Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SITUASJONSRAPPORT FRA BANKENES SIKRINGSFOND Høstkonferansen 2012 Trondheim,16.- 18. september Forretningsfører Idar Kreutzer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SITUASJONSRAPPORT FRA BANKENES SIKRINGSFOND Høstkonferansen 2012 Trondheim,16.- 18. september Forretningsfører Idar Kreutzer."— Utskrift av presentasjonen:

1 SITUASJONSRAPPORT FRA BANKENES SIKRINGSFOND Høstkonferansen 2012 Trondheim,16.- 18. september Forretningsfører Idar Kreutzer

2 Disposisjon Status Bankenes sikringsfond Solid norsk banknæring Markedsutsikter Sikringsfondsregelverket framover Oppsummerende merknader

3 Bankenes sikringsfond Formål:  Sikringsfondet har som formål å sikre innskuddsforpliktelsene til medlemmene gjennom innskuddsgarantien.  Den norske innskuddsgarantien sikrer alle innskuddskunder med kr 2 millioner pr. kunde pr. bank dersom et medlem ikke skulle klare å gjøre opp for seg.  Fra 1. januar 2011 ble det i EU fullharmonisering med innskuddsdekning på 100.000 euro.  Dette er ikke en del av EØS-avtalen. Norske myndigheter jobber fortsatt for å beholde 2-millioners grensen.

4 Bankenes sikringsfond forts.  137 medlemmer pr. 30.06.2012 (30.06.2011: 139)  112 sparebanker (114)  18 forretningsbanker (18)  6 filialer (6)  OBOS (OBOS)

5 Bankenes sikringsfond forts.  Fordeling på bankgrupperinger (130 ordinære bankmedlemmer)  Terra-gruppen 79 banker  Sparebank 1-gruppen 17 banker  Uavhengige banker 33 banker  DNB

6 Bankenes sikringsfond - størrelse fond og avgift  Anslått størrelse Bankenes sikringsfond for 2013:  kr 23.192 millioner, en økning på kr 1,6 milliarder (7,5 %) fra 2012  Samlet vekst i garanterte innskudd anslås til 6,8 %  Samlet vekst i beregningsgrunnlag (i % av FVK) anslås til 2,3 %  Anslått behov for kapital i Bs:kr 23.192 mill  Egenkapitalen pr. 30.06.2012kr 23.503 mill  Kapital over minstekravkr 311 mill

7 Bankenes sikringsfond - størrelse fond og avgift forts.  Det er iht dagens regelverk egenkapital i Bankenes sikringsfond pr. 31.12.2012 som er avgjørende for om det skal innkreves avgift for 2013.  I tillegg er det foreslått en lovendring der fondets ”tak” fjernes, noe som vil kunne medføre avgift for 2013 uavhengig av størrelsen på fondet.  Forslag til ny tekst i banksikringslovens § 2-7 første ledd: ”Medlemmene skal hvert år betale en avgift til sikringsfondet”.  Avgift for 2013 er anslått til kr 1.540,3 millioner

8 Bankenes sikringsfond - størrelse fond og avgift forts.  Noen av myndighetenes argumenter:  Fondet bedre i stand til å håndtere problemer i større enkeltbanker og problemer som rammer flere banker samtidig  Gunstig at bankene hvert år avkreves betaling for den verdifulle innskuddsgarantien og at avgiftsplikten blir jevnere og mer forutsigbar

9 Bankenes sikringsfond - størrelse fond og avgift forts.  FNO’s svarbrev til høringsutkastet av 3. august 2012:  Krisehåndteringsdirektivet, inneholder bestemmelser som avlaster kostnadene for et evt. nytt stabilitetsfond og for innskuddsgarantifondet  CRD IV, innebærer økte krav til egenkapital i bankene, samt krav om mer langsiktig funding og styrket likviditet. Tiltak som vil styrke bankenes evne til å møte en krisesituasjon og dermed beskytte innskyterne.

10 Bankenes sikringsfond - størrelse fond og avgift forts. Forts. FNO’s svarbrev til høringsutkastet av 3. august 2012:  EU’s innskuddsgarantidirektiv, i sluttfasen. Omfattende og detaljerte regler om sikringsfondets størrelse, beregning av avgifter, fondets virkemåte og samarbeid mellom sikringsfond i EU. FNO’s syn: burde vente på endelig direktiv før lovendring.  Avgift hvert år = vesentlig belastning for bankene  Hvis lovendring likevel vedtas - foreslår FNO at: avgiftssatsen reduseres når fondet når et visst nivå ift. beregningsgrunnlaget.

11 Bankenes sikringsfond - størrelse fond og avgift forts.  Oppsummert fra FNO:  Uheldig med prematur endring av loven. Bør vente på vedtak av EUs innskytergarantidirektiv og Banklovkommisjonens arbeid.  Alternativt foreslår FNO redusert avgift når fondet utgjør mer enn 50 % av minstekravet.

12 Solid norsk banknæring Bankene har pr. 30.06.2012 økt sin soliditet ytterligere som følge av god tilgang på funding og gode resultater hittil i år Gode resultater som følge av reduserte driftskostnader, lave tap og gode finansresultater. Lav/nedadgående rentenetto er fortsatt en utfordring Utfordring for bankene: Økte kapitalkrav og likviditetskrav ved CRD IV/Basel III pr. 1.1.2013 Solid økonomi, lav arbeidsledighet, økte lønninger, lave renter gir likevel gode utsikter for bankene fremover

13 Markedsutsikter  Eurosonen – usikker høst i møte  Budskap fra sentralbanksjef i ESB Mario Draghi at ESB vil kjøpe opp statsobligasjoner i de kriserammede eurolandene i nærmest ubegrenset grad. Alt vil bli gjort for å redde euroen  Forsikringen endrer ikke de grunnleggende økonomiske forhold i eurosonen som er preget av høy statsgjeld og store budsjettunderskudd. Det var 11,3 % arbeidsledighet i juli. I Hellas og Spania er ungdomsledigheten 50 %. Et lyspunkt er økt eksport pga lave priser

14 Markedsutsikter forts.  Norge skiller seg ut med:  Lav rente i overskuelig fremtid,  Økte lønninger (4 % p.a. frem til 2015)  Høye og økende boligpriser (over 7 % vekst p.a. frem til 2015),  Økende boligbygging,  Lav arbeidsledighet (3 % pr. 30.06, men er ytterligere redusert pr. august 2012)  Rekordhøye investeringer i oljesektoren  Industriproduksjonen økt med 4,3 % i Norge mot en nedgang i EU på 2,4 % (fra juni 2011-juni 2012)

15 Sikringsfondsregelverket framover Innskuddsgarantien  EU-Parlamentet har vedtatt (16.02.12) at Norge kan ha en innskuddsdekning som er høyere enn EU. Det tyder på at vi kan beholde grensen på kr 2 millioner pr. kunde pr. bank forutsatt at Rådet ikke kommer til en annen konklusjon. Forholdet er dermed ikke endelig avklart.  Prosess: Målsetting om å ferdigstille direktivet i løpet av høsten 2012.

16 Sikringsfondsregelverket framover forts. Innskuddsgarantien  Flere sentrale punkter i direktivet som fortsatt mangler konsensus:  Størrelse på fond  Avgiftsberegning (størrelse)  Lengden på utbetalingstid (i dag 20 dager i EU)

17 Sikringsfondsregelverket framover forts. Forslag om Bankunion fra EU-Kommisjonen 12. september 2012  Den 12. september 2012 fremmet EU-Kommisjonen et forslag til tiltak som skal danne grunnlaget for den såkalte ”Banking Union”. Dette kan få betydning for felles tilsyn, gjensidig støtte av innskuddsgarantiene og for avviklingsfond.  Bankunionen gjelder først og fremst de 17 eurolandene  De 10 EU-landene som står utenfor eurosonen kan bli en del av tilsynsordningen dersom de ønsker det  Banker i land som står utenfor eurosamarbeidet, men som har datterselskaper i eurosonen, bli underlagt bankunionen

18 Sikringsfondsregelverket framover forts. Forslag om Bankunion fra EU-Kommisjonen 12. september 2012 forts.  Noen av forslagene fra Kommisjonen er som følger:  Et lovforslag om myndighet til ECB (den Europeiske sentralbanken) for å inneha tilsynsansvaret for alle banker i euroområdet, men med en mulighet for banker utenom euroområdet til å delta på frivillig basis  Et lovforslag som skal sikre samordning med gjeldende regulering hos EBA  Kommunikasjon som beskriver overordnet visjon for bankunionen, som dekker ”single rule book” og den nye tilsynsmekanismen og de neste steg for å oppnå dette.

19 Sikringsfondsregelverket framover forts. Forslag om Bankunion forts.  Felles tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism-SSM) skal tre i kraft 1.1.2013  Fra 1. 7.2013 skal ECB (Europeiske sentralbanken) ha tilsynsansvar for systemviktige banker  Fra 1.1.2014 skal ECB ha tilsynsansvar for alle 6000 europeiske banker  EBA (European Banking Authority) skal utvikle en regelbok ”Singel Supervisory Handbook) for å bevare integriteten til de indre markedet og sikre lik tilsynspraksis for alle 27 EU-land

20 Sikringsfondsregelverket framover forts. Forfatningsdomstolen i Tyskland  Onsdag 12. september 2012 besluttet Forfatningsdomstolen i Karlsruhe at det permanente krisefondet for eurolandene (ESM) er forenlig med tysk grunnlov. I tillegg godkjente de deltakelse i finanspakten.  Det midlertidige krisefondet EFSF kan avvikles som planlagt  Nå kan EU iverksette sin omfattende plan for å redde euroen

21 Sikringsfondsregelverket framover forts. Test av dataforskriften Formål:  Å teste om bankene har implementert de nødvendige løsninger i egne IKT-systemer så de kan etterleve forskriftens krav og bestemmelser med hensyn til frist for produksjon av lister, samt om listene er av tilfredsstillende innhold og kvalitet. I tillegg skulle arbeidsgruppen teste om Sikringsfondet vil være i stand til å oppfylle ny foreslått frist for utbetaling av innskudd på 7 dager.

22 Sikringsfondsregelverket framover forts. Test av dataforskriften forts.  Gjennomført av Bankenes sikringsfond i samarbeid med Finanstilsynet, Norges Bank og FNO. Testen ble satt i gang mandag 23. april kl. 0800  2 godt drevne banker ble valgt ut og testet. En bank med EVRY som IT-leverandør og en bank med SDC som IT-leverandør  Rapport av 5. juni 2012 unntatt offentligheten

23 Sikringsfondsregelverket framover forts. Test av dataforskriften forts.  Hovedfunn/konklusjoner:  Bankene og deres leverandører bestod testen  Ny mer detaljert Dataforskrift kommer  Avdekket behov for endring av annet tilhørende regelverk – må ses i sammenheng med Banklovkommisjonens arbeid med sikringsfondsregelverket  Urealistisk med 7-dagers frist for utbetaling av innskudd med dagens regelverk

24 Oppsummerende merknader  Norske myndigheter og banknæring ønsker å beholde 2-millioners grensen. Vedtatt av Parlamentet, men venter på Rådets beslutning.  Venter på vedtak av EUs innskytergarantidirektiv. Banklovkommisjonens arbeid med sikringsfondsregelverket vil bli basert på dette.  Venter på beslutning om Bankunion. Forslag lagt frem 12.09.12. Målsetting om vedtak av bankunion før utgangen av 2012 i tilleg til vedtak av  Nytt kapitalkravsregelverk  Nytt krisehåndteringsregelverk  Forslag til nytt regelverk i Norge - avventer endelig vedtak:  7-dagers frist for utbetaling av innskudd fra Bs ved en krise  Fjerning av ”tak” på Sikringsfondet som vil kunne medføre avgift hvert år


Laste ned ppt "SITUASJONSRAPPORT FRA BANKENES SIKRINGSFOND Høstkonferansen 2012 Trondheim,16.- 18. september Forretningsfører Idar Kreutzer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google