Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges brannskole 6. juni 2007 Forvaltningsloven og offentlighetsloven. Advokat Åsunn Lyngedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges brannskole 6. juni 2007 Forvaltningsloven og offentlighetsloven. Advokat Åsunn Lyngedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges brannskole 6. juni 2007 Forvaltningsloven og offentlighetsloven. Advokat Åsunn Lyngedal

2 Forvaltningsloven og offentlighetsloven Forvaltningsloven vedtatt i 1967 Lovens formål I tillegg kommer ulovfestede regler

3 Lovens kapitler –Lovens område definisjoner –Om ugildhet –Alminnelige regler om saksbehandlingen –Om saksbehandling av enkeltvedtak –Om vedtaket (enkeltvedtak) –Om klage og omgjøring –Om forskrifter –Bestemmelser om virkning av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og ikrafttredelse

4 Serviceregler. Gjelder for all forvaltning.Fvl kap. III. Habilitet § 11 Forvaltningens alminnelige veiledningsplikt § 11 a saksbehandlingstid, foreløpig svar § 11d Muntlige konferanser Bruk av adv. annen fullmektig § 12 Taushetsplikt §§ 13 flg Pålegg om å gi opplysninger skal ha hjemmel Skriftlighet og underretning? Kap V

5 Inhabilitet Hva er inhabilitet Formålet med bestemmelsene Forvaltningsloven § 6 –1. a Part –1. b Slekt og svogerskap –1. c Gift/forlovet –1. e Styremedlem, leder eller ledende stilling i selskap –2. Ledd ”Særegne forhold egnet til å svekke tilliten”

6 Serviceregler § 11 Forvaltningens alminnelige veiledningsplikt § 11 a saksbehandlingstid, foreløpig svar § 11d Muntlige konferanser Bruk av adv. annen fullmektig § 12

7 Taushetsplikt Forvl. § 13 flg Plikt til å sørge for at opplysninger en sitter med ikke tilflyter uvedkommende Hensyn: –Sikre at flest mulig tør å gi oss informasjon slik at vi kan treffe riktige beslutninger

8 Tre elementer i taushetsplikt: Forbud mot å formidle informasjon til andre. En plikt til å være passiv Plikt til å hindre andre i å få tak i opplysningene. En plikt til å være aktiv Forbud mot selv å utnytte opplysningene. Innhentet informasjon skal bare brukes til det de er innhentet for. Forvl. § 13 i.f.

9 § 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1)noens personlige forhold, eller 2)tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. (…) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

10 Hva er vernet? Personlige forhold Tekniske innretninger og fremgangsmåter Drifts eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår

11 Unntak Opplysningen kan gjøres kjent for den de direkte gjelder Gjort uidentifiserbare Alminnelig kjent eller tilgjengelig andre steder Samtykke opphever taushetsplikten Ikke taushetsplikt i forhold til sakens parter, forvl. § 18 Overtredelse er straffbart, strl. § 121

12 Regler som bare gjelder ved enkeltvedtak Hva er et enkeltvedtak? Forvl. § 2, 1.b. § 16 Forhåndsvarsel § 17 Utrednings og informasjonsplikt § 18, 19 og 20, 21: Partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter –Forvaltningens interne dokumenter –Faktiske opplysninger

13 § 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig (…) Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Det skriftlige forhåndsvarslet kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte.

14 Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: a)slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres, b)parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet, c)vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.

15 Fortsettelse enkeltvedtak § 23 Et enkeltvedtak skal fattes skriftlig § 24 Forvaltningens plikt til å begrunne § 25 Begrunnelsens innhold og omfang § 26 Underretning om vedtaket

16 Brudd på saksbehandlingsreglene Klage –Formål –Hvem har klagerett –§ 29 Klagefrist. §§ 30, 31,32 –§ 33 Klagebehandlingen –§ 34 Klageinstansens kompetanse.

17 § 35 Omgjøring § 36 Saksomkostninger

18 Forskrifter Utredning Høring Formkrav og kunngjøring

19 Kapittel VIII, Virkningen av feil, utsatt iverksetting av vedtak § 41 Ugyldighet ”Likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende inn på vedtakets innhold.” § 42 Utsatt iverksetting av vedtak

20 Offentlighetsloven Forholdet partsoffentlighet/alminnelig offentlighet Offl. § 2: Saksdokumenter er offentlig så langt det ikke er unntak i lov ”Meroffentlighet” Lovens dokumentbegrep Utsatt offentlighet i særlige tilfeller

21 Unntak fra hovedregelen § 5 Interne dokumenter § 5a Taushetsbelagt informasjon § 6 Unntak på grunn av dokumentets innhold –§ 6 2 a –§ 6 2 c –§ 6 a

22 Forts off.loven § 8Hvordan gjøre et dokument kjent § 9 Saksbehandling og klage § 10 Samtykke fra den som har krav på taushet Off. loven i praksis Off.loven endringer

23 Ny offentlighetslov trer i kraft 010108? Mye de samme reglene Offentlig eide selskaper omfattes –Så langt de ikke driver rein næringsvirksomhet Tyngende å følge loven –små selskap –Mellom Etater kan være offentlig


Laste ned ppt "Norges brannskole 6. juni 2007 Forvaltningsloven og offentlighetsloven. Advokat Åsunn Lyngedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google