Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKTUELT FRA KREDITTILSYNET - regnskaps- og revisjonsområdet 22.09.2009 Anne Merethe Bellamy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKTUELT FRA KREDITTILSYNET - regnskaps- og revisjonsområdet 22.09.2009 Anne Merethe Bellamy."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKTUELT FRA KREDITTILSYNET - regnskaps- og revisjonsområdet 22.09.2009 Anne Merethe Bellamy

2 Kredittilsynet: •Skifter navn til Finanstilsynet fra 2010 •Flytter til Revierstredet desember 2009 •Får flere oppgaver på verdipapirområdet (prospektkontrollen) i 2010

3 Endringer i årsregnskapsforskriften for banker, gjeldende fra 2009 •For banker som anvender regnskapslovens ordinære regler – åpning for omklassifisering av finansielle eiendeler •For banker som anvender forenklet IFRS – også for konsernregnskapet - egenkapitaloppstilling - innregning og måling - noteopplysninger •Opplysninger om ytelser og lån til ledende ansatte gjelder også medlemmer av forstanderskap og representantskap (fortsatt)

4 Internasjonal utvikling •Betydelig oppmerksomhet om regnskapsreglenes betydning for finanskrisen •Forslag til flere endringer i IAS 39, valgfri virkning fra 2009 – pliktig fra 2012(?), bl.a: -nedskriving av utlån - klassifisering av finansielle eiendeler •Diskusjon om innføring av ”dynamic provisioning” for oppbygging av kapital

5 Regnskapskontroll – børsnoterte foretak •Avsluttede saker publiseres fortløpende. Alle saker knyttet til 2007–regnskapet er avsluttet med unntak av en. •Kontroller basert på 2008–regnskapet er godt i gang. Omfanget vurderes løpende. •Gjennomgang av revisjonsberetninger 2008 –30 foretak med forbehold/presisering –Kun 5 foretak overholdt meldeplikten etter vphl §5-5,5. ledd

6 Regnskapskontroll… forts. •Absolutte frister for offentliggjøring av finansiell rapportering fra børsnoterte foretak (vphl §5-5 første ledd og vphl §5-6 første ledd) –”automatisk” ileggelse av overtredelsesgebyr fra halvårsrapporteringen 2009 (aksjer: tilsvarende årlig kursnoteringsavgift – p.t. minimum kr 100,000) –Suspensjon

7 Regnskapskontroll… forts. •9 børsnoterte foretak ilagt overtredelsesgebyr pga for sen offentliggjøring av årsregnskapet 2008. Se forøvrig www.kredittilsynet.no under fanen Børsnoterte foretak.www.kredittilsynet.no

8 Krav til revisjonsutvalg •Gjelder alle banker, forsikringsselskaper og børsnoterte foretak (jf bl.a. spbl §17c annet ledd) •Underutvalg av styret og skal velges av og blant styrets medlemmer •Forslag fra KT om at for banker med forvaltningskapital<20 mrd kan styret ivareta utvalgets oppgaver •Må på plass før 30.6.2010

9 Revisjonsutvalgets oppgaver •Forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen •Overvåke systemene for internkontroll og risikostyring, samt internrevisjon •Løpende kontakt med valgt revisor •Vurdere og overvåke valgt revisors uavhengighet, herunder særlig om revisors øvrige tjenester utgjør trussel mot uavhengigheten

10 Viktige endringer i revisorloven fra 1.7.09 – praktiske konsekvenser •Revisors fratreden. Dersom et revisjonsoppdrag avsluttes ”før utløpet av tjenestetiden” skal revisor og revisjonspliktig sende begrunnelse til Kredittilsynet (rl §7- 1,4. ledd). •Krav til intern kvalitetskontroll (rl §5b-1). SK1 blir sentralt. •Særlige krav ved konsernrevisjon. Krav til gjennomgang av revisjonsarbeid i datterselskaper og tilgang til/oppbevaring av revisjonsdokumentasjon (rl §5-7). –Avtale som sikrer tilgang til arbeidspapirer for datterselskaper må inngås med alle revisorer utenfor EØS-området.

11 Endringer i revisorloven… forts. •Særlige plikter ved revisjon av foretak av allmenn interesse. –Kontakt med revisjonsutvalget (rl §5a-3) –Rotasjon av oppdragsansvarlig hvert 7.år (rl §5a-4) (telling fra 01.07.2009) –Oppdragsansvarlig revisor kan ikke tiltre ledende stilling hos revisjonsklient innen periode på minst 2 år fra oppdraget ble avsluttet (rl §5a-5) •Revisorer som har foretak av allmenn interesse skal avgi årlig åpenhetsrapport (§5a-2). Første gang 3 mnd etter utløpet av inneværende regnskapsperiode.

12 Revisjonsselskapenes åpenhetsrapport •Skal offentliggjøres på revisjonsselskapets nettside senest 3 mndr etter regnskapsårets slutt •Skal inneholde beskrivelser av : -Organisasjonsform og eierskap -Samarbeid med andre selskaper -Styringsstruktur -Interne kvalitetskontrollsystemer med mer -Tidspunkt for siste periodiske kvalitetskontroll -Foretak av offentlig interesse som er revidert siste regnskapsår -Etterutdanningspolitikk -Regnskapsopplysninger med mer -Godtgjørelser til eierne

13 Styring og kontroll av IKT-virksomheten •Den enkelte bank, uansett størrelse, har ansvaret for IKT-virksomheten – også når den er utkontraktert •Alle oppgaver/leveranser som utføres av leverandør skal være avtalt og beskrevet •Oppgaver som utføres av andre enn banken selv, må ha et opplegg for styring og kontroll

14 Styring av IKT-virksomheten •Regelmessig oppdatering av IKT-strategien, samt forankring i styret •Oppnevning av IKT-ansvarlig og rutiner for ajourhold av krav, prosessbeskrivelser, retningslinjer o.l •Fastsettelse og oppfølging av kvalitetsmål •Årlig, dokumentert risikoanalyse •Etablere og ajourholde katastrofeplan

15 Spørsmål?


Laste ned ppt "AKTUELT FRA KREDITTILSYNET - regnskaps- og revisjonsområdet 22.09.2009 Anne Merethe Bellamy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google