Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksamen vår 2009 Mat og kultur Mat og teknologi Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksamen vår 2009 Mat og kultur Mat og teknologi Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksamen vår 2009 Mat og kultur Mat og teknologi Høgskolen i Vestfold

2 MH 302 Mat og kultur. 15 stp. Læringsmål Etter endt studium skal studentene:  kunne tilrettelegge for barn og unges deltakelse i praktisk matlaging  arbeide etter hygieniske prinsipper  lage mat i tråd med offentlige kostanbefalinger  kunne innhente og bevisst anvende kunnskaper om måltids kulturer  ha kunnskap om mat som markør for identitet

3  ha kunnskap om mat og historikk  kjenne til prinsipper for mat, matlaging og måltider innen sentrale religioner  bruke sanseapparatet bevisst i matlaging og måltider  ha kunnskap om helsebegrepet i et flerkulturelt perspektiv  ha teoretisk kunnskap om helsefremmende strategier  ha kunnskap om ulike kostholdsteorier

4 Organisering av studiet  Studiet er organisert i fire tema; sensorikk helsefremmende strategier matkultur mat og religion  Hvert tema går over ca. 3 samlinger med forelesninger, seminar, praktisk arbeid og presentasjoner. Studiet går over studieåret 2008-2009, med ca 2 tema pr semester.

5 Studieformer, undervisnings- og læringsformer  Studentene skal dokumentere læringsprosessene gjennom arbeider/rapporter som bygges opp trinnvis og veiledes frem til temaet avsluttes.  Hver rapport skal godkjennes av faglærer og legges i en arbeidsmappe en uke etter temaslutt. Første arbeid skal være gruppebasert.arbeidsmappe

6 Arbeidsformer /metoder:  Innovasjonsarbeid  Eksperimentell matlaging  Sensorisk mattesting  Litteraturstudier  Selvstudium  Gruppearbeid  Veiledning  Rapportskriving

7 Obligatoriske arbeider  4 mappeoppgaver og 4 produkter  For å kunne delta i sluttvurderingen/eksamen må materialpenger være betalt  fire temabaserte prosesser og produkt være godkjent  deltagelse i praktisk arbeid være godkjent

8 Eksamen  Eksamen består av en muntlig høring basert på pensum.  Den skal speile studiets overordnede mål.  Det gis karakter fra A til F, der karakterene A-E betyr bestått, og F er ikke bestått.  Ekstern eller intern sensor.  Foreløpig dato tirsdag 5.mai

9 Pensum mat og kultur  Studentene skal utvikle en individuell pensumliste på ca 100 sider. Den skal ivareta målområder som studenten er spesielt opptatt av og godkjennes av faglærer. Resterende 650 sider vil bli oppgitt av faglærer.

10  Andersson, S. (1987): Matens roller. Bokförlaget Korpen Det kongelige helsedepartementet (2003): Resept for et sunnere Norge. Stortingsmelding nr. 16 2002- 2003. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20022003/Report- No-16-2002-2003-to-the-Storting-.html?id=452203Dín Religionsvitenskapelig tidsskrift: Tema Mat. Nr. 1 1999.http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20022003/Report- No-16-2002-2003-to-the-Storting-.html?id=452203  Hveem, M., Ledsaak,O. (1994):Kompendium i eksperimentell matlaging. Høgskolen i Akershus. Stabekk  Helse – og omsorgsdepartementet (2007): Oppskrift for et bedre kosthold. Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Tigjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer.html?id=1911 [22.02.2007]Jonsson, I (2005) http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/planer.html?id=1911  Familjemåltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och måltider [internett]. Tilgjengelig fra: http://www.ep.liu.se/ecp/015/042/ecp015042.pdf [22.02.2007] Klepp, K-I Aarø, L E (2004): Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Universitetsforlaget. Oslohttp://www.ep.liu.se/ecp/015/042/ecp015042.pdf  Kunnskapsdepartementet (2006): Skolemåltidet i skolen - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller. Tilgjengelig fra [23.02.2007]: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2006/Skolemaltidet-i- grunnskolen.html?id=106566 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2006/Skolemaltidet-i- grunnskolen.html?id=106566

11  Matportalen: Matvaretabellen 2006 [Internett]. Tilgjengelig fra http://matportalen.no/ Mæland, John G (2005): Forebyggende helsearbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget Nasjonalt råd for ernæring (2005): Et sunt kosthold for god helse. Strategisk plan med forslag til tiltak for perioden 2005- 2009. IS – 1259. Tilgjengelig fra: http://www.shdir.no/ernaeringsraadet/et_sunt_kosthold_for_ god_helse_35444 (22.02.2007) Neegaard, G. Jacobsen, K. A. Reinvang, R. Kvalvaag, R.W. (2004): Når Gud bestemmer menyen: regler om mat og drikke i verdensreligionene. Yrkeslitteratur. Oslo.http://matportalen.no/ http://www.shdir.no/ernaeringsraadet/et_sunt_kosthold_for_ god_helse_35444  Nes, M., Müller, H., Pedersen, J.I. (2004): Ernæringslære. Landsforeningen for kosthold og helse. Oslo.

12  Johansson B. (red), G. L. Hansen, S. Hillén, A.Huotilainen, T. M. Jensen, J. Mäkelä, G. Roos (2006)Nordiska barns bilder av mat och ätande. ISBN 92-893-1402-8. TemaNord 2006:566. Nordiska ministerrådet, Köpenhamn Tilgjenglig fra: http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2006:566 http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2006:566  Norsk senter for barneforskning (2003): Barn og mat. Temahefte nr. 2-3. ISSN NR. 0800-1669 Rusk, G. (1995): Nytelse, næring, kultur. Universitetsforlaget /Gyldendal Sensorisk studiegruppe (1997): Sensorisk analyse. Utdrag. Universitetsforlaget (K) Sosial- og helsedirektoratet (2007): Utviklingen i norsk kosthold. Tigjengelig fra http://www.shdir.no/ernaering/publikasjoner/ [22.02.2007] Sosial- og helsedirektoratet (2005): Mat og måltider i barnehagen. IS - 1324. Tilgjengelig fra http://www.shdir.no/ernaering/publikasjoner/ [22.02.2007]http://www.shdir.no/ernaering/publikasjoner/

13  Sosial- og helsedirektoratet (2007): Retningslinjer for mat i barnehagen. Tilgjengelig fra http://www.shdir.no/publikasjoner/retningslinjer/retningslinjer_for_mat_og_m_ltider_i _barnehagen_79233/ http://www.shdir.no/publikasjoner/retningslinjer/retningslinjer_for_mat_og_m_ltider_i _barnehagen_79233/  Sosial- og helsedirektoratet (2002): Kostholdsundersøkelse blant 4-åringer. IS – 1324. Tilgjengelig fra http://www.shdir.no/ernaering/publikasjoner/ [22.02.2007]http://www.shdir.no/ernaering/publikasjoner/  Sosial-og helsedirektoratet (2000): Ungkost 2000. Tilgjengelig fra http://www.shdir.no/ernaering/publikasjoner/ http://www.shdir.no/ernaering/publikasjoner/  Statens helsetilsyn: Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK -2619. Tilgjengelig fra: http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/veiledningsserien/veileder_forskrift_ miljoerrettet_helsevern_skoler_barnehager_ik-2619.pdf Ulltveit, G. (1993): Norsk mat gjennom tidene. Teknologisk forlag. Utdannings- og forskningsdepartementet (2005): Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Tilgjengelig fra: http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103 [22.02.2007] Aakervik, G. (2000): Innvandring, helse og mat. Almater forlag. http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/veiledningsserien/veileder_forskrift_ miljoerrettet_helsevern_skoler_barnehager_ik-2619.pdf http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_UtdProgrFag.aspx?id=2103

14 MH 302 Mat og teknologi, 15 stp  Læringsmål  ha prinsipiell kunnskap om matkjeden fra jord til bord  ha kunnskap om norsk ernæringspolitikk  ha kunnskap om økologisk og bærekraftig matproduksjon  kjenne til og forholde seg til sentralt loveverk knyttet til matproduksjon og frambud av mat

15 Studieformer, undervisnings- og læringsformer  For å få innsikt i matkjeden skal studentene gå sammen i grupper på 3-5 og etablere studentbedrift, helst i samarbeid med Ungt entreprenørskap.  Forretningsidé skal godkjennes av faglærer.  Det skal gjennomføres ca. 10 samlinger hvor fagstoff, studentarbeid presenteres og drøftes.  Det er krav om at hver enkelt student skal ha minst en faglig presentasjon.  Hver gruppe skal ha minst 4 veiledninger.  Forretningsplan utarbeides og det skal skrives en sluttrapport i gruppe som viser prosessen og faglig innsikt

16 For å nå målene skal studentene arbeide med følgende tema:  Produktutvikling  Hygiene, Ik- mat  Produktmerking  Kvalitetssikring  Sensoriske tester  Produktinformasjon  Entreprenørskap  Matkjeden fra jord til bord  Etisk og bærekraftig matforbruk  Mat og økonomi

17 Eksamen  Eksamen består av to deler, en rapport (presentasjonsmappe) som teller 49 % og en muntlig praktisk eksamen som teller 51%.  Rapporten presenteres for medstudenter, faglærer og sensor (gruppevis).

18 Rapporten skal vise:  Faglig kunnskap relatert til målformuleringer i studieplanen  Kunnskap om produktutvikling  Metodeinnsikt i entreprenørskap  Faglig bakgrunn for valg av tema / forretningsidé.  Kvalitetssikring av produktet  Fagstoff /teori som er relevant for produkt og studium  Innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og -lister skal være i tråd med retningslinjer  Maks 13000 ord, Times New Roman 12, linjeavstand 1,5.

19 Foreløpige eksamensdatoer  To rapporter leveres Servicetorget tirsdag 12.mai kl 14.00.  Muntlig eksamen i gruppe tirsdag 2.juni. Rekkefølge trekkes siste samling.  Det gis en individuell karakter etter skala fra A-F. A-E er bestått karakter. Ny prøve gjennomføres individuelt.  For å gå opp til eksamen må studentene ha tilfredsstilt obligatoriske arbeidskrav.  Se også Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Vestfold.

20 Pensum  Studentene skal utvikle en individuell pensumliste på ca 350 sider. Den skal ivareta målområder som studenten er spesielt opptatt av og godkjennes av faglærer. Resterende 400 sider vil bli oppgitt av faglærer.

21  #Austreng, I., Germis M. (2004): Slik spiser de rike. Om norsk kjøttforbruk i globalt perspektiv. FIVH-rapport 2/04. Tilgjengelig fra http://www.framtiden.no/index.php?back=2&artikkelid=1328 [23.02.2007] (50 s) http://www.framtiden.no/index.php?back=2&artikkelid=1328  #Borch, O.J., Kvam, G-T., Stræte, E.P. (2005): Matgründeren. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim (190 s)  #Halweil, B., Nierenberg,D (2004): Sjekk hva du spiser. I: Jordens tilstand. Worldwatch institutes miljørapport State of the world. (19 s)  #Hille, J., (2004): Grønn mat på vent. Utvikling og utfordringer for miljøvennlig mat i Norge. FIVH-rapport 4/04. Tilgjengelig fra: http://www.framtiden.no/index.php?back=2&artikkelid=1328 [23.02.2007] (30 s) http://www.framtiden.no/index.php?back=2&artikkelid=1328  #Holder maten mål? Analyser og resultater 2000-2002, SNT (57 s)

22  # Å produsere mat, kap 2 (28 s)  #Germiso M; 2005, Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp. Framtiden i våre hender (16 s)  #Veggeland, F., Berge, S., (2001): Trygg mat – begreper, erfaringer og strategier. Norsk institutt for landbruksforskning. Tigjengelig fra http://www.nilf.no/Publikasjoner/Notater/Bm/2001/N200104I nnhold.shtml [23.02.2007] (32 s) http://www.nilf.no/Publikasjoner/Notater/Bm/2001/N200104I nnhold.shtml  #Nærings-og handelsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet (2004): Se mulighetene og gjør noe med dem. Strategiplan for entreprenørskap i utdanningen. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/ planer/2004/Se-mulighetene-og-gjor-noe-med- dem.html?id=102074 [22.02.2007] (25 s) http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/ planer/2004/Se-mulighetene-og-gjor-noe-med- dem.html?id=102074

23  #Utdanningsdirektoratet, Bærekraftig utvikling, utdanning for bærekraftig utvikling, 2006. Tilgjengelig fra http://www.utdanningsdirektoratet.no (19 s) http://www.utdanningsdirektoratet.no  #Sosial- og helsedirektoratet (2005): Et sunt kosthold for god helse. Strategiplan. Tilgjengelig fra: http://www.shdir.no/ernaeringsraadet/. [23.02.2007] (20 s) http://www.shdir.no/ernaeringsraadet/  #Kompendium utdelt forelesning februar 2008 Vestlandsforskning; Økologi (25 s)  #Anbefalinger av en sunnhetsmerking, Sosial og helsedirektoratet og Mattilsynet, 2008 (65s)  # Vått og tørt, aktivitetspakke om matvaner, Grønn hverdag (16 s)  # Merking av matvarer, Anita Utheim Nesbakken, Mattilsynet, utdelt forelesningsnotater våren 2008 (30 s)

24  Lover og forskrifter:  Forskrift om endring i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf- 20070116-0051.htmlhttp://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf- 20070116-0051.html  Forskrift om merking mv av næringsmidler. Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19931221-1385.html http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19931221-1385.html  Forskrift om næringsmiddelhygiene. Tilgjengelig fra http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19971112-1239.html http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19971112-1239.html  Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler. Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19830708-1252.html http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19830708-1252.html  Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/cgi- wift/wiztldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20031219- 124.html&emne=matlov*&&http://www.lovdata.no/cgi- wift/wiztldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20031219- 124.html&emne=matlov*&&

25  Relevante internettadresser:  Debio: http://www.debio.no/http://www.debio.no/  Fremtiden i våre hender: http://www.framtiden.no/http://www.framtiden.no/  Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/http://www.fhi.no/  Matportalen: Informasjon fra offentlige myndigheter: http://matportalen.no http://matportalen.no  Mattilsynet: http://www.mattilsynet.nohttp://www.mattilsynet.no  SIFO: Statens institutt for forbruksforskning: http://www.sifo.no http://www.sifo.no  Sosial- og helsedirektoratet: http://www.shdir.no/ http://www.shdir.no/  Ungt entreprenørskap: http://www.ue.nohttp://www.ue.no  Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Tilgjengelig fra: http://www.vkm.no/eway/?pid=261 http://www.vkm.no/eway/?pid=261


Laste ned ppt "Eksamen vår 2009 Mat og kultur Mat og teknologi Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google