Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i forvaltningsrett Av Marius Stub. Innledende bemerkninger Om kurset og dets formål Om kurset og dets formål Oppgaveseminar, ingen forlesningsrekke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i forvaltningsrett Av Marius Stub. Innledende bemerkninger Om kurset og dets formål Om kurset og dets formål Oppgaveseminar, ingen forlesningsrekke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i forvaltningsrett Av Marius Stub

2 Innledende bemerkninger Om kurset og dets formål Om kurset og dets formål Oppgaveseminar, ingen forlesningsrekke Oppgaveseminar, ingen forlesningsrekke Formålet er å sette dere i stand til bruke de kunnskapene dere har best mulig til eksamen Formålet er å sette dere i stand til bruke de kunnskapene dere har best mulig til eksamen Kurset forutsetter både forberedelser og aktiv deltakelse fra deres side Kurset forutsetter både forberedelser og aktiv deltakelse fra deres side –Ikke være redd for å ta ordet! Fremdriftsplan Fremdriftsplan Tilbakemeldinger Tilbakemeldinger

3 Kursets hovedproblemstillinger

4 Oppgave 94 (1:12) Problemstilling: Problemstilling: Hva slags avgjørelse er en beslutning om å sette opp et trafikkskilt på et bestemt sted? Hva slags avgjørelse er en beslutning om å sette opp et trafikkskilt på et bestemt sted? En avgjørelse er normalt noe annet enn en faktisk handling En avgjørelse er normalt noe annet enn en faktisk handling Det finnes fire typer av avgjørelser: Det finnes fire typer av avgjørelser: Enkeltvedtak Enkeltvedtak Andre individuelle avgjørelser Andre individuelle avgjørelser Forskrifter Forskrifter Andre generelle avgjørelser Andre generelle avgjørelser

5 Oppgave 94 (2:12) Hvorfor er det nødvendig å skille mellom forskjellige avgjørelsestyper? Hvorfor er det nødvendig å skille mellom forskjellige avgjørelsestyper? Saksbehandlingsreglene varierer, jf. § 3 Saksbehandlingsreglene varierer, jf. § 3 Forvaltningen må alltid følge de alminnelige reglene i lovens kapitlene II og III Forvaltningen må alltid følge de alminnelige reglene i lovens kapitlene II og III Når forvaltningens skal treffe enkeltvedtak, må den i tillegg følge reglene i kapitlene IV-VI Når forvaltningens skal treffe enkeltvedtak, må den i tillegg følge reglene i kapitlene IV-VI Når forvaltningens skal gi forskrifter, må den i tillegg til reglene i kapitlene II og III, følge reglene i kapitlene VII Når forvaltningens skal gi forskrifter, må den i tillegg til reglene i kapitlene II og III, følge reglene i kapitlene VII

6 Oppgave 94 (3:12)

7 Oppgave 94 (4:12) Hvilke vedtak er "enkeltvedtak" og hvilke er "forskrifter"? Hvilke vedtak er "enkeltvedtak" og hvilke er "forskrifter"? § 2 første ledd bokstavene a-c § 2 første ledd bokstavene a-c To-trinns definisjon: To-trinns definisjon: Er avgjørelsen et ”vedtak", jf. bokstav a? Er avgjørelsen et ”vedtak", jf. bokstav a? Hvis ja, er vedtaket Hvis ja, er vedtaket –et ”enkeltvedtak”, jf. bokstav b? –en ”forskrift”, jf. bokstav c?

8 Oppgave 94 (5:12) Første trinn: Foreligger et "vedtak"? Første trinn: Foreligger et "vedtak"? "avgjørelse" "avgjørelse" "under utøving av offentlig myndighet" "under utøving av offentlig myndighet" "bestemmende" "bestemmende" "rettigheter eller plikter" "rettigheter eller plikter" "private personer" "private personer"

9 Oppgave 94 (6:12) "avgjørelse" "avgjørelse" Skal det foreligge et vedtak, må det være fattet en avgjørelse Skal det foreligge et vedtak, må det være fattet en avgjørelse Det må derfor avgrenses mot Det må derfor avgrenses mot råd, veiledning, henstillinger og forslag råd, veiledning, henstillinger og forslag faktiske handlinger faktiske handlinger Beslutningen om å sette opp et trafikkskilt er klart nok en avgjørelse Beslutningen om å sette opp et trafikkskilt er klart nok en avgjørelse

10 Oppgave 94 (7:12) "under utøving av offentlig myndighet" "under utøving av offentlig myndighet" Kjerneområde: Avgjørelser som er truffet under utøvelse av statens såkalte "høyhetsrett" Kjerneområde: Avgjørelser som er truffet under utøvelse av statens såkalte "høyhetsrett" Når staten opptrer som stat, og ikke på grunnlag av sin avtalekompetanse eller eierrådighet Når staten opptrer som stat, og ikke på grunnlag av sin avtalekompetanse eller eierrådighet Normering (forbud og påbud), kontroll og sanksjonering Normering (forbud og påbud), kontroll og sanksjonering Utenfor faller rene privatrettslige disposisjoner Utenfor faller rene privatrettslige disposisjoner Typiske eksempler: avtaler om kjøp eller leie Typiske eksempler: avtaler om kjøp eller leie Jo lenger vi fjerner oss fra disse ytterpunktene, desto mer tvilsom blir løsningen Jo lenger vi fjerner oss fra disse ytterpunktene, desto mer tvilsom blir løsningen

11 Oppgave 94 (8:12) Det å sette opp trafikkskilt er typisk noe som hører det offentlige til Det å sette opp trafikkskilt er typisk noe som hører det offentlige til Lakmus-test: Kan du eller jeg heve fartsgrensen på E18, eller bestemme fartsgrensen på en privat vei? Lakmus-test: Kan du eller jeg heve fartsgrensen på E18, eller bestemme fartsgrensen på en privat vei? Etter vegtrafikkloven § 5 annet ledd er det departementet som avgjør "hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om oppsetting [av skilt]" Etter vegtrafikkloven § 5 annet ledd er det departementet som avgjør "hvilke myndigheter som kan treffe vedtak om oppsetting [av skilt]" Nærmere regler er gitt i skiltforskriften, som skiller mellom forskjellige typer av skilt Nærmere regler er gitt i skiltforskriften, som skiller mellom forskjellige typer av skilt –Vegdirektoratet –Politiet

12 Oppgave 94 (9:12) "bestemmende for rettigheter eller plikter" "bestemmende for rettigheter eller plikter" Kjerneområde: Avgjørelser som stifter, opphever eller begrenser en rett ("rettsstilling"), plikt eller kompetanse Kjerneområde: Avgjørelser som stifter, opphever eller begrenser en rett ("rettsstilling"), plikt eller kompetanse Utenfor faller råd, veiledning, henstillinger og forslag Utenfor faller råd, veiledning, henstillinger og forslag

13 Oppgave 94 (10:12) Er et trafikkskilt "bestemmende" i lovens forstand? Er et trafikkskilt "bestemmende" i lovens forstand? Svaret vil bero på hva slags skilt det er snakk om (”skiltets normative innhold”): Svaret vil bero på hva slags skilt det er snakk om (”skiltets normative innhold”): –Et forbuds- eller påbudsskilt vil være bestemmende –Utenfor faller rene opplysningsskilt –Men hva med fareskilt eller skilt som utelukkende fastsetter retningslinjer? Plikt til økt aktsomhet? Plikt til økt aktsomhet?

14 Oppgave 94 (11:12) "private personer" "private personer" Både fysiske og juridiske personer Både fysiske og juridiske personer Også offentlige organer omfattes i den utstrekning den utstrekning organet "har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha", jf. § 2 siste ledd Også offentlige organer omfattes i den utstrekning den utstrekning organet "har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha", jf. § 2 siste ledd Uttrykket må avgrenses mot beslutninger som gjelder forvaltningen selv (interne instrukser) Uttrykket må avgrenses mot beslutninger som gjelder forvaltningen selv (interne instrukser) Dette vilkåret skaper ingen problemer her Dette vilkåret skaper ingen problemer her

15 Oppgave 94 (12:12) Beslutningen er altså et vedtak. Men er det et enkeltvedtak, en forskrift eller begge deler? Beslutningen er altså et vedtak. Men er det et enkeltvedtak, en forskrift eller begge deler? Det avgjørende er om vedtaket retter seg mot "en eller flere bestemte personer" (bokstav b) eller "et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer" (bokstav c) Det avgjørende er om vedtaket retter seg mot "en eller flere bestemte personer" (bokstav b) eller "et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer" (bokstav c) Som regel er vedtakets utforming avgjørende Som regel er vedtakets utforming avgjørende Unntak kan tenkes i begge retninger Unntak kan tenkes i begge retninger Et trafikkskilt retter seg mot alle og enhver, og er derfor iallfall en forskrift Et trafikkskilt retter seg mot alle og enhver, og er derfor iallfall en forskrift

16 Oppgave 95 (1:3) Problemstilling Problemstilling Hva slags avgjørelse – om noen – er det å sette opp et trafikkskilt? Hva slags avgjørelse – om noen – er det å sette opp et trafikkskilt? Ta som vanlig utgangspunkt i § 2, og knytt drøftelsen til elementene der Ta som vanlig utgangspunkt i § 2, og knytt drøftelsen til elementene der Eksamenstips: Vær kort der du kan være det – det er sjelden nødvendig å drøfte alle vilkårene like grundig Eksamenstips: Vær kort der du kan være det – det er sjelden nødvendig å drøfte alle vilkårene like grundig

17 Oppgave 95 (2:3) Er det truffet et vedtak? Er det truffet et vedtak? ”avgjørelse” ”avgjørelse” Det tvilsomme her er grensen mot faktiske handlinger Det tvilsomme her er grensen mot faktiske handlinger –Selve oppsettingen er ingen avgjørelse, men kan ses på som den praktiske gjennomføringen av et forutgående skiltvedtak Skiltet regnes som forkynt det det tidspunktet det er ”satt opp og avdekket”, jf. skiltforskriften § 1 nr. 2 Skiltet regnes som forkynt det det tidspunktet det er ”satt opp og avdekket”, jf. skiltforskriften § 1 nr. 2 For øvrig vises det til oppgave 94 For øvrig vises det til oppgave 94

18 Oppgave 95 (3:3) Er vedtaket et enkeltvedtak eller en forskrift? Er vedtaket et enkeltvedtak eller en forskrift? Det er iallfall en forskrift, jf. oppgave 94 Det er iallfall en forskrift, jf. oppgave 94 Men er det også et enkeltvedtak? Men er det også et enkeltvedtak? Eieren kan rammes på flere måter: Eieren kan rammes på flere måter: –som trafikant –som grunneier –som eier av vertshuset

19 Oppgave 132 (1:7) Spørsmål 1: Var Peder Ås inhabil? Spørsmål 1: Var Peder Ås inhabil? Løsningen beror på en tolkning av § 6, som gir regler om habilitet Løsningen beror på en tolkning av § 6, som gir regler om habilitet Å være inhabil vil si at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Å være inhabil vil si at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Hvorfor har vi regler om inhabilitet? Hvorfor har vi regler om inhabilitet? –sikre riktige avgjørelser –styrke folks tillit til forvaltningen –hensynet til tjenestemannen selv

20 Oppgave 132 (2:7) Kommer loven til anvendelse? Kommer loven til anvendelse? Ja, jf. § 1 Ja, jf. § 1 Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt andre særregler om inhabilitet i kommune- loven enn dem som fremgår av § 40 nr. 3 Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt andre særregler om inhabilitet i kommune- loven enn dem som fremgår av § 40 nr. 3 Omfattes Peder av habilitetsreglene? Omfattes Peder av habilitetsreglene? § 10 § 10 Ja, han er en offentlig tjenestemann, jf. § 2 første ledd bokstav d Ja, han er en offentlig tjenestemann, jf. § 2 første ledd bokstav d

21 Oppgave 132 (3:7) Var han inhabil? Var han inhabil? § 6 første ledd (inhabil uansett) § 6 første ledd (inhabil uansett) § 6 annet ledd (inhabil hvis tilliten svekkes) § 6 annet ledd (inhabil hvis tilliten svekkes) § 6 tredje ledd (avledet inhabilitet) § 6 tredje ledd (avledet inhabilitet) Unntak: Unntak: –§ 6 fjerde ledd (kurante avgjørelser) –§ 6 femte ledd (hastesaker) § 6 første ledd § 6 første ledd Tilknytningen mellom Ole og Peder rammes ikke av noen av alternativene Tilknytningen mellom Ole og Peder rammes ikke av noen av alternativene

22 Oppgave 132 (4:7) § 6 annet ledd § 6 annet ledd ”andre særegne forhold” ”andre særegne forhold” Forhold av samme art som nevnt i første ledd Forhold av samme art som nevnt i første ledd Andre forhold Andre forhold –Vennskap og uvennskap –Særlig interesse i sakens utfall –Tidligere befatning med saken Her: Her: –Tidligere forelsket i søkerens datter –Forsmådd og sjalu

23 Oppgave 132 (5:7) "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet" "egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet" Om dette vilkåret er oppfylt, vil bero på arten og styrken av de særlige forholdene Om dette vilkåret er oppfylt, vil bero på arten og styrken av de særlige forholdene Her: Her: –Peder tok bruddet tungt –Tidsaspektet Virkningene av inhabilitet Virkningene av inhabilitet Den som er inhabil etter § 6 første eller annet ledd, kan ikke forberede eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak Den som er inhabil etter § 6 første eller annet ledd, kan ikke forberede eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak

24 Oppgave 132 (6:7) Her: Her: Peder innstilte på avslag – har tydeligvis forberedt saken Peder innstilte på avslag – har tydeligvis forberedt saken Det foreligger dermed en saksbehandlingsfeil Det foreligger dermed en saksbehandlingsfeil –Ville løsningen ha blitt annerledes dersom Peder var fast bestemt på at han ikke var inhabil, jf. § 8? Virkningen av saksbehandlingsfeilen reguleres av § 41 Virkningen av saksbehandlingsfeilen reguleres av § 41

25 Oppgave 132 (7:7) Spørsmål 2: Var vegsjefen inhabil? Spørsmål 2: Var vegsjefen inhabil? Omfattes han av habilitetsreglene? Omfattes han av habilitetsreglene? Ja, jf. § 10 Ja, jf. § 10 Var han inhabil? Var han inhabil? § 6 første ledd – ikke aktuell her § 6 første ledd – ikke aktuell her § 6 tredje ledd – ikke aktuell her § 6 tredje ledd – ikke aktuell her § 6 annet ledd § 6 annet ledd –Ingen spesiell tilknytning til Ole Fjell –Hva med forholdet til Peder Ås?

26 Oppgave 138 (1:10) Problemstilling: Problemstilling: Hadde Holm krav på å få innsyn i brevet? Hadde Holm krav på å få innsyn i brevet? Partsoffentlighet/allmennoffentlighet Partsoffentlighet/allmennoffentlighet –"parter"/"enhver" –"enkeltvedtak"/"virksomhet" –"sakens dokumenter"/"dokumenter i en bestemt sak" –straks saken er kommet i gang/"utferdiget" eller "er kommet inn til eller lagt frem for" –vedtaksorganet/der dokumentet ligger –faktiske opplysninger i interne dokumenter kan ikke unntas/kan unntas –taushetsplikt gjelder ikke/taushetsplikt gjelder –"skal … gis kopi"/"i rimelig utstrekning … gi kopi"

27 Oppgave 138 (2:10) Forvaltningsloven Forvaltningsloven Kommer loven til anvendelse? Kommer loven til anvendelse? Ja, jf. § 1 Ja, jf. § 1 –Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt særregler om partsinnsyn i vegtrafikkloven Har Lars krav på innsyn etter § 18 første ledd? Har Lars krav på innsyn etter § 18 første ledd? Gjelder saken et enkeltvedtak? Gjelder saken et enkeltvedtak? –§ 2 første ledd bokstavene a og b Er Lars Holm "part" i saken? Er Lars Holm "part" i saken? –§ 2 første ledd bokstav e

28 Oppgave 138 (3:10) "retter seg mot" "retter seg mot" –En rent formell avgrensning – omfatter adressaten for vedtaket Før vedtak treffes, omfattes dem som vedtaket kan rette seg mot Før vedtak treffes, omfattes dem som vedtaket kan rette seg mot "ellers direkte gjelder" "ellers direkte gjelder" –En materiell avgrensning – omfatter dem som i vesentlig grad berøres av vedtaket Sammenhengen med klageregelen i § 28 Sammenhengen med klageregelen i § 28 Rettslige virkninger Rettslige virkninger Faktiske virkninger Faktiske virkninger

29 Oppgave 138 (4:10) Er Lars part? Er Lars part? –Det er ikke Lars selv som har søkt om tillatelsen, men faren til Marit Lars er derfor ikke den som vedtaket vil "rette seg mot" Lars er derfor ikke den som vedtaket vil "rette seg mot" –Spørsmålet blir da om han reelt sett berøres så sterkt at han likevel anses for å være part, jf. "ellers direkte gjelder" Rettigheten tilkommer ikke Lars, men faren Rettigheten tilkommer ikke Lars, men faren Det er Lars og Marit som skal bo på eiendommen Det er Lars og Marit som skal bo på eiendommen

30 Oppgave 138 (5:10) "sakens dokumenter" "sakens dokumenter" –Brevet er klart nok et "dokument" i lovens forstand, jf. § 2 første ledd bokstav f –Brevet hører dessuten til "saken" Delkonklusjon: Lars har i utgangspunktet krav på å få innsyn i brevet Delkonklusjon: Lars har i utgangspunktet krav på å få innsyn i brevet Unntak i §§ 18 og 19 Unntak i §§ 18 og 19 –Taushetsrett, ingen taushetsplikt –Ofte bør forvaltningen utvise meroffentlighet

31 Oppgave 138 (6:10) Kan brevet unntas etter § 18 annet ledd? Kan brevet unntas etter § 18 annet ledd? Er brevet er internt dokument? Er brevet er internt dokument? –Brevet er ikke utarbeidet av kommunen selv, men kom fra en ekstern avsender –Bokstavene a-c: Ikke aktuelle her Ikke aktuelle her Delkonklusjon: Brevet i sin helhet kan ikke unntas etter § 18 første eller annet ledd Delkonklusjon: Brevet i sin helhet kan ikke unntas etter § 18 første eller annet ledd –Lars ville uansett kunne ha krevd innsyn i faktiske opplysninger, jf. § 18 tredje ledd

32 Oppgave 138 (7:10) Kan enkeltopplysninger i brevet unntas etter § 19? Kan enkeltopplysninger i brevet unntas etter § 19? Sammenhengen med § 13 b første ledd nr. 1 Sammenhengen med § 13 b første ledd nr. 1 Det aktuelle grunnlaget er her annet ledd Det aktuelle grunnlaget er her annet ledd –Bokstav b: "andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre" Ingen har et ubetinget krav på å få være anonym Ingen har et ubetinget krav på å få være anonym Fare for represalier, jf. Rt. 1993 s. 1409? Fare for represalier, jf. Rt. 1993 s. 1409? –Skal det likevel gis innsyn, jf. "vesentlig betydning for en part"?

33 Oppgave 138 (8:10) Offentlighetsloven Offentlighetsloven Kommer loven til anvendelse? Kommer loven til anvendelse? Ja, jf. § 1 Ja, jf. § 1 –Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt særregler om allmennhetens adgang til innsyn i vegtrafikkloven Har Lars krav på innsyn etter § 2? Har Lars krav på innsyn etter § 2? "enhver" "enhver" "saksdokumenter" "saksdokumenter" –§ 3: "dokument" som er "kommet inn"

34 Oppgave 138 (9:10) Kommer noen av unntakene til anvendelse? Kommer noen av unntakene til anvendelse? Internt dokument, jf. § 5? Internt dokument, jf. § 5? –Nei, jf. drøftelsen av forvaltningsloven Inneholder dokumentet opplysninger som er undergitt taushetsplikt, jf. § 5 a? Inneholder dokumentet opplysninger som er undergitt taushetsplikt, jf. § 5 a? –"personlige forhold", jf. § 13 første ledd? i forhold til Lars i forhold til Lars i forhold til Marte i forhold til Marte

35 Oppgave 138 (10:10) –Kommer noen av unntakene til anvendelse? Opplysningene om Lars, jf. § 13 a nr. 1? Opplysningene om Lars, jf. § 13 a nr. 1? Opplysningene om Marte, jf. § 13 b første ledd nr. 1? Opplysningene om Marte, jf. § 13 b første ledd nr. 1? Inneholder dokumentet opplysninger som kan unntas etter § 6? Inneholder dokumentet opplysninger som kan unntas etter § 6? –Nei Konklusjon: Lars kan antakelig kreve innsyn i medhold av offentlighetsloven § 2 første ledd Konklusjon: Lars kan antakelig kreve innsyn i medhold av offentlighetsloven § 2 første ledd –Unntak må gjøres dersom det var fare for Martes liv og helse, jf. § 6 a

36 Oppgave 159 (1:5) Problemstilling: Problemstilling: Hadde kommunestyret plikt til å begrunne unnlatelsen av å gripe inn? Hadde kommunestyret plikt til å begrunne unnlatelsen av å gripe inn? Hvilke hensyn taler generelt sett for og imot en begrunnelse? Hvilke hensyn taler generelt sett for og imot en begrunnelse? –lettere å forsone seg med utfallet –lettere å vurdere om og i tilfelle på hvilket grunnlag vedtaket bør angripes –bidrar til at vedtaksorganet tenker seg bedre om –arbeidskrevende

37 Oppgave 159 (2:5) Forvaltningsloven Forvaltningsloven Kommer loven til anvendelse? Kommer loven til anvendelse? Ja, jf. § 1 Ja, jf. § 1 –Kommunen er et offentlig organ, og det er ikke gitt særregler om begrunnelse i kommuneloven kapittel 6 Reglene om begrunnelse står i §§ 24 og 25 Reglene om begrunnelse står i §§ 24 og 25 Det er bare "enkeltvedtak" som skal begrunnes Det er bare "enkeltvedtak" som skal begrunnes –Spørsmålet blir da: Er beslutningen om ikke-bruk av kompetanse et enkeltvedtak, jf. § 2 første ledd bokstavene a og b?


Laste ned ppt "Kurs i forvaltningsrett Av Marius Stub. Innledende bemerkninger Om kurset og dets formål Om kurset og dets formål Oppgaveseminar, ingen forlesningsrekke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google