Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 1 Lovens fellesbestemmelser (I) Lovens formål og virkeområde - Institusjonenes virksomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 1 Lovens fellesbestemmelser (I) Lovens formål og virkeområde - Institusjonenes virksomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 1 Lovens fellesbestemmelser (I) Lovens formål og virkeområde - Institusjonenes virksomhet – som i dag - Særlig ansvar for enkelte institusjoner: Universitetene: museer Departementet kan gi enkelte institusjoner særlig nasjonalt ansvar for forskning og utdanning kan legges til Akademisk og kunstnerisk frihet Kvalitetssikring NOKUT

2 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 2 Faglige bestemmelser Krav om akkreditering Joint degrees: Hjemmel til å fastsette forskrift om institusjonenes adgang til tildele grader i samarbeid med andre institusjoner Krav om system for kvalitetssikring videreføres som i dag

3 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 3 Faglige bestemmelser Egenbetaling: - Utdanning som fører fram til en grad, skal som hovedregel være gratis - Eventuell egenbetaling og statstilskudd ved private institusjoner skal komme studentene til gode Rett til fødselspermisjon lovefestes for studenter Nærmere retningslinjer i forskrift

4 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 4 Klage Krav til ha klagenemnd Nemnda skal behandle klager over enkeltvedta og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene Sammensetning som i dag Alle bestemmelser om klage er samlet i lovens kapittel 5

5 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 5 Ansettelse Egen bestemmelse om likestilling Særregler om ansettelsesforhold for universiteter og høgskoler som i dag er regulert i forskriften til tjenestemannsloven, foreslås inntatt i uhl - åremålstilsettinger - bestemmelser om midlertidig tilsettinger - særregler om bistillinger - rett til bruk av visse stillingstitler

6 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 6 Styring og ledelse (I) Tilknytningsform: forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Dagens modell for styresammensetning videreføres Rektor og prorektor erstattes av to vitenskapelig tilsatte Departementet oppnevner styreleder blant de eksterne medlemmene

7 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 7 Styring og ledelse (II) Enhetlig ledelse: Rektor blir institusjonens faglige og administrative leder Rektor kan tilsettes på åremål eller velges Styret selv avgjør rekrutteringsmåten Tilsettingsprosessen må organiseres slik at rektor sikres faglig og ledelsesmessig legitimitet Det åpnes for at rektor kan rekrutteres utenfor institusjonen også ved valg

8 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 8 Styring og ledelse (III) Rektors funksjonsperiode er normalt fire år. Kan gjenvelges eller tilsettes for en ny periode. Valgt rektor trer inn i åremålsstilling Styret fastsetter instruks for rektor Rektor legger fram saker for styret Styret avgjør om det skal være prorektor(er) Styret avgjør organisering og ledelsesform for administrasjonen

9 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 9 Ansettelsesforhold Rektor ansetter avdelingsledere, prorektor og administrativ leder dersom styret vedtar å opprette slike stillinger, hvis ikke styret selv foretar slik ansettelse Avdelingsleder ansetter leder for grunnenhet hvis ikke styret bestemmer noe annet Rektor innstiller til administrativ lederstilling

10 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 10 Forskjellige bestemmelser Styret representerer institusjonen utad Rektor er institusjonens talsperson overfor allmennheten og representerer institusjonen utad i saker som angår den daglige ledelse Eiendomsforvaltning – avhendingsfullmakt med departementets samtykke eller etter generelle regler fra departementet Samarbeid og deltakelse i andre tiltak

11 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 11 Hva nå NLH? Stor grad av samsvar mellom prinsippene i NLHs styringsmodell og hovedlinjene i nytt forslag Hvilke konsekvenser får den nye loven for NLH? Behov for en systematisk gjennomgang Tydeliggjøre aktuelle endrings- og valgmuligheter

12 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 12 Noen konsekvenser (I) Justere retningslinjer for styret Sørge for at ny styresammensetning iverksettes i forbindelse med ny funksjonsperiode Endre reglene for valg på styremedlemmer Vurdere behovet for justeringer i NLHs styringsstruktur Foreta nødvendige korrigeringer i retningslinjer og stillingsbeskrivelser, herunder instruks for rektor

13 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 13 Noen konsekvenser (II) Akademisk frihet - spenningsfelt: NLHs interesser kontra den tilsattes egne akademiske interessefelt og ambisjoner Den enkeltes akademiske frihet kontra vedkommendes resultatansvar i forhold til NLHs mål og strategier Utøvelse av ledelse og den enkelte tilsattes akademiske frihet Hva står NLH for på dette området? Kultur og verdier

14 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 14 Noen konsekvenser (III) Utforme administrative systemer for fødselspermisjon for studentene og kvalitetssikre systemet Delegering av studiesaker fra HS Ny klagenemnd: Vurdere hvilke saksområder som skal legges til NLHs klagenemnd og uforme instruks Likestilling: ny handlingsplan

15 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 15 Noen konsekvenser (IV) Videreføre arbeidet med kvalitetssikring og etablere og ta i bruk kvalitetssikringssystemer på områdene forskning og administrasjone Joint degrees: På hvilke områder kan det være formålstjenlig å tildele grader i samarbeid med andre institusjoner? – og sammen med hvilke institusjoner?

16 Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 16 Skisse til tidsplan Aug. 2004: Analyse av nytt lovforslag og aktivitetsplan drøftes i HS Høst 2004: Forberedelser til beslutninger. Jan. 2005: Nødvendige beslutninger i HS i henhold til vedtak om ny lov Vår 2005: Iverksette HS’ beslutninger 01.08.05: Nytt styre og rektorat starter sin funksjonsperiode


Laste ned ppt "Ot prp nr 79 (2003 - 2004) - ny lov om universiteter og høyskoler 1 Lovens fellesbestemmelser (I) Lovens formål og virkeområde - Institusjonenes virksomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google