Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hagedal.no Internett i skolen : Jus og etikk Morten S Hagedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hagedal.no Internett i skolen : Jus og etikk Morten S Hagedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hagedal.no Internett i skolen : Jus og etikk Morten S Hagedal

2 www.hagedal.no 2 Læringssenterets guide

3 www.hagedal.no 3 Tema •Opphavsrett •Personvern •Straff •Erstatning •Praktisk tilnærming –følger anskaffelse og bruk i skolen

4 www.hagedal.no 4 Hvordan legges foredraget opp? •Overblikk over rettsregler på området –Stort emne... •Forsøke å relatere det til den enkeltes situasjon •Gi et overblikk over området –Advarsel: bare hovedregler - ikke detaljer og unntak •Et håndterbart utgangspunkt...

5 www.hagedal.no 5 Er cyberspace lovløst? •Nei •Norsk lov gjelder i Norge. –Hva innebærer det? –Hvor går ”grensen”? •Lovvalg •Jurisdiksjon •Foredraget er orientert mot norsk rett

6 www.hagedal.no 6 Generelt om skolen •Skolens rolle –generelt •Skolens roller knyttet til Internett-bruk –Internett i opplæringssammenheng –Skolen tilbyr Internettilgang –Skolen stiller plass til rådighet for elevenes hjemmesider –Skolens eget nettsted

7 www.hagedal.no 7 Opphavsrett

8 www.hagedal.no 8 Er opphavsretten passè? •Møter ofte motstand mot opphavsrett –Er det noe galt med opphavsretten? •Opphavsretten skal tilpasses ny teknologi –Klarer den det? •Informasjon og kunnskap –Behov for å informere om opphavsrett

9 www.hagedal.no 9 Opphavsrett - interesseavveining OpphavsmannDen enkelte bruker Samfunnsmessige interesser

10 www.hagedal.no 10 Grunnleggende spørsmål •Hva er opphavsrett? •Hvem er opphavsmann? •Hvilke rettigheter tilkommer opphavsmannen? •Hvilken betydning har opphavsretten? •Hva må man være oppmerksom på? •Hvor finner man mer informasjon?

11 www.hagedal.no 11 Opphavsrett - hva er vernet? - hvem er opphavsmann? •Den som skaper et åndsverk har opphavsretten til verket (§1) –”… originalt og individuelt når det er resultatet av en åndelig innsats som er særegen for opphavsmannen. Det kan være utslag av fantasi, av talent og faglig dyktighet, men ikke bare av flid.” •Overgang til andre –lovbestemt (kun programvare) eller avtale

12 www.hagedal.no 12 Hvilke rettigheter har opphavsmannen? •Økonomiske (§ 2) –retten til eksemplarfremstilling –retten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (spredningsrett) •Ideelle (§ 3) –retten til navngivelse - i samsvar med god skikk –retten til å motsette seg krenkende endringer •Vernetid –70 år post mortem

13 www.hagedal.no 13 Multimedia og filmverk •Opphavsrett til filmverk –Manuskriptforfatter –filmmanuskriptforfatter –instruktør –Regisør –Produsent –Produksjonsleder –Redigerinsteknikker –Billedmikser –Lyd- og lysteknikere –Scenograf –Grafiker –Rekvisitør –Assistenter –Oversetter –Versjonist –Klipper •Multimedia –Flere typer verk i samme presentasjon •tekst •bilder/grafikk •film •lyd –Forskjellige opphavsmenn til forskjellige deler –Men ikke noe helt nytt

14 www.hagedal.no 14 Naboretter •Gjør ”noe” med et verk –Utøvende kunstnere –Lydopptak (kunstnere) –Film og fonogrammer (produsent) –Kringkaste •”Småmynter” •Fotografier? –Frem til 1995 - ikke vernet opphavsrettslig –Nå enten åndsverk eller naborettslig vern

15 www.hagedal.no 15 Hva kan man gjøre med et verk? Forbud - krever opphavsmannens samtykke Fri adgang - gratis Fri adgang - mot vederlag Avtalelisenser

16 www.hagedal.no 16 Låneregler •Privat bruk (§ 12) •Sitat (§ 22) •Gjengivelse av kunstverk (§§ 23 og 24) •Fremføring i undervisningssammenheng (§ 21) •Antologibestemmelsen (§ 18)

17 www.hagedal.no 17 Lenking •Hva er lenking? –Fra et sted på en side til en annen side •Er dette en enerett? –Er jo allerede tilgjengelig –Gjøres mer tilgjengelig –Antas å være en enerett •Inkorporasjon i egen side –Hente illustrasjon eller lignende –Antas å være en enerett

18 www.hagedal.no 18 Avbildedes rettigheter - åvl § 45c •”Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse, b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet, c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse, d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller e) bildet brukes som omhandlet i § 23 første ledd tredje punktum eller § 27 andre ledd. Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår. ”

19 www.hagedal.no 19 Personvern

20 www.hagedal.no 20 Hva er personvern? •Regulering –Personregisterloven fra 1978 –Personopplysingsloven fra 2000 (14 april) –Forskrift til loven –EØS-direktiv –Forarbeider •Grunnlaget –Internasjonalt The right to privacy, Harv.L.Rew 1890. –Privacy protection? •Personlighetens rettsvern –Databeskyttelse

21 www.hagedal.no 21 Storebror? •George Orwell ”1984” •Beretningen om dyrets merke i Johannes` åpenbaring (13,16-18) •I dag –mer grunn til å være bekymret for alle lillebrødrene

22 www.hagedal.no 22 § 1 - Formålet med loven •”Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. ”

23 www.hagedal.no 23 Definisjoner •§ 2 nr 1: Hva er personopplysninger? –”opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson” •§ 2 nr 8: Hva er sensitive personopplysninger? –” opplysninger om  a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,  b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,  c) helseforhold,  d) seksuelle forhold,  e) medlemskap i fagforeninger.

24 www.hagedal.no 24 § 8 - Vilkår for behandling av personopplysninger •”Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for  a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,  b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,  c) å vareta den registrertes vitale interesser,  d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,  e) å utøve offentlig myndighet, eller  f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.”

25 www.hagedal.no 25 § 9 - Vilkår for behandling av sensitive personopplysninger •”Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8 og  a) den registrerte samtykker i behandlingen,  b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling,  c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å samtykke,  d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent,  e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav,  f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter,  g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller  h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte. •mm...

26 www.hagedal.no 26 § 11 - Grunnkrav for behandling •Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles  a) bare behandles når dette er tillatt etter § 8 og § 9,  b) bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet,  c) ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker,  d) er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, og  e) er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. § 27 og § 28. •Senere behandling av personopplysningene for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål anses ikke uforenlig med de opprinnelige formålene med innsamlingen av opplysningene, jf. første ledd bokstav c, dersom samfunnets interesse i at behandlingen finner sted, klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.

27 www.hagedal.no 27 Logging av nettverk - forskriften § 7-11 •”Behandling av personopplysninger som følge av registrering av aktiviteter (hendelser) i et edb-system, samt behandling av personopplysninger om disposisjoner til ressurser i systemet, er unntatt fra meldeplikten etter personopplysningsloven § 31 første ledd. •Unntak fra meldeplikt gjelder bare dersom behandlingen har som formål  a) å administrere systemet, eller  b) å avdekke/oppklare brudd på sikkerheten i edb-systemet. •Personopplysninger som fremkommer som følge av behandlinger etter annet ledd, kan ikke senere behandles for å overvåke eller kontrollere den enkelte.”

28 www.hagedal.no 28 Internkontroll •Hva er internkontroll? •Lovens § 14 •Forskriftens §§ 3-1 og 3-2

29 www.hagedal.no 29 Strafferett

30 www.hagedal.no 30 Hva kan man rote seg borti av strafferettslige områder? •Snoking •Avlytting •Ærekrenkelser –Redaktøransvaret gjelder ikke elektroniske medier •Opphavsrett •Personvern

31 www.hagedal.no 31 Erstatningsrett

32 www.hagedal.no 32 Hvor er erstatning aktuelt? •3 grunnvilkår –økonomisk tap –ansvarsgrunnlag •uaktsomhet •arbeidsgiveransvar •foreldres ansvar –påregnelig årssakssammenheng

33 www.hagedal.no 33 Praktisk tilnærming

34 www.hagedal.no 34 Hva skal behandles •Skolen anskaffer tilgang til Internett •Skolen lar elevene surfe •Elevene bruker stoff de finner på nett i egne arbeider •Elevene publiserer materiale på nett –Begrenset tilgang (intranett) –Fri tilgang •Skolens nettsted

35 www.hagedal.no 35 Skolen skaffer seg tilgang til Internett •Finnes det kommunale eller fylkeskommunale retningslinjer for Internett-bruk? •Er det ”spilleregler”? •Hvordan er disse forankret i pedagogisk plattform? •Har Internett-bruk vært drøftet i staben?

36 www.hagedal.no 36 Elevene surfer •Uønsket stoff ? •Relevant stoff –kildekritikk •Gi fra seg opplysninger? –Er det riktig og/eller nødvendig å gi fra seg opplysninger? •Opphavsrett? –Det meste er tillatt •Husk: enerettene er eksemplarfremstilling og spredning

37 www.hagedal.no 37 Summeoppgave

38 www.hagedal.no 38 Nettvettregler •Redd barna •Kulturdepartementet •Din Side

39 www.hagedal.no 39 Elevene henter stoff fra nettet for videre bruk •Kan dette stoffet brukes lovlig av elevene? –Opphavsrettslig adgang? –Hva skal man gjøre med materialet? •Sitat •Eksemplarfremstilling –til privat bruk? •Spredning

40 www.hagedal.no 40 Elevenes nettsted •Spørsmål: –Skal elevene ha adgang til å legge ut stoff etter eget ønske? –Har skolen ansvar for informasjon som legges ut? –Hvem kan/skal eventuelt kontrollere innholdet på sidene? –Skal skolen (kunne) sensurere uønskede meninger og ideer? –Gjelder er det forskjell på om det legges på skolens server eller andre steder?

41 www.hagedal.no 41 Skolens eller klassens nettsted I •Spørsmål: –Har skolen en strategi for å bruke Internett i informasjonsformidling? –Hvilket innhold skal skolens eller klassens nettsted ha? –Hvilken funksjon skal nettstedet ha? –Hvem er ansvarlig for sidene? –Hva kan legges ut lovlig? –Opphavsrett? –Personvern?

42 www.hagedal.no 42 Skolens eller klassens nettsted II •Redaktør? –Redaktøransvar •Ulovlig materiale –Opphavsrett –Personvern –Andre grunner •Fotografier og klasselister


Laste ned ppt "Www.hagedal.no Internett i skolen : Jus og etikk Morten S Hagedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google