Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORVALTNINGSRETT. DEL I GRUNNBEGREPER MAKTFORDELINGS- PRINSIPPET DOMSTOLEN/ HØYESTERETT KONGEN/ FORVALTNINGEN LOVGIVER/STORTINGET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORVALTNINGSRETT. DEL I GRUNNBEGREPER MAKTFORDELINGS- PRINSIPPET DOMSTOLEN/ HØYESTERETT KONGEN/ FORVALTNINGEN LOVGIVER/STORTINGET."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORVALTNINGSRETT

2 DEL I GRUNNBEGREPER

3 MAKTFORDELINGS- PRINSIPPET DOMSTOLEN/ HØYESTERETT KONGEN/ FORVALTNINGEN LOVGIVER/STORTINGET

4 Forvaltningens tvetydighet Hjemmel for å utøve offentlig myndighet Hjemmel for å utøve offentlig myndighet Grenser for det offentliges handlefrihet Grenser for det offentliges handlefrihet

5 HVA ER FORVALTNINGENS OPPGAVER? MYNDIGHETSUTØVELSE MYNDIGHETSUTØVELSE TJENESTEYTELSE TJENESTEYTELSE NÆRINGSVIRKSOMHET NÆRINGSVIRKSOMHET KOMBINASJONER KOMBINASJONER

6 Typer normer og avgjørelser Pliktregler Pliktregler Kompetanseregler Kompetanseregler Kvalifikasjonsregler Kvalifikasjonsregler

7 Momenter Velferd og vekst Velferd og vekst Frihet Frihet Likhet og rettferdighet Likhet og rettferdighet Medbestemmelse og medinnflytelse Medbestemmelse og medinnflytelse Rettsikkerhet Rettsikkerhet Effektivitet Effektivitet

8 Organisasjons- og instruksjonsmyndighet Skille mellom organisasjonsregler og instruks Skille mellom organisasjonsregler og instruks Hvem har myndighet til å organisere? Hvem har myndighet til å organisere? Instruksjonsmyndighet Instruksjonsmyndighet Stortinget Stortinget regjeringen regjeringen Hva skjer når instruksen ikke blir fulgt? Hva skjer når instruksen ikke blir fulgt?

9 Delegasjon Rett til å bestemme hvem som skal utøve bestemte former for kompetanse Rett til å bestemme hvem som skal utøve bestemte former for kompetanse Når et organ tildeler myndighet det selv har Når et organ tildeler myndighet det selv har Typer delegasjon: Typer delegasjon: Ekstern Ekstern Intern Intern subdelegasjon subdelegasjon Konge og Regjering Departement Diverse forvaltningsorgan f.eks HSH

10 LEGALITETSPRINSIPPET Krav om hjemmel i lov Krav om hjemmel i lov Hvor langt rekker myndighetenes kompetanse? Hvor langt rekker myndighetenes kompetanse? Tolkning Tolkning Spørsmål om handlefrihet Spørsmål om handlefrihet Til å fatte vedtak Til å fatte vedtak Til å bestemme over avgjørelsens innhold Til å bestemme over avgjørelsens innhold Avgrensninger Avgrensninger Utenforliggende hensyn Utenforliggende hensyn Vilkårlighet, sterk urimelighet, forskjellsbehandling og uforholdsmessighet Vilkårlighet, sterk urimelighet, forskjellsbehandling og uforholdsmessighet Krav om korrekte fakta Krav om korrekte fakta

11 DEL II FORVALTNINGSLOVEN Generelle regler

12 Krav til forsvarlig saksbehandling Ulovfestet regel – supplerer loven Ulovfestet regel – supplerer loven Fokus på individets stilling – grunnleggende rettigheter Fokus på individets stilling – grunnleggende rettigheter Mulighet til kontradiksjon Mulighet til kontradiksjon Krav til forsvarlig vurdering Krav til forsvarlig vurdering

13 Hensyn bak kravet til forsvarlig saksbehandling Styring Styring Demokrati Demokrati Forvaltning av felles verdier Forvaltning av felles verdier Hensyn til individet Hensyn til individet Hindre maktmisbruk Hindre maktmisbruk

14 Krav til effektivitet Forvaltningslovens §11 Forvaltningslovens §11 ”Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. ” ”Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. ” Spørsmålet om hva som skal vurderes Spørsmålet om hva som skal vurderes Hvor grundig skal saksbehandlingen være Hvor grundig skal saksbehandlingen være Kostnader ved saksbehandling Kostnader ved saksbehandling Konkret vurdering Konkret vurdering Ledelse Ledelse Politikk Politikk

15 LOVENS VIRKEOMRÅDE Forvaltningslovens §1 Forvaltningslovens §1 Virksomhet som drives av forvaltningsorgan Virksomhet som drives av forvaltningsorgan Ethvert organ for stat eller kommune Ethvert organ for stat eller kommune Avgrensning mot private rettssubjekt Avgrensning mot private rettssubjekt Begrensninger i lovens §3 Begrensninger i lovens §3 Kap. IV-VII gjelder bare enkeltvedtak og forskrift Kap. IV-VII gjelder bare enkeltvedtak og forskrift

16 Generelle krav til forvaltningens saksbehandling Plikt til å gi opplysninger, veilede og yte bistand Plikt til å gi opplysninger, veilede og yte bistand Krav på rettshjelp Krav på rettshjelp Habilitet Habilitet Offentlighet for forvaltningens saksdokumenter Offentlighet for forvaltningens saksdokumenter Taushetsplikt Taushetsplikt

17 Veiledningsplikt og rettshjelp Fvl. §11 - alminnelig plikt Fvl. §11 - alminnelig plikt Partene skal kunne ivareta sin tarv Partene skal kunne ivareta sin tarv Svare på spørsmål Svare på spørsmål Informasjon av eget tiltak Informasjon av eget tiltak Yte bistand Yte bistand Følger av forsømmelser Følger av forsømmelser Sivilombudsmannen Sivilombudsmannen Ugyldighet Ugyldighet erstatning erstatning Fvl. §12 rett til bistand Lov om fri rettshjelp Begrensninger i lovens §11

18 Regler om habilitet Fvl. §6 – ”en offentlig tjenestemann er ugild til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak…..” Fvl. §6 – ”en offentlig tjenestemann er ugild til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak…..” Skille mellom felles og personlig interesse Skille mellom felles og personlig interesse Den generelle regelen Den generelle regelen ”egnet til å svekke tillit” ”egnet til å svekke tillit” ”særegne forhold” ”særegne forhold” ”særlig fordel, tap eller ulempe” ”særlig fordel, tap eller ulempe” Automatisk inhabilitet Automatisk inhabilitet Kurante avgjørelser Kurante avgjørelser Følger Følger

19 Hensyn bak regler om offentlighet for forvaltningens saksdokumenter Hensyn bak reglene om innsyn Hensyn bak reglene om innsyn Offentleglova (190506) §1 Offentleglova (190506) §1 Hensyn som taler for innsyn Hensyn som taler for innsyn Media Media Publikum Publikum Demokratisk kontroll Demokratisk kontroll Begrenset innsyn i saker om enkeltvedtak Begrenset innsyn i saker om enkeltvedtak Regler om partsoffentlighet Regler om partsoffentlighet Hensyn som taler mot innsyn Hensyn som taler mot innsyn Vanskeliggjør forvaltningens arbeid Vanskeliggjør forvaltningens arbeid Krav til effektivitet og knapphet på ressurser Krav til effektivitet og knapphet på ressurser Reelle beslutninger flyttes Reelle beslutninger flyttes Regler om taushetsplikt Regler om taushetsplikt

20 Regler om offentlighet for forvaltningens saksdokumenter Grunnlovens §100, 5. ledd Grunnlovens §100, 5. ledd Hvor kan man kreve innsynsrett Hvor kan man kreve innsynsrett Staten, fylkeskommunen, kommuner, rettssubjekt Staten, fylkeskommunen, kommuner, rettssubjekt Hvilke medium gjelder innsynsretten for Hvilke medium gjelder innsynsretten for Saksdokument Saksdokument Når gjelder innsynsretten Når gjelder innsynsretten Saksdokument og utsatt offentlighet Saksdokument og utsatt offentlighet Typetilfeller Dokumentet er offentlig Dokumentet er underlagt taushetsplikt Dokumentet er ikke underlagt noe plikt Taushetsrett Opplysningsrett Prinsippet om meroffentlighet Saksbehandling og klage §§28 flg. Skriftelighet og klagerett

21 Nærmere om regler som gir grunnlag for å begrense innsynsretten Opplysninger som er underlagt taushetsplikt Opplysninger som er underlagt taushetsplikt offl. §13 offl. §13 Adgang vs. plikt Adgang vs. plikt ”nødvendig eller påkrevd” ”nødvendig eller påkrevd” Opplysninger som er allment kjent Opplysninger som er allment kjent Unntak som gjelder hele dokumentet, opplysninger, eller bare deler av dokument Unntak som gjelder hele dokumentet, opplysninger, eller bare deler av dokument Unntak for resten av dokumentet Unntak for resten av dokumentet Interne dokument Offl §14 – intern saksforberedelse Presisering av hva som er interne dokument Innenfor et organ Offl §15 – regler om unntak for dokument innhentet fra andre organ Hensyn bak regelen Presisering av unntaksreglene for kommuner og fylkeskommuner offl. §16 Unntak pga. dokumentets eller opplysningens innhold, offl. §17 flg.

22 Taushetsplikt Hjemmelsgrunnlag Hjemmelsgrunnlag Fvl §13, særlover, regler for visse profesjoner Fvl §13, særlover, regler for visse profesjoner Krav om hjemmel Krav om hjemmel Vern om private interesser Vern om private interesser Vern om offentlige interesser Vern om offentlige interesser Omfang av taushetsplikten gjelder uavhengig av form Omfang av taushetsplikten gjelder uavhengig av form Rekker så lagt regelen gjelder Rekker så lagt regelen gjelder

23 Nærmere om regler til vern av private interesser Sentrale hensyn Sentrale hensyn Vern av personlige forhold Vern av personlige forhold Vern av forretnings- og driftshemmeligheter Vern av forretnings- og driftshemmeligheter Reglene i forvaltningsloven Reglene i forvaltningsloven Omfanget av taushetsplikten - hvem, hva, hvor Omfanget av taushetsplikten - hvem, hva, hvor Regler om straff for brudd på taushetsplikten Regler om straff for brudd på taushetsplikten Fvl §§13 b og e Fvl §§13 b og e Strl §121 – bøter og fengsel inntil seks måneder Strl §121 – bøter og fengsel inntil seks måneder

24 DEL III FORVALTNINGSLOVEN Regler som gjelder behandling av enkeltvedtak

25 DEFINISJONER Forvaltningslovens §2 Forvaltningslovens §2 Vedtak Vedtak Avgjørelse Avgjørelse Bestemmende for rettigheter og plikter Bestemmende for rettigheter og plikter Utøvelse av offentlig myndighet Utøvelse av offentlig myndighet Private personer Private personer Enkeltvedtak Enkeltvedtak Bestemte personer Bestemte personer Forskrift ”rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller ubestemt krets av personer” Part ”person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder”

26 Regler om forberedelse av enkeltvedtak Sakens opplysning, fl. §17 Sakens opplysning, fl. §17 ”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes” ”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes” Forhåndsvarsel, fl. §16 Forhåndsvarsel, fl. §16 ”Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist” ”Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist” Partens rett til å se sakens dokumenter, §§18 og 19 Partens rett til å se sakens dokumenter, §§18 og 19 ”En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter” ”En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter” unntak

27 Krav til vedtak Enkeltvedtak skal være skriftlig, fl §23 Enkeltvedtak skal være skriftlig, fl §23 Unntak – byrdefullt Unntak – byrdefullt Når skal vedtaket begrunnes? Når skal vedtaket begrunnes? Hensyn bak regelen Hensyn bak regelen Enkeltvedtak Enkeltvedtak Krav til samtidig begrunnelse Krav til samtidig begrunnelse Modifikasjon i fl. §24, 2. ledd Modifikasjon i fl. §24, 2. ledd Krav til begrunnelsens innhold og form, fl. §25 Regler Problemstilling og innhold i reglene Faktiske forhold Hovedhensyn Krav til underretning, fl. §27 Tidspunkt Innhold

28 KLAGE HVA KAN PÅKLAGES?, FL. §28 HVA KAN PÅKLAGES?, FL. §28 HVEM KAN KLAGE? FL. §28 HVEM KAN KLAGE? FL. §28 KLAGEINSTANS, FL. §28 KLAGEINSTANS, FL. §28 KLAGEFRIST, FL. §29 KLAGEFRIST, FL. §29 OMGJØRING, FL. §35 OMGJØRING, FL. §35

29 UGYLDIGHET Begrepet ugyldighet Begrepet ugyldighet Hvilke feil kan føre til ugyldighet Hvilke feil kan føre til ugyldighet Hva er følgene av ugyldighet Hva er følgene av ugyldighet Forvaltningsloven §41 Forvaltningsloven §41 Gjelder enkeltvedtak Gjelder enkeltvedtak Feil må ha virket bestemmende på vedtakets innhold Feil må ha virket bestemmende på vedtakets innhold


Laste ned ppt "FORVALTNINGSRETT. DEL I GRUNNBEGREPER MAKTFORDELINGS- PRINSIPPET DOMSTOLEN/ HØYESTERETT KONGEN/ FORVALTNINGEN LOVGIVER/STORTINGET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google