Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional plan for vannforvaltning. 01/15: Velkommen og godkjenning av saksliste 02/15: godkjenning av referat fra møte i AU 9. mai 2014 (ettersendt).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional plan for vannforvaltning. 01/15: Velkommen og godkjenning av saksliste 02/15: godkjenning av referat fra møte i AU 9. mai 2014 (ettersendt)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional plan for vannforvaltning

2 01/15: Velkommen og godkjenning av saksliste 02/15: godkjenning av referat fra møte i AU 9. mai 2014 (ettersendt). 03/15: generell informasjon om merknader til regional vannforvaltningsplan. 04/15: felles vurdering og håndtering av innspill til planen. VRM ber alle forberede seg til dette punktet. 05/15: presentasjon og forklaring av ny SMVF-oversikt. Informasjon om ny høring av denne delen av planen. 06/15: Evt. ©Bendik Eithun Halgunset Saksliste

3 Planforslag utarbeidet vinter 2014 Flere AU-møter 2 VRU-møter Godkjent lagt på høring av FU/FR i juni -14 Høring 01/07 – 31/12 ©Bendik Eithun Halgunset Kort repetisjon først

4 Tverrsektoriell tilnærming til alt arbeid som berører vann i 6 år framover Framstilling av hvordan vi vil forvalte vannet i Trøndelag på lang sikt Gjensidige forventninger Uttrykker mål og tiltak Hva er en regional vannforvaltningsplan?

5 Regionalt samarbeid rundt vannet? §1:  formål […] mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk […]  […] regionale forvaltningsplaner […] fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.

6 Tematisk avgrenset Skal legges til grunn for involverte organers virksomhet, samt kommunal og statlig planlegging Normalt sluttbehandling og vedtak i fylkesting Regional plan

7 Regional plan med nogo attåt Vedtas av Fylkestinget i Sør- og Nord-Trøndelag MEN: Regional plan for vannforvaltning skal godkjennes av kongen i statsråd

8 Europeisk gjennomføring Norge følger den felleseuropeiske gjennomføringen av vanndirektivet Fortløpende oppfølging og sanksjonering av ESA Vi blir målt på gjennomføring av planen Vi må derfor strekke oss etter å nå målsetningene og iverksette foreslåtte tiltak Begrunne ev. avvik ©www.esa.net ©www.bi-consulting.net

9 Vi skaper et samfunn… ©www.norgeibilder.no

10 … og endrer økosystemene rundt oss ©www.norgeibilder.no

11 Prinsippet vi arbeider etter Svært god tilstand God tilstand Moderat tilstand Dårlig tilstand Svært dårlig tilstand Tiltak iverksettesForringelse skal unngås

12 >60% av forekomstene i vannregion Trøndelag er utenfor risiko for å ikke nå målet om god/svært god kjemisk og økologisk tilstand Sammendrag ©André Solberg

13 Ergo: de resterende <40% er ikke tilfredsstillende = når ikke miljømålet i 2021 uten at tiltak settes inn Sammendrag ©Audun Alseth

14 Prinsippet vi arbeider etter Svært god tilstand 344 God tilstand 1801 Moderat tilstand 854 Dårlig tilstand 308 Svært dårlig tilstand 126 Tiltak iverksettesForringelse skal unngås

15 VRM mottok 87 innspill Totalt 401 merknader til planen Alle er kommentert og VRM har gitt sin anbefaling Kan leses på: http://www.vannportale n.no/vannregioner/tron delag/plandokumenter/ horingsinnspill/ http://www.vannportale n.no/vannregioner/tron delag/plandokumenter/ horingsinnspill/ Høring 01.07.14 – 31.12.14

16 SMVF Mange innspill på manglende SMVF- fastsettelse og miljømål for disse OK: hva er en SMVF? Sterkt Modifisert VannForekomst Typisk: kraftregulering, bekkelukking, havn ©Bendik Eithun Halgunset

17 Hvorfor er SMVF viktig? NVE, Miljødirektoratet og Fylkesmannen ansvarlige myndigheter Svært store samfunnsinteresser i spill Konkret: Myndighetene utpeker SMVF. Disse får spesifisert sitt miljømål, og skal nå dette innen 2021 (ev. med tidsutsettelse). ©Bendik Eithun Halgunset

18 Hvorfor er SMVF viktig? Eksempel: Fylkesmannen gjennom VRU foreslår at det skal slippes mer vann i forekomsten «Kraftelva» for at laksen skal få bedre vilkår Dette blir et «tiltak» for å nå et fastsatt «miljømål» Krever revisjon av konsesjonsvilkår etc. NVE må ta opp saken. Sentralt at kunnskapsgrunnlaget og helhetsvurderingene ivaretas Er det mest hensiktsmessig å gjøre dette i «Kraftelva»? Bør VRU prioritere «Flomelva» i samme nedslagsfelt? Hva med samfunnsnytten?

19 Hvorfor er SMVF viktig? Sanksjoneres av ESA. Bøtelegging mulig (store summer) Ergo: settes det miljømål på ufullstendig grunnlag får vi en situasjon der kraftbransjen må gjennomføre unødvendige og ofte kostbare tiltak for å nå et urealistisk eller unødvendig mål ©Bendik Eithun Halgunset

20 Økonomi og organisering Mange gir innspill på økonomi og uklar organisasjon Vannregionmyndighet, vannregionutvalg, vannområder… Finansiering av et så stort arbeid? Ikke direkte planrelevant www.bi-consulting.net

21 Tekst og innhold Mindre korrigeringer og justeringer av innhold Noe av dette er unødvendig pirkete Annet er til god hjelp

22 Datagrunnlag Mange innspill rettet mot feil og mangler i datagrunnlag Veldig viktig for å målrette tiltak Berørt myndighet må vurdere grunnlaget ved igangsetting av tiltak Kunnskapsbehov? Ev. avvik eller endringer av tiltak skal rapporteres via www.vann-nett.nowww.vann-nett.no

23 Forurensning Mange av innspillene om datagrunnlaget går direkte på forurensning Viktig miljø- og samfunnsutfordring Berører mange sektorer: Landbruk, havbruk, mineralutvinning, kommunalteknikk, samferdsel, mat og drikkevann… ©Bendik Eithun Halgunset

24 Grensevassdrag Står som vedlegg 4 i dag. Tas ut som egen plan etter innspill. Noe omarbeiding i tråd med innspill. Del av grunnlag mangler.

25 01/15: Velkommen og godkjenning av saksliste 02/15: godkjenning av referat fra møte i AU 9. mai 2014 (ettersendt). 03/15: generell informasjon om merknader til regional vannforvaltningsplan. 04/15: felles vurdering og håndtering av innspill til planen. VRM ber alle forberede seg til dette punktet. 05/15: presentasjon og forklaring av ny SMVF-oversikt. Informasjon om ny høring av denne delen av planen. 06/15: Evt. tiltaksmodulen ©Bendik Eithun Halgunset Saksliste

26 SMVF skal inngå i planen Miljømål og tiltak Medvirkning viktig (sektorer/bransjer) Høringsutkast i praksis uten oversikt Kraftbransjen og NVE har bedt om en ny runde Omarbeidet oversikt legges ut på kort 2.- gangshøring ca. 11. mars. Gjelder vedlegg 1 i planen. ©Bendik Eithun Halgunset Ny SMVF-oversikt til høring ©www.godtur.no

27 Rammer for arbeidet 1. januar – 1. juli 2014: perioden for arbeid med og ferdigstilling av regional vannforvaltningsplan 24. januar – 14: nasjonale retningslinjer Februar-mars – 14: SMVF-veileder 19. mars – 14: førsteutkast til plan 25. april – 14: frist for planutkast HØRING

28 SMVF skal inngå i planen Miljømål og tiltak Medvirkning viktig (sektorer/bransjer) Høringsutkast i praksis uten oversikt Kraftbransjen og NVE har bedt om en ny runde Omarbeidet oversikt legges ut på kort 2.- gangshøring ca. 11. mars. Gjelder vedlegg 1 i planen. ©Bendik Eithun Halgunset Ny SMVF-oversikt til høring ©www.godtur.no

29 D:\Brukere\benhal\Skrivebord\AU 230215\Faktaark regulerte vassdrag\3 Søa øvre del.docxD:\Brukere\benhal\Skrivebord\AU 230215\Faktaark regulerte vassdrag\3 Søa øvre del.docx D:\Brukere\benhal\Skrivebord\AU 230215\Faktaark regulerte vassdrag\5 Teksdalsvatn.docxD:\Brukere\benhal\Skrivebord\AU 230215\Faktaark regulerte vassdrag\5 Teksdalsvatn.docx D:\Brukere\benhal\Skrivebord\AU 230215\Faktaark regulerte vassdrag\9 Stuggusjøen.docxD:\Brukere\benhal\Skrivebord\AU 230215\Faktaark regulerte vassdrag\9 Stuggusjøen.docx

30 Ny nettside www.vannportalen.no


Laste ned ppt "Regional plan for vannforvaltning. 01/15: Velkommen og godkjenning av saksliste 02/15: godkjenning av referat fra møte i AU 9. mai 2014 (ettersendt)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google