praksis som går ut over konvensjonspartenes juridiske forpliktelser Formålet: å tilrettelegge for mobilitet Konvensjonen etablerer fordeler og rettigheter for individet Ved at individet er gitt rettigheter pådrar konvensjonspartene seg en forpliktelse Da konvensjonen ble utarbeidet ble det klart at det var ting man ikke kunne bli enige om. Slike temaer ble derfor lagt til som tilleggstekster. Jeg skal komme tilbake til disse. Både konvensjonen og tilleggstekstene utgjør en guide til god praksis som går ut over konvensjonspartenes juridiske forpliktelser, den er rett og slett en oppskrift på god forvaltningsskikk. | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

7 Lisboakonvensjonen: Fordeler og rettigheter for individet
En søker har rett til å få sin utenlandske kvalifikasjon vurdert Vurderingen skal baseres på gjennomsiktige, konsekvente og pålitelige kriterier og prosedyrer Resultatet skal foreligge innen rimelig tid Bevisbyrden ligger hos godkjennende myndighet Klagerett Vurderingen skal baseres på gjennomsiktige, konsekvente og pålitelige kriterier og prosedyrer Prinsippet er altså likebehandling og det skal gis rett til innsyn i proseesen. Resultatet skal foreligge innen rimelig tid Begrepet ”innen rimelig tid” er ikke definert, men er nevnt i forklaringen til konvensjonen. Der henvises det til EU-direktivet om kvalifikasjoner av minst tre års varighet. Der står det spesifisert at det skal foreligge et vedtak innen fire måneder. Bevisbyrden ligger hos godkjennende myndighet Det er godkjennende myndighet som må bevise de betydelige forskjellene som må ligge til grunn for eventuelt å avslå en søknad om godkjenning eller bare gi en delvis godkjenning. Vi skal snakke mer om begrepet ”betydelige forskjeller” litt senere. Klagerett Vedtak om godkjening er enkeltvedtak som utløser en klagerett. Husk å opplyse om vedtakets juridiske grunnlag, klageretten og klagefristen i vedtaket. | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

8 Lisboakonvensjonen: Konvensjonspartenes plikter
Godkjenning skal gis med mindre det kan påvises betydelige forskjeller Det skal etableres prosedyrer for å hjelpe flyktninger og andre i en flyktningelignende situasjon inn i høyere utdanning eller arbeidsliv selv i saker der kvalifikasjonene ikke kan godtgjøres gjennom dokumenter Alle land skal opprette et nasjonalt informasjonssenter Alle land skal oppfordre sine høyere læresteder til å utstede Diploma Supplement | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

9 Lisboakonvensjonen: Konvensjonspartenes plikter (2)
Informasjonsplikter: Partene skal lette tilgangen til gode, komplette beskrivelser av egne kvalifikasjoner Partene skal gi relevant informasjon om enhver institusjon som tilhører sitt system for høyere utdanning, og om ethvert program som tilbys ved disse institusjonene | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

10 Lisboakonvensjonens fire tilleggstekster:
Recommendation on International Access Qualifications, 1999 Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications, 2001 Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education, 2001/revised 2007 Recommendation on the Recognition of Joint Degrees, June 2004 Konvensjonen handler om konvensjonspartenes utdanningssystemer. Noen videregående opplæringer er internasjonale og hører dermed ikke til ett bestemt lands system. De kunne derfor ikke inkluderes eller omtales i konvensjonen. Det samme gjelder transnasjonal utdanning og ”Joint Degrees”, de fenomenene hører heller ikke til ett lands utdanningssystem. Det ble derfor nødvendig med en tilleggstekster angående disse temaene. Selve saksbehandlingen/saksgangen passer heller ikke inn i konvensjonen, der finner vi de grunnleggende prinsippene. | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

11 Lisboakonvensjonen i praksis - 1
Juridisk bindende kun mellom konvensjonsparter, MEN Vi pålegger oss selv å følge konvensjonens prinsipper uansett Ikke-diskriminerende saksbehandling, kun verdien av kvalifikasjonen er relevant Prosedyrer og kriterier skal gi anledning til innsyn og være konsekvente og pålitelige Prosedyrer og kriterier skal gi anledning til innsyn og være konsekvente og pålitelige Hva er det som må til for at prosedyrer og kriterier skal kunne være konsekvente og pålitelige? At de er skriftlige. | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

12 Lisboakonvensjonen i praksis - 2 Kriterier og prosedyrer
Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications, 2001 Saksgang – klagerett – prosedyrer og kriterier | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

13 Lisboakonvensjonen i praksis - 3
Søker har plikt til å gi tilstrekkelige opplysninger Ansvaret for å påvise at en søknad ikke oppfyller de relevante krav, ligger hos godkjennende myndighet | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

14 Lisboakonvensjonen i praksis - 4
Transnasjonale opplegg skal: følge den nasjonale lovgivningen for høyere utdanning både i mottaker- og avsender-landene ha en akademisk kvalitet og standard som tilsvarer den hos moderinstitusjonen (den som utsteder graden) respektere kriteriene for kvalitetssikring og/eller akkreditering i hjemlandet Både institusjonen som gir graden og den som gir undervisningen er helt og holdent ansvarlig for kvalitetssikring og kontroll Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education, 2001/revised 2007 | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

15 Lisboakonvensjonen i praksis - 5
Eksempel: University of Nottingham Ningbo China er godkjent høyere utdanningsinstitusjon i Kina, men lærestedet har ikke myndighet til å utstede kinesiske mastergrader. University of Nottingham i Storbritannia er ansvarlig for å lage studieprogrammet for graden og utstede det endelige vitnemålet. Derfor er masterprogrammet formelt engelsk, ikke kinesisk. | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

16 Lisboakonvensjonen i praksis - 6
…med mindre det kan påvises en vesentlig forskjell…..: Nøkkelbegrep i konvensjonen Definert gjennom praksis heller enn gjennom lovtekster det finnes ingen allmenngyldig definisjon av hvor stor en forskjell må være for at den skal være vesentlig Vil kunne avhenge av formålet med søknaden Sterkt innslag av sunn fornuft / kan avhenge av holdninger Kan være grunn for å nekte å godkjenne… … men utgjør ingen plikt til ikke å godkjenne | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

17 Lisboakonvensjonen i praksis - 7
…vesentlig forskjell…..: Forskjellen må være både substansiell og relevant. Godkjenning kan ikke nektes av grunner som ikke har med kvalifikasjonen eller formålet med søknaden å gjøre Utdanning tatt ved et ikke-godkjent lærested kan betraktes som “vesentlig forskjellig” En snever definisjon av begrepet “vesentlig forskjell” med hesyn til faginnhold kan lett bidra til å hemme akademisk mobilitet | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år

18 Lisboakonvensjonen i praksis - oppsummering
Konvensjonen pålegger oss å vurdere en søknad => gir søkeren en rett til å søke Konvensjonen pålegger oss å godkjenne så langt det er mulig – hel eller delvis godkjenning Konvensjonen pålegger oss å påvise de vesentlige forskjellene hvis vi hevder at slike finnes Konvensjonen gir oss redskapene til å nekte godkjenning Konvensjonen med tilleggstekster er en guide til god saksbehandlingspraksis som går ut over det juridiske | NOKUT, Lisboakonvensjonen 10 år


Laste ned ppt "NOKUTs fagseminar oktober 2007 Rolf Lofstad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google