Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva sier lovverket om bruk av digitale medier? Marianne Hagelia Høgskolelektor IKT 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva sier lovverket om bruk av digitale medier? Marianne Hagelia Høgskolelektor IKT 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva sier lovverket om bruk av digitale medier? Marianne Hagelia Høgskolelektor IKT 2008

2 Lover og regler ved Digital  Tekst  Lyd  Bilde E-post

3 Tekniske nyvinninger…. Menigmann blir produsent!

4 Stjeling og misbruk satt i system Blir misbrukt: Bildet ditt blir brukt i en sammenheng du ikke står for Stjeler: Du bryter loven og bruker bilder som ikke er dine Straffbare handlinger er blitt sedvane

5 Misbruk av bilder Fant bilde av seg selv på nazinettsted Ei jente la igjen bilder av seg selv på et nettsted hvor hun hadde fast kontakt med fotointeresserte venner for utveksling av bilder og fototips. Noen måneder senere fant hun igjen bildet av seg selv på en rasistisk hjemmeside. Under tittelen ”Norske skjønnheter” lå det bilder av 122 intetanende jenter, inkludert henne selv, med teksten ”Bilder utstilt for alle som elsker den nordiske rase …”. Flere av bildene var hentet fra det samme nettstedet. Bildene lå der i flere måneder, uten at jentene var klar over det. Kilde: Datatilsynet

6 En student på Lillehammer fikk 30 000,- i bot etter at han la et ut bilde fra sin hjemplass. Fotografen som hadde tatt bildet fant selv sitt bilde på studentens hjemmeside.

7 Hva er lov? Hva er ikke lov?

8 Bruk av materiale fra Internett/bøker/bilder i egne oppgaver/digitale mapper Kopiering fra Internett/bok uten opphavsmannens samtykke, er IKKE tillatt.  Bilder, film, lyd, tekst Kopiering med kildehenvisning er i gråsonen. Bruk Internett som inspirasjon og kilde til økt kunnskap. Spør ALLTID om lov!

9 Sitatrett Et sitat er gjengitt i en sammenheng. Du kan sitere uten tillatelse så fremt dette er i samsvar med god skikk, og nødvendig for et formål. Et krav at kilden angis og at sitatet er korrekt. Åndsverkloven § 22.

10 Begrepsavklaringer

11 Eksemplarfremstilling Å lage kopier eller andre former for nye eksemplar av et åndsverk eller en kunstnerisk prestasjon.

12 Tilgjengelig for allmennheten Når det publiseres, fremføres eller det på annen måte spres eller vises utenfor det private område. Utenfor klasserommet Krever ALLTID tillatelse fra rettighetshaver.

13 Vernetid Tid rettighetshaverne har beskyttelse for sine rettigheter. Det er forskjellige vernetidsregler for forskjellig rettigheter:  Åndsverk er vernet i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår (skribenter, komponister etc.) §40  Fotografiske bilder i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, likevel i minst 50 år etter utløpet av det år bildet ble laget. §43a  Lydopptak og film, samt for kringkastingsselskap, i 50 år §45a Åndsverkloven §§ 40, 41, 41a, 42, 43, 43a, 45, 45a og 48

14 Eksempel: Brudeferden i Hardanger Tidemann og Gude har vært døde i over 70 år

15 Opphavsmenn; skribenter, oversettere, komponister, arrangører, fotografer, billedhuggere, illustratører, kunsthåndverkere, redaktører og regissører. Utøvende kunstnere; skuespillere, sangere, dansere, og musikere. Produsenter; fonogram- og filmprodusenter, kringkastingsselskap og katalogfrembringere. Rettigheter kan overføres til andre, f.eks. ved avtale, arv eller skifte mellom ektefeller. Rettighetshavere

16 Lover vi må kunne

17 Foto og film Datatilsynet likestiller levende- og stillbilder Foto er likestilt med person- opplysninger (Personvernloven) Publisering er å gjør tilgjengelig for allmenheten

18 Personopplysningsloven Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne loven Publisering krever samtykke fra foreldrene (under 15 år)samtykke Også når nettstedet er lukket (LMS) Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens § 11lovens § 11

19 § 11. Personopplysningsloven Grunnkrav til behandling av personopplysninger Personopplysningene som behandles a)bare når dette er tillatt b)bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet c)ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker d)er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen e)er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig

20 Offentliggjøring av andre §45c, §54 og §55 Åndsverksloven §246 Straffeloven (ærekrenkelse) §11 Personopplysningsloven

21 Åndsverkloven §45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når: a) bildet har aktuell og allmenn interesse, b) personen er mindre viktig enn hovedinnholdet c) bildet gjengir forsamlinger, folketog ol. som har allmenn interesse d) den avbildede ikke nedlegger forbud kan det vises som reklame for fotografens virksomhet Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

22 Samtykke § 2 nr.7 i personopplysningsloven Samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv… Ett slikt samtykke kan når som helst trekkes tilbake

23 Åndsverkloven §54 Ved å overtre bestemmelser gitt i §45c kan man få bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt bryter denne lov ved. Selv om man har handlet i god tro!

24 Ærekrenkelse Straffeloven §246. Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

25 Organisasjoner som ivaretar §

26 I Norge er det seks organisasjoner som arbeider med forvaltning av opphavsrettslig vernede verk: BONO, billedkunstBONO GRAMO, lydinnspillinger (RADIO)GRAMO LINO, skribentersLINO, NORWACO, video (TV)NORWACO, TONO, musikkverk (MUSIKK)TONO, KOPINOR, trykte åndsverk (BØKER)KOPINOR,

27 BARE SUPPLEMENT  Kopiene skal bare benyttes som supplement til lærebøker OPPGI KILDE  Opphavsmannens navn samt verkets og publikasjonens tittel skal oppgis på kopien. Ved bruk av Powerpoint, skal tilsvarende informasjon oppgis når kopien blir vist. ALDRI HELE BØKER  Det kan kopieres inntil 15 % fra bøker  Inntil et helt kapittel  En hel novelle  En hel scene fra et skuespill.  Fra bøker som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid, kan det kopieres inntil 30 %.  Fra notesamlinger kan det kopieres inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider.  Det er ingen begrensninger på kopiering fra aviser og ukeblad IKKE ENGANGSMATERIALE  Det er ikke tillatt å kopiere fra engangsmateriale. Dette kan være f.eks. arbeidshefter.

28 Privat område Lov å f.eks. opplesning av et dikt i et selskap for familie og nære venner, eller fremføring av musikk i dåp eller bryllup. Lov å fremføre i klasserom og foreldremøter Lov å ta kopi for å lese noe hjemme Lov å kopiere for å henge på kjøleskapsdøra Fremføring på steder eller i lokaler hvor alle som ønsker det har adgang, anses som rettet mot allmennheten og krever derfor tillatelse fra rettighetshaver. Det har ingen betydning hvor mange som faktisk er tilstede. Avgjørende om allmennheten faktisk har adgang.

29 regler i skole og barnehage

30 Trenger ikke samtykke når Er informasjonssikkerheten ivaretatt, er det lov å fotografere og lagre bilder av barna med hjemmel i personvernloven § 8f) Det kreves altså ikke samtykke fra foreldrene for å fotografere eller filme barna i dagligdagse gjøremål Dersom foreldre motsetter seg fotografering av deres barn må deres reservasjon respekteres

31 Barnekonvensjonen artikkel 16 1. Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatliv, familie, hjem eller korrespondanse og heller ikke for ulovlige angrep mot hans eller hennes ære eller omdømme. 2.Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

32 Barnekonvensjonens artikkel nr 16 ”Barn har rett på et privatliv” Personopplysninger og sensitive opplysninger om barn kan bli liggende på internett til evig tid Navnene kan være søkbare lenge etter at barna har blitt voksne

33 Råd fra datatilsynet Samtykkeerklæring - KragerødKragerød Foto kan henges opp i skole Foto kan sendes til foreldre som vedlegg til e-post Foto kan bli tatt, og brukt av studenter Foto kan offentliggjøres i aviser og lignende Erklæringen bør også gjelde for de bildene foreldrene tar

34 Vær tilbakeholden Med å publisere foto, navn og andre opplysninger om barn på Internett Tenk gjennom hva slags foto som publiseres  om det er nødvendig å publisere fotoene  hvilken nytte publisering av fotoene kan ha  hvilke ulemper en slik publisering kan innebære  bør bildene ha navn? Det er også viktig å utvise forsiktighet ved publisering av foto av personalet

35 E-post I noen skoler foregår all informasjon via e-post  Ikke oppgi fullt navn på barnet  Ikke diskuter sensibel informasjon  E-post kan komme på avveier  E-post er mer dokumentasjon enn muntlig  Det er svært enkelt å inkludere andre  Det er svært enkelt å videresende  Kan komme på avveier

36 Bilder og tekst som blir lagt ut på nett uten tillatelse Krev at opplysningene slettes Kan ta kontakt med internett- leverandøren for nettstedet.  Det er eieren av domenenavnet som er ansvarlig for å hjelpe til med å forhindre misbruk. Finner du ikke eieren av et norsk domenenavn kan du gå inn på www.norid.no www.norid.no Du kan anmelde forholdet til politiet. Kontakt Datatilsynet for råd.Datatilsynet

37 Viktige lenker Clara - datatilsynet Du bestemmer Oppgir navn på nett Personopplysningsloven Straffeloven Åndsverkloven

38 Div. litteratur Skolens avtale med Kopinor: http://www.kopinor.no/avtaler/avtaleomraader/grunn_og_videregaaende_skol er http://www.kopinor.no/avtaler/avtaleomraader/grunn_og_videregaaende_skol er Webcam i barnehage: http://www.datatilsynet.no/templates/article____1291.aspx http://www.datatilsynet.no/templates/article____1291.aspx Bergen kommunes rutiner: http://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00011/Retningslinjer_for_p_11941 a.doc http://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00011/Retningslinjer_for_p_11941 a.doc Kragerø kommunes rutiner: http://www.kragero.kommune.no/telemark/kragero/hellekirken.nsf/id/EBB082 EEE66E7F2FC1257332004603A8?OpenDocument http://www.kragero.kommune.no/telemark/kragero/hellekirken.nsf/id/EBB082 EEE66E7F2FC1257332004603A8?OpenDocument Professor Jon Bings artikkel: http://www.kopinor.no/opphavsrett/artikler_og_foredrag/menneskers_verk http://www.kopinor.no/opphavsrett/artikler_og_foredrag/menneskers_verk Professor Olav Torvunds artikkel: http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl

39 Gratis bilder og lyd på nett Søk på ”Free sound” på Google  http://www.google.no/search?hl=no&q=Free+sound&meta= http://www.google.no/search?hl=no&q=Free+sound&meta= Søk på ”Free music” på Google  http://www.google.no/search?hl=no&q=Free+music&meta= http://www.google.no/search?hl=no&q=Free+music&meta= Søk på ”Free Photo” på Google  http://www.google.no/search?source=ig&hl=no&rlz=&q=Free+photo&met a= http://www.google.no/search?source=ig&hl=no&rlz=&q=Free+photo&met a=


Laste ned ppt "Hva sier lovverket om bruk av digitale medier? Marianne Hagelia Høgskolelektor IKT 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google