Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – muligheter og begrensninger A05 allmennlærerutdanninga 28. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – muligheter og begrensninger A05 allmennlærerutdanninga 28. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – muligheter og begrensninger A05 allmennlærerutdanninga 28. oktober 2005 Vibeke Bjarnø

2 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Dagens innhold Offentlige dokumenter om mappevurdering Noen sentrale begreper Digital støtte til mappeprosesser Muligheter og begrensninger ved ulike teknologiske tilnærminger Noen eksempler fra skoler Utfordringer for lærerutdanningen Diskusjonsoppgave

3 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Offentlige dokumenter – politiske føringer Kvalitetsutvalgets innstilling ”I første rekke”, NOU 2003:16 ”Mappe tas i bruk både i opplæring og som del av vurderingen av elever og lærlinger ved sentralt og lokalt gitte eksamener og fagprøven i grunnopplæringen. ” ”Mappe tas i bruk som den del av grunnlaget for underveis og standpunktvurderingen.” St. meld. 30: ”Kultur for læring” ”Kvalitetsutvalget foreslår at mapper skal tas i bruk både i opplæringen og som en del av vurderingen av lærlinger og elever” Program for digital kompetanse (PfDK) 2004-2008 ”Innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivåer i utdanningen.”

4 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Begreper som benyttes ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo Mappevurdering Arbeidsmappe Vurderingsmappe Mappebidrag

5 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Mappe – en definisjon ”Mappe er en systematisk samling studentarbeid som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte studentmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier, kriterier for å bedømme nivået, og den må vise studentenes selvrefleksjoner” (Paulson, Paulson & Meyer 1991:60 i (Dysthe, 2002))

6 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Fysiske eller digitale mapper? Fysiske mapper, egnet til oppbevaring av papirbaserte dokumenter Digitale mapper, egnet til å lagre digitale produkter

7 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Aktuelle teknologier for digitale mapper Diskett, CD-rom, USB-stick eller annet bærbart lagringsmedium Lagringsområde på lokal PC eller server på skolen Nettbaserte teknologier: –Læringsplattform LMS –Nettsted

8 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Tre typer mapper Arbeidsmappe/læringsmappe: arbeidsredskap underveis i studiet, inngår ikke i vurderingen, studenten er mottaker Vurderingsmappe/presentasjonsmappe: brukes i sluttvurdering, sensor er mottaker Kompetansemappe: dokumenterer egen kompetanse, for eksempel i forbindelse med jobbsøking

9 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Mappevurdering Et læringsredskap –studentene kan selv bedømme, vurdere og synliggjøre hva de faktisk har lært, hva de ønsker å lære, hvor de har sin motivasjon og sine sterke sider, og hva de ønsker å forbedre Et vurderingsredskap – mangfoldig dokumentasjon som gir et nyansert og godt grunnlag for vurdering av både studentenes utvikling og kvaliteten av den undervisningen de har fått Digital mappevurdering – teknologistøtte

10 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Tre hovedfunksjoner for vurdering i høyere utdanning 1.Å danne grunnlag for utvelgelse og eventuell sertifisering, enten i videre utdanningssammenheng eller ved jobbsøking (summativ vurdering) 2.Å gi studenten informasjon om egen framgang og danne grunnlag for forbedring av læringsstrategier (formativ vurdering) 3.Å gi utdanningsinstitusjonen og læreren informasjon om nivå og eventuelle sterke og svake sider ved de læringsmessige aspekt ved utdanningen

11 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo En modell for mappeprosesser (Dysthe 2002) Lærings- fase 1 Individuelt arbeid Samarbeids- grupper Kasusbasert/ problemorientert læring Prosesskriving Veiledning Lærings- fase 2 Kriteriearbeid Egenvurdering Utvalg Refleksjon Lærings- fase 3 Kriterier Presentasjon Evaluering: Lærervurdering Egenvurdering Medstudent- vurdering Sensorvurdering Refleksjon Nye læringsmål Arbeids- mappe Presen- tasjons- mappe Datastøttet samarbeidslæring – Problemorienterte arbeidsformer – Prosess-skriving

12 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo LMS -muligheter og begrensninger –Fleksibel passordbelagt tilgang –Struktur Lærerstyrt Alle arbeider, tilbakemeldinger og refleksjoner på ett sted –Verktøy til støtte for grupper og samarbeid –Mulighet til å lagre ulike sjangre og medieformer –Hemmende i forhold til varierte og kreative vurderingsformer –Vanskelig å flytte

13 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Nettsider – muligheter og begrensninger –Fleksibel, åpen tilgang, transparens –Ikke integrert verktøy til støtte for grupper og samarbeid –Struktur Studentstyrt Utfordring å få oversikt –Stor frihet ved valg av programvare –Ikke integrerte verktøy for støtte til samarbeid og formativ vurdering –Motiverende –Forutsetter annen digital kompetanse og verktøy –Enkelt å flytte

14 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Ulik grad av åpenhet i digitale mapper Kun studenten selv, samt lærer har innsyn Studentene har innsyn i hverandres mapper i visse tilfeller Alle studentene har innsyn i hverandres mapper. Mappene ligger åpent på nettet, mens noen dokumenter er passord- belagt Alt mappe- innhold er åpent for alle på nettet Lukkede Åpne (Etter Hildegunn Otnes i (Dysthe 2003))

15 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Eksempler på arbeider – norsk vgs Mappearbeid Presentasjon av eleven Intervju av medelev Personkarakteristikk Novelle Novelleanalyse Leserbrev Intervju Bokanmeldelse Teateranmeldelse Artikkel Til vurdering Tre tekster, en skal være på sidemål To tekster skal være lange (ca. 4 sider) En av tekstene skal være knyttet til arbeidet med noveller En av tekstene skal være en sakprosatekst

16 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Elevenes/studentenes egenvurdering Hvilke tekster skal inngå i vurderingen? Hvorfor har du valgt akkurat disse tekstene? Hvilken tekst er du mest fornøyd med og hvorfor? Hvilken tekst er du minst fornøyd med og hvorfor? Hvordan har du jobbet med mappen? Har du hatt utbytte av responsen? Er det noe du ville gjort annerledes?

17 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Erfaringer fra en barneskole Pilotprosjekt med noen lærere Erfaringer –Strukturdiskusjon –Bedre oversikt –Fleksibilitet og tilgjengelighet –Individuell tilpasning –Utviklet IKT-kompetanse

18 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Noen utfordringer for lærerutdanningen Nødvendig digital kompetanse  Erfaringer med digitale mapper Vurderings- og responskompetanse Bredde eller enhetlig tilnærming? Andre utfordringer for skolen – erfaringer fra første praksisperiode?

19 Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Diskusjonsoppgave Velg et tema eller fag Skisser kort en plan for hvordan arbeid med mappevurdering kan gjøres i tilknytning til valgt tema/fag, velg selv de klassetrinn og andre kontekstfaktorer. Diskuter innhold og form i de tre læringsfasene i mappevurderingen (jfr. Modell for mappeprosesser): –Læringsfase 1: Hva skal elevenes arbeidsmappe innholde? Hvilke arbeidsformer skal benyttes i arbeidet? –Læringsfase 2: Hvordan skal arbeidet med kriterieutvikling foregå? Hvilke kriterier skal gjelde for utvalg til vurderingsmappa? Krav til refleksjon over utvalget? –Læringsfase 3: Hvordan skal vurderingsmappa presenteres? Skal det være medelev-vurdering? Lærervurdering? Sensorvurdering (eksamen)? Skal det legges opp til refleksjon som ender opp i nye læringsmål eleven skal jobbe videre med? Diskuter egnet digitalt medium for den aktuelle mappeprosessen, begrunn svaret: –Åpnede eller lukkede mapper? –Hvordan gi veiledning og respons på arbeidene i arbeidsmappene?


Laste ned ppt "Fagenhet for IKT, Avd. for LU, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – muligheter og begrensninger A05 allmennlærerutdanninga 28. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google