Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSETTINGER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSETTINGER."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSETTINGER

2 Regelverk www.lovdata.no Forvaltningsloven av 10. februar 1967
Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 Likestillingsloven av 9. juni 1978 Diskrimineringsloven av 3. juni 2005 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 Diskrimineringsombudsloven av 10. juni 2005 Opplæringsloven av 17. juli 1998 Forskrifter av 23. juni 2006 Privatskoleloven av 4. juli 2003 Barnehageloven av 17. juni 2005 Offentlighetsloven av 19. juni 2006 Sivilombudsmannsloven av 22. juni 1962 Vi finner regler knyttet til tilsetting i enkelte lover, forskrifter og i den kommunale hovedtariffavtalen. Lovene finnes på nettstedet Her finnes også sentrale forskrifter. Forskriftene finnes enklest ved å klikke dere inn på den enkelte lov, og deretter klikke på ”sentrale forskrifter” som dere finner rett under lovens heading. Forvaltningsloven (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) gjelder ikke for privat virksomhet, men dette er ikke til hinder for at private virksomheter følger de bestemmelsene som gjelder i offentlig forvaltning i tilsettingssaker, så langt det passer. Loven handler om all saksbehandling i forvaltningen, og gjelder derfor også for tilsettingssaker. I enkelte tilfellet har forvaltningsloven gjort unntak for tilsettingssaker, herunder gitt egne regler i forvaltningsforskriften. Dette kommer vi nærmere tilbake til. Arbeidsmiljøloven gjelder både offentlig og privat virksomhet. Lovens kapittel 14 har regler om tilsetting. Her finner vi bl.a. regler om fortrinnsrett, hva en arbeidsavtale skal inneholde og muligheten til å gi midlertidige tilsetting. Også dette kommer vi tilbake til. Diskrimineringsloven § 7 har bestemmelser om når man kan be søkere gi opplysninger om hvordan de stiller seg til religiøse og kulturelle spørsmål. Likestillingsloven § 4 har bestemmelser om at en stilling ikke kan lyses ut bare for det ene kjønn, og at tilsetting ikke må skje i strid med lovens § 3. I skoleverket gjelder opplæringsloven med forskrifter. Loven har bl.a. bestemmelser om kvalifikasjonsprinsippet, om kompetansekrav, om utlysning av ledige stillinger, og politiattest. Private skoler, som mottar statsstøtte, er ikke omfattet av opplæringsloven, men her gjelder privatskoleloven, som også bl.a. har bestemmelser om kompetansekrav, politiattest og lønns- og arbeidsvilkår. Barnehageloven med forskrifter gjelder både kommunale og private barnehager. Loven har bl.a. bestemmelser om kompetansekrav til styrer og pedagogisk leder, og bestemmelser om politiattest. Diskrimineringsombudsloven gir regler om klage på tilsettingsvedtak på grunn av diskriminering. Sivilombudsmannsloven gir regler om klage på tilsettingsvedtak når en søker mener at den offentlige forvaltning har begått feil ved behandlingen. I den Hovedtariffavtalen i KS-området, fellesbestemmelsenes § 2 finnes bestemmelser om formkrav, kvalifikasjoner, og bestemmelser om deltid/midlertidig tilsettinger. Det samme finnes i PBL-avtalen, fellesbestemmelsenes § 2. Hovedavtalen i KS-området har bestemmelser om hvordan de tillitsvalgte skal tas med i tilsettingsprosessen. Hvem som har myndighet til å fatte vedtak i tilsettingssaker, og hvem som har innstillingsmyndighet, finnes det ikke sentralt gitte regler om. Det samme gjelder detaljene rundt saksbehandlingen, for eksempel hvor lang tid det skal gå mellom innstilling og tilsetting, hvem som skal sitte i et intervjupanel, samt hvor stor vekt de ulike tilsettingskriteriene (kompetanse, ansiennitet, personlig egnethet) skal tillegges. Slike regler er det derfor viktig at den enkelte virksomhet selv utarbeider, fortrinnsvis i samarbeid med de tillitsvalgte.

3 Regelverk – forts. Hovedtariffavtalen KS–området
Hovedavtalen KS-området Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen PBLA Andre tariffområder HSH Spekter

4 Tilsettingsformer Hvorfor viktig? Fast Midlertidig Vikar
Etter 4 år – fast tilsetting Tilfredsstiller ikke lovbestemte kvalifikasjonskrav Engasjement?

5 Tilsettingsprosedyrer – gangen i tilsettingssak
Før utlysning Analysere behovet og vurdere tilsettingsformer Ta stilling til om det foreligger fortrinnsrett Utlysning Utvidet søkerliste Intervju Ytterligere utredning Innstilling Tilsetting Etter at tilsettingsvedtak er fattet

6 Saksbehandlingsregler - forvaltningsloven
Hvem loven gjelder for Taushetsplikt – noens personlige forhold, jf fvl § 13 Opplysninger man normalt vil holde for seg selv Unntak: Fødested og –dato, sivilstand, yrke, arbeidssted, bopel Habilitet – tillit til nøytral opptreden Skriftlighet – plikt til å nedtegne opplysninger Utredningsplikt – så godt som mulig og rimeligl Enkeltvedtak – tilsettingsvedtak Klageadgang- men ikke i tilsettingssaker Ugyldighet – der feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold

7 Partsinnsyn i tilsettingssaker
Egne regler om partsinnsyn i tilsettingssaker Utvidet søkerliste Partens rett til opplysninger om seg selv Partens rett til å gjøre seg kjent med opplysninger som gjelder andre søkere Intervju eller lignende Innstillingen

8 Rangeringen – hvem er best kvalifisert?
Kvalifikasjonsprinsippet Lovfestede kvalifikasjoner Øvrige objektive kvalifikasjoner Tidligere straffbare forhold – politiattest Personlig egnethet Samlet vurdering

9 Klage- og overprøvingsmuligheter
Forvaltningsklage Klage til sivilombudsmannen Klage til likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda Domstolsbehandling

10 Den tillitsvalgtes rolle
Partsforholdet Før tilsettingsvedtak er truffet Etter at tilsetting er foretatt


Laste ned ppt "TILSETTINGER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google