Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internett i skolen : Jus og etikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internett i skolen : Jus og etikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internett i skolen : Jus og etikk
© Morten S Hagedal, NKUL 2001 Internett i skolen : Jus og etikk Morten S Hagedal

2 Læringssenterets guide
© Morten S Hagedal, NKUL 2001 Læringssenterets guide

3 Tema Opphavsrett Personvern Straff Erstatning Praktisk tilnærming
© Morten S Hagedal, NKUL 2001 Tema Opphavsrett Personvern Straff Erstatning Praktisk tilnærming følger anskaffelse og bruk i skolen

4 Hvordan legges foredraget opp?
Overblikk over rettsregler på området Stort emne ... Forsøke å relatere det til den enkeltes situasjon Gi et overblikk over området Advarsel: bare hovedregler - ikke detaljer og unntak Et håndterbart utgangspunkt ...

5 Er cyberspace lovløst? Nei Norsk lov gjelder i Norge. Lovvalg
Hva innebærer det? Hvor går ”grensen”? Lovvalg Jurisdiksjon Foredraget er orientert mot norsk rett

6 Generelt om skolen Skolens rolle
Skolens roller knyttet til Internett-bruk Internett i opplæringssammenheng Skolen tilbyr Internettilgang Skolen stiller plass til rådighet for elevenes hjemmesider Skolens eget nettsted

7 Opphavsrett

8 Er opphavsretten passè?
Møter ofte motstand mot opphavsrett Er det noe galt med opphavsretten? Opphavsretten skal tilpasses ny teknologi Klarer den det? Informasjon og kunnskap Behov for å informere om opphavsrett

9 Opphavsrett - interesseavveining
Samfunnsmessige interesser Opphavsmann Den enkelte bruker

10 Grunnleggende spørsmål
Hva er opphavsrett? Hvem er opphavsmann? Hvilke rettigheter tilkommer opphavsmannen? Hvilken betydning har opphavsretten? Hva må man være oppmerksom på? Hvor finner man mer informasjon?

11 Opphavsrett - hva er vernet? - hvem er opphavsmann?
© Morten S Hagedal, NKUL 2001 Opphavsrett - hva er vernet? - hvem er opphavsmann? Den som skaper et åndsverk har opphavsretten til verket (§1) ”… originalt og individuelt når det er resultatet av en åndelig innsats som er særegen for opphavsmannen. Det kan være utslag av fantasi, av talent og faglig dyktighet, men ikke bare av flid.” Overgang til andre lovbestemt (kun programvare) eller avtale Anne Lise Sijthoff Stray s 33

12 Hvilke rettigheter har opphavsmannen?
Økonomiske (§ 2) retten til eksemplarfremstilling retten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (spredningsrett) Ideelle (§ 3) retten til navngivelse - i samsvar med god skikk retten til å motsette seg krenkende endringer Vernetid 70 år post mortem

13 Multimedia og filmverk
Opphavsrett til filmverk Manuskriptforfatter filmmanuskriptforfatter instruktør Regisør Produsent Produksjonsleder Redigerinsteknikker Billedmikser Lyd- og lysteknikere Scenograf Grafiker Rekvisitør Assistenter Oversetter Versjonist Klipper Multimedia Flere typer verk i samme presentasjon tekst bilder/grafikk film lyd Forskjellige opphavsmenn til forskjellige deler Men ikke noe helt nytt

14 Naboretter Gjør ”noe” med et verk ”Småmynter” Fotografier?
Utøvende kunstnere Lydopptak (kunstnere) Film og fonogrammer (produsent) Kringkaste ”Småmynter” Fotografier? Frem til ikke vernet opphavsrettslig Nå enten åndsverk eller naborettslig vern

15 Hva kan man gjøre med et verk?
Fri adgang - gratis Fri adgang - mot vederlag Avtalelisenser Forbud - krever opphavsmannens samtykke

16 Låneregler Privat bruk (§ 12) Sitat (§ 22)
Gjengivelse av kunstverk (§§ 23 og 24) Fremføring i undervisningssammenheng (§ 21) Antologibestemmelsen (§ 18)

17 Lenking Hva er lenking? Er dette en enerett? Inkorporasjon i egen side
Fra et sted på en side til en annen side Er dette en enerett? Er jo allerede tilgjengelig Gjøres mer tilgjengelig Antas å være en enerett Inkorporasjon i egen side Hente illustrasjon eller lignende

18 Avbildedes rettigheter - åvl § 45c
”Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår. ”

19 Personvern

20 Hva er personvern? Regulering Grunnlaget Personregisterloven fra 1978
Personopplysingsloven fra 2000 (14 april) Forskrift til loven EØS-direktiv Forarbeider Grunnlaget Internasjonalt The right to privacy, Harv.L.Rew 1890. Privacy protection? Personlighetens rettsvern Databeskyttelse

21 Storebror? George Orwell ”1984”
© Morten S Hagedal, NKUL 2001 Storebror? George Orwell ”1984” Beretningen om dyrets merke i Johannes` åpenbaring (13,16-18) I dag mer grunn til å være bekymret for alle lillebrødrene 16 Det utvirket seg at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne. 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dens navn. 18 Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er sekhundreogsekstiseks. (1988-oversettelsen fra Norsk Bibel AS)

22 § 1 - Formålet med loven ”Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. ”

23 Definisjoner § 2 nr 1: Hva er personopplysninger?
”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson” § 2 nr 8: Hva er sensitive personopplysninger? ” opplysninger om a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagforeninger.

24 § 8 - Vilkår for behandling av personopplysninger
”Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås, b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, c) å vareta den registrertes vitale interesser, d) å utføre en oppgave av allmenn interesse, e) å utøve offentlig myndighet, eller f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.”

25 § 9 - Vilkår for behandling av sensitive personopplysninger
”Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8 og a) den registrerte samtykker i behandlingen, b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å samtykke, d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte. mm ...

26 § 11 - Grunnkrav for behandling
Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles a) bare behandles når dette er tillatt etter § 8 og § 9, b) bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet, c) ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker, d) er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, og e) er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. § 27 og § 28. Senere behandling av personopplysningene for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål anses ikke uforenlig med de opprinnelige formålene med innsamlingen av opplysningene, jf. første ledd bokstav c, dersom samfunnets interesse i at behandlingen finner sted, klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.

27 Logging av nettverk - forskriften § 7-11
”Behandling av personopplysninger som følge av registrering av aktiviteter (hendelser) i et edb-system, samt behandling av personopplysninger om disposisjoner til ressurser i systemet, er unntatt fra meldeplikten etter personopplysningsloven § 31 første ledd. Unntak fra meldeplikt gjelder bare dersom behandlingen har som formål a) å administrere systemet, eller b) å avdekke/oppklare brudd på sikkerheten i edb-systemet. Personopplysninger som fremkommer som følge av behandlinger etter annet ledd, kan ikke senere behandles for å overvåke eller kontrollere den enkelte.”

28 Internkontroll Hva er internkontroll? Lovens § 14
Forskriftens §§ 3-1 og 3-2

29 Strafferett

30 Hva kan man rote seg borti av strafferettslige områder?
Snoking Avlytting Ærekrenkelser Redaktøransvaret gjelder ikke elektroniske medier Opphavsrett Personvern

31 Erstatningsrett

32 Hvor er erstatning aktuelt?
3 grunnvilkår økonomisk tap ansvarsgrunnlag uaktsomhet arbeidsgiveransvar foreldres ansvar påregnelig årssakssammenheng

33 Praktisk tilnærming

34 Hva skal behandles Skolen anskaffer tilgang til Internett
Skolen lar elevene surfe Elevene bruker stoff de finner på nett i egne arbeider Elevene publiserer materiale på nett Begrenset tilgang (intranett) Fri tilgang Skolens nettsted

35 Skolen skaffer seg tilgang til Internett
Finnes det kommunale eller fylkeskommunale retningslinjer for Internett-bruk? Er det ”spilleregler”? Hvordan er disse forankret i pedagogisk plattform? Har Internett-bruk vært drøftet i staben?

36 Elevene surfer Uønsket stoff ? Relevant stoff Gi fra seg opplysninger?
kildekritikk Gi fra seg opplysninger? Er det riktig og/eller nødvendig å gi fra seg opplysninger? Opphavsrett? Det meste er tillatt Husk: enerettene er eksemplarfremstilling og spredning

37 Summeoppgave

38 Nettvettregler Redd barna Kulturdepartementet Din Side

39 Elevene henter stoff fra nettet for videre bruk
Kan dette stoffet brukes lovlig av elevene? Opphavsrettslig adgang? Hva skal man gjøre med materialet? Sitat Eksemplarfremstilling til privat bruk? Spredning

40 Elevenes nettsted Spørsmål:
Skal elevene ha adgang til å legge ut stoff etter eget ønske? Har skolen ansvar for informasjon som legges ut? Hvem kan/skal eventuelt kontrollere innholdet på sidene? Skal skolen (kunne) sensurere uønskede meninger og ideer? Gjelder er det forskjell på om det legges på skolens server eller andre steder?

41 Skolens eller klassens nettsted I
Spørsmål: Har skolen en strategi for å bruke Internett i informasjonsformidling? Hvilket innhold skal skolens eller klassens nettsted ha? Hvilken funksjon skal nettstedet ha? Hvem er ansvarlig for sidene? Hva kan legges ut lovlig? Opphavsrett? Personvern?

42 Skolens eller klassens nettsted II
Redaktør? Redaktøransvar Ulovlig materiale Opphavsrett Personvern Andre grunner Fotografier og klasselister


Laste ned ppt "Internett i skolen : Jus og etikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google