Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 2, PBL – A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 2, PBL – A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 2, PBL – A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker

2 Rettleiing av nyutdanna førskulelærarar og lærarar Rettleiar om krav til pedagogisk bemanning Tariff 2012 Finansiering av barnehagar Utval som skal vurdere barnehagesektoren. ”Øye – utvalet” Stats2

3 Rettleiing av nyutdanna førskulelærar og lærarar er eit arbeidsgjevaransvar Stats3 Pedagogavtalen: KD og KS Avtale KS og PBL – A ”Alle nyutdannede lærere i grunnskole og videregående skole skal få tilbud om veiledning fra høsten 2010” ”Alle nytilsatte nyutdannede førskolelærere skal få tilbud om veiledning i løpet av 2011/2012”

4 Ny i Hordaland 2 Universitet og høgskular har fått midlar Samarbeid og dialog mellom lærarutdannarane og barnehageeigar Møteplass mellom UH –sektoren, rettleiarane og dei nyutdanna UH gje faglege innspel UH kan inviterast inn på styrarmøtar eller møte rettleiar http://www.nyutdannede.no/ Stats4

5 Rettleiing av nyutdanna – endå ei oppgåve? Hugs å drøfta med arbeidsgjevar korleis rettleiing kan gjennomførast i din barnehage. Kven skal rettleie? Når? Kan dette gjennomførast med den bemanning vi har? Konsekvensar for kven? |Kompetanseutvikling? Rettleiarutdanning? Stats5

6 Ny rettleiar om krav til pedagogisk bemanning i barnehagelova Varslet i St. meld. (2008-2009) Kvalitet i barnehagen Tydeliggjøring av gjeldende regelverk Ingen innstramming eller endring i regelverket KDs pressemelding: Barnehagene er lovpålagt å ha et visst antall barn per førskolelærer. Mange barnehager har tolket regelverket feil og har dermed hatt for få førskolelærere. Nå vil kunnskapsministeren rydde opp i praksisen med en veileder til kommunene. Stats6

7 Pedagognormen Minimum én pedagogiske leder pr 14-18 barn når barna er over tre år Minimum én pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under tre år Kortere oppholdstid enn seks timer, kan barnetallet økes noe dersom det er forsvarlig Kravet om én er konstant og representerer en bestemt størrelse. Pedagognormen åpner således ikke for å beregne en prosentandel av en pedagogstilling per barn. Normen skal være oppfylt for barnehagen som helhet. Stats7

8 Viktig å passe på –Styrer i kvar barnehage? –Nok tid til leiing? –Norm for pedagogisk bemanning oppfylt? NB! Spørsmål om tid til ledelse må ses i sammenheng med tariffavtalen og eventuelt tvistes etter hovedavtalens reglar Stats8

9 Tariff 2012. Høyring Utdanning nr. 14, 9. september s. 66 – 67 Høyringshefte på sentral nettside

10 Spørsmål til klubbmøter/medlemsmøter Hovedprioriteringer Bør de økonomiske kravene være de viktigste ved oppgjøret i 2012? Begrunn svaret. Er det andre krav vi bør fremme? Begrunn svaret. Sentrale og lokale forhandlinger Hva skal til for at våre medlemsgrupper skal få bedre økonomisk uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene? Kriterier for lønnsendringer Hva legger dere i begrepene 1) utdanning, 2) kompetanse og 3) ansvar? Hvilke eksempler har dere på hvordan kompetanse og ansvar kan nyttes som kriterier ved lønnsendringer?

11 Spørsmål til klubbmøter/medlemsmøter (2) Faglige karrierestillinger Hva slags faglige karrierestillinger mener dere bør opprettes? Hva kan være aktuelle kriterier som kan ligge til grunn for slike karrierestillinger? Spesielt om tariffområdet Andre synspunkter og innspill

12 Finansiering av barnehagar Store utfordringar etter fjerning av øyremerka tilskot (var store nok frå før) Fjerning av øyremerking førar til kutt! Foreldre i Oslo slår alarm om underbemanning Kva kan vi gjera? Melde frå når det ikkje er forsvarleg drift etter lov og rammeplan Utdanningsforbundet arbeidar politisk. Krav til nasjonale standardar…… Stats12

13 Utval som skal vurdere barnehagesektoren. ”Øye – utvalet” Utvalet skal blant anna vurdere: behovet for nasjonale reguleringar Kommunen sitt behov for styring med barnehagetilbodet i kommunen som lokal barnehagemynde korleis vidareutvikle tilsynet på barnehageområdet, herunder forholdet mellom statleg og kommunalt tilsyn Kva kompetanse som bør være tilstede på de ulike forvaltningsnivåene for å sikre at barnehagetilbudet drivast og utviklas i tråd med rammeplanen og barnehageloven Utvalet skal legge frem sin innstilling 1. desember 2011 Stats13

14 Sist, men ikkje minst… Saman er vi sterke – verv fleire!! Rekrutteringspotensiale i private barnehagar i Hordaland: 772 Stats14


Laste ned ppt "Modul 2, PBL – A Øystese 26.-27. september 2011 Aktuelle saker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google