Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aldersdemens Birger Unneland Håvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aldersdemens Birger Unneland Håvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aldersdemens Birger Unneland Håvik

2 Hva er demens? Definisjon 1: Definisjon 2:
Demens betyr tap eller reduksjon i den mentale kapasitet p.g.a. organisk hjerneforandring. Definisjon 2: En ervervet hjerneorganisk sykdom hos en eldre person. Kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og medfører svikt i psykologiske prosesser som språkevne, læring, hukommelse og tenkning. Sykdommen er kronisk, kan ikke kureres og forverrer seg ofte over tid.

3 Demenstyper Alzheimers type Vaskulær demens (Multiinfarktdemens)
Demens av andre årsaker

4 Kriterier for å få diagnosen demens
Svekket hukommelse, spesielt for nyere data Svikt av andre kognitive funksjoner (dømmekraft, planlegging, tenkning) Mild: Virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet Moderat: Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre Alvorlig: Kontinuerlig tilsyn og pleie er nødvendig

5 Kriterier for å få diagnosen demens (b)
II Klar bevissthet III Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial atferd. Minst en av følgende må være tilstede: Emosjonell labilitet Irritabilitet Apati. En mister interesse for ting og taper initiativ Unyansert sosial atferd Dette blir gjort for å skille mellom forvirringstilstander som oftest går over i løpet av seks måneder.

6 Forekomst av demens i forhold til alder:

7 Differensialdiagnoser:
Pseudodemens - depresjon (falsk demens) Psykiatri _ paranoid psykose b) Psykisk: - flytting sorg understimulering andre stress-situasjoner

8 Forvirringstilstander / konfusjon:Fysisk
medikamenter sukkersyke underernæring uttørring (B12 + Kalium- mangel) infeksjonssykdommer obstipasjon akutt hjertesvikt

9 Forvirringstilstander / konfusjon:Psykisk
flytting sorg understimulering andre stress-situasjoner

10 Symptom ved aldersdemens
Kognitive funksjoner Generell intellektuell funksjon nedsatt Nedsatt hukommelse, spesielt korttidshukommelse Nedsatt orienteringsevne Nedsatt oppmerksomhet Problemer i forhold til språk Mistenksomhet Apraksi (handling) Agnosi (mangler evne til å forstå det en sanser) Neglekt

11 Symptom ved aldersdemens
Atferdsmessige funksjoner: Endringer av personlighetstrekk Depresjon (hos ca. 40% av alle demente) Angst og katastrofereaksjoner (ca. 80%) Endring av motorisk atferd Endret døgnrytme Vrangforestillinger (ca. 50% er psykotiske) Hallusinasjoner Aggressivitet / irritabilitet Roping og klamring

12 Symptom ved aldersdemens
Motoriske funksjoner (ofte seinsymptomer ved demens) Muskelstyringsproblemer Stivhet, treghet (likner symptomer ved Parkinson sykdom) Inkontinens

13 Berger skala (kartlegging av demensgrad) Denne skalaen skal ses hele tiden i forhold til hjelpebehov
Uavhengig, men glemsom og avbryter ofte aktiviteter i dagliglivet. Disse pasientene trenger bare litt oppfølging, enten av familie eller tilrettelegging i arbeidslivet.

14 Berger skala II Evnen til å utføre vanlige aktiviteter er beholdt , men personen blir fote forvirret. Disse trenger heller ikke mye hjelp.

15 Berger skala III Mellom punkt III og IV oppstår det krise.
Kan klare seg i kjente omgivelser og situasjoner, men hukommelsesproblemene er store. Trenger påminnelse og er ofte initiativløs. Denne personen trenger hjelp. Dagsentertilbud, aktivitetstilbud. Mellom punkt III og IV oppstår det krise.

16 Berger skala IV Handlingssvikt er tilstede, ofte også språkvansker. Disse burde for tilbud om et bokollektiv for demente med mye tilsyn.

17 Berger skala V Kan ikke kommunisere verbalt på en meningsfull måte. Når det er kommet så langt så bør de komme på sykehjem. VI Motoriske funksjoner er betydelig nedsatt og personen er nødt til å sitte i stolen eller ligge i sengen. Dette er terminalfasen (sluttfasen)

18 Risikofaktorer for aldersdemens
Genetiske forhold (arv) Hodetraumer (kan utløse Alzheimers sykdom) Kort utdanning (mener mindre enn 3 års folkeskole) Depresjon Kardiovaskulær sykdom

19 Demens av alzheimers type
Denne typen av demens utgjør ca. 55 – 60% av demenstilfellene. Tidlig debut, mellom 60 og 70 år, Sein debut over 70 år. Vi har og de som debuterer før 50 år. Dette kalles presenil demens.

20 Årsaker til Altzheimers sykdom
Alzheimers sykdom skyldes at et stort antall nerveceller i hjernen dør. Den totale vekten og omfanget av hjernen skrumper inn under sykdomsforløpet. Furene i hjerneoverflaten blir dypere, og de væskefylte hulrommene i hjernen blir større. Et lite protein –beta-amyloid avleirer seg i hjernebarken. Dette kalles Beta – Amyloid. Klumper av proteinet ødelegger cellenes utløpere. Dette fører til at kommunikasjonen bryter sammen. Det skjer en defekt slik at kjemiske stoffer som skal overføre nerveimpulser mellom cellene ikke fungerer. Beta - Amyloid begynner vanligvis å bli produsert i kroppen i 30 – års alderen. Disse danner da kolonier i hjernen. Det er dette som gjør at deler av hjernen er ute av funksjon.

21 Symptomer ved Altzheimer
Det er i hovedsak hjernens frontallapp, isselapp og tinninglapp som angripes. Dette fører til at symptomene går på problemer med innlæring hukommelse bearbeiding av inntrykk Demens av Alzheimers type er veldig arvelig. Makroskopisk ser en atrofi (skrumpning) av hjernen. Utviklingen av sykdommen skjer som regel jevnt og langsomt

22 Vaskulær demens (Multiinfarkt – demens)
Tromboembolisk sykdom isolerte infarkt multiple infarkt. Disse kan en se på CT Karveggskader De som gjerne får dette er de som har høyt BT og diabetes. God behandling av BT og diabetes er den beste forebygging. Ischemi – hypoksi hjertearytmi / blokk hypotensjon Utviklingen skjer gjerne trinnvis. Den kan vise seg med bedre og dårligere perioder. En dårlig periode er tegn på at det har vært et nytt hjerneslag. Her ser vi en klar forskjell i forhold til Alzheimer.

23 Andre årsaker alkoholmisbruk stort medikamentbruk løsemiddelskader
parkinson sykdom chorea huntington infeksjoner i sentralnervesystemet, som blant annet kan være Creutzfeldt – Jacob sykdom (kugalskap) Aids Syfilis Andre infeksjoner (hjerne og hjernehinnebetennelse) Traumer

24 Katastrofereaksjoner
Dette er en overreaksjon når en situasjon overstiger en persons begrensede mentale evne. Kjennetegn på en katastrofereaksjon kan være forskjellig fra person til person. uro, vandring, økende rastløshet rødme gråt økt irritabilitet, tiltagende hissighet aggressive utbrudd

25 Forebygging av katastrofereaksjon
kjenner godt til denne personen ordentlig datasamling. hvordan denne personen er vant til å ha det, vaner, er det spesielle ting han ikke liker, åndelig ståsted o.s.v. Det som ofte utløser en katastrofereaksjon er at vi tilnærmer oss personen på feil måte.

26 Behandling av demens Ingen direkte behandling av demens.
Aktivisere den demente og bruke dennes ressurser. valideringsterapi realitetsorientering mentalstimuleringsgrupper aktivitetsgrupper samtaleterapi musikkstimulering fysioterapi ergoterapi

27 Behandling Psykofarmaka.
Den velkjente ”lykkepillen” har vært noe brukt. Ellers er det jo ønske om å dempe symptomer som angst, depresjon og hallusinasjoner. Dessuten er det utprøvd medikamenter, da spesielt i USA Dette er på forsøksstadiet og en kjenner ikke helt virkningen av det.

28 Vi prøver å stoppe eller bremse progresjon av demens
å bedre pasientens funksjonsnivå å bedre pasientens livskvalitet å behandle symptom som ledsager demenstilstanden å sette inn tiltak for forhindrer akutt konfusjon


Laste ned ppt "Aldersdemens Birger Unneland Håvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google