Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fak.oppgave selskapsrett 3. avd. ”AS Åsveien 1” Stipendiat Hedvig Bugge Reiersen, 2. april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fak.oppgave selskapsrett 3. avd. ”AS Åsveien 1” Stipendiat Hedvig Bugge Reiersen, 2. april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fak.oppgave selskapsrett 3. avd. ”AS Åsveien 1” Stipendiat Hedvig Bugge Reiersen, 2. april 2009

2 I den følgende gjennomgangen: 1.Innledning: Noen generelle oppgavetekniske kommentarer 2.Gjennomgang av fakultetsoppgaven spørsmål 1-6 Ca. 45 min

3 Innledning (1:10): Hva slags type oppgave er dette? Utgangspunkt: – Praktikum: testen er å anvende jus på en konkret problemstilling Faktum i oppgaven skal anvendes underveis i fremstillingen Begrenset teorifremstilling

4 Innledning (2:10): Hva slags type oppgave er dette? Denne oppgaven avviker fra tradisjonelle praktikumsoppgaver – ”Blandingsoppgave” Mer teori og mindre faktum Vis hva som er de interessante rettslige spørsmålene i oppgaven

5 Innledning (3:10): Hva ber oppgaven om? “Ta som rådgiver for styret stilling til spørsmålene” Hva er styrets mål? – Overdragelse av eiendommen på en eller annen måte

6 Innledning (4:10): Hva ber oppgaven om? Seks spørsmål –Alle skal besvares –Drøft spørsmålene i den rekkefølgen de er gitt i oppgaveteksten –Kan/bør noen spørsmål slås sammen i en drøftelse? Bare når det gir fremstillingsmessige fordeler

7 Innledning (5:10): Før dere begynner å drøfte Hva slags materiell juss handler oppgaven om? Hovedregler og unntak Et umiddelbart inntrykk av de rettslige løsningene Oppmerksomhet rundt hvilke drøftelser som bør være med

8 Innledning (6:10): Før dere begynner å drøfte Hva slags materiell juss handler denne oppgaven om? Vedtekter –Gyldigheten av vedtektsbestemmelser, dvs. hva kan vedtektsfestes –Tolkning av vedtekter Kan de oppheves? Anvendelsesområde (ved fusjon og oppløsning)

9 Innledning (7:10): Vedtekter Vedtekter – grunnleggende utgangspunkter –To hovedfunksjoner: Gjøre grunnleggende opplysninger om selskapet lett tilgjengelig for nåværende og fremtidige aksjeeiere og tredjemenn (asl. § 2-2) –Eks Formålet med selskapet (asl. § 2-2 første ledd nr. 3) Regulere særlige forhold i aksjeselskapet –Eks Åsveien 1 sine vedtekter § 6 (1) om kjøp og salg av selskapets faste eiendommer

10 Innledning (8:10): Vedtekter Utformingen av vedtektene – formelle og materielle skranker –Formelle krav til vedtektene v/stiftelsen: asl. § 2-2 flg Senere endringer/opphevelse: asl. § 5-18 –Materielle krav til innholdet Asl § 2-2 Aksjelovens øvrige bestemmelser, generalforsamlingsvedtak og øvrige vedtektsbestemmelser

11 Innledning (9:10): Vedtekter Tolkning av vedtekter Særlig om det vedtektsfestede formålet –Virksomhetsangivelsen setter en grense for styrets kompetanse og for kompetansen til flertallet på generalforsamlingen –Formålet med aksjeselskapet ”AS Åsveien 6”: ”eie og drive faste eiendommer”

12 Innledning (10:10): Vedtektene til ”AS Åsveien 6” Vedtekter §1 Selskapets formål er å eie og drive faste eiendommer […] § 6 (1) Kjøp og salg av fast eiendom besluttes av generalforsamlingen med ¾ av de avgitte stemmer. (2) Åsveien 1 kan ikke selges. (3) Bestemmelsene i denne paragraf kan ikke endres eller oppheves.

13 Spørsmål 1: (1:5) Er bestemmelsene i vedtektene § 6 første ledd gyldige? ”Kjøp og salg av fast eiendom besluttes av generalforsamlingen med ¾ av de avgitte stemmene” Hva regulerer vedtektsbestemmelsen? – Beslutningsorgan – Flertallskrav

14 Spørsmål 1: (2:5) Det materielle aksjerettslige utgangspunktet: –Aksjeloven setter ingen konkrete grenser for hva vedtektsbestemmelser kan inneholde, men vedtektsbestemmelsene må være forenlige med ufravikelige bestemmelser i aksjeloven og vedtektene –Drøftelsen kan derfor deles inn i to: Forholdet til aksjeloven Forholdet til vedtektene

15 Spørsmål 1: (3:5) Er vedtektenes § 6 første ledd i strid med bestemmelser i aksjeloven? –Beslutningsorgan: –Aksjelovens utgangspunkt: asl.§ 6-12 om styrets kompetanse –Kan § 6-12 fravikes i vedtektene? Tolkning av § 6-12

16 Spørsmål 1: (4:5) –Stemmeflertall: –Aksjelovens utgangspunkt: asl. § 5-17 første ledd om alminnelig flertall –Asl. § 5-17 tredje ledd: annet kan bestemmes i vedtektene Konklusjon: –vedtektene § 6 første ledd er ikke i strid med aksjeloven

17 Spørsmål 1: (5:5) Er vedtektenes § 6 første ledd i samsvar med øvrige vedtektsbestemmelser (formålsangivelsen)? –”Eie og drive faste eiendommer” –Vedtektene er ikke i strid med dette formålet Konklusjon: –vedtektene § 6 første ledd er ikke i strid med vedtektene Hovedkonklusjon: –Bestemmelsene i vedtektene § 6 første ledd er gyldige

18 Spørsmål 2: (1:5) Kan vedtektenes § 6 første ledd oppheves, og i tilfelle etter hvilken avstemningsregel? Forutsetning for å oppheve § 6 første ledd: § 6 tredje ledd er ugyldig Spørsmålet er i henhold til dette om vedtektenes § 6 tredje ledd er gyldig

19 Spørsmål 2: (2:5) Nærmere om gyldigheten av vedtektenes § 6 tredje ledd –Utgangspunkt for drøftelsen: Aksjeloven inneholder ingen grense for hva slags bestemmelser som kan inntas i vedtektene. Gyldigheten av vedtektsbestemmelsen beror på om bestemmelsen strider mot aksjeloven eller øvrige vedtektsbestemmelser

20 Spørsmål 2: (3:5) Forholdet til aksjeloven –Asl. § 5-18 første ledd annet punktum: Vedtektsendringer kan vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall –Asl. § 5-18 tredje ledd: Strengere flertallskrav kan fastsettes i vedtektene –Tolkningen av § 5-18 tredje ledd: Spm: Forutsetter bestemmelsen at vedtektsbestemmelser må kunne endres, men vedtektene kan selv bestemme flertallskravet? Svar: Nei. Det er ok med en vedtektsbestemmelse om at bestemmelser i vedtektene ikke kan endres

21 Spørsmål 2: (4:5) Forholdet til det vedtektsbestemte formålet: –Paragraf 6 tredje ledd er ikke i strid med det vedtektsbestemte formålet Paragraf 6 tredje ledd er gyldig Foreløpig konklusjon: Vedtektenes § 6 første ledd kan ikke oppheves

22 Spørsmål 2: (5:5) En vedtektsbestemmelse om at enkelte bestemmelser i vedtektene ikke kan endres, er ikke til hinder for at en endring skjer med samtykke fra alle aksjeeierne i selskapet på det tidspunktet endringen besluttes Konklusjon: –Vedtektenes § 6 første ledd kan oppheves med enstemmighet

23 Spørsmål 3: (1:2) Er bestemmelsen i vedtektene § 6 annet ledd gyldig? ”Åsveien 1 kan ikke selges” Aksjerettslige utgangspunkt: –Aksjeloven inneholder ikke noen grense for hva som kan vedtektsfestes. Gyldigheten må vurderes i forhold til aksjelovens særlige bestemmelser og det vedtektsfestede formålet

24 Spørsmål 3: (2:2) Forholdet til aksjeloven –Vedtektsbestemmelsen er ikke i strid med noen særlige bestemmelser i aksjeloven Forholdet til det vedtektsbestemte formålet –Ikke i strid med formålet Konklusjon: –Vedtektene § 6 annet ledd er gyldige

25 Spørsmål 4: (1:1) Kan vedtektenes § 6 annet ledd oppheves, og i tilfelle etter hvilken avstemningsregel? Jfr. spørsmål 2: Forutsetningen for at § 6 annet ledd kan oppheves er at man kan sette til side § 6 tredje ledd som bestemmer at bestemmelsene i § 6 ikke kan endres eller oppheves Se drøftelsen under spørsmål 2. Konklusjon: –Bestemmelsen kan oppheves med tilslutning fra samtlige aksjeeiere

26 Spørsmål 5: (1:4) Kommer vedtektenes § 6 annet ledd til anvendelse hvis AS Åsveien 1 innfusjoneres i kjøperens selskap? ”Kjøperselskapet” = ”Overtakende selskap”, jfr. asl. § 13-2 (1) ”AS Åsveien 1” = ”Overdragende selskap”, jfr. asl. § 13-2 (1) Kjøperselskapet overtar ”AS Åsveien 1” sine eiendeler (derunder eiendommen Åsveien 1), rettigheter og forpliktelser, jfr. asl. § 13-2 (1)

27 Spørsmål 5: (2:4) Hovedpunktene i en fusjon –Ved en fusjon vil ”kjøperselskapet” være det overtakende selskap, dvs. at selskapet overtar Åsveien 1 som et ledd i fusjonsprosessen, jfr. asl. § 13-2 første ledd –Fordi eiendommen går over til en ny eier ved en fusjon, på samme måte som ved et salg av eiendommen, oppstår spørsmålet om vedtektene gjelder også ved fusjon –Fusjonen vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall, jfr. asl. § 13-3 annet ledd første punktum jfr § 5-18 første ledd annet punktum –Pga. flertallskravet kan ikke 30% aksjeeieren blokkere en fusjon som støttes av de øvrige aksjeeierne

28 Spørsmål 5: (3:4) Kommer vedtektsbestemmelsen i § 6 annet ledd til anvendelse slik at den kan forhindre fusjonen? –Tolkning av vedtektsbestemmelsen Ordlyd Formål (Usikker) konklusjon: – vedtektenes § 6 annet ledd kommer ikke til anvendelse hvis AS Åsveien 1 innfusjoneres i kjøperens selskap

29 Spørsmål 5: (4:4) Foreligger det en plikt til å videreføre vedtektsbestemmelsen i det overtakende selskap etter fusjonen? –Nei

30 Spørsmål 6: (1:3) Kommer vedtektenes § 6 annet ledd til anvendelse hvis AS Åsveien 1 foreslås oppløst med sikte på å akseptere kjøpstilbudet under likvidasjonen? Generalforsamlingen kan beslutte selskapet oppløst med 2/3 flertall, jfr. asl. § 16-1 første ledd jfr. § 5-18 første ledd annet punktum Oppløsningsbeslutningen skal gjennomføres. Gjennomføringsprosessen kalles likvidasjon eller avvikling

31 Spørsmål 6: (2:3) Utgangspunkt: Aksjelovens og vedtektenes bestemmelser gjelder under likvidasjonen –Asl. § 16-8 første punktum: Selskapets eiendeler skal omgjøres i penger når det er nødvendig for å dekke selskapets forpliktelser Preseptorisk kreditorverneregel. Kan ikke fravikes i vedtektene –§ 16-8 annet punktum: Ellers skal eiendelene omgjøres i penger med mindre det er enighet blant aksjeeierne om naturdeling Deklaratorisk –Vedtektene: Åsveien 1 kan ikke selges

32 Spørsmål 6: (3:3) Regelkollisjon –Går § 16-8 annet punktum foran vedtektenes § 6 annet ledd? –Innløsningsreglene i asl. § 4-24 første ledd nr 3


Laste ned ppt "Fak.oppgave selskapsrett 3. avd. ”AS Åsveien 1” Stipendiat Hedvig Bugge Reiersen, 2. april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google