Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk, nettvett og personvern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk, nettvett og personvern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk, nettvett og personvern

2 Tekniske nyvinninger…. Menigmann blir produsent!

3

4

5 Fant bilde av seg selv på nazinettsted
Misbruk av bilder Fant bilde av seg selv på nazinettsted Ei jente la igjen bilder av seg selv på et nettsted hvor hun hadde fast kontakt med fotointeresserte venner for utveksling av bilder og fototips. Noen måneder senere fant hun igjen bildet av seg selv på en rasistisk hjemmeside. Under tittelen ”Norske skjønnheter” lå det bilder av 122 intetanende jenter, inkludert henne selv, med teksten ”Bilder utstilt for alle som elsker den nordiske rase …”. Flere av bildene var hentet fra det samme nettstedet. Bildene lå der i flere måneder, uten at jentene var klar over det. Kilde: Datatilsynet

6 Lover og regler ved Digitale mapper/nettsider Tekster (oppgaver)
Foto Lyd Bilder Tekster (oppgaver) Bilde E-post Praksisrapport

7 Hvorfor er dette viktig?
Du skal ha din offentlig digitale læringsmappe på nett Mappen ligger under høgskolens logo Du skal bli lærer/førskolelærer

8

9 En student på Lillehammer fikk ,- i bot etter at han la et ut bilde fra sin hjemplass. Fotografen som hadde tatt bildet fant selv sitt bilde på studentens hjemmeside.

10 Hva er lov? Hva er ikke lov?

11 Kopiering med kildehenvisning er i gråsonen.
Bruk av materiale fra Internett/bøker/bilder i egne oppgaver/digitale mapper Kopiering fra Internett/bok uten opphavsmannens samtykke, er IKKE tillatt. Bilder, film, lyd, tekst Kopiering med kildehenvisning er i gråsonen. Bruk Internett som inspirasjon og kilde til økt kunnskap. Spør ALLTID om lov!

12 Begrepsavklaringer

13 Åndsverkloven §§ 40, 41, 41a, 42, 43, 43a, 45, 45a og 48
Vernetid Tid rettighetshaverne har beskyttelse for sine rettigheter. Det er forskjellige vernetidsregler for forskjellig rettigheter: Åndsverk er vernet i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår (skribenter, komponister etc.) §40 Fotografiske bilder i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, likevel i minst 50 år etter utløpet av det år bildet ble laget. §43a Lydopptak og film, samt for kringkastingsselskap, i 50 år §45a Åndsverkloven §§ 40, 41, 41a, 42, 43, 43a, 45, 45a og 48

14 Brudeferden i Hardanger
Tidemann og Gude har vært døde i over 70 år

15

16 Eksemplarfremstilling
Å lage kopier eller andre former for nye eksemplar av et åndsverk eller en kunstnerisk prestasjon.

17 Tilgjengelig for allmennheten
Når det publiseres, fremføres eller det på annen måte spres eller vises utenfor det private område. Krever ALLTID tillatelse fra rettighetshaver.

18 Rettighetshavere Opphavsmenn; skribenter, oversettere, komponister, arrangører, fotografer, billedhuggere, illustratører, kunsthåndverkere, redaktører og regissører. Utøvende kunstnere; skuespillere, sangere, dansere, og musikere. Produsenter; fonogram- og filmprodusenter, kringkastingsselskap og katalogfrembringere. Rettigheter kan overføres til andre, f.eks. ved avtale, arv eller skifte mellom ektefeller.

19 Foto og film Datatilsynet likestiller levende- og stillbilder
Foto er likestilt med person-opplysninger (Personvernloven) Publisering er å gjør tilgjengelig for allmenheten

20 Samtykke § 2 nr.7 i personopplysningsloven
Samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv… Ett slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake

21 Lover vi må kunne

22 Offentliggjøring av andre
§45c, §54 og §55 Åndsverksloven §246 Straffeloven (ærekrenkelse) §11 Personopplysningsloven

23 Åndsverkloven §45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når: bildet har aktuell og allmenn interesse, personen er mindre viktig enn hovedinnholdet bildet gjengir forsamlinger, folketog ol. som har allmenn interesse den avbildede ikke nedlegger forbud kan det vises som reklame for fotografens virksomhet Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

24 Åndsverkloven §54 Ved å overtre bestemmelser gitt i §45c kan man få bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved. Selv om man har handlet i god tro!

25 Ærekrenkelse Straffeloven §246.
Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

26 Personopplysningsloven
Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne loven Publisering krever samtykke fra foreldrene (under 15 år) Også når nettstedet er lukket (LMS) Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens § 11

27 § 11. Personopplysningsloven Grunnkrav til behandling av personopplysninger
Personopplysningene som behandles bare når dette er tillatt bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig

28 Organisasjoner som ivaretar §

29 GRAMO, lydinnspillinger (RADIO) LINO, skribenters NORWACO, video (TV)
I Norge er det seks organisasjoner som arbeider med forvaltning av opphavsrettslig vernede verk: BONO, billedkunst GRAMO, lydinnspillinger (RADIO) LINO, skribenters NORWACO, video (TV) TONO, musikkverk (MUSIKK) KOPINOR, trykte åndsverk (BØKER)

30 IKKE ENGANGSMATERIALE
BARE SUPPLEMENT Kopiene skal bare benyttes som supplement til lærebøker OPPGI KILDE Opphavsmannens navn samt verkets og publikasjonens tittel skal oppgis på kopien. Ved bruk av Powerpoint, skal tilsvarende informasjon oppgis når kopien blir vist. ALDRI HELE BØKER Det kan kopieres inntil 15 % fra bøker Inntil et helt kapittel En hel novelle En hel scene fra et skuespill. Fra bøker som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid, kan det kopieres inntil 30 %. Fra notesamlinger kan det kopieres inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider. Det er ingen begrensninger på kopiering fra aviser og ukeblad IKKE ENGANGSMATERIALE Det er ikke tillatt å kopiere fra engangsmateriale. Dette kan være f.eks. arbeidshefter.

31 Sitatrett Et sitat er gjengitt i en sammenheng.
Du kan sitere uten tillatelse så fremt dette er i samsvar med god skikk, og nødvendig for et formål. Et krav at kilden angis og at sitatet er korrekt. Åndsverkloven § 22.

32 Privat område Lov å f.eks. opplesning av et dikt i et selskap for familie og nære venner, eller fremføring av musikk i dåp eller bryllup. Lov å fremføre i klasserom og foreldremøter Lov å ta kopi for å lese noe hjemme Lov å kopiere for å henge på kjøleskapsdøra Fremføring på steder eller i lokaler hvor alle som ønsker det har adgang, anses som rettet mot allmennheten og krever derfor tillatelse fra rettighetshaver. Det har ingen betydning hvor mange som faktisk er tilstede. Avgjørende om allmennheten faktisk har adgang.

33 Praksis: regler i skole og barnehage

34 Barnekonvensjonen artikkel 16
Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

35 Barnekonvensjonens artikkel nr 16
”Barn har rett på et privatliv” Personopplysninger og sensitive opplysninger om barn kan bli liggende på internett til evig tid Navnene kan være søkbare lenge etter at barna har blitt voksne

36 Vær tilbakeholden Med å publisere foto, navn og andre opplysninger om barn på Internett Tenk gjennom hva slags foto som publiseres om det er nødvendig å publisere fotoene hvilken nytte publisering av fotoene kan ha hvilke ulemper en slik publisering kan innebære bør bildene ha navn? Det er også viktig å utvise forsiktighet ved publisering av foto av personalet

37 Trenger ikke samtykke når
Er informasjonssikkerheten ivaretatt, er det lov å fotografere og lagre bilder av barna med hjemmel i personvernloven § 8f) Det kreves altså ikke samtykke fra foreldrene for å fotografere eller filme barna i dagligdagse gjøremål Dersom foreldre motsetter seg fotografering av deres barn må deres reservasjon respekteres 

38 Råd fra datatilsynet Samtykkeerklæring - Kragerød
Foto kan henges opp i barnehagen/skole og brukes i barnehagen Foto kan sendes til foreldre som vedlegg til e-post Foto kan bli tatt, og brukt av studenter Foto kan offentliggjøres i aviser og lignende Erklæringen bør også gjelde for de bildene foreldrene tar

39 E-post I noen barnehager/skoler foregår all informasjon via e-post
Ikke oppgi fullt navn på barnet Ikke diskuter sensibel informasjon E-post kan komme på avveier E-post er mer dokumentasjon enn muntlig Det er svært enkelt å inkludere andre Det er svært enkelt å videresende Kan komme på avveier

40 Bilder og tekst som blir lagt ut på nett uten tillatelse
Krev at opplysningene slettes Kan ta kontakt med internett-leverandøren for nettstedet. Det er eieren av domenenavnet som er ansvarlig for å hjelpe til med å forhindre misbruk. Finner du ikke eieren av et norsk domenenavn kan du gå inn på Du kan anmelde forholdet til politiet. Kontakt Datatilsynet for råd.

41 Viktige lenker Clara - datatilsynet Du bestemmer Oppgir navn på nett
Personopplysningsloven Straffeloven Åndsverkloven

42 Div. litteratur Skolens avtale med Kopinor: Webcam i barnehage: Bergen kommunes rutiner: Kragerø kommunes rutiner: Professor Jon Bings artikkel: Professor Olav Torvunds artikkel:

43 Gratis bilder og lyd på nett
Søk på ”Free sound” på Google Søk på ”Free music” på Google Søk på ”Free Photo” på Google


Laste ned ppt "Etikk, nettvett og personvern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google