Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremmøte i Ytrebygda Kirke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremmøte i Ytrebygda Kirke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremmøte i Ytrebygda Kirke
Lilandspeiderne ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 27. Mars 2012 Klokken 20:00-21:30 Fremmøte i Ytrebygda Kirke

2 Lilandspeiderne Agenda/Dagsorden Åpning Godkjenning av dagsorden
Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av en person til å signere møteprotokollen sammen med møteleder. Godkjenning av Lilandspeidernes vedtekter og evt. endringer. Godkjenning av foreslått budsjett. Fastsette kontingent. Valg av styre, PR-ansvarlig, styremedlemmer og revisor. Eventuelle Innkomne saker. Avslutting av årsmøte. Planer. Eventuelt.

3 Lilandspeiderne Vedtekter § 1. Foreningens navn
Foreningens navn er: Lilandspeiderne og ble stiftet § 2 Formål Å utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet hos barn, unge og voksne § 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld § 4 Medlemmer Foreldre av barn i speidergruppen, og speidere over 12 år § 5 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen § 6 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

4 Lilandspeiderne § 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv § 8 Årsmøte Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

5 Lilandspeiderne § 9 Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Lilandspeiderne § 10 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp å stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

6 Lilandspeiderne § 11 Årsmøtets oppgaver
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgte som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. § 11 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: Behandle Lilandspeidernes årsmelding Behandle Lilandspeidernes regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag Fastsette kontingent Vedta Lilandspeidernes budsjett Velge: a) Leder og nestleder b) PR – ansvarlig og styremedlemmer c) Revisor og dennes stedfortreder

7 Lilandspeiderne § 12 Ekstraordinære årsmøter § 13 Styret
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen. § 13 Styret Foreningen ledes av et styre på 3/20 antall medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Ved registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret skal det fremkomme i vedtektene opplysning om valg av styret. For eksempel.: regler omkring hvordan valget skal foregå, hvem kan velge styret, hvor lenge skal hver person ha sin rolle, hvordan skal styresammensettingen være fordelt mht. roller m.m ( Dette kan være forskjellig fra forening til forening)

8 Lilandspeiderne Styret skal: Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med Lilandspeidernes økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Representere Lilandspeiderne utad. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

9 Lilandspeiderne § 14 Grupper/avdelinger
Lilandspeiderne kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgt styrer. Lilandspeidernes årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Lilanspeiderne, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Lilandspeiderne utad uten styrets godkjennelse. § 15 Vedtektsendring Endringer i disse vedtektene kan bare foretas å ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

10 Lilandspeiderne §16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres )
Oppløsning av Lilandspeiderne kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Lilandspeiderne. Vedtak om sammenslutning og nødvendig vedtaksendringer i tilknyttning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtaksendring, jfr. § 15.

11 Lilandspeiderne Foreslått budsjett for 2012

12 Lilandspeiderne Kontingent
I følge Lilandspeidernes vedtekter § 6, skal kontingent fastsettes av årsmøtet § 6 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Kontingenten ble ved opprettelse av Lilandspeiderne satt til kr. 800,- pr. år. Dette beløpet dekker forbundskontingent, kretskontingent og gruppekontingent. Forbundskontingenten fastsettes av Speidertinget. Forbundskontingenten for 2012 er kr 400,- per medlem. I tillegg kommer kretskontingent og gruppekontingent. Hele kontingenten kreves inn felles fra forbundet. NB! Personer som er medlem i flere grupper, flere kretser osv får en samlegiro for alle medlemskapene. Kretskontingenten fastsettes av kretstinget for hver krets. Kretsene kan ta inntil halvparten av forbundskontingentbeløpet, for 2012 vil det si maksimalt kr 200,-. Speidergruppene kan kreve hvilket beløp de ønsker. Gruppene har også mulighet til å ha ulike kontingentsatser for f.eks. ledere og speidere. Riktig kontingentsats må registreres på hvert enkelt medlem. Fordelingen blir da som følger: Forbundskontingent: kr. 400,- Kretskontingent kr. 200,- Speidergruppen: kr. 200,-

13 Lilandspeiderne Valg Valgkommiteens innstilling
Gruppeleder – Lene Merete Hansen (for 1 år) Nestleder – Monica Johannesen (for 1 år) Kasserer – Monica Johannesen (for 1 år) Web ansvarlig – Ingrid A. Gildernes (for 1 år) PR –ansvarlig - Ingrid A. Gildernes (for 1 år) Styremedlem – Nina Fjærestad (for 1 år) Styremedlem – Paul Nicholson (for 1 år) Revisor – Brita Sætre (økonomikonsulent) (for 1 år) Foreldrelagsleder – Ingunn Sæle (for 1 år)

14 Lilandspeiderne Innkommne saker
Sak 1: Forslag til noen små endringer i vedtektene. (foreslått av dagens styre) Evt. andre forslag tas direkte på årsmøtet. § 2 Formål Å utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet hos barn, unge og voksne Forslag til endring: § 2 Formål Lilandspeidernes mål er i samsvar med Norges Speiderforbunds formålsparagraf 1-5 å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Lilandspeiderne skal ha vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene, samt å gi medlemmene medbestemmelse og ansvar.

15 Lilandspeiderne § 8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles å årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

16 Lilandspeiderne Forslag til endring: §8 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år i tiden mellom 1. februar og 30 april. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Møtedato skal dog gjøres kjent for foreningens medlemmer med minst 8 ukers varsel slik at frister for forslag etc… kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallingen. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 3 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Med innkallingen skal følge: a) Dagsorden b) Undertegnet Årsberetning c) Undertegnet regnskap med revisors beretning d) Forslag til budsjett for inneværende år e) Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 4 uker før møtedato. f) Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 4 uker før møtedato.

17 Lilandspeiderne § 11 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal:
Behandle Lilandspeidernes årsmelding Behandle Lilandspeidernes regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag Fastsette kontingent Vedta Lilandspeidernes budsjett Velge: a) Leder og nestleder b) PR – ansvarlig og styremedlemmer c) Revisor og dennes stedfortreder Forslag til endring: Alt er som foreslått blir stående likt, men ønsker en endring i punkt 6. c) 6. Velge: c) Revisor

18 Lilandspeiderne § 14 Grupper/avdelinger
Lilandspeiderne kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgt styrer. Lilandspeidernes årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Lilanspeiderne, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Lilandspeiderne utad uten styrets godkjennelse. Forslag til endring: Lilandspeiderne kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Lilandspeidernes styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Lilandspeiderne, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Lilandspeiderne utad uten styrets godkjennelse.

19 Lilandspeiderne


Laste ned ppt "Fremmøte i Ytrebygda Kirke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google