Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Startsamling for mastergradsstudiet ”IKT og læring” HsH, 16.08.2007 IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Startsamling for mastergradsstudiet ”IKT og læring” HsH, 16.08.2007 IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Startsamling for mastergradsstudiet ”IKT og læring” andreas.lund@intermedia.uio.no HsH, 16.08.2007 IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet

2 Innhold 1.Aktivitet. Nye kontekster. Nettverk av materielle og sosiale ressurser 2.IKT og kunnskapsbegrepet: hva vil det si å være kunnskapsrik/kompetent/”literate”? 3.Aktivitetsteori og praksis, to eksempler: ”Beslan” og ”MetaWiki”. 4.Hva er didaktikk i det 21. århundre? Diskusjon.

3 Aktivitetssystem #1 1. kontekster

4 Sissy Jupe Mr Choakumchild Thomas Gradgrind '... a plain, bare, monotonous vault of a schoolroom...' 'Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life.‘ The definition of a horse? 'It's father as calls me Sissy, Sir.' Bitzer: 'Quadroped. Graminivorous. Forty teeth,...' Charles Dickens: Hard Times (1854) 1. kontekster

5 Aktivitetssystem #2 1. kontekster

6 Nye kontekster Nettverk gjennom teknologier: ‘The rise of the network society’ (Castells, M. 1996) Nettverk gjennom dialoger: ‘The Social Mind: Construction of the Idea’ (Valsiner & van der Veer, 2000) Nettverk gjennom kollektiver: ‘Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace’ (Lévy, P. 1997) Eksempler: –WikipediaWikipedia –KartooKartoo –Google EarthGoogle Earth –YouTube (”Broadcast yourself!”) –”Folksonomies” (W2.0, 2nd life, Facebook….) 1. kontekster

7

8

9

10

11 To hovedtemaer: nettverk/kollektiv I live in a world of others’ words and my entire life is an orientation in this world Michael Bakhtin (1895-1975) All the greatest achievements of mind have been beyond the power of unaided individuals Charles S. Peirce (1839–1914) We come to knowledge by taking part in collective activities that evolve over time, and where language and material artifacts function as collective structural resources (Valsiner & van der Veer, 2000) 1. kontekster

12 - Ask not what is inside your head, ask what your head is on the inside of (W.M. Mace, 1974). 1. kontekster Denne situasjonen mangler en didaktikk Wikis

13 IKT & kunnskapsbegrepet  Stimuli, overføring, behaviorisme (”tutorial”, drill & kill etc fra teknologier).  Konstruksjon, mentale strukturer (”mindtools”, tb, simuleringer etc med teknologier)  Deltakelse i sosiale praksiser (synkrone, asynkrone, kulturelle, multimediale etc gjennom teknologier  Utfordring: Overskridelse, ny kunnskap (så langt i bedrifter og ’subkulturer’, fx ’Snøhetta’, ’Anarchy Online’…)  Kunnskap: digitalisert, distribuert, eksternalisert, mediert, multimodal, manipulerbar, kollektiv, dynamisk… 2. IKT & kunnskap

14 Arbeid: ”A new work order ” 1.Teknologier kalkulerer, systematiserer, husker, følger prosedyrer og algoritmer, systematiserer etc. = gyldig kompetanse i det 20 århundre! 2.Mennesker skaper ut fra intensjoner, forhandler, vurderer, føler – ferdigheter som ikke finnes i teknologier = gyldig kompetanse i det 21 århundre! 3.1 støtter 2! Privat, sosialt, profesjonelt. 4.SUM: Ny kulturell kompetanse: Å kunne handle med og gjennom digitale teknologier. Ny [an]alfabetisme → ”Kompetanse” 2. IKT & kunnskap

15 ”Kompetanse” =? - ferdigheter + dannelse - analyse / syntese - beredskap - ”evne til å møte komplekse krav, situasjoner og utfordringer” (UFD, 2004). - mangler et teknologisyn? 2. IKT & kunnskap

16 Verktøymetaforen 2. IKT & kunnskap

17 Artefakten  ’art’ + ’fact’  representasjon av kollektive innsikter  inngang til kulturer  ’lim’ i kulturer  endrer kulturer 2. IKT & kunnskap

18

19 Digitale teknologier Akkumulert historisk innsikt Tegnproduserende Overtar forrige århundres kunnskapsideal: kalkulerer, systematiserer, husker, følger prosedyrer… Kraftigere, mindre, sømløse, konvergerende… Overskrider tid/rom/kultur Protesefunksjoner Overtar samfunnsmekanismer Adopteres og vedlikeholdes av ulike brukskulturer Elevene: instrumentell mestring, men mangel på kognitiv integrasjon av alt de eksponeres for 2. IKT & kunnskap

20 Kult, spill, chat … fag, læreplaner, eksamen… Materielle kvaliteter. Representajoner (tegn). Tid/Rom… 2. IKT & kunnskap Ulike brukskulturer

21

22 Digital kompetanse…. You will soon get the hang of driving in Berlin with its wide, long avenues and main roads and civilised traffic. Right of way is to traffic coming from the right - a diamond shaped yellow sign means you have right of way. (http://www.berlin.de/english/index.html)http://www.berlin.de/english/index.html U zult spoedig hangt van het drijven in Berlijn met zijn brede, lange wegen en hoofdwegen en beschaafd verkeer worden. Het recht van manier is aan verkeer dat uit het recht komt - een diamant gestalte gegeven geel tekenmiddel u juist van manier hebt. (http://babelfish.altavista.com/ )http://babelfish.altavista.com/ 2. IKT & kunnskap

23 3. teori & praksis To eksempler og en teoretisk modell

24 GK prosjekt Beslan GK/VK1 EFL Gruppe- eksamen GK EFL WIKI dialoger lærer LMS WWW Presentasjoner Produkter Diskurser oppgavetype lærer VURDERINGVURDERING ? wiki zpd individuell kollektiv 3. teori & praksis

25 På jakt etter. produktive interaksjoner …… kulturelle utvidelser ……… kollektive læringsprosesser

26 Sep 2004. 344 døde, 188 barn

27 Case #1: Tverrfaglig arbeid. Emne: Tsjetsjenia – terror/frigjøring? Deltakelsesstrukturer –Plan-Gjennomføring- Evaluering (PGE- møter) –Interaksjoner (ide-ny kunnskap-infosøk- foredling-utforming) –Veiledning –Produkter –Refleksjon –Vurdering Teknologier –CF –Google –CapLex –Word –PowerPoint –Posters –Rekvisitter 3. teori & praksis

28 Elevdesign (original) Fremlegg av hendelsen i Beslan bakgrunn Russland Tjetjenia argumentasjon for Debatt Få andre til å delta Rollespill 3. teori & praksis

29 Læring som aktivitetssystem Nytt fenomen: nye kontekster, nye artefakter Forståelse av konflikten 3. teori & praksis

30 Objektet gir svar på: Hva er elevenes aktivitet rettet mot? Hva er drivkreftene for disse aktivitetene? Hvordan kommer de til uttrykk? 3. teori & praksis

31 Objektet: hvordan forstå fenomenet ”Skole #1”? Innsirkling av objektet: (PGE, idemyldring, forhandlinger, kategorisering) [PP-slide ] Objektet som aktivitet (søk, integrasjon, revisjon, forhandlinger, begreper, representasjonsformer) Objektet som produkt(er) –Poster –PP presentasjon –Dramatisert TV-debatt –Elevdebatt 3. teori & praksis

32 Noen funn ”Epistemisk” fellesskap Utvikler ny innsikt i periferien av eksisterende kunnskap Konflikt objekt / artefakter Objektet lever i gruppen, men ikke delt med klassen Lærers tilbaketrukne rolle 3. teori & praksis

33 1.Distribuert kognisjon 2.Aktør - nettverkteori 3)Fenomenologi 4)Aktivitetsteori Alle fire teorier ser på kunnskap som noe som ligger mellom hoder og omgivelser, ikke bare inne i hodene! 1&2 sidestiller mennesker og kunstprodukter i større grad enn 3&4. 3&4 legger større vekt på menneskelig intensjon og motiv/objekt. Ex: fartsdumpen Fire teorier om menneske  verktøy

34 AT: En teori om endring og overskridelse

35 Perspektiv/Begreper: AT En teori om endring. Forklaringskraft overfor nye kulturelle praksiser En teori som knytter tenkning, bevissthet og utvikling til historiske, kontekstuelle og institusjonelle muligheter og begrensninger (”multinivå”) Aktivitetssystemet som analyseenhet Flere systemer betyr friksjon, spenninger, brudd, muligheter (husk Sissy Jupe & Mr Choakumchild) AT som analytisk verktøy og designverktøy

36 Subjekt Redskaper Aktivitetsmodell basis (Etter Engeström) Resultat ervervede kunnskaper og ferdigheter Objekt utvikling av kunnskaper og ferdigheter Aktivitet

37 Subjekt Redskaper Aktivitetsmodell med institusjonell kontekst (etter Engeström) Resultat ervervede kunnskaper og ferdigheter Objekt utvikling av kunnskaper og ferdigheter ReglerPraksis- fellesskap Arbeids- deling

38 Lærerens aktivitet Elevens aktivitet Subjekt: Elev Subjekt: Lærer Lærerens redskaper Vår observasjon: Redskaper som konkurrerende objekt Samlende objekt ReglerPraksis- fellesskap Arbeids- deling Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling Elevens redskaper Resultat Behovet for å kvalifisere redskaper for bruk i aktiviteten Tilbaketrukket eller utspilt lærer

39 Wikis Alle kan skrive og redigere Flat, åpen struktur, bygges innenfra Lenker som invitasjoner Flerstemmig Tematisk, atemporal Metafunksjoner (diskusjon, historikk) Our USA Funkytown 3. teori & praksis

40 Why we need wikis…. 3. teori & praksis

41 3. praksiser

42

43 3. teori & praksis

44

45

46

47

48

49

50 Learners’ voices I like this because it is a win/win situation. To help others and get help back is nice. Co-operating is very important in our daily lives and our future jobs! I like this because we so easily can compare and share information on what we know and what we do not know about the American way of living We never worked alone, and many helped me with my work It doesn’t matter if it is yours or others. This way it is possible for people to argue and discuss Because then I don’t have to be afraid of making a mistake ‘cause there will always be someone there to clear it up! Someone can change what you have written, even when you know what you have written is correct My texts got deleted You socialize… in a weird way 3. teori & praksis

51 Funn Økende antall aktivitetsstrukturer Spenninger mellom privat og kollektiv eiendomsrett Skifte i epistemologisk posisjon Lærer er nærværende offline, abdiserer online Teknologien må utvikles til å inkludere lærerroller Revurdering av oppgavetyper –DESIGN! 3. teori & praksis

52 Objektet: både representasjon og retning for aktivitet Flere kontekster, flere systemer i spill Nettverk aksentuerer forholdet individ/kollektiv (noe annet enn et praksisfellesskap!) Lærere må designe seg selv inn i aktivitetene! Sammenheng oppgave (objekt, stimulus 1) – aktivitet - ressurser (stimulus 2) – vurdering Design 4. design

53 Nye oppgavetyper result > n 1 + n 2 +…n x individual ≠ collective Types: Narratives Scenarios Alternatives Hypotheses Causes Correlations Connections Syntheses etc 4. design

54 Skole, fagElev, livsverden… nye praksiser Grensesnitt Didaktikk 4. design

55 Typisk læreroppgave: Rikholdige design for læring Læringsobjekt (gitt, nytt, spesifikt, ullent…) Sosiale og materielle ressurser Elevroller Lærerroller Aktiviteter / praksisfellesskap (ind/koll/f2f/distr…) Undervisning som deltakelse Vurdering for/som læring 4. design

56 Didaktikk:  Hva, Hvordan, Hvorfor, for Hvem?  IKT: Hvor, Når?  En sosial praksis der elever, lærere og artefakter konfigureres rundt et kunnskapsdomene, og der kunnskapskonstruksjon gjøres synlig gjennom deltakelse i skolefag og emner  Lærer: designer & deltaker 4. design

57 Konklusjoner Didaktikken må adressere –Kollektiv kunnskapskonstruksjon –Bruk av artefakter –Deltakelse i mange kontekster (elev og lærer) –Teknologi som kulturell utvidelse, endrer fag, forhold til fag og arbeidsrelasjoner – kompleksitet/lærerstøtte! Må løses på institusjonsnivå 4. design

58 ”Revolution as curriculum embraces modern life” -giving more space for pupils to tackle controversial issues such as global warming and nuclear power - the traditional approach to covering the syllabus has been exhausted: it has delivered all it can: it will work no more -a modernisation of the curriculum to make it more relevant to the needs of young people in this world in the future 13 July 2007 13:24 4. design

59 Hauge, Lund, Vestøl: Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design http://www.abstrakt.no/index.asp?id=28044

60 andreas.lund@intermedia.uio.no http://www.intermedia.uio.no/ Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Startsamling for mastergradsstudiet ”IKT og læring” HsH, 16.08.2007 IKT, aktivitet & design: læring og undervisning i kunnskapssamfunnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google