Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet 2015-2017
SePU v/ Mette Marit F. Jenssen & Lars Arild Myhr

2 Dagens innhold Kort presentasjon
Relasjonsbasert klasseledelse Gruppeoppgaver: Hvor er vi, hvor vil vi? Skolebasert kompetanseutvikling Gruppeoppgaver: Hvor er vi, hvor vil vi? Prosjektplan og rolleavklaringer Gruppeoppgaver: Skolens prosjektplan Spørsmål til SePU/prosjektgruppe Senter for praksisrettet utdanningsforskning

3 Relasjonsbasert klasseledelse
Dette er lærerens egentlige fag: Å like elever. Å være glad i dem. Han skal være glad i pene barn og stygge barn, i flinke barn og dumme barn, i dovne barn og flittige barn, i snille barn og i slemme barn. Og er han ikke glad i barn, da må han lære det. For selvfølgelig kan det læres, det som alt annet. Hans gjerning er å omgås hele, levende barn, og ikke bare hoder. Derfor krever lærerkallet av ham at han også selv skal møte frem som helt og levende menneske, ikke bare som et noe større hode. Så enkelt, og så vanskelig, er det å være lærer. Jens Bjørneboe Senter for praksisrettet utdanningsforskning

4 Opplæringa skal… opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Elevane... skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Senter for praksisrettet utdanningsforskning

5 Definisjonen av begrepet læringsmiljø
Senter for praksisrettet utdanningsforskning

6 Fem grunnleggende forhold for å utvikle og opprettholde gode læringsmiljø:
1. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp 2. Positive relasjoner mellom elev og lærer 3. Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 4. Godt samarbeide mellom skole og hjem 5. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Senter for praksisrettet utdanningsforskning

7 Foreldre og lærers bidrag til elevenes læring (Hattie,J
Foreldre og lærers bidrag til elevenes læring (Hattie,J. (2009): Visible learning) Sosioøkonomisk status: 0.57 Yrke Utdannelse Økonomi Familiestruktur: 0.17 Foreldre engasjement: 0,51 Forventninger Aktiv tilnærming til skolen Kunne det skolske språk Læreren/undervisningen:0,68 Relasjon til elev Klasseledelse Tilbakemelding Struktur i undervisningen Mindre enn 0,20: ingen effekt 0,20 – 0,39: liten effekt 0,39 – 0,59: middels effekt Over 0,60: stor effekt Senter for praksisrettet utdanningsforskning

8 Lærerens virkning på elevenes læringsutbytte (Hattie 2009, s. 297-300)
Område Effektstørrelse Effektvurdering Lærerens tilbakemelding til elevene, positiv, støttende og konstruktiv 0,73 Stor effekt Lærerens håndtering av bråk og uro i undervisningen 0,80 Lærerens ledelse, tydelighet og struktur i undervisningen 0,71 En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer 0,72 Kognitive strategier i undervisningen som dialog, forklaring, repetisjon og oppsummering 0,74 Senter for praksisrettet utdanningsforskning

9 Klasseledelse – en definisjon
Fellesbetegnelse for lærerens ledelse av undervisningsforløp og det sosiale fellesskap i klasser. Innebærer at læreren skal være en tydelig voksenperson som også har et godt relasjonelt forhold til elevene. (Dufour & Marzano, 2011)

10 Senter for praksisrettet utdanningsforskning
Klasse-ledelse Positive og støttende relasjoner Struktur, regler og rutiner Tydelige forventinger og motivering God læringskultur og lærings-fellesskap Senter for praksisrettet utdanningsforskning

11 Relasjoner mellom lærere og elever
Relasjonen mellom elev og lærer har sterk sammenheng med elevens læring, atferd og trivsel En lærer som er i posisjon er en svært god motivasjonskilde for eleven. Senter for praksisrettet utdanningsforskning

12 Etablering av relasjoner til elevene
Læreren har hovedansvar for relasjoner til elevene. Det asymmetriske forholdet Det grunnleggende spørsmålet alle stiller seg i møte med en annen er: Liker du meg? Etablering av relasjoner handler blant annet om små kommentarer og opplevelse av å bli sett. Man kommer langt med vanlig folkeskikk. Relasjonen er avhengig av at elevene opplever anerkjennelse fra læreren. Det handler om å bli møtt som en aktør i eget liv med en grunnleggende respekt for sin meninger og sine mestringsstrategier. En god relasjon legger grunnlaget for å være en betydnigsfull voksen for elevene. Senter for praksisrettet utdanningsforskning

13 Sentrale element i relasjonsbasert klasseledelse
Relasjon lærer – elev Struktur og tydelighet i undervisningen Kvalitet på feedback Disse elementene henger sammen med elevatferd og elevenes innstilling til skolen. Positiv innstilling til skolen økt arbeidsinnsats økt læringsutbytte Relasjonsbasert klasseledelse har dermed en indirekte effekt på faglig utvikling fordi den påvirker trivsel og læringshemmende atferd (Aasen, et al., 2014) Senter for praksisrettet utdanningsforskning

14 Feed… Feed up – hvor går jeg? Feed back – hvordan gjør jeg det?
Feed forward- hvor skal jeg gå videre? Tilbakemeldinger som peker framover, vil ha størst effekt for elevenes læring(Black og William, 1998) «The power of feedback»(Hattie og Timperley, 2007) Senter for praksisrettet utdanningsforskning

15 Haugalansløftet 2012-2014 Konklusjonene i rapporten er klar:
Tydelig sammenheng mellom læreres feedback i timene og god lærer-elevrelasjon Ved skoler med gode faglige resultater: Lærerne vurderer praksisen sin høyest når det gjelder faglig relasjon (feedback) og ledelsesegenskaper (struktur i undervisningen). Senter for praksisrettet utdanningsforskning

16 Sammenhengen mellom sentrale faktorer i læreres praksis (stianalyse)
Relasjonen mellom lærer og elev .54 .59 Struktur og tydelighet .60 Feedback i undervisningen

17 På grunnlag av disse funnene:
Justering av modultekster i «Relasjonsbasert klasseledelse, Haugalandet » Vektlegging av alle tre faktorene, dvs. forsterket fokus på den faglige relasjonens betydning Senter for praksisrettet utdanningsforskning

18 Oppgaver i grupper Hvor er vi?
Hvilke erfaringer har dere med utviklingsarbeid knyttet til klasseledelse? Hva kjennetegner vår skoles praksis når det gjelder relasjonsbasert klasseledelse. (sosial relasjon/faglig relasjon) Hvilke sammenhenger ser dere mellom satsingsområdet vurdering for læring og satsingsområdet klasseledelse? - Hvor vil vi være våren 2017? - Felles praksis i klasseledelse? - Senter for praksisrettet utdanningsforskning


Laste ned ppt "Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google