Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSETTINGER. Regelverk www.lovdata.no Forvaltningsloven av 10. februar 1967 –Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 Arbeidsmiljøloven av 17. juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSETTINGER. Regelverk www.lovdata.no Forvaltningsloven av 10. februar 1967 –Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 Arbeidsmiljøloven av 17. juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSETTINGER

2 Regelverk www.lovdata.no Forvaltningsloven av 10. februar 1967 –Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 Likestillingsloven av 9. juni 1978 Diskrimineringsloven av 3. juni 2005 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 Diskrimineringsombudsloven av 10. juni 2005 Opplæringsloven av 17. juli 1998 –Forskrifter av 23. juni 2006 Privatskoleloven av 4. juli 2003 Barnehageloven av 17. juni 2005 Offentlighetsloven av 19. juni 2006 Sivilombudsmannsloven av 22. juni 1962

3 Regelverk – forts. Hovedtariffavtalen KS–området Hovedavtalen KS-området Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen PBLA Andre tariffområder –HSH –Spekter

4 Tilsettingsformer Hvorfor viktig? Fast Midlertidig –Vikar Etter 4 år – fast tilsetting –Tilfredsstiller ikke lovbestemte kvalifikasjonskrav Engasjement?

5 Tilsettingsprosedyrer – gangen i tilsettingssak Før utlysning –Analysere behovet og vurdere tilsettingsformer –Ta stilling til om det foreligger fortrinnsrett Utlysning Utvidet søkerliste Intervju Ytterligere utredning Innstilling Tilsetting Etter at tilsettingsvedtak er fattet

6 Saksbehandlingsregler - forvaltningsloven Hvem loven gjelder for Taushetsplikt – noens personlige forhold, jf fvl § 13 –Opplysninger man normalt vil holde for seg selv –Unntak: Fødested og –dato, sivilstand, yrke, arbeidssted, bopel Habilitet – tillit til nøytral opptreden Skriftlighet – plikt til å nedtegne opplysninger Utredningsplikt – så godt som mulig og rimeligl Enkeltvedtak – tilsettingsvedtak Klageadgang- men ikke i tilsettingssaker Ugyldighet – der feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold

7 Partsinnsyn i tilsettingssaker Egne regler om partsinnsyn i tilsettingssaker Utvidet søkerliste Partens rett til opplysninger om seg selv Partens rett til å gjøre seg kjent med opplysninger som gjelder andre søkere Intervju eller lignende Innstillingen

8 Rangeringen – hvem er best kvalifisert? Kvalifikasjonsprinsippet Lovfestede kvalifikasjoner Øvrige objektive kvalifikasjoner Tidligere straffbare forhold – politiattest Personlig egnethet Samlet vurdering

9 Klage- og overprøvingsmuligheter Forvaltningsklage Klage til sivilombudsmannen Klage til likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda Domstolsbehandling

10 Den tillitsvalgtes rolle Partsforholdet Før tilsettingsvedtak er truffet Etter at tilsetting er foretatt


Laste ned ppt "TILSETTINGER. Regelverk www.lovdata.no Forvaltningsloven av 10. februar 1967 –Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 Arbeidsmiljøloven av 17. juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google