Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indre markedsseminar 5. mai 2010 Seniorrådgiver Margrethe Gams Steine Asserson Varepakken – Nye regler for enklere og tryggere handel med varer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indre markedsseminar 5. mai 2010 Seniorrådgiver Margrethe Gams Steine Asserson Varepakken – Nye regler for enklere og tryggere handel med varer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Indre markedsseminar 5. mai 2010 Seniorrådgiver Margrethe Gams Steine Asserson Varepakken – Nye regler for enklere og tryggere handel med varer

2 1. Varepakken •Varepakken – publisert i EF-tidende 13. august 2008 •Forordning 764/2008 om anvendelse av tekniske regler på varer •Forordning 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn •Beslutning 768/2008 om felles rammer for varer i EØS •Direkte gjeldende i EU (13. mai 2009 og 1. januar 2010) •Lovforslag på allmenn høring – frist 10. mai 2010

3 2. Forordning om anvendelse av tekniske regler på varer fra annen EØS-stat (764/2008) • Prinsippet om gjensidig godkjenning •Samme sikkerhetsnivå •Høyere sikkerhetsnivå kan begrunnes i ”tvingende allmenne hensyn” (EØS-avt. art. 13). Nasjonalt regelverk skal på EØS-høring(98/34) •Anvendelsen av prinsippet – manglende kunnskap?

4 Innhold •Regulerer ikke selve prinsippet •Felles prosedyrer ved vedtak om å nekte en vare •Vedtak skal begrunnes •Bevisbyrde tilligger myndighetene • Tidsfrist - 20 dager •Midlertidig stans av farlige varer • Rapportering til Kommisjonen/ESA

5 Varekontaktpunkt (product contact point) •Gi informasjon om nasjonale tekniske regler •Målgruppe: næringsdrivende i andre EØS-land •Internettbasert kontaktpunkt på NHDs hjemmesider •E-postadresse som kan motta spørsmål: pcp@nhd.dep.no

6 3. Forordning om akkreditering og markedstilsyn med varer (765/2008) •Harmoniserte varer •Definisjoner av sentrale begrep i art. 2 •Retter seg mot Kommisjonen, stat, tilsyns- og tollmyndighet, produsent, importør •Avklaringer gjenstår. Gjennomføring diskuteres fremdeles i EU.

7 Akkreditering •Regulerer akkrediteringsorganers virksomhet •Kodifisering av eksisterende system •Uavhengig av økonomiske interesser •Ett nasjonalt akkrediteringsorgan •Konkurranseforbud •Frivillig med akkreditering – men foretrukket metode

8 Markedstilsyn •Virkeområde • Minimumskrav til organisering av nasjonalt markedstilsyn •Prosess-/Saksbehandlingsregler for tilsynsmyndighetene •Risikovurdering •Samarbeid mellom EØS-statenes myndigheter og Kommisjonen/ESA, myndigheter i tredjeland

9 Markedstilsyn - rapportering til Kommisjonen/ESA •Ansvarlige markedstilsynsmyndigheter •Nasjonal rapport om tilsynsvirksomheten •Varer med alvorlig risiko - RAPEX •Varer uten samsvar med reglene – ICSMS? •Nasjonale markedstilsynsprogrammer

10 Koordinering av markedstilsyn • Må etableres nasjonal koordinering i Norge •Mulig ny modell

11 Kontroll med varer fra tredjeland •Viderefører tredjelandsforordningen(339/93/EØF) •Både harmoniserte og ikke–harmoniserte varer •Tollmyndighetene – plikt til kontroll av varer fra tredjeland •Kan holde en vare i 3 dager •Ny hjemmel til å destruere farlige varer •Plikt til samarbeid mellom toll- og tilsynsmyndigheter •Kommisjonen satt ned en ekspertgruppe der Norge deltar

12 CE-merking •Klargjør CE-merking •Påføres av produsent eller dennes representant •Påføres der påkrevd i sektorregler •Produsent blir rettslig ansvarlig for samsvar med regelverk •Eneste merking som beviser samsvar med regelverk

13 4. Beslutning om felles rammer for varer som settes på det indre marked (768/2008) •Retter seg mot EUs lovgivende organer •Ingen plikter for medlemslandene •Oppskriftshefte for fremtidig harmonisert regelverk •Flere eksisterende varedirektiver oppdateres for å samsvare med det nye rammeverket

14 5. Veien videre •Høring avsluttes 10. mai 2010 •Lovproposisjon fremmes for Stortinget •Ansvarlige myndigheter forbereder og tilpasser seg til nytt regelverk •Forberede rapportering til Kommisjonen/ESA •Etablering av interdepartemental koordineringsgruppe og myndighetsnettverk for markedstilsyn


Laste ned ppt "Indre markedsseminar 5. mai 2010 Seniorrådgiver Margrethe Gams Steine Asserson Varepakken – Nye regler for enklere og tryggere handel med varer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google