Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 1-4 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 1-4 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 1-4 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Opphavsrett Beskyttelse av litterære, kunstneriske og vitenskapelige (ånds)verk Åvl. § 1 annet ledd: Eksempler på åndsverk Frembringelser på det litterære og kunstneriske område (jf. Knoph)

4 ”Nærstående rettigheter” Utøvende kunstneres fremføring av åndsverk (åvl. § 42) Film- og fonogramprodusenters rett i sine opptak (åvl. § 45) Databaser som ikke er åndsverk (åvl. § 43) Fotografiske bilder (åvl. § 43 a) osv.

5 Begrepsavklaringer Opphavsrettigheter ctra. nærstående rettigheter Opphavsrett i vid forstand, jf. tittelen på dette faget ”Copyright”

6 Legislative hensyn - opphavsretten Incentiv til kulturell produksjon Alminnelige rettferdighetsbetraktninger Investeringsforutsetning Hensynet til kulturell utbredelse

7 ” BESKYTTELSESOBJEKT ”RETTIGHETERBEFØYELSER VERKET ARBEIDET / PRESTASJONEN ENERETT IDEELL RETT Opphavs- mann Fotograf / Utøvende kunstnere / Fonogramprod. / Filmprod. / Fotograf / Eksemplar- fremstillingsrett Fremføringsrett Spredningsrett Visningsrett Respektrett Navneangivelse Vern mot ødeleggelse osv.

8 Rettighetshåndtering Utnyttelse –egen –overdragelse av rettigheter Klarering/håndheving –individuell (opprinnelig opphavsmann eller rettsetterfølger) –kollektiv (forvaltnings/rettighetshaverorganisasjoner)

9 Eksempler på norske forvaltningsorganisasjoner BONO (gjengivelse av billedkunst) TONO (fremføring av musikk) ncb (”mekaniske rettigheter” til musikkverk) Kopinor (foto- og annen kopiering av utgitte verk) NORWACO (sekundærutnyttelse av lyd og levende bilder) Se www.clara.no

10 Grense mot andre immaterialrettigheter Patentrett - Rt 1997 s. 199, Cirrus - RG 1994 s. 270, Tripp Trapp - særlig om datamaskinprogrammer Varemerkerett - opphavsrettsbeskyttelse for varemerker - Astra-saken Designrett

11

12 Grense mot markedsføringsloven Opphavsrett: Konkurransebeskyttelse Markedsføringsloven: Supplerende konkurransebeskyttelse Eksempler: –U 1999 s. 1762 (”Hvem vil bli millionær?”) –Rt 1940 s. 327 (”Hallo Hallo”) –RG 1992 s. 339 (”Ekeberg”) –Sandefjord Byrett, 13/4-00 (”Markus Data”) –ellers: Brukskunstområdet

13 Grense mot konkurransebegrensningsretten Tilsynelatende konflikt enerett/konkurranseregler Men intet nødvendig motsetningsforhold –Sammenfallende grunnhensyn Kontroll med utnyttelsen av for sterke enerettsposisjoner Grunnleggende problem: ”Internalisering” eller ”tverrfortolkning”?

14 Andre nærliggende rettsregler Vederlagsordninger Regler som berører opphavsretten –Eksempel 1: Konkursrett –Eksempel 2: Tingsrett –Eksempel 3: Ytringsfrihet

15 ”Norske rettskilder” ”Vanlig” rettskildebruk (lov, forarbeider, rettspraksis mv) Forarbeiders betydning i lys av den internasjonale utvikling Særlig om rettspraksis –skillet rettskildeverdi/illustrasjonsmateriale

16 Andre lands rett - særlig Norden Hensynet til nordisk rettsenhet - tilsier sterk vektlegging av rettskilder fra andre nordiske land –jf Rt 1985 s. 883, Electric Circus Men: eksisterer forskjeller Forholdet mellom nordisk og europeisk/global rettsenhet Andre land - forholdet til europeisk/global rettsenhet

17 Bernkonvensjonen for litterære og kunstneriske verk (1886) Problemet med tilslutning til ulike tekster - forsvinnende Prinsippet om nasjonal behandling (art. 5) Ikke materiell gjensidighet, men noen unntak, bl.a. vernetiden Formfrihet Minstekrav til beskyttelse

18 Romakonvensjonen (RK) for utøvende kunstnere mv (1961) Som BK: Nasjonal behandling og minimumskrav Ingen regel om materiell gjensidighet, men art. 12 Adgang til formkrav (art. 11) - bruk av merket (P)

19 WIPO-konvensjonene fra 1996 (WCT og WPPT) WCT: WIPO Copyright Treaty (opphavsrett) WPPT: WIPO Performances and Phonograms Treaty (utøvende kunstnere og fonogramprodusenter) Utvidelse av rettigheter, særlig med tanke på ny teknologi (Norge ennå ikke tiltrådt)

20 Verdenskonvensjonen om opphavsrett (VK) Bakgrunn: Møte enkelte staters ønsker om formkrav og svakere vern Formkravsregler Vanskeliggjort av ”Bernlåsen” I dag: Ingen nevneverdig praktisk betydning

21 TRIPS Særavtale under WTO Bygger i stor grad på vernet etter BK og RK Særbestemmelse: Bestevilkårsklausul (”Most Favored Nation”) –neppe så stor betydning som man umiddelbart skulle tro

22 EU/EØS Dels: Regler om de fire friheter og konkurransereglene Dels: 7 direktiver –Edb-direktivet (dir. 91/250) –”Utleiedirektivet” (dir. 92/100) –Satellitt- og kabeldirektivet (dir. 93/83) –Vernetidsdirektivet (dir. 93/98) –Databasedirektivet (dir. 96/9) –”Informasjonssamfunnsdirektivet” (dir. 2001/29) –”Følgerettsdirektivet” (dir. 2001/84)

23 Virkninger i norsk rett EØS-avtalens hoveddel: ”inkorporasjonsbestemmelser” Ellers: transformasjon Betydningen av presumpsjonsprinsippet mv


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disp. punkt 1-4 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google