Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering fra Kredittilsynet Orientering fra Kredittilsynet Anne Merethe Bellamy Høstkonferansen, Bankenes Sikringsfond 14. september 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering fra Kredittilsynet Orientering fra Kredittilsynet Anne Merethe Bellamy Høstkonferansen, Bankenes Sikringsfond 14. september 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering fra Kredittilsynet Orientering fra Kredittilsynet Anne Merethe Bellamy Høstkonferansen, Bankenes Sikringsfond 14. september 2004

2 Ny regnskapslov Implementering av IFRS-forordningen  pliktig anvendelse av IFRS-forordning i konsernregnskapet til børsnoterte foretak  adgang til å benytte IFRS i konsernregnskapet til øvrige foretak  adgang til å benytte IFRS i selskapsregnskapet  utsatt anvendelse til 2007 for visse typer foretak  Børsnoterte gjeldsinstrumenter  US GAAP

3 Om finansinstitusjonene: ”Det vil vurderes om særskilte forhold knyttet til soliditetsvurderingen av og tilsynet med finansinstitusjoner gjør det nødvendig å avskjære eller begrense adgangen til å utarbeide selskapsregnskap i samsvar med vedtatte IFRS for disse. Blant annet er kravene til kapitaldekning knyttet til balansestørrelsen i selskapsregnskapet. Regnskapsloven § 10-1 tredje ledd gir departementet adgang til å fastsette forskrifter om det.”

4 Forholdet mellom IAS og regnskapsloven •Den norske regnskapsloven og IASene bygger på to forskjellige regnskapsmodeller –RL basert på en transaksjonsbasert historisk kostmodell hvor resultatmåling gjennom sammenstilling av inntekter og kostnader er det primære –IASene bygger på formuesbaserte modeller, hvor verdimåling av balanseposter er er det primære –Kriterier for resultatføring og måling i de to modellene er forskjellige

5 Annet •overordnet krav om rettvisende bilde •utvidede informasjonskrav i årsberetningen •opsjonsavtaler og aksjebasert avlønning regnskapsføres til virkelig verdi

6 Status IAS 39 •Blir ikke EU-godkjent i sin helhet •Delvis godkjenning, der ”fair value option” og ”hedge accounting” tas ut.

7 Kontrollordning for finansiell rapportering •gjelder børsnoterte foretak •omfatter årsregnskap, årsberetning, delårsregnskap og annen finansiell rapportering •legges til Kredittilsynet •separat klagenemnd opprettes •melde- og opplysningsplikt for utsteder, deres tillitsvalgte, ansatte og revisor

8 Basel II – Status •Forslaget fra Basel komiteen, 26. juni 2004 •EU-kommisjonens forslag, 14. juli 2004 •Vedtak ved utgangen av 2005 •Det nye regelverket iverksettes fra utgangen av 2006

9 Fremdriftsplan (foreløpig) –Ikrafttreden utgangen av 2006. –Hovedprinsipper i lov. Detaljerte og teknisk regler i forskrift. –Forslag til lovendringer på høring før direktivutkast er vedtatt, men vedtas etter endelig direktivvedtak. Kredittilsynet sender i disse dager et veiledingsdokument på høring.

10 Basel II – De tre pilarene Pilar INye minimumskrav til ansvarlig Pilar IISupervisory review process (Regulerer både banker og tilsynsmyndigheter) Pilar IIIMarkedsdisiplin (Nye krav til offentliggjøring av informasjon •Formål å skape et mer risikosensitivt system for kapitaldekning •Insentiver for banken til å bedre risikostyringen

11 Organisering – behov for endringer •Nye metoder •Samlet risikovurdering •Skisse til ny tilsynsprosess •Oversikt over tilsynsenhetene: –Store –Mellomstore –Små •Kvalitetssikringspanel •Forholdet til institusjonene og offentlighet

12 Tilsynet med revisorer er bygget på 3 grunnpilarer: •Dokumentbasert tilsyn •Stedlige tilsyn basert på innrapporteringer og andre signaler, samt tematilsyn på risikoområder •Kvalitetskontroll av alle revisorer hver 5. år i samarbeid med Den norske Revisorforening (DnR)

13 Dokumentbasert tilsyn 2003 2002 •Honorarerrevisjon:3,2 mrd rådgivning:1,5 mrd •1568 revisorer med oppdragsansvar

14 Revisors beretninger •5 % med negativ konklusjon/forbehold •18 % med presiseringer (Kilde: Kredittilsynets dokumentbaserte tilsyn 2003)

15 Innrapporteringer fra konkursbo •Mangelfull regnskapsførsel og svak intern kontroll uten at dette er påpekt av revisor i nummererte brev •Manglende etterprøving av balanseverdier •Manglende vurdering av forutsetningen om fortsatt drift •Manglende vurderinger av hendelser etter balansedagen •Utstedelse av kapitalerklæringer på sviktende grunnlag •Revisor undersøkte ikke om det var forhold som var til hinder for at han påtok seg oppdrag og/eller revisor vurderte heller ikke å si fra seg oppdraget

16 DnRs kvalitetskontroll 2003 Antall% Godkjent25492,4 Mangler – handlingsplan og ny kontroll176,2 Oversendt Kredittilsynet for videre oppfølgning41,4 Sum utførte kontroller275100

17 Tilbakekalling av godkjenning for revisorer 1997199819992000200120022003 Statsautoriserte revisorer0014010 Registrerte revisorer98105753 Godkjente revisjonsselskaper----281 SUM981199144

18 Tiltak – vedr. revisors uavhengighet •Fortsatt tilsynsmessig oppfølging •Forslag om forskriftshjemmel i revisorlovens § 4-5 •Rundskriv om revisors rådgivningsvirksomhet – oktober 2003

19 Rundskriv Revisor kan ikke: –sette seg i en situasjon hvor han i ettertid må revidere seg selv/eget arbeid –ivareta funksjoner som i realiteten er en del av selskapets strategiarbeid, forretningsmessige disposisjoner, drift, ledelse og kontroll –over tid erstatte manglede kapasitet og kompetanse i selskapet –ta beslutninger, herunder levere vesentlige premisser for foretakets sentrale beslutninger, eller opptre som fullmektig –sette seg i en situasjon hvor hans uavhengighet og objektivitet ikke fremstår som troverdig

20 Forskrift om revisors rådgivningsvirksomhet •Klargjøring av grensene for revisors rådgivningsvirksomhet •Konsekvens av uheldig utvikling og ulik lovfortolkning •Lovvedtak og forskriftsfastsettelse i løpet av året

21 Forslag om avgrenset rapporteringsplikt ved mistanke om økonomisk kriminalitet •Prinsipielle kriminalpolitiske problemstillinger som må vurderes •Forslag om rapporteringsplikt ved mistanke om forhold som har en strafferamme på mer enn 6 mnd fengsel og som gjelder ledelse, styret eller personer med vesentlige eierinteresser •Sendt på høring med frist 17. sept. 2004, men blir behandlet når 8. selskapsrettsdirektiv er vedtatt

22 Forslag om endring av revisorlovens § 5-6 •Revisor skal i sin beretning uttale seg om årsregnskapet gir et rettvisende bilde •Knyttet til endring av regnskapsloven

23 Viktigste endringer som følge av 8. selskapsrettsdirektiv •Særlige krav til revisjon av ”public interest entities” •Kvalitetssikring og standardsetting – myndighetenes rolle •Samarbeid med andre lands tilsynsmyndigheter

24 Revisors yrkesutøvelse •Større krav til substanskontroll og revisjonsbevis? •Flere ”tilleggsplikter” •Økning av revisjonsinnsats

25 Vurdering av internrevisjonen •Utgangspunkt: IK forskrift og Basel prinsippene •Kriteriene danner en selvstendig vurdering av IR-funksjonen. Mer detaljert gjennomgang av IR’s arbeid og etterprøving av dette vil bli vurdert senere

26 Kriterier 1.Momenter knyttet direkte til forskriftskrav kan oppsummeres 2.Outsourcing 3.Revisjonsinstruks – formål, fullmakter og ansvar 4.Uavhengighet og objektivitet 5.Ledelse av internrevisjonsfunksjonen /kompetanse/kvalitetssikring og forbedring 6.Internrevisor og forholdet til ekstern revisor 7.IR’s oppgaver (”Arbeidets art”/”Scope of activity”) 8.Planlegging, rapportering og oppfølging - Prosedyrer


Laste ned ppt "Orientering fra Kredittilsynet Orientering fra Kredittilsynet Anne Merethe Bellamy Høstkonferansen, Bankenes Sikringsfond 14. september 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google