Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Digitale mapper – et sted for læring? Elektronisk støtte til mappemetodikk IKT-didaktikk i skole og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Digitale mapper – et sted for læring? Elektronisk støtte til mappemetodikk IKT-didaktikk i skole og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Digitale mapper – et sted for læring? Elektronisk støtte til mappemetodikk IKT-didaktikk i skole og lærerutdanning Asgjerd Vea Karlsen Asgjerd.v.karlsen@hive.no 14.mai 2007

2 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Arbeidsformer knyttet til bruk av digitale mapper Mappemetodikk er et samlebegrep for pedagogiske metoder som tar i bruk mapperMappemetodikk Mapper er et verktøy for læring som er forankret i sosiokulturell læringsteori Det er et redskap til å fokusere på prosess og produkt Mapper som læringsarena som åpnes for innsyn og kunnskapsdeling

3 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Fagdidaktikk er alle de refleksjoner som en kan knytte til et fag og undervisning av dette faget, som kan gi økt kunnskap om fagets beskaffenhet, om fagets legitimering og økt kunnskap om hvordan faget kan læres, undervises og utvikles (Lorentzen, o.a 1998:7) Denne definisjonen vektlegger det prosessuelle og det potensielle, det som gjøres, og det som ennå ikke er tenkt (Ongstad, S, 2006 Fag og didaktikk i lærerutdanning, Kunnskap i grenseland)

4 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Litt bakgrunnstoff Digitale mapper har vært en vesentlig del av avdelingens profil, siden 2000 Mappevurdering ved Høgskolen i Vestfold er en systematisk samling med studentarbeider, og annet, som viser innsats, prosess, progresjon, refleksjon innenfor et fagområde (Fagplanmal 07) Gjennom bruk av digitale mapper skal du kunne iaktta og reflektere over din egen og andre studenters læringsprosess

5 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Nokut positiv Vi får positiv tilbakemelding under Konklusjoner (s 213) i NOKUTs institusjonsrapport, og under Anbefalinger (s 213) står det:positiv tilbakemelding HVE bør videreutvikle og konkretisere det igangsatte arbeidet med en klarere profil av utdanningen På flere av målområdene er høgskolen på vei mot å lykkes. Avdelingen har i dag høy kompetanse på bruk av nye digitale medier i lærerutdanningen. Øvingslærerne opplever at kommunikasjonen med høgskolen er blitt bedre, og at partnerskoler er en suksess. Høgskolen har gjennom digitale studentmapper på web langt på vei lykkes med å få studentene til å dokumentere faglige kunnskaper, oppøve didaktiske ferdigheter, styrke de sosiale ferdighetene gjennom samarbeidslæring og refleksjon.

6 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Nedfelt i fagplanmal En digital mappe lagres og organiseres digitalt i et åpent (eller lukket) system. omfatter studentmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier for å bedømme nivået i forhold til visse oppsatte mål, og den må vise studentens selvrefleksjoner og holdninger til emnet. bygges opp ved hjelp av digitale virkemidler og digitale strukturerings- og kommuniseringsmåter så vel i læringsprosessene som i dokumentasjonen av disse, for eksempel multimedialitet, interaktivitet og hypertekstualitet. er transparente, dvs. gir mulighet for studentene å ha innsyn i hverandres mapper, som igjen skal føre til samarbeidslæring og kollektive prosesser og produkter. gir muligheter for autentiske og varierte skrivesituasjoner, mottakergrupper og formidlingsformer hvis den ligger offentlig på nettet. Studentene bør tidlig i studiet gjøre seg kjent med fag-/studieplanen, og det bør være knyttet til et obligatorisk arbeid.

7 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Elektronisk støtte? Digitale mapper har flere praktiske fordeler som: Samhandling Hypertekst Tilgjengelighet Samarbeidslæring Dokumentasjon av egen arbeidsprosess Refleksjon over eget fagområde Bruk av muitimediale verktøy Reelle mottakere

8 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Mappa har to hovednivåer I Høgskolen i Vestfold har mappene to hovednivåer; henholdsvis arbeidsmappe og presentasjonsmappe. Begge nivåene konstrueres gjennom at studentene lager en internettside (såkalte webbaserte mapper). I arbeidsmappen legges alle arbeider av stort og smått og av ulike typer. Tekster, lydfiler, bilder, film integreres samtidig som strukturen i mappene og mellom mappene bindes sammen av hyperlinker som studentene selv konstruerer. I presentasjonsmappen ligger spesielle arbeider som studenten selv har valgt ut. Disse kan sensureres av ekstern sensor. Arbeidene i arbeidsmappen skal studenten gjøre rede for i en muntlig gjennomgang av arbeidene som ligger i arbeidsmappen og som har intern sensur. Til sammen legger begge disse vurderingene grunnlaget for endelig karakter (Øhra 2004).

9 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Eksempler Camillas nettside Janeths side http://romad.stud.hive.no/ http://dahlen.stud.hive.no/ Lasses nettside

10 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Organisering

11 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Undersøkelse blant 1.klassestud vår 2007 av Eli Kari Høihilder og A V Karlsen Hvordan har ditt eget ubytte av kunnskapsdelingsprosessen vært ? Har lært masse av å se på andres arbeider. Det er også en trigger for eget arbeid å vite at andre kan lese det. Jeg føler at jeg har fått et meget godt utbytte av å lese andres mappearbeider. Det har gjort at jeg selv har fått inspirasjon eller et nytt syn på hvordan oppgavene kan løses

12 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Hvordan har ditt eget utbytte av kunnskapsdelingsprosessen vært?

13 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Hvordan vil du vurdere ditt læringsutbytte samlet sett ut fra mappevurdering som læringsform?

14 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Hvilken form for tilbakemelding på dine mappeoppgaver har hatt størst betydning for deg?

15 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Logger fra studenter som tar videreutdanning Ved å lese andres oppgaver har jeg tatt del i medelevers læringsprossesser, og gjort deres kunnskap til min egen. Vi som studenter har på en enkel måte kunnet dele kunnskap, dele de gode eksemplene. Vi har med dette kunnet bevege oss bort fra individrettet arbeid til kollektive læringsprosesser over til en transparent læringsstruktur.

16 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 En annen logg (videreutdanning) Digitale mapper har vært til stor hjelp for meg gjennom året som har gått. Å få inspirasjon gjennom andres arbeider var for meg noe nytt og faktisk litt skremmende. Skulle alle ha tilgang til mine innleveringer? Jeg gjorde meg en del tanker rundt akkurat det, men forstod ganske fort at fordelene var mange og ulempene få.

17 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Veiledning fra studentene For meg var det lærerikt og interessant å gi og få veiledning. Det er veldig bra at noen leser min tekst for å hjelpe meg til å få teksten bedre, for ofte ser andre ting en ikke ville sett selv.

18 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Bevissthet rundt oppgavetyper Del a)Studentene skriver først sin egen oppgave alene eller i gruppe De har reelle mottakere og vet at medstudenter skal lese oppgaven. Del b) - skriver et refleksjonsnotat der du beskriver egen læringsprosess og trekke inn noe medstudenter har skrevet i sin oppgave som betyr noe for din læring Janeths nettside

19 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Andre oppgavetyper Samarbeidsoppgave med kommunikasjonsverktøy Meretes side Samskrivingsverktøy i CF Vesterøya skole Faglige diskusjoner

20 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Studentene sier om digitale mapper: Motiverende, stimulerende Veiledning har betydning Produktene kan stadig forandres/forbedres Avslørende… Inviterer til kunnskapsdeling og fellestekster Nettbaserte mapper åpner for samarbeid på tvers av faggrenser Hypertekstualitet gjør mappene kollektive og dialogiske Studenter bygger på hverandres kunnskap Mye jobb- mye samarbeid Sitte på hvert vårt sted (chat)

21 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Studentene gir uttrykk for store variasjoner i metodebruk hos lærerne, og mener at de får en bedre mulighet til å vise faglig progresjon ved bruk av digitale mapper på enn ved tradisjonell undervisning fordi man beholder de tidlige utkastene av oppgavene. Ved bruk av digitale mapper og pc, er det også enklere å gjøre rettelser i teksten underveis. Mappebruk gir større muligheter for respons underveis (Karlsen og Wølner, 2006)

22 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Den digitale læringsarena Undervisningsmateriell lagres og nettet fungerer ofte som en arkivskuff Det fungerer godt som et elektronisk postkontor og som en oppslagstavle Vi vil noe mer. Studenter skal erfare hvordan datateknologien kan bidra til å stimulere det dialogiske læringsmiljø, samarbeid, kommunikasjon og læring.

23 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Vurdering. Formativ vurdering Formativ vurdering – knyttes mot læringsprosessen. Veileding underveis fra medelever og lærer. Summativ – Tilbakemelding gis når produktet er ferdig. Forskning viser en markant sammen heng mellom formativ vurdering og forbedring av skoleresultater (Black og William, 1998)

24 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Fra logg til refleksjon Refleksjon over egen arbeidsprosess – hva betyr det? Hvorfor gjorde jeg/vi det på denne måten? Hvorfor valgte jeg/vi de bestemte hjelpmidlene? Hvorfor valgte jeg/vi den fremgangsmåten? Evaluering av arbeidet. Konklusjon, hva har jeg lært av dette? Mulighet for forbedringer? Refleksjon rundt veiledningen Hva ville dere gjort annerledes neste gang? Thor C

25 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Metatekst - metakommunikasjon Evnen til å avgjøre hvordan man forstår Hva er relevant Kunne velge Bedømme Granske kritisk Forstå tekstens kobling til andre tekster og framstillinger Forstå relasjonen til verden omkring Være selektiv og kunne evaluere (Säljö, 2006)

26 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Det vi jobber videre med: (fra arbeidsgruppa) Det er måten å arbeide på, ved å bruke mappevurdering som en prosess, knyttet til formativ vurdering, og studentenes refleksjon over egen og andres læring, som en ønsker å implementere i alle fag. Initiere og standardisere Metatekst i presentasjonsmappen digitale samarbeidsformer studentenes iagtagelse og refleksjoner over eget og andre medstudenters arbeid student veileder annen student (Eksempel andreklasse veileder førsteklassestudenter. skriftlig vurdering av annen student link på sin side til andre studenters arbeider.

27 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Eksempler Jeanettes nettside

28 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Utfordringer? 1)Studentene vurderer læringsutbytte høyt – hva innebærer egentlig det? Er det samsvar mellom høyt læringsutbytte (egen vurdering) og det de faktisk har lært? 2)Hvordan unngå at mappa skal bli et utstillingsvindu for de svake elevene? 3)Digitale mapper som administrasjonsverktøy eller læringsverktøy

29 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Litteratur Black, Paul, Wiliam, Dylan. 1998: Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education:, Vol. 5, Issue 1 Black, Paul. & Wiliam, Dylan. 1998a: Inside the Black Box: raising standards through classroom assessment. PhiDelta Kappan, 80(2), 139-148. Dysthe og Engelsen (2003) Mapper som lærings-og vurderinsgform i: Dysthe, Olga & Knut Steinar Engelsen : ”Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer” Abstract forlag, Erstad, Ola ”(2005) Digital kompetanse i skolen – en innføring. Universitetsforlaget Karlsen, Asgjerd Vea og Wølner, Tor Arne, (2006) Den femte grunnleggende ferdighet. Portefølje og digitale mapper - et sted for læring, Gyldendal Akademiske Forlag

30 Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Litteratur forts Säljö, Roger (2006): Læring og kulturelle redskaper, Cappelen Øhra. Mattias. 2004: Kunnskapsdeling ved bruk av digitale mapper. I IKT og nye læreprosesser (red. Hildegunn Otnes). En artikkelsamling basert på erfaringer fra et prosjekt ved avdeling for lærerutdanning. Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, 2004. Notat 2 / 2004. http://www- bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2004- 02/notat2_2004.pdfhttp://www- bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2004- 02/notat2_2004.pdf Øhra, M: Formativ vurdering i Bjørnsrud, Monsen og Overland, 2006: Utdanning for utvikling av skolen Ongstad, S, 2006: Fag og didaktikk i l ærerutdanning, Kunnskap i grenseland) Lorentzen, S.o.a,(1998): Fagdidaktikk i fagdidaktikkens forutsetninger og utvikling.


Laste ned ppt "Asgjerd Vea Karlsen Høgskolen i Vestfold25.06.2015 Digitale mapper – et sted for læring? Elektronisk støtte til mappemetodikk IKT-didaktikk i skole og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google