Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MITT LIV Biografisk arbeid med barn – å lage en Livsbok

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MITT LIV Biografisk arbeid med barn – å lage en Livsbok"— Utskrift av presentasjonen:

1 MITT LIV Biografisk arbeid med barn – å lage en Livsbok
Norge fikk sin første livsbok i 1988 (Katrin Koch og Tove M Sundby). Norsk fosterhjemsforening brukte i en årrekke boken en midlertidig kopi-form. På grunn av jevn etterspørsel søkte Katrin Koch og Tove Sundby Wahlstrøm gjennom Norsk fosterhjemsforening midler fra Gjensidigestiftelsen og fra Holst legat å ajourføre boka. Derav boken Mitt liv. En Livsbok er en bok, der et fosterbarn kan samle alt som er og har vært viktig i livet. Biografisk arbeid med barn er en metode for å hjelpe barn som har begrenset tilgang til sin egen historie å få oversikt og forståelse for sin egen bakgrunn. Egen livshistorie er viktig for enhver person. For fosterbarn er det å bruke en livsbok som Mitt Liv en måte å forstå og sikre dokumentasjon av sin livshistorie. Boken Mitt liv er barnets historie og barnets personlige bok som skal følge barnet. Den er også et arbeidsredskap for barn som lever under offentlig omsorg.

2 Handlingsplan Formål Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Bl.a.: - Arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin livshistorie gjennom egen livsbok. Handlingsplan som ble vedtatt på Landsmøte på Balestrand i Sogn og Fjordane for har som formål:: Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Dette gjøres for fosterbarn, fosterhjem og organisasjon. Det er flere underpunkter på hver av disse, men hvis vi her tenker på fosterbarn, så er en av de punktene det er vedtatt at vi skal jobbe med i år: Arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin livshistorie gjennom egen livsbok.

3 Biografisk arbeid som metode Del 2 Å lage en Livsbok
VEILEDER: Del 1 Biografisk arbeid som metode Del 2 Å lage en Livsbok Mitt Liv har en veileder som er et arbeidsredskap for den eller de voksne som skal hjelpe barn i arbeidet med Livsboken. Den inneholder 2 deler: Biografisk arbeid som metode (begrunnelse, forslag, fallgruber etc) Å lage en Livsbok Vi skal gå litt inn på noen her…

4 Del I Biografisk arbeid som metode - Innledning - Hva er en livsbok - Hva er biografisk arbeid - Når kan barn ha nytte av en livsbok - Før arbeidet begynner - Kommunikasjon - Biografisk arbeid med traumatiserte barn - Den vanskelige forklaringen - Hvem eier og oppbevarer boka - Konfidensialitet Under del 1 i veileder går det frem hva en Livsbok er, hva biografisk arbeid er osv. Det er viktig at den voksne som skal være med barnet å fylle ut Livsboken, har satt seg godt inn i del 1. Et ledd i arbeidet med fosterbarn er å hjelpe dem med å etablere en forbindelse mellom fortid, nåtid og fremtid. Mitt Liv. Biografisk arbeid med barn – å lage en livsbok kan også brukes som et hjelpemiddel til skilsmissebarn, flyktninger, adopterte med mer

5 Del II Å lage en livsbok - Å lage en livsbok - Jeg er - Min familie - Min historie - Mine venner - Litt av hvert Alle kapitlene ivaretar fortid, nåtid og fremtid Et ledd i arbeidet med fosterbarn er å hjelpe dem med å etablere en forbindelse mellom fortid, nåtid og fremtid. Flesteparten av oss har et album fra når vi selv var barn. Noen av oss har bilder også av foreldre og besteforeldre når de var barn og unge. Flesteparten av oss kjenner historien vår og mange av oss kjenner også historien til sine foreldre. Vi har en rød tråd i livet. Dette er grunnleggende for alle, noe våre fosterbarn mangler. Derav boken Mitt Liv som et hjelpemiddel til fosterbarn! (kan også brukes som et hjelpemiddel til skilsmissebarn, flyktninger, adopterte med mer)

6 Å lage en livsbok 1. Jeg er Her begynner selve permen av Mitt Liv som barnet sammen med en voksen fyller ut. Dette kapittelet skal det bare omhandle barnet i seg selv, og i liten grad steder, nære relasjoner eller andre mennesker. På første side er det plass til bilde hvor det eksempelvis kan settes inn et bilde av barnet for hver annet år slik at en ser endringen og utviklingen. I høyre hjørne nederst kan en sette dato for når første bilde var satt inn. Gjennom kapittelet ivaretas fortid, nåtid og framtid gjennom egne ark for hvem var jeg før, hvem er jeg nå og hvem vil jeg bli. Dette kan dere lese mer om i veilederen…

7 Å lage en livsbok 2. Min familie Familienettverk
Min familie i fremtiden For eksempel Min familie: Denne delen av boken omhandler barnets familie, eller rettere sagt familier. Genogram. Et genogram gir oss en oversikt over generasjoner, og gir oss et bilde av det innbyrdes forholdet mellom ulike familiemedlemmer. Det kan sammenlignes med et slektstre, bare at et genogram også kan vises med symboler som sterk forbindelse, brudd, konflikt osv. i familien. Genogrammet kan hjelpe barnet til å få oversikt over sin familie, oppdeling i familien og hvem som hører til hvor. Noen barn trenger genogram fra begge sider av familien hver for seg, noen samlet og noen har også behov til å bruke genogram innad i fosterhjemmet/fosterhjemmene. Her er det vedlagt et ark med en tegning av en sofa som dere ser her på siden. Det er et hjelpemidddel til å snakke med barnet om hva slags ulike foreldrefunksjoner som finnes… Der står det: Hvem har fødte meg – altså biologisk familie De bor jeg hos – (Psykologisk familie) Sosial Økonomisk Et annet hjelpemiddel kan være å tegne et hus som kan illustrere hvor ulike anlegg, egenskaper, vaner og levesett kommer fra. For et barn i fosterhjem kan huset se slik ut (vis til power point): Anlegg og egenskaper: Det har jeg fra mamma Det har jeg fra pappa Det har jeg lært av fostermor Det har jeg lært av fosterfar Dette er bare noen av hjelpemidlene som er i boken. Jeg har permen med meg, slik at dere kan se igjennom den selv etterpå 

8 Å lage en livsbok 3. Min historie Viktige hendelser
i mitt liv (viser til forslag på metode i veileder på side 32) Steder jeg har bodd (viser til forslag på metode i veileder side 33) Denne delen av Livsboken arbeider en med barnets historie og livsløp. Hovedhensikten er at barnet skal hjelpes til å få en oversikt over ulike hendelser i livet, ulike steder det har bodd, eventuelle barnehager og skoler det har gått på, minner om ulike hendelser…. I likhet med den første og andre delen kan en her jobbe med fortid, nåtid og framtid. Det er et eget skjema for å jobbe med viktige hendelser i livet. Nederst til høyre på livslinjen settes fødselsdatoen, til venstre ”ble født”. Her tar en da med flyttinger, barnehagestart, skolestart, spesielle hendelser med mer. Dette gir en god oversikt over historien til barnet. For barn som har bodd mange steder i livet sitt, kan det være nyttig å bruke siden som heter ”steder jeg har bodd”. Vi vet at det er flere fosterbarn som har mange flyttinger bak seg, og dessverre er det slik at når fosterbarnet kommer i voksen alder, har de liten oversikt over hvor de faktisk har bodd. Hadde de hatt denne boken med seg som et verktøy, hadde ikke fortiden kjennes så uoversiktelig og vanskelig for dem. Det er også sider for mine venner. Barn reiser ikke bre fra sin familie, men også sine venner. Det er viktig å dra de med og kanskje en måte for barnet å opprettholde kontakt, der det er ønskelig.

9 Å lage en livsbok 4. Mine venner
Under dette kapittelet er det en fin anledning til å snakke om venner og vennskap før, nå og ønsker i fremtiden. Hva er en venn og hva er en bekjent? Noen har mange venner og noen har få venner. Er barnet fornøyd? I kapittelet foreslås å bruke vennekart hvor det er viktig at barnet avhengig av alder plasserer personene i sirkelen. Viser ellers til veileder.

10 Å lage en livsbok 5. Litt av hvert
Her er det plass til alt som ikke riktig passer inn andre steder… Det er også et kapittel til LITT AV HVERT… Her er det plass til alt som ikke riktig passer inn andre steder. Det kan gjelde spesielle hendelser, opplevelser eller interesser, personer eller kjæledyr…

11 Rettighetsplakaten fra Barneombudet
Vedlegg: Rettighetsplakaten fra Barneombudet FNs konvensjon om barnets rettigheter Rettighetsplakaten fra Barneombudet og FNs konvensjon om barns rettigheter er også med i permen. Dette er en fin måte for barnet å se når det har lov til å gjøre hva 

12 HVORDAN? Hvordan fremme boken Mitt liv for rette instanser, til hjelp for fosterbarn? Sammen kan vi komme en lang vei  Boken er ferdig og kan kjøpes gjennom Norsk Fosterhjemsforening (via nettbutikk, e-post eller henvendelse per telefon) Pris for medlemmer er kr. 495,-, for ikke medlemmer koster den kr. 550,-. Arenaer Norsk Fosterhjemsforening tenker kan dra nytte av bruk av Mitt Liv. Biografisk arbeid med barn – å lage en livsbok Beredskapshjem Barn som er under offentlig omsorg bør begynne sin dokumentasjon så tidlig som mulig. Beredskapshjem og institusjon er ofte den første plasseringen de kommer i. De bør læres opp i bruk av Livsbok. PRIDE-opplæring: Nye fosterhjem blir lært opp gjennom PRIDE. Der snakker de mye om Livsbok, og hvor viktig det er med kontinuitet for barnet, og at Livsbok er en måte å lage en slags kontinuitet for barnet. Vi ønsker å fremme Livsboken til bruk i PRIDE, og gjerne få den med i PRIDE opplæringen. En annen måte å gjøre det på er at de fylkene som får presentere NFF i PRIDE ikke bare har fosterhjemskontakt og innmeldingblanketter med seg, men også Livsbok Mitt liv. Kommuner: I samarbeidsmøter med kommunene ønsker vi også at boken fremmes. Vi anbefaler kommunene til å gi Mitt liv til fosterhjemmene, vise til viktigheten til barnet å ha en oversikt og forståelse for fortid, nåtid og fremtid. Gjerne også at de kjøper en bok til å ”reklamere” med i resepsjonen? Bufetat: Som nevnt tidligere, PRIDE. Også de reklamere i resepsjonen. Spørre om å få presentere NFF på storsamling, eventuelt ha en stand hvor vi har med fosterhjemskontakter, innmeldingsblanketter og Mitt liv. Fosterhjem: Reklamere på temadager, kurs, storsamling, PRIDE og familiedager. Der fylkesforeningen er… Tilsynsfører: Noen ganger er tilsynsfører en som står barnet nært. Å jobbe med livsboken med tilsynsfører kan gi dem et redskap til å komme inn på barnet, bli kjent med dem og se hvordan de har hatt det, hvordan de har det i dag, og hvordan de tenker at de vil ha det…

13 www.fosterhjemsforening.no Takk for meg  Er det noe dere lurer på?
Dere kan gå inn på hjemmesidene våre, der kan dere få mer informasjon om ønskelig. Takk for meg, og for at jeg fikk komme 


Laste ned ppt "MITT LIV Biografisk arbeid med barn – å lage en Livsbok"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google