Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Merethe Bellamy Kredittilsynets oppgaver i forbindelse med revisorlovgivningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Merethe Bellamy Kredittilsynets oppgaver i forbindelse med revisorlovgivningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Merethe Bellamy Kredittilsynets oppgaver i forbindelse med revisorlovgivningen

2 KREDITTILSYNETS OPPGAVER ”Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter” (Tilsynsloven § 3)

3 Kredittilsynets organisasjon Kredittilsynsdirektør Styre Stab: •Juridisk kvalitetssikring •Internasj. koordinering •Informasjon Markeds- avdeling Avdeling for regnskap og revisjon • Forvaltning •Regnskaps- spørsmål •Regnskapsfører- tilsyn • Revisortilsyn •IT-tilsyn Verdipapir- marked Eiendomsmegling og inkasso Finans- og forsikringsavdeling Forvaltning og utredning Dok.basert tilsyn og analyse Stedlig inspeksjon og verifikasjon Administrasjons- avdeling •Plan og økonomi •IT (internt) •Personal og organisasjon • Arkiv/bibl. Forsikringsfaglige spørsmål Transaksjonsgr.

4 TILSYNSENHETER  Banker  Finansieringsforetak  Kredittforetak  Forsikringsselskaper  Pensjonskasser  Forvaltningsselskap er for verdipapirfond  Verdipapirforetak  Eiendomsmeklere  Inkassoforetak  Revisorer  Regnskapsførere

5 VIRKEMIDLER  Stedlig tilsyn  Dokumentbasert tilsyn  Overvåking av makroøkonomi og andre utviklingstrekk  Forvaltning og håndheving av lover og forskrifter  Utvikling og forenkling av regelverk forts…

6 forts… VIRKEMIDLER  Internasjonalt samarbeid  Informasjon, kommunikasjon og teknologi  Organisasjonsutvikling, ledelse og administrasjon

7 FORVALTNING  Godkjenning av revisorer  utdanning/praksis  sikkerhetsstillelse  andre krav  Godkjenning av revisjonsselskaper  Revisorregisteret  Godkjenning av kurs

8 FORVALTNING forts…  Fastsettelse av forskrifter  Forberede/foreslå regelverksendringer  Fortolkningsoppgaver

9 REVISORREGISTERET

10 TILSYN  Dokumentbasert tilsyn  Stedlig tilsyn  Administrativ behandling

11 DOKUMENTBASERT TILSYN  Grunnlag for innretning av tilsynsarbeidet  Systematisk innhenting av informasjon  spørreskjema  Informasjon om bransjen  Informasjon om yrkesutøvelsen

12 DOKUMENTBASERT TILSYN 1999  3099 av totalt 4303 godkjente revisorer arbeider innen lovbefalt revisjon.  1711 revisorer har oppdragsansvar  Sum revisjonshonorarer beløper seg til i overkant av 3 mrd kroner  Rådgivningsinntekter fra revisjonsklinter beløper seg til ca 1,5 mrd kroner  Rådgivningsinntekter fra andre klienter beløper seg til ca 3,5 mrd kroner

13 DOKUMENTBASERT TILSYN forts….  425 revisjonsselskaper hadde mindre enn 10 ansatte  61 selskaper hadde mellom 10 og 50 ansatte  7 selskaper hadde over 50 ansatte  Det var 196 revisorer som hadde mer enn 200 revisjonsklienter

14 STEDLIG TILSYN - UTVALG  Innrapportering skatteetaten  Innrapportering konkursbo  Andre innrapporteringer  Dokumentbasert tilsyn  Andre signaler/klager

15 STEDLIG TILSYN - HVA KONTROLLERES?  Formelle forhold - revisorloven  Forhold vedrørende egen virksomhet  Revisjonsutførelsen  formelle forhold i klientens regnskaper  i henhold til god revisjonskikk

16 STEDLIG TILSYN  Varsel  Gjennomføring  Rapport med foreløpige merknader eller varsel om vedtak  Merknader/Sanksjonering

17 REAKSJONSFORMER  Kredittilsynets merknader  Pålegg om tiltak  Tilbakekalling av godkjenning (Revisorloven § 9-1)  Suspensjon av godkjenning (Revisorloven § 9-2)

18 VEDTAK 1995 - 1999

19 TILBAKEKALL AV GODKJENNING 1999-2001: Eks. 1:  Leverte ikke selvangivelse/næringsoppgave 1992-1996  Plan og program for revisjonen ikke utarbeidet (RS 300)  Ingen beskrivelser av klintens virksomhet, intern kontroll etc. (RS-300)  Ingen risiko- og vesentlighetsanalyser (RS 320)  Manglende dokumenterte revisjonshandlinger for kontroll av salgsinntekt og kostnader, eiendeler og gjeld

20 TILBAKEKALLING forts….. Eks. 2:  Straffedom for brudd på ligningslov og regnskapslov egen virksomhet  Ingen planlegging av revisjonsarbeidet RS 230, RS 300, RS 400  Ingen dokumentasjon over utført revisjon på resultatposter og vesentlige balanseposter RS 230, RS 500

21 TILBAKEKALLING forts…. Eks. 3:  Ingen dokumentasjon over utført revisjonsarbeid Eks. 4:  Revisor misligholder betalingsforpliktelser over mange år. Inkassosaker/konkursbegjæringer, utleggsforretninger etc.  Overtredelse av bestemmelser i skatte- og regnskapslovgivning i egen virksomhet  Mangelfull dokumentasjon over utført revisjonsarbeid

22 TILBAKEKALLING forts…. Eks. 5:  Brudd på habilitetsreglene i revisorloven  Overtagelsesprosedyre - brudd på revisorloven § 7-2  Avgitt revisorberetninger før regnskapene var ferdigstilt og revisjonen utført  Avgitt ”meningsløse” revisjonsberegninger  Mangelfull revisjon og dokumentasjon Eks. 6:  Revisor avgitt ren revisjonsberetning og bekreftet at regnskap satt opp i samsvar med aksjeloven. Klintens årsoppgjør inneholdt vesentlige feil og mangler  Mangelfull dokumentasjon av revisjonshandlinger  Benyttet revisjonsmedarbeider som var klients regnskapsfører

23 STRENG IRETTESETTELSE/STERK KRITIKK 1999/2000 Eks. 1:  Delvis mangelfull beskrivelse av hovedrutiner Brudd på RS 300 og RS 310  Arbeidspapirene kunne ikke gi en totalforståelse av revisjonen RS 230  Revisjonsbevis ikke tilstrekkelig RS 501

24 STRENG IRETTESETTELSE/STERK KRITIKK forts…. Eks. 2:  Mangelfull planlegging av revisjonen. Har ikke dokumentert hvorfor internkontrollen kan bygges på  Ikke dokumentert tilstrekkelig revisjonshandlinger vedr. salgsinntekt (salgsinntekten det mest vesentlige i regnskapet)  Ingen kontroll av varelager (handelsbedrift)  Avvik mellom tall i arbeidspapirer og endelige regnskaper - ingen forklaring  Ingen tilfredsstillende kontroll vedr. avgitt kapitalerklæring

25 STRENG IRETTESETTELSE/STERK KRITIKK forts….. Eks. 3:  Delvis mangelfull beskrivelse av hovedrutiner etc. RS 300  Arbeidspapirer gir ingen totalforståelse av revisjonen  Ikke tilstrekkelig kontroll av varelager og andre beholdninger  2 revisorer revisor for hverandres virksomheter (revisorloven § 4-1, 1. ledd)  Ingen skattetrekkskonto for egen virksomhet (skattebet. loven § 11 nr. 4)

26 SPESIELLE UTFORDRINGER  Effektivt tilsyn/samordning med Den norske Revisorforenings kvalitetskontroll  Tilsyn med de største selskapene  Revisors uavhengighet


Laste ned ppt "Anne Merethe Bellamy Kredittilsynets oppgaver i forbindelse med revisorlovgivningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google