Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan Arendal havn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan Arendal havn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan 2015 -2020 Arendal havn

2 Premissleverandører og hvem vi må forholde oss til
Utslipp Støy Samfunns effekt Driftsregnskap MILJØ KRAV *ØKONOMI *EIERE Leietagere Rederier Riggeiere Prosjekteiere Vare eiere Annen næring OFFENTLIGE MYNDIGHETER *KUNDER / MARKED Arendal Havn IMO EU / EØS Regjering NTP Departement Kystverket *KONKURENTER LOKAL SAMFUNN De 4 viktigste er ØKONOMI – KUNDER/MARKED – EIERE – KONKURRENTER ANSATTE Andre havner, regionalt nasjonalt, internasjonalt

3 Årsmeldinga 2019 fiktive beskrivelser om ønsket aktivitet og status
TRAFIKKHAVN EYDEHAVN RIGGHAVN. Spesielt godt tilrettelagt for Jack Ups. Egen dypvannskai vedtatt bygget. Området fremstår og fungerer som et one-stop- shop for rigger/riggeier. 90 dager m rigg til kai i 2019. RO - RO havn er etablert med rampe og fast ukentlig RO-PAX forbindelse til Europa i 2019. Bulk havn Mengde har øket til tonn grunnet effektiv håndtering m transportbånd og gode lager mulighet også under tak. Godsoverføring. Stedlig speditør og ekspeditør på plass, stadig mer gods går via et moderne og funksjonelt lager-hotell for håndtering av stykkgods. Fast anløp av rutegående kystfartøy Utleie bygg/areal. I snitt1000m2 industrilokaler/ lager hvert år i snitt de siste 3 år for utleie. Tungt utstyr lagres for offshore virksomheter Container havn. Sporadiske containere, ifm med prosjekter. Regulær trafikk prioriteres kun ved konkret forespørsel om oppstart fra rederi/ vareeier. CRUISEHAVN ARENDAL Cruise havna har utviklet seg jevnt og i 2019 var der 25 cruiseanløp til Arendal. Havnen har ansvar for og administrerte flere anløp både til Risør og Grimstad. Det er etablert et cruisenettverk og et lokalt event firma som promoterer og selger turer lokalt.

4 Årsmeldinga 2019 forts. GJESTEHAVN SMÅBÅTHAVNER
Gjestehavnen eren attraksjon i Arendal. Sørlandets største med 5000 båt overnattinger. Flytende modul konseptet tatt i bruk flere andre steder. Både fastboende og båtgjester bruker tilbudet. Flytende modulbygde enheter som sjøbad, basseng, badstu, jaccuzzi, flytende aktivitetsplattformer og broer har gjort gjestehavnen veldig populær. SMÅBÅTHAVNER Arendal har 100% dekning. Båtplass kan tilbys til alle som ønsker det. Det bygges ca 5% nye plasser årlig. Prisene i kommunale båthavner har gått ned og er på nivå med 2015. Hurtig båt / lokal fergetrafikk Anløpssteder er etablert fra Eydehavn og via steder langs Tromøysund til sentrum. Det er etablering av tilhørende parkering til fergeleiene som gjør dette tilbudet attraktivt. Administrativ og resultatmessig utvikling Katedralen er ombygd til nytt administrasjonsbygg er tatt i bruk Staben er økt med markedsansvarlig for trafikkhavna og småbåt / gjestehavna Inntektene i 2019 havnet på 30 mill. med et resultatgrad på 10%

5 SWOT overordnet virksomhetsnivå
STYRKER (Strengths) SVAKHETER (Weaknesses) Areal : regulert, ledig og klart. Infrastruktur klar Kort deviasjon for skip. Nær åpent farvann. Dyp innseiling og dype kaifronter Høy styrke i kaidekk. Lange kaifronter. Betydelig kompetanse i regionen Nærhet til etablert yard. Nærhet til kontinentet. Lave priser og god effektivitet Gode værforhold og liten tidevannsforskjell Grønn landstrøm med god kapasitet Demografi (god og i fremvekst) God, lojal og fleksibel stab. Fremoverlent og ivrige eierkommune Areal tilgang ( år frem) Ingen etablerte varestrømmer på sjø. Ingen faste anløp av skip Opplevd avstand er stor for Offshore næringen. Mangler ro –ro rampe og noe håndteringsutstyr Mangler speditør og ekspeditør. Organisering internt. (Både bedrift og forvaltning). Leverandører i nærområdet (slepebåt, ++) Ikke etablert et felles mål og strategi for deetablerte bedrifter i området Markedskunnskap, kompetanse hull i organisasjonen MULIGHETER (Opportunities) TRUSLER (Threats) Eydehavn som regionhavn for flere kommuner (Samarbeid f.eks Grimstad / Tvedestrand / Risør) Klargjøre og markedsføre våre fordeler som rigghavn for riggeiere. Etablere one-stop-shop og utarbeide felles strategi Godsoverføring: Kort avstand til ny E-18. Kort deviasjon. Myndighetskrav mer transport over på sjø Trekantsamarbeid Norge, Sverige og Danmark om nærskipsfart i Skagerak Tilskuddsordninger fra EU og Nordisk Ministerråd Manglende forbindelse E-18 - havn Lite produksjonsbedrifter i nærområdet Høye kostnader nasjonalt nivå Sterk konkurranse / kort avstand mellom havner Myndighetenes definisjon av stamnett og målekriterier for havn Miljøkrav og varierende avgifter for transportformene Eiers prioriteringer

6 SWOT Bulk (tørrlaster)
STYRKER (Strengths) SVAKHETER (Weaknesses) God kai lengde og dybde Kort innseiling Alt på et sted Vær forhold Demografi Krever egnet håndteringsutstyr Ukjent for beslutningstakere MULIGHETER (Opportunities) TRUSLER (Threats) Størsteparten av alt gods på sjø er bulklaster. Gir stor havneaktivitet med mer utleie av havnens maskiner, utstyr og personell Kort vei til ny e-18. Effektiv godoverføring vei-sjø Det er få bedrifter i vår region som bruker bulkmasser (bortsett for trevirke) Konkurranse

7 SWOT RIGGHAVN STYRKER (Strengths) SVAKHETER (Weaknesses)
Kort innseiling God dybde og enkelt navigering Stor styrke i kai dekke Lokalt verksted m offshore erfaring Tilgjengelige kaifronter og arealer Prising av tjenester Grønn land-strøm med høy kapasitet Vær forhold (få regnværsdager) Lite tidevanns forskjeller Demografi Gode leverandørbedrifter lokalt Nyetablert og ukjent for beslutningstakere i riggselskap Opplevd og faktisk avstand til felt offshore Mangler noen kompetansebedrifter Ikke etablert og felles mål Mottaksfasiliteter for kloakk/gråvann. Frekvensomformere. Overnattingskapasitet skiftarbeid Prosjektkontorer Bespisning og måltider Mangler høy proviantkran og gangvei MULIGHETER (Opportunities) TRUSLER (Threats) Tilrettelegge for Jack Ups med steinpute direkte til ny dypvannskai. Ny dypvannskai One-stop-shop Flere rigger samtidig Verksted og work-shops for korttidsutleie og prosjekter Etablere overnatting, kantine, prosjektkontorer Konkurranse og kostnadsnivå Prioriteringer blant aktørene lokalt Riggeiers vilje til bruk Avstand fra Nordsjøfeltene Fremtidig utbygging og oljepris Endrede krav til klassing av rigger i drift

8 SWOT Cruise STYRKER (Strengths) SVAKHETER (Weaknesses)
God infrastruktur, pene kaiområder midt i byen. Flott innseiling. Kort deviasjon, ligger langs ruta. Lav pris for rederiet Gode tilbud nær anløpssted Godt vær Rik maritim historie Medlemskap i cruise nettverk Mange attraksjoner Mangler destinasjonsselskap. Svak promotering og organisering av aktiviteter Mangel på flerspråklige guider Arendal er lite benyttet og lite kjent av planleggere i rederiene. Lokale attraksjoner, destinasjoner og besøks steder har ikke fokus på cruise. MULIGHETER (Opportunities) TRUSLER (Threats) Etablere og organisere lokalt cruise nettverk Markedsføre direkte mot aktuelle rederier. High Volt landstrøm. Grønn cruise Konkurranse fra andre havner. Nye miljøkrav generelt (skipsfarten) Nasjonale særkrav ( til skip)

9 SWOT ro-ro STYRKER (Strengths) SVAKHETER (Weaknesses)
God kai lengde og dybde Kort innseiling, nær skipsleden Nærhet til kontinentet Areal til disposisjon Vær forhold (Lite vind og strøm) Demografi Krever investering i kjøreramper Ukjent for beslutningstakere Passasjer fasiliteter mangler MULIGHETER (Opportunities) TRUSLER (Threats) Effektiv transport, mange vareeiere, fast forbindelse Gir stor havneaktivitet med utleie av havnens maskiner, utstyr og personell Fergefri e 39 vil gi stor vekst på Sørlandshavnene. Ikke definert som en del av stamnettet. Konkurransen Mangler vei forbindelse til e-18

10 SWOT Godsoverføring - Lagerhotel
STYRKER (Strengths) SVAKHETER (Weaknesses) God lokalisering nær skipsleden og E-18 Egnede kai anlegg og kraner Areal til disposisjon, ferdig regulert Vær forhold Lite tidevanns forskjeller Demografi Krever investering i bygg og lagerhåndteringsutstyr Stor innsalgs jobb, ukjent for beslutningstakere Fast forbindelse sjøveien innenlands. MULIGHETER (Opportunities) TRUSLER (Threats) Få et ekspeditør firma fast etablert Etablere et moderne og funksjonelt lager-hotell for håndtering av stykkgods Utnytte maritim og offshore klynger for utskiping av gods Konkurranse Vilje til bruk

11 Viktigste prioriteringer
SAK / PROSJEKT ANSVAR KONKLUSJON FRIST 1) RIGGHAVN etablering spesielt tilrettelagt for Jack Ups Trenger nærmere utredning og verifikasjon. Q4 2015 2) RO - RO havn med fast forbindelse til Europa. Ro-Ro rampe / avsette areal / Kontakte egnet fergerederi 3) RO - RO havn tilrettelagt for RO-PAX Avsette egnede områder / bygg or pax 4) Bulk havn med transportbånd og mulighet for lagring under tak Fleksibelt bånd, lagermulighet under tak / åpen areal. Markedsføre Q 5) Godsoverføring etablere fast ekspeditør / speditør Kontakte aktuelle speditører. Undersøke varestrømmer Q 6) Godsoverføring med et moderne og funksjonelt lager-hotell for håndtering av stykkgods. Kontakte aktuelle rederier for innenlands fast forbindelse Q2 2015 7) Container havn Ikke eget initiativ nå. Svare på konkrete forespørsler fra aktuelle rederi 8) Cruisehavn videre utvikles ved å engasjere andre organisasjoner til å bidra med aktiviteter og markedsføring Markedsføring viderfeøres Etablere lokalt cruisenettverk ongoing 9) Cruisehavn samarbeid med Grimstad og Risør, hvor Arendal tar administrasjon og ISPS Lokalt havnesamarbeid. Forvaltning og markedsføring Q3 2015 10) Gjestehavn ferdigstilles med et velvære bygg, servicebygg med bassenganlegg og andre modulære og flytende attraksjoner En del av samfunnsoppdraget. Legge til rette for ny industri og gi byen en attraksjon Q2 2016 11) Småbåthavner Fortsette utbygging på attraktive lokasjoner. 12) Hurtig båt / lokal fergetrafikk samarbeide med fylkeskommunen, få aktør på plass og etablere parkeringsmuligheter på Eydehavn og Tromøy Inntjening er tvilsom uten å se på dette i et miljøregnskap 13) Administrativ og organisasjonsmessig utvikling 13.1) Nytt administrasjonsbygg 13.2) Tilføre markedskompetanse Q4 2016

12 Hovedprosjekter HØY LAV HØY KOSTNAD / ARB. MENGDE GJØRE NÅ
Prioritering ved bruk av heat map må etterprøves på aktivitetsnivå HØY GJØRE NÅ DERSOM CASE ER «OK» VURDERE UNNGÅ / PARKERE 1 2 8 5 3 13.2 6 EFFEKTEN AV PROSJEKTET 4 10 13.1 11 12 9 1 – Rigghavn 2 – Ro-ro havn ferge 3 – Ro pax 4 – Bulk 5 – Godsoverføring Speditør 6 – Godsoverføring Lagerhotel 7 KOSTNAD / ARB. MENGDE LAV HØY

13 Neste fase: bryte hovedplaner ned i aktiviteter
De 6 B’er Bemanning Budsjett Begrense risiko Beskrivelse Begrunnelse Beregnet tid Tilhørende aktiviteter / prosjekt som skal til for å oppnå 2020 scenarioet. De 6 B’er skal beskrives per prosjekt.

14 A port hub facility for ro-ro / bulk and passengers
Our strategies - an effective One-stop-shop for rigs and larger offshore units. - A site ideal for major mobilisation & projects. -Effective storage and handling of heavy offshore equipment. A business cluster on location supporting fabrication, major projects, installation work, conversions, classification, warehousing and storage. A port hub facility for ro-ro / bulk and passengers Et regionalt knutepunkt for fremtidens verdiskapere.


Laste ned ppt "Strategiplan Arendal havn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google