Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v12 Endre Stavang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v12 Endre Stavang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v12 Endre Stavang

2 Disposisjon I. Naborett og Grl. § 110b II. Tomtefeste og Grl. §§ 97/105 III. Servitutter, reguleringsplan og ”alminnelige rettsgrunnsetninger” IV. Menneskerettslovens (EMKs) betydning (”semikonstitusjonell tingsrett”)

3 I. Naboretten og Grl. § 110b Hensynet til naturmangfoldet Rett til en viss (minste) kvalitet?

4 II. Grunnlovens betydning for tomtefeste Hovedspørsmål: Festerens rett til innløsning og Grunnloven § 105 Festerens rett til forlengelse og Grunnloven § 97

5 Bakgrunn: Tomtefestebegrep og tomtefesterettslige regler Vanlig juridisk språkbruk og legaldefinisjon, § 1 Særtrekk ved instituttet Rettsreglene om tomtefeste

6 (forts.) Hvorfor tomtefeste brukes og debatteres Utbredelse og tradisjoner: over 300.000 festeforhold Hvorfor gjensidig fordelaktig? Fast årlig inntekt for bortfester Ikke gevinstbeskatning for bortfester Bortfester slipper å gi endelig avkall på eiendommen Bortfester kan fortsatt få andel i grunnrenten? Byutvikling, sosial boligpolitikk og Grl. § 19 (offentlige bortfester) Fester slipper å låne Enkelt og billig (?) Betenkeligheter; bør tomtefeste forbys?

7 (forts.) Oversikt over tomtefesteloven av 1996 Alminnelige bestemmelser Festetid, oppsigelse og forlengelse Festeavgift Rådighet Mislighold og misligholdsvirkninger Innløsning og forlengelse Avvikling Framfeste Skjønn Ikrafttredelse m.m.

8 Plenumsdommene fra 2007: Ullern Terasse, Rollag og Ryfylke Grunnloven §§ 97 og 105; EMK Tilleggsprotokoll nummer 1 artikkel 1 To ”forlengelsesdommer”, jf § 33 (Ullern Terrasse og Rollag) En ”innløsningsdom”, jf § 37 (Rollag) Litteratur: Falkanger, L+R 2007 s. 563-580

9 Rt. 2007 s. 1308 Ryfylke Saken: Innløsningssummen Lensmannsskjønnet Ryfylke tingsrett § 105 eller § 97? Innholdet i prøvelsen etter § 105 Den konkrete § 105-vurderingen Den kapitaliserte verdien 40 %-regelen og dens bakgrunn Avsnitt (58), se neste slide

10 Ryfylke: avsnitt (58) - Regelen innebærer en erstatning på mellom 64 600 og 86 000 kroner, mens eiendommens verdi ved kapitalisering av festeavgiften er mer enn 200 000 kroner. - Det dreier seg med andre ord om en meget sterk reduksjon av eiendommens økonomiske verdi for bortfester, en verdi lovgiver selv har bestemt omfanget av gjennom tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift og rett til tidsubegrenset forlengelse. Og disse lovreglene er nettopp gitt ut fra de særlige hensyn som gjør seg gjeldende for tomtefeste. - Innløsningssummen er løsrevet fra den etter min mening selvfølgelige sammenhengen med reglene om regulering av festeavgift og rett til tidsubegrenset forlengelse, som både departementet og medlemmer av justiskomiteen hadde understreket. - Jeg minner for øvrig om at ifølge departementet ville en kapitaliseringsfaktor på 20 gi full erstatning ved tidsubestemte kontrakter, og presiserer i denne sammenheng at 40 prosentregelen bare reiser problemer i forhold til Grunnloven § 105 der innløsningssummen etter regelen blir lavere enn vanlig kapitalisering av festeavgiften tilsier.

11 Ryfylke: innløsningssummen 30 - ganger – regelen 20 - ganger i denne saken, men dette baserer seg på en rente på 5 Problematisering av kapitaliseringsspørsmålet

12 Den nye ordlyden Ved innløysing av tomt som er festa bort til bustadhus eller fritidshus, skal innløysingssummen vere 25 gonger årleg festeavgift etter regulering på innløysingstida, om ikkje ein mindre innløysingssum er avtalt. Om ikkje anna er avtalt, kan bortfestaren likevel krevje at innløysingssummen for andre tomter enn dei som er festa bort på uavgrensa tid utan oppseiingsrett for bortfestaren, skal vere 40 prosent av tomteverdet på innløysingstida (…)

13 Rt. 2007 s. 1281 Ullern Terrasse Spørsmålet/tvisten: Forlengelse på samme vilkår som før Domstolenes prøvingsrett § 97 eller § 105? Den konkrete vurderingen etter § 97 Standardteorien Eksempler på reguleringer 45 år med kontraktsmessig avgift Sammenligningen med nye festeavgifter Likhetshensyn Konklusjon EMK TP art. 1

14 III. Servitutter og ny reguleringsplan – økonomisk ansvar for kommunen? Argumenter Ofte kommersielle interesser (pro) Beskyttelse av rettighetsstrukturens verdi (pro) EMK P1-1 (pro) ”Sand i maskineriet” (con) Naturlig å kanalisere ansvar til de parter som representerer de kommersielle interessene (con) Resultat Tålegrenseansvar som i naborett og alm. erstatningsrett. Grl. § 105/”alminnelige rettsgrunnsetninger” gir utfyllende bakgrunnsrett som plan- og bygningsloven ikke har ment å fortrenge. Om våre politikere kan fortrenge slik jus (trinnhøydespørsmålet), er en annen sak.

15 IV. EMKs betydning Det tradisjonelle og prinsipielle dualistiske utgangspunktet når det gjelder forholdet mellom norsk rett og folkerett Presumsjonsprinsippet som grunnlag for å ta hensyn til folkerett Semi-konstitusjonell = menneskerettsloven

16 EMK og naboretten EMK artikkel 8 Praksis fra EMD Ostra (1994) Hatton (2003)

17 EMK og tomtefeste EMK P 1-1 Diskusjonen i Rt. 2007 s. 1281, avsnitt (122) til (132) Denne saken står for EMD Evolutiv/dynamisk metode gjør utfallet usikkert Har EMD større sans for realøkonomiske betraktninger omkring tvungen overføring av ”grunnrente” fra eier til fester?

18 EMK, reguleringsplan og servitutter EMK P 1-1 igjen? Er det greiere å løse saken på grunnlag av Grunnloven § 105? Endre Stavang, Opphør av servitutter (2011) s. 162-183.

19 EMK og ”ulovfestet ekstinksjon”

20 EMKs betydning – to mer almene spørsmål til ettertanke Til ettertanke: Kan menneskerettighetene være universelle samtidig som tolkningsmetoden er evolutiv/dynamisk? Fremtidsutsikter: Bør menneskerettighetene konstitusjonaliseres fullt ut?


Laste ned ppt "Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v12 Endre Stavang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google