Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet
HsH, IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet Startsamling for mastergradsstudiet ”IKT og læring”

2 Innhold Aktivitet. Nye kontekster. Nettverk av materielle og sosiale ressurser IKT og kunnskapsbegrepet: hva vil det si å være kunnskapsrik/kompetent/”literate”? Aktivitetsteori og praksis, to eksempler: ”Beslan” og ”MetaWiki”. Hva er didaktikk i det 21. århundre? Diskusjon.

3 1. kontekster Aktivitetssystem #1

4 Charles Dickens: Hard Times (1854)
1. kontekster Charles Dickens: Hard Times (1854) Sissy Jupe Mr Choakumchild Thomas Gradgrind '... a plain, bare, monotonous vault of a schoolroom...' 'Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life.‘ The definition of a horse? 'It's father as calls me Sissy, Sir.' Bitzer: 'Quadroped. Graminivorous. Forty teeth,...'

5 1. kontekster Aktivitetssystem #2

6 Nye kontekster 1. kontekster
Nettverk gjennom teknologier: ‘The rise of the network society’ (Castells, M. 1996) Nettverk gjennom dialoger: ‘The Social Mind: Construction of the Idea’ (Valsiner & van der Veer, 2000) Nettverk gjennom kollektiver: ‘Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace’ (Lévy, P. 1997) Eksempler: Wikipedia Kartoo Google Earth YouTube (”Broadcast yourself!”) ”Folksonomies” (W2.0, 2nd life, Facebook….)

7

8

9

10

11 To hovedtemaer: nettverk/kollektiv
1. kontekster To hovedtemaer: nettverk/kollektiv We come to knowledge by taking part in collective activities that evolve over time, and where language and material artifacts function as collective structural resources (Valsiner & van der Veer, 2000) All the greatest achievements of mind have been beyond the power of unaided individuals Charles S. Peirce (1839–1914) I live in a world of others’ words and my entire life is an orientation in this world Michael Bakhtin ( )

12 Denne situasjonen mangler en didaktikk
1. kontekster - Ask not what is inside your head, ask what your head is on the inside of (W.M. Mace, 1974). Wikis Denne situasjonen mangler en didaktikk

13 IKT & kunnskapsbegrepet
Stimuli, overføring, behaviorisme (”tutorial”, drill & kill etc fra teknologier). Konstruksjon, mentale strukturer (”mindtools”, tb, simuleringer etc med teknologier) Deltakelse i sosiale praksiser (synkrone, asynkrone, kulturelle, multimediale etc gjennom teknologier Utfordring: Overskridelse, ny kunnskap (så langt i bedrifter og ’subkulturer’, fx ’Snøhetta’, ’Anarchy Online’…) Kunnskap: digitalisert, distribuert, eksternalisert, mediert, multimodal, manipulerbar, kollektiv, dynamisk…

14 Arbeid: ”A new work order”
2. IKT & kunnskap Arbeid: ”A new work order” Teknologier kalkulerer, systematiserer, husker, følger prosedyrer og algoritmer, systematiserer etc. = gyldig kompetanse i det 20 århundre! Mennesker skaper ut fra intensjoner, forhandler, vurderer, føler – ferdigheter som ikke finnes i teknologier = gyldig kompetanse i det 21 århundre! 1 støtter 2! Privat, sosialt, profesjonelt. SUM: Ny kulturell kompetanse: Å kunne handle med og gjennom digitale teknologier. Ny [an]alfabetisme → ”Kompetanse”

15 ”Kompetanse” =? ferdigheter + dannelse analyse / syntese beredskap
2. IKT & kunnskap ”Kompetanse” =? ferdigheter + dannelse analyse / syntese beredskap ”evne til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer” (UFD, 2004). - mangler et teknologisyn?

16 2. IKT & kunnskap Verktøymetaforen

17 Artefakten ’art’ + ’fact’ representasjon av kollektive innsikter
2. IKT & kunnskap Artefakten ’art’ + ’fact’ representasjon av kollektive innsikter inngang til kulturer ’lim’ i kulturer endrer kulturer

18 2. IKT & kunnskap

19 Digitale teknologier 2. IKT & kunnskap Akkumulert historisk innsikt
Tegnproduserende Overtar forrige århundres kunnskapsideal: kalkulerer, systematiserer, husker, følger prosedyrer… Kraftigere, mindre, sømløse, konvergerende… Overskrider tid/rom/kultur Protesefunksjoner Overtar samfunnsmekanismer Adopteres og vedlikeholdes av ulike brukskulturer Elevene: instrumentell mestring, men mangel på kognitiv integrasjon av alt de eksponeres for

20 Ulike brukskulturer 2. IKT & kunnskap
Materielle kvaliteter. Representajoner (tegn). Tid/Rom… fag, læreplaner, eksamen… Kult, spill, chat…

21

22 Digital kompetanse…. 2. IKT & kunnskap
You will soon get the hang of driving in Berlin with its wide, long avenues and main roads and civilised traffic. Right of way is to traffic coming from the right - a diamond shaped yellow sign means you have right of way. (http://www.berlin.de/english/index.html) U zult spoedig hangt van het drijven in Berlijn met zijn brede, lange wegen en hoofdwegen en beschaafd verkeer worden. Het recht van manier is aan verkeer dat uit het recht komt - een diamant gestalte gegeven geel tekenmiddel u juist van manier hebt. (http://babelfish.altavista.com/ )

23 To eksempler og en teoretisk modell
3. teori & praksis To eksempler og en teoretisk modell

24 3. teori & praksis zpd ? GK prosjekt Beslan dialoger GK/VK1 EFL
U R D E I N G GK/VK1 EFL Gruppe- eksamen lærer LMS WWW GK EFL WIKI Presentasjoner Produkter Diskurser individuell kollektiv lærer wiki oppgavetype

25 På jakt etter . produktive interaksjoner …… kulturelle utvidelser ……… kollektive læringsprosesser

26 Sep døde, 188 barn

27 Case #1: Tverrfaglig arbeid. Emne: Tsjetsjenia – terror/frigjøring?
3. teori & praksis Case #1: Tverrfaglig arbeid. Emne: Tsjetsjenia – terror/frigjøring? Deltakelsesstrukturer Plan-Gjennomføring-Evaluering (PGE-møter) Interaksjoner (ide-ny kunnskap-infosøk-foredling-utforming) Veiledning Produkter Refleksjon Vurdering Teknologier CF Google CapLex Word PowerPoint Posters Rekvisitter

28 Elevdesign (original)
3. teori & praksis Elevdesign (original) Fremlegg av hendelsen i Beslan bakgrunn bakgrunn Tjetjenia Russland Rollespill argumentasjon for argumentasjon for Debatt Få andre til å delta

29 Læring som aktivitetssystem
3. teori & praksis Læring som aktivitetssystem Forståelse av konflikten Nytt fenomen: nye kontekster, nye artefakter

30 Objektet gir svar på: Hva er elevenes aktivitet rettet mot?
3. teori & praksis Objektet gir svar på: Hva er elevenes aktivitet rettet mot? Hva er drivkreftene for disse aktivitetene? Hvordan kommer de til uttrykk?

31 Objektet: hvordan forstå fenomenet ”Skole #1”?
3. teori & praksis Objektet: hvordan forstå fenomenet ”Skole #1”? Innsirkling av objektet: (PGE, idemyldring, forhandlinger, kategorisering) [PP-slide ] Objektet som aktivitet (søk, integrasjon, revisjon, forhandlinger, begreper, representasjonsformer) Objektet som produkt(er) Poster PP presentasjon Dramatisert TV-debatt Elevdebatt

32 Noen funn Konflikt objekt / artefakter ”Epistemisk” fellesskap
3. teori & praksis Noen funn Konflikt objekt / artefakter Objektet lever i gruppen, men ikke delt med klassen Lærers tilbaketrukne rolle ”Epistemisk” fellesskap Utvikler ny innsikt i periferien av eksisterende kunnskap

33 Fire teorier om menneske  verktøy
Distribuert kognisjon Aktør - nettverkteori Fenomenologi Aktivitetsteori Alle fire teorier ser på kunnskap som noe som ligger mellom hoder og omgivelser, ikke bare inne i hodene! 1&2 sidestiller mennesker og kunstprodukter i større grad enn 3&4. 3&4 legger større vekt på menneskelig intensjon og motiv/objekt. Ex: fartsdumpen

34 AT: En teori om endring og overskridelse

35 Perspektiv/Begreper: AT
En teori om endring. Forklaringskraft overfor nye kulturelle praksiser En teori som knytter tenkning, bevissthet og utvikling til historiske, kontekstuelle og institusjonelle muligheter og begrensninger (”multinivå”) Aktivitetssystemet som analyseenhet Flere systemer betyr friksjon, spenninger, brudd, muligheter (husk Sissy Jupe & Mr Choakumchild) AT som analytisk verktøy og designverktøy

36 Aktivitetsmodell basis (Etter Engeström)
Resultat ervervede kunnskaper og ferdigheter Redskaper Aktivitet Subjekt Objekt utvikling av kunnskaper og ferdigheter

37 Aktivitetsmodell med institusjonell kontekst (etter Engeström)
Resultat ervervede kunnskaper og ferdigheter Redskaper Aktivitet Subjekt Objekt utvikling av kunnskaper og ferdigheter Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling

38 Vår observasjon: Redskaper som konkurrerende objekt
Resultat Lærerens redskaper Elevens redskaper Tilbaketrukket eller utspilt lærer Lærerens aktivitet Elevens aktivitet Subjekt: Elev Subjekt: Lærer Samlende objekt Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling Behovet for å kvalifisere redskaper for bruk i aktiviteten

39 Wikis Alle kan skrive og redigere Flat, åpen struktur, bygges innenfra
3. teori & praksis Wikis Alle kan skrive og redigere Flat, åpen struktur, bygges innenfra Lenker som invitasjoner Flerstemmig Tematisk, atemporal Metafunksjoner (diskusjon, historikk) Our USA Funkytown

40 3. teori & praksis Why we need wikis….

41 3. praksiser

42

43 3. teori & praksis

44

45

46

47

48

49

50 Learners’ voices 3. teori & praksis
I like this because it is a win/win situation. To help others and get help back is nice. Co-operating is very important in our daily lives and our future jobs! I like this because we so easily can compare and share information on what we know and what we do not know about the American way of living We never worked alone, and many helped me with my work It doesn’t matter if it is yours or others. This way it is possible for people to argue and discuss Because then I don’t have to be afraid of making a mistake ‘cause there will always be someone there to clear it up! Someone can change what you have written, even when you know what you have written is correct My texts got deleted You socialize… in a weird way

51 Funn DESIGN! 3. teori & praksis Økende antall aktivitetsstrukturer
Spenninger mellom privat og kollektiv eiendomsrett Skifte i epistemologisk posisjon Lærer er nærværende offline, abdiserer online Teknologien må utvikles til å inkludere lærerroller Revurdering av oppgavetyper DESIGN!

52 Design Objektet: både representasjon og retning for aktivitet
Flere kontekster, flere systemer i spill Nettverk aksentuerer forholdet individ/kollektiv (noe annet enn et praksisfellesskap!) Lærere må designe seg selv inn i aktivitetene! Sammenheng oppgave (objekt, stimulus 1) – aktivitet - ressurser (stimulus 2) – vurdering

53 Nye oppgavetyper Types: Narratives Scenarios Alternatives Hypotheses
4. design Nye oppgavetyper Types: Narratives Scenarios Alternatives Hypotheses Causes Correlations Connections Syntheses etc result > n1 + n2 +…nx individual ≠ collective

54 Didaktikk 4. design Grensesnitt nye praksiser Skole, fag
Elev, livsverden…

55 Typisk læreroppgave: Rikholdige design for læring
Læringsobjekt (gitt, nytt, spesifikt, ullent…) Sosiale og materielle ressurser Elevroller Lærerroller Aktiviteter / praksisfellesskap (ind/koll/f2f/distr…) Undervisning som deltakelse Vurdering for/som læring

56 Didaktikk: Hva, Hvordan, Hvorfor, for Hvem? IKT: Hvor, Når?
4. design Didaktikk: Hva, Hvordan, Hvorfor, for Hvem? IKT: Hvor, Når? En sosial praksis der elever, lærere og artefakter konfigureres rundt et kunnskapsdomene, og der kunnskapskonstruksjon gjøres synlig gjennom deltakelse i skolefag og emner Lærer: designer & deltaker Deiksis! IKT: en voldsom utvidelse og fleksibilitet.

57 Konklusjoner Didaktikken må adressere Må løses på institusjonsnivå
4. design Konklusjoner Didaktikken må adressere Kollektiv kunnskapskonstruksjon Bruk av artefakter Deltakelse i mange kontekster (elev og lærer) Teknologi som kulturell utvidelse, endrer fag, forhold til fag og arbeidsrelasjoner – kompleksitet/lærerstøtte! Må løses på institusjonsnivå

58 ”Revolution as curriculum embraces modern life”
4. design ”Revolution as curriculum embraces modern life” 13 July :24 giving more space for pupils to tackle controversial issues such as global warming and nuclear power the traditional approach to covering the syllabus has been exhausted: it has delivered all it can: it will work no more a modernisation of the curriculum to make it more relevant to the needs of young people in this world in the future

59 Hauge, Lund, Vestøl: Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design

60 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google