Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS201 Dag 3 02.10.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS201 Dag 3 02.10.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS201 Dag 3

2 Dagens program Gjennomgang av praktiske oppgaver
nr 1 og 2 Prosessuell kompetanse Forvaltningslovens virkeområde og oppbygning Forvaltningslovens vedtaksbegrep Begrunnelse av vedtak Klagereglene i forvaltningsloven

3 Praktiske oppgaver 1 og 2

4 Praktisk oppgave 1 og 2 Ting å legge merke til: Personell kompetanse
Delegasjonsmekanismer Riktig organ og person Prosessuell kompetanse Framgangsmåte ved vedtak av forskrift Muligheten for skjønn ved enkeltvedtak Materiell kompetanse Lovens anvendelsesområde Adgangen til å sette vilkår i et skjønnsmessig enkeltvedtak

5 Praktisk oppgave 1 og 2 Løsningsforslag: 1a: Loven kan brukes
1b: Kjøringen kan ikke tillates 2a: Kan ikke kjøre 2b: Forskriften er ugyldig (både pga personelle og prosessuelle feil) 2c: Kommunen har ikke plikt til å si ja. Skjønnsmessig avgjørelse. 2d: Kommunen kan sette vilkår 2e: Klage til fylkesmannen.

6 Prosessuell kompetanse

7 Prosessuell kompetanse (saksbehandlingsregler)
Regler om hvordan avgjørelser blir til Eksempler: Er denne saken godt nok belyst før vedtaket? Kan jeg få innsyn i andres saker? Burde jeg fått bedre veiledning med søknaden min? Kan jeg kreve en bedre begrunnelse? Kunne klagefristen vært forlenget? Er det mulig å klage til staten på et kommunalt vedtak? Mange generelle regler er samlet i forvaltningsloven Offentlighetsloven har en sentral plass Andre lover kan ha spesialregler for sitt felt

8 Prosessuell kompetanse
Hovedhensyn bak reglene: Rettsikkerhet Kontradiksjon Hensynsfullhet Grundighet Effektivitet Graden av åpenhet

9 Forvaltningslovens virkeområde og oppbygning

10 Forvaltningslovens virkeområde
Utgangspunkt § 1: Den virksomhet som drives av ”forvaltningsorganer” Flere unntak og spesielle definisjoner Eks: offentlig næringsvirksomhet Kapittel II og III har et stort virkeområde All ”virksomhet” som drives av organet Kapittel IV- VI gjelder bare ”enkeltvedtak” Kapittel VII gjelder bare ”forskrifter”

11 Gjelder all virksomhet: Kap. II og III
Habilitet Veiledningsplikt Saksbehandlingstid Nedtegning av opplysninger Rett til advokat eller annen fullmektig Taushetsplikt

12 Gjelder enkeltvedtak: Kap. IV og V
Forhåndsvarsling Utrednings- og informasjonsplikt Partenes adgang til dokumentinnsyn Vedtakets form Krav til begrunnelse Underretning om vedtak

13 Gjelder enkeltvedtak: Kap. VI
Klageadgang Klageinstans Klagefrist Klagens form og innhold Saksforberedelsen i klagesak Klageinstansens kompetanse Omgjøring av vedtak uten klage Sakskostnader

14 Gjelder forskrifter: Kap. VII
Utredningsplikt Forhåndsvarsling Uttalelser fra interesserte Formkrav og kunngjøring Virkning av forsømt kunngjøring

15 En generell regel i Kap. VIII
§ 41 Viktig regel om følgene av saksbehandlingsfeil Suppleres av ulovfestede regler om ugyldighet

16 Forvaltningslovens vedtaksbegrep

17 Forvaltningslovens vedtaksbegrep
Ikke alle avgjørelser er ”vedtak” To typer vedtak Enkeltvedtak – kap. IV-VI Forskrift- kap VII Definisjonsregler i § 2

18 Forvaltningslovens vedtaksbegrep
§ 2,1 a: ”bestemmende for rettigheter eller plikter” Eks: eiendomsrett, konsesjon, trygdeytelse Trenger ikke være noe man har krav på Stifte, oppheve eller begrense en rett eller plikt Planer som ikke er bindende for private er ikke ”vedtak” Eks: Fylkesplan er ikke bindende – bebyggelsesplaner og kommunale reguleringsplaner er bindende

19 Forvaltningslovens vedtaksbegrep
§ 2,1 a: ”utøving av offentlig myndighet” Avgjørelser som bare det offentlige kan ta Styringen over borgerne Tildeling av økonomisk støtte m.m. Avgrensning mot privatrettslig kompetanse Kjøp, salg, leie osv. (privat autonomi)

20 Forvaltningslovens vedtaksbegrep
§ 2,1 a: til ”private personer” Enkeltpersoner Selskaper, organisasjoner m.m. Offentlige organer - når det gjelder rettigheter og plikter som også private kan ha. (jf. § 2,4) Eks: Staten eksproprierer en kommunal eiendom Eks: Kommunen gir byggetillatelse til en statsbedrift

21 Enkeltvedtak § 2,1 b: ”bestemte personer”
Vet man akkurat hvem som får sine rettigheter bestemt? Et enkeltvedtak kan gjelde mange personer Eks: Reguleringsplan er enkeltvedtak fordi arealet indirekte utpeker bestemte grunneiere Et vedtak kan gjelde en liten, men ubestemt personkrets  forskrift Grensetilfeller: Hjelper ikke å formulere vedtaket generelt hvis det bare er et par stykker som kan rammes. Eks: 2 av 3 sementfabrikker

22 Begrunnelse av vedtak

23 Begrunnelse av vedtak Hvorfor begrunne?
Forklaring gjør resultatet lettere å akseptere Den som skal klage trenger informasjon Gir folk innsikt i hva det nytter å søke om Nyttig for klageinstansen og domstolene Skaper mer stabil praksis innen forvaltningen Hvorfor begrunne? Hvorfor la være?

24 Begrunnelse av vedtak Hvorfor droppe begrunnelse? Øker arbeidsbyrden
Kan forsinke saken

25 Begrunnelse av vedtak Fvl § 24: Plikten til å begrunne
Fvl § 25: Begrunnelsens innhold Det skal vises til alle de regler som vedtaket bygger på – inkludert ulovfestet rett Faktiske forhold Hovedhensyn tatt ved skjønnsutøvelse Rt s. 745 (Isenedommen)

26 Rt s. 745 (Isenedommen)

27 Klagereglene i forvaltningsloven

28 Klagereglene i forvaltningsloven
Gjelder klage til overordnet forvaltningsorgan Andre muligheter for den misfornøyde: Be vedtaksorganet om å omgjøre etter § 35 Reise sak for domstolene + Klage til Sivilombudsmannen

29 Oversikt over saksgangen
Det må klages innen en viss frist Klagen sendes til organet som gjorde vedtaket = førsteinstansen Førsteinstansen vurderer: 1. Skal klagen avvises uten realitetsbehandling? 2. Skal vi omgjøre vårt vedtak i klagers favør? 3. Skal klagen gis oppsettende virkning?

30 Oversikt over saksgangen
Førsteinstansen sender saken til klageinstansen – evt. med kommentarer Klageinstansen vurderer avvisningsspørsmålet selvstendig Klageinstansen treffer ny realitetsavgjørelse – alle sider av saken Klageinstansen står fritt til å endre vedtaket til ugunst for klageren (karaktervedtak…)

31 Hvem kan klage? Fvl. § 28: ”en part eller en annen med rettslig klageinteresse” Andre enn parten kan være sterkt berørt av vedtakets konsekvenser Den som har klageinteresse blir part i klagesaken Må sees i sammenheng med adgangen til domstolene Tvisteloven av 17. juni 2005 § 1-3, 2 Dommer om den gamle Tvistemålsloven av 13. aug § 54: ”rettslig interesse”

32 Hva er ”rettslig klageinteresse” ?
Alt som omfattes av ”rettslig interesse” Det skal ikke være vanskeligere å bli part i klagesak enn i rettssak Dommer om tvml. § 54 trekker grensene for fvl. § 28 En bit av sivilprosessen kopiert til forvaltningsprosessen

33 Rettslig interesse for private
Konkurranseforhold til en part Eks: søkt samme tillatelse til næringsdrift Interessemotsetninger Naboforhold, forurensning ++ Interessefelleskap Flere personer enn parten kan ha nytte av positivt vedtak Eks: Rivningspåbud – banken mister sikkerhet for byggelån Rettsetterfølgere Arvinger, kjøpere som har overtatt etter vedtaket

34 Rettslig interesse for offentlige organer
I privatrettslig rolle Eks: Naboforhold Som representant for samfunnsinteresser Eks: Naturinngrep i statsallmenning Kommunen har ikke klagerett som offentlig myndighetsutøver Enkelte organer har klagerett som myndighetsutøver Eks: plan- og bygningsloven § 15,2: ”på vedkommende myndighets saksområde”

35 Rettslig interesse for organisasjoner
Ulovfestede regler skapt av rettspraksis Betydelig utvidet de seneste tiårene Rt s. 569 (Alta) Rt s (Iddefjorden) Må være representativ Er det andre organisasjoner som er nærmere til å ta saken? Innenfor rammen av vanlig interesseområde Grensetilfelle: Framtiden i våre hender (Iddefjord-saken) Ny tvistelov utvider adgangen

36 Er det sikkert at saken kan løses ved en domstol?
Tvisteloven krever at at saken gjelder ”et rettskrav” Viktig i sivilprosessen (”vanlig rettssak”) Unødvendig å vurdere i fvl. § 28 Fvl. § 28 gjelder enkeltvedtak – fvl. § 2 ”bestemmende for rettigheter eller plikter Rt s. 468 (Norsk Balalaikaorkester) Rt s. 308 (Bergen Motorbåtforening) Rt s (Burhøns 1)


Laste ned ppt "JUS201 Dag 3 02.10.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google