Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til nytt skoleår 2015/16.  Velkommen til nye medarbeidere, Ingrid og Ida, velkommen tilbake fra permisjon Ole Andreas og velkommen tilbake.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til nytt skoleår 2015/16.  Velkommen til nye medarbeidere, Ingrid og Ida, velkommen tilbake fra permisjon Ole Andreas og velkommen tilbake."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til nytt skoleår 2015/16

2  Velkommen til nye medarbeidere, Ingrid og Ida, velkommen tilbake fra permisjon Ole Andreas og velkommen tilbake alle dere andre.  Ledelsen har ordet: Ludvigsen utvalget, ny plan for Stavangerskolen, vår halvårsplan, ny hjemmeside, Elevråd, SFO, eventuelt  Lunsj  På trinn, komme på plass  Ledelsen har ordet: Våre planer- sosial plan, leseplan, periodeplaner, Arbeidstidsavtalen, Nytt fra Udir, vurderingsforskriften, foreldremøtene, eventuelt  Lunsj  Planlegging på trinn  Kort oppsummering  Planlegging på trinn  Picknik Kort gjennomgang

3 Kompetanse Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i ulike sammenhenger og omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring og utvikling, inkludert holdninger, verdier og etiske vurderinger. Kunnskaper, ferdigheter, holdninger og etiske vurderinger er alle forutsetninger for og deler av det å utvikle kompetanse. For å vise kompetanse må elevene ofte anvende ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger i sammenheng. Ludvigsen utvalget Sentrale begreper i hovedutredningen

4 Utvalget anbefaler at disse fire kompetanseområdene vektlegges i fremtidens skole: 1. Fagspesifikk kompetanse i – matematikk, naturfag og teknologi – språk – samfunnsfag og etikkfag – praktiske og estetiske fag 2. Å kunne lære – metakognisjon og selvregulert læring Fire kompetanseområder

5 3. Å kunne kommunisere, samhandle og delta – lese- og skrivekompetanse og muntlig kompetanse – samhandling, deltakelse og demokratisk kompetanse 4. Å kunne utforske og skape – kreativitet og innovasjon – kritisk tenkning og problemløsning Vitenskapelige metoder og tenkemåter er omtalt som del av fagområdene under punkt 1 og under punkt 4. Digital kompetanse er omtalt under punkt 1, og også under punk Fire kompetanseområder

6 I utredningen skilles det mellom fagspesifikke og fagovergripende kompetanser. Fagspesifikke kompetanser er knyttet til vitenskapsfag og andre fag- /kunnskapsområder som skolefagene bygger på. Fagovergripende kompetanser er relevante for mange ulike fag og kunnskapsområder. Fagspesifikke og fagovergripende kompetanser må integreres i fag og utgjør til sammen kompetansen i et skolefag. Fagspesifikk og fagovergripende kompetanse

7 Dybdelæring dreier seg om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, begrepssystemer, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- eller kunnskapsområder. Dybdelæring innebærer at elevene bruker sin evne til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse. Ludvigsen utvalget Dybdelæring

8 Elevers forståelse utvikler seg over tid i et læringsforløp innenfor et bestemt fagområde. Progresjon skaper utvikling Utvalget anbefaler tydeligere progresjon mellom hovedtrinn i læreplanen. Må ses i sammenheng med utviklings og læringspsykologien. Ludvigsen utvalget progresjon

9 Ny plan for Stavangerskolen

10 Halvårsplan

11 Ny hjemmeside

12 Elevråd

13 SFO

14 Lunsj

15  Sosial kompetanseplan  Leseplan  Periodeplan i basisfagene  Arbeidstidsavtalen  Profesjonsetiske plattform  Oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen  Stavanger kommunes permisjonreglement Våre planer

16  http://www.udir.no/Lareplaner/Aktuelt/Nytt-til- skolearet-2015-2016---grunnskole/ http://www.udir.no/Lareplaner/Aktuelt/Nytt-til- skolearet-2015-2016---grunnskole/ Nytt fra udir

17  Flere norske og internasjonale studier viser at elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:  forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem  får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen  får råd om hvordan de kan forbedre seg  er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Disse fire prinsippene for en vurderingspraksis som fremmer læring, er nedfelt i forskriften om vurdering. Vurderingsforskriften

18  1. trinn: Foreldreskole  2. og 3. trinn: fokus på lesing  4.og 5. trinn: digitale verktøy/mobbing http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/ http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/  6. og 7.trinn: psykisk helse/mobbing http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole- samarbeid/Elevenes-psykososiale-skolemiljo/ http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole- samarbeid/Elevenes-psykososiale-skolemiljo/ Foreldremøter

19 Lunsj

20 , ny plan for Stavanger skolen, vår halvårsplan, ny hjemmeside, elevråd, SFO,eventuelt  På trinn, komme på plass  Ledelsen har ordet: Våre planer- sosial plan, leseplan, periodeplaner, Nytt fra direktoratet vurderingsforskriften, foreldremøtene, eventuelt  Planlegging på trinn Oppsummering

21 Picknik

22  Eventuelt  Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  Planlegging på trinn Mandag 17.08.15


Laste ned ppt "Velkommen til nytt skoleår 2015/16.  Velkommen til nye medarbeidere, Ingrid og Ida, velkommen tilbake fra permisjon Ole Andreas og velkommen tilbake."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google