Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORVALTNINGSRETT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORVALTNINGSRETT."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORVALTNINGSRETT

2 DEL I GRUNNBEGREPER

3 MAKTFORDELINGS- PRINSIPPET
LOVGIVER/STORTINGET DOMSTOLEN/HØYESTERETT KONGEN/ FORVALTNINGEN

4 Forvaltningens tvetydighet
Hjemmel for å utøve offentlig myndighet Grenser for det offentliges handlefrihet

5 HVA ER FORVALTNINGENS OPPGAVER?
MYNDIGHETSUTØVELSE TJENESTEYTELSE NÆRINGSVIRKSOMHET KOMBINASJONER

6 Typer normer og avgjørelser
Pliktregler Kompetanseregler Kvalifikasjonsregler

7 Momenter Velferd og vekst Frihet Likhet og rettferdighet
Medbestemmelse og medinnflytelse Rettsikkerhet Effektivitet

8 Organisasjons- og instruksjonsmyndighet
Skille mellom organisasjonsregler og instruks Hvem har myndighet til å organisere? Instruksjonsmyndighet Stortinget regjeringen Hva skjer når instruksen ikke blir fulgt?

9 Delegasjon Rett til å bestemme hvem som skal utøve bestemte former for kompetanse Når et organ tildeler myndighet det selv har Typer delegasjon: Ekstern Intern subdelegasjon

10 LEGALITETSPRINSIPPET
Krav om hjemmel i lov Hvor langt rekker myndighetenes kompetanse? Tolkning Spørsmål om handlefrihet Til å fatte vedtak Til å bestemme over avgjørelsens innhold Avgrensninger Utenforliggende hensyn Vilkårlighet, sterk urimelighet, forskjellsbehandling og uforholdsmessighet Krav om korrekte fakta

11 DEL II FORVALTNINGSLOVEN Generelle regler

12 Krav til forsvarlig saksbehandling
Ulovfestet regel – supplerer loven Fokus på individets stilling – grunnleggende rettigheter Mulighet til kontradiksjon Krav til forsvarlig vurdering

13 Hensyn bak kravet til forsvarlig saksbehandling
Styring Demokrati Forvaltning av felles verdier Hensyn til individet Hindre maktmisbruk

14 Krav til effektivitet Forvaltningslovens §11
”Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. ” Spørsmålet om hva som skal vurderes Hvor grundig skal saksbehandlingen være Kostnader ved saksbehandling Konkret vurdering Ledelse Politikk

15 LOVENS VIRKEOMRÅDE Forvaltningslovens §1
Virksomhet som drives av forvaltningsorgan Ethvert organ for stat eller kommune Avgrensning mot private rettssubjekt Begrensninger i lovens §3 Kap. IV-VII gjelder bare enkeltvedtak og forskrift

16 Generelle krav til forvaltningens saksbehandling
Plikt til å gi opplysninger, veilede og yte bistand Krav på rettshjelp Habilitet Offentlighet for forvaltningens saksdokumenter Taushetsplikt

17 Veiledningsplikt og rettshjelp
Fvl. §11 - alminnelig plikt Partene skal kunne ivareta sin tarv Svare på spørsmål Informasjon av eget tiltak Yte bistand Følger av forsømmelser Sivilombudsmannen Ugyldighet erstatning Fvl. §12 rett til bistand Lov om fri rettshjelp Begrensninger i lovens §11

18 Regler om habilitet Fvl. §6 – ”en offentlig tjenestemann er ugild til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak…..” Skille mellom felles og personlig interesse Den generelle regelen ”egnet til å svekke tillit” ”særegne forhold” ”særlig fordel, tap eller ulempe” Automatisk inhabilitet Kurante avgjørelser Følger

19 Hensyn bak regler om offentlighet for forvaltningens saksdokumenter
Hensyn bak reglene om innsyn Offentleglova (190506) §1 Hensyn som taler for innsyn Media Publikum Demokratisk kontroll Begrenset innsyn i saker om enkeltvedtak Regler om partsoffentlighet Hensyn som taler mot innsyn Vanskeliggjør forvaltningens arbeid Krav til effektivitet og knapphet på ressurser Reelle beslutninger flyttes Regler om taushetsplikt

20 Regler om offentlighet for forvaltningens saksdokumenter
Grunnlovens §100, 5. ledd Hvor kan man kreve innsynsrett Staten, fylkeskommunen, kommuner, rettssubjekt Hvilke medium gjelder innsynsretten for Saksdokument Når gjelder innsynsretten Saksdokument og utsatt offentlighet Typetilfeller Dokumentet er offentlig Dokumentet er underlagt taushetsplikt Dokumentet er ikke underlagt noe plikt Taushetsrett Opplysningsrett Prinsippet om meroffentlighet Saksbehandling og klage §§28 flg. Skriftelighet og klagerett

21 Nærmere om regler som gir grunnlag for å begrense innsynsretten
Opplysninger som er underlagt taushetsplikt offl. §13 Adgang vs. plikt ”nødvendig eller påkrevd” Opplysninger som er allment kjent Unntak som gjelder hele dokumentet, opplysninger, eller bare deler av dokument Unntak for resten av dokumentet Interne dokument Offl §14 – intern saksforberedelse Presisering av hva som er interne dokument Innenfor et organ Offl §15 – regler om unntak for dokument innhentet fra andre organ Hensyn bak regelen Presisering av unntaksreglene for kommuner og fylkeskommuner offl. §16 Unntak pga. dokumentets eller opplysningens innhold, offl. §17 flg.

22 Taushetsplikt Hjemmelsgrunnlag Vern om private interesser
Fvl §13, særlover, regler for visse profesjoner Krav om hjemmel Vern om private interesser Vern om offentlige interesser Omfang av taushetsplikten gjelder uavhengig av form Rekker så lagt regelen gjelder

23 Nærmere om regler til vern av private interesser
Sentrale hensyn Vern av personlige forhold Vern av forretnings- og driftshemmeligheter Reglene i forvaltningsloven Omfanget av taushetsplikten - hvem, hva, hvor Regler om straff for brudd på taushetsplikten Fvl §§13 b og e Strl §121 – bøter og fengsel inntil seks måneder

24 DEL III FORVALTNINGSLOVEN Regler som gjelder behandling av enkeltvedtak

25 DEFINISJONER Forvaltningslovens §2 Vedtak Enkeltvedtak Forskrift Part
Avgjørelse Bestemmende for rettigheter og plikter Utøvelse av offentlig myndighet Private personer Enkeltvedtak Bestemte personer Forskrift ”rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller ubestemt krets av personer” Part ”person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder”

26 Regler om forberedelse av enkeltvedtak
Sakens opplysning, fl. §17 ”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes” Forhåndsvarsel, fl. §16 ”Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist” Partens rett til å se sakens dokumenter, §§18 og 19 ”En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter” unntak

27 Krav til vedtak Enkeltvedtak skal være skriftlig, fl §23
Unntak – byrdefullt Når skal vedtaket begrunnes? Hensyn bak regelen Enkeltvedtak Krav til samtidig begrunnelse Modifikasjon i fl. §24, 2. ledd Krav til begrunnelsens innhold og form, fl. §25 Regler Problemstilling og innhold i reglene Faktiske forhold Hovedhensyn Krav til underretning, fl. §27 Tidspunkt Innhold

28 KLAGE HVA KAN PÅKLAGES?, FL. §28 HVEM KAN KLAGE? FL. §28
KLAGEINSTANS, FL. §28 KLAGEFRIST, FL. §29 OMGJØRING, FL. §35

29 UGYLDIGHET Begrepet ugyldighet Forvaltningsloven §41
Hvilke feil kan føre til ugyldighet Hva er følgene av ugyldighet Forvaltningsloven §41 Gjelder enkeltvedtak Feil må ha virket bestemmende på vedtakets innhold


Laste ned ppt "FORVALTNINGSRETT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google