Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Immaterielle rettigheter- Intellectual Property Rights, IPR Kirsten Stangebye, IPR Manager Birkeland Innovasjon AS ENT1000 10. november 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Immaterielle rettigheter- Intellectual Property Rights, IPR Kirsten Stangebye, IPR Manager Birkeland Innovasjon AS ENT1000 10. november 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Immaterielle rettigheter- Intellectual Property Rights, IPR Kirsten Stangebye, IPR Manager Birkeland Innovasjon AS ENT1000 10. november 2009

2 Birkeland Innovasjon AS – TTO ved universitetet i Oslo Birkeland Innovasjon AS (Birkeland) ble opprettet i 2004, og er et aksjeselskap 100% eid av Universitetet i Oslo (UiO) Birkeland har en forvaltningsavtale med UiO, og er universitetets instrument for utøve UiOs IPR-politikk skal tilrettelegge for næringsmessig utnyttelse/kommersialisering av forskningsresultater har ansvar for hele prosessen, dvs. fra ide-innhenting og til en bedrift er etablert/en teknologi er utlisensiert

3 Immatrielle rettigheter – IPR Varemerke Design Patent Copyright Know-how/forretningshemmeligheter Industrielle rettigheter, IR

4 Immaterielle verdier blir stadig viktigere En bedrifts verdier: Kilde: WIPO, Intellectual Property: A Power for Economic Growth, 2006

5 Industrielle rettigheter Varemerke Design Patent Oppnås ved registrering av offentlig myndighet –Patentstyret i Norge Navn, særpreg Utseende Teknisk løsning

6 Varemerker = navn, særpreg Ordmerke Figurmerke Kombinert merke Varefortegnelse Lyd, lukt, slagord Nordea ONCE YOU POP...YOU CAN'T STOP

7 Hvordan sikre seg eneretten til et varemerke? Registrering Innarbeidelse Varemerke må fornyes hvert 10. år Ubegrenset antall fornyelser er tillatt

8 Varemerke – krav for registrering Må ha særpreg –må skille søkerens vare fra andres; dvs. ikke gi uttrykk for art, beskaffenhet, mengde, formål, pris, sted eller tid til tilvirkning Må ikke forveksles med tidligere rettigheter

9 IDA THE LINK IDA International Trade Service: Naturhistorisk Museum: Ingen av varemerkesøknadene er avgjort!

10 Når opphører etter varemerke: Ved manglende fornyelse Ugyldigkjennelse ved dom –Registrert på feil grunnlag Kan slettes ved dom dersom det ikke har vært i bruk innen 5 år fra registrering eller en sammenhengende periode siste 5 fem år

11 Design Design refererer til utseendet og formen til: –et produkt eller en del av et produkt. –Ikke-fysisk gjenstand, f.eks skrifttype, skjermbilde for web –ornament, f.eks dekor på service –interiørmessig arrangement Registreres etter søknad Varer i inntil 25 år

12 Produkt: Såle for langrenns- eller telemarksskistøvel Klasse: 2-04 Innehaver: Rottefella AS, 3490 KLOKKARSTUA, NO Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Designer: Bernt-Otto Hauglin, Fossumveien 2, 3440 RØYKEN, NO Prioritet: 2004.05.11, EM, 000175294

13 Design – krav for registrering Nyhet: designen må skille seg fra tidligere kjent design Kan prøve ut egen design i markedet inntil 12 måneder før søknad innleveres Søknaden kan ikke endres etter innlevering Søknaden er hemmelig i 6 mnd.

14 Når opphører et registrert design: Etter 25 år Ved manglende fornyelse Dersom innvilget på feil grunnlag: –Ved administrativ overprøving etter klage til Patentstyret –Ugyldigkjennelse ved dom

15 Hvordan registrere et varemerke/design Søknad i hvert enkelt land –Patentstyret i Norge Internasjonale ordninger kan benyttes ved registrering i mange land –Madridprotokollen (VM) –Geneveavtalen (design)

16 Varemerker og design i EU Felles registrering for hele EU Søknad til Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, Alicante, Spania Uregistrert design: må offentliggjøres første gang i et EU-land. –Også for norske borgere.

17 Les om varemerke og design på Patentstyrets hjemmesider: http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/ http://www.patentstyret.no/no/Design/

18 Patent En tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse Hva er en oppfinnelse? Må løse et teknisk problem, være av teknisk karakter, ha teknisk effekt og være reproduserbar

19 Hva er ikke patenterbart? Oppdagelser Kunstverk Dataprogrammer (?) Uetiske oppfinnelser Fremgangsmåter for terapeutisk eller kirurgisk behandling av mennesker eller dyr (ikke US)

20 Hva kan patenteres? Produkter Fremgangsmåter Anvendelser

21 Hvilke kriterier må oppfinnelsen oppfylle? Være ny (nyhet) Skille seg vesentlig fra kjent teknikk (oppfinnelseshøyde/non-obvious) Være industriell anvendbar Være reproduserbar og tilstrekkelig underbygget

22 Nyhetskravet Oppfinnelsen må ikke ha vært gjort kjent Mange ødelegger mulighetene sine for patentbeskyttelse ved –publisering –foredrag –utstilling

23 Begrensninger i bruk Patent er en forbudsrett - du kan nekte andre å bruke oppfinnelse Annen lovgivning kan hindre din bruk av oppfinnelsen Andres patentrettigheter kan hindre din bruk av oppfinnelsen

24 Begrensninger i bruk forts. Utnyttelse av oppfinnelsen i forskning –Må angå selve oppfinnelsen, f.eks kartlegge oppfinnelsen virkemåte og virkning, nye bruksområder el.l Forbenyttelsesrett Privat bruk

25 Hvor lenge varer et patent? Et patent er gyldig i maks. 20 år fra innleveringsdato (prioritetsdato) –Legemidler og plantefarmasøytiske midler kan få inntil 5 år lengre beskyttelsestid Årsavgifter må betales

26 Patentering versus publisering Patenter/søknader er ikke hemmelige, de offentliggjøres 18 mnd etter inngivelse – bibliografiske data + tittel ved inngivelse (i Norge) Ingen motsetning mellom å publisere og patentere –oppfinnelsen kan publiseres dagen etter inngivelse av en patentsøknad uten å ødelegge for nyhet og kommersialisering Ja takk – begge deler men rekkefølgen viktig!

27 Patentsøknaden Beskrivelsen –En generell del (omtaler teknikken på området) –En spesiell del (detaljert beskrivelse av oppfinnelsen, ev. med tegninger og eksempler) Patentkrav –Definerer hva som er vernet ved patentet Sammendrag Bruk fagkyndig hjelp!

28 En patentsøknad kan ikke endres! Etter innlevering er det ikke mulig å gjøre endringer i søknaden som medfører at vernet utvides eller endres Vær bevisst på hva du publiserer i prioritetsåret - Ikke ødelegg muligheten for å søke patent på videreutviklinger av ideen!

29 Hvor gjelder patentet? Et patent er en nasjonal rettighet –Patent må søkes i hvert land Regionale ordninger –EPC, European Patent Convension Internasjonalt system forenkler innlevering i mange land –PCT, Patent Cooperation Treaty

30 EPC – European Patent Convention Administreres av EPO, European Patent Organization Regionalt patentverk som innvilger patenter på vegne av medlemslandene Medlemslandene er EU, samt noen ”extension states” Norge ble medlem 1.1.2008 Rettsvirkningene av et EPC patent reguleres av hvert enkelt lands lovgivning EU-patent/fellesskapspatent - har vært diskutert siden 1959, ennå ikke enighet….

31 PCT-systemet Adminstreres av WIPO (World Intellektuell Property Orgainzation) Internasjonalt søknadssystem –PCT innvilger ikke patenter, men gir en internasjonal nyhetsgranskning og en forberedende patenterbarhetsprøving 184 medlemsland pr. i dag, inkludert Norge

32 Prioritet Du kan vente i inntil 12 måneder fra du søkte patent i det første landet med å innlevere søknaden i andre land –den første innleveringsdatoen blir gjeldende i forhold til nyhet i de andre landene –du får en granskning og vurdering av patenterbarheten før du bestemmer deg for å søke i flere land

33 Virkningen av prioritet Teknologi som blir offentliggjort i prioritetsåret vil ikke være ødeleggende for søknaden Søknaden vil gå foran en senere inngitt søknad på samme oppfinnelse Utnyttelse etter prioritetsdagen vil ikke kunne gi grunnlag for forbenyttelsesrett

34 EP grant US grant CN grant Etc. grant EP US CN Etc. RENEWAL FEES in each country DKDEFRUKEtc. RENEWAL FEES in each country 01230 Priority application PCT application PCT TIMELINE FOR FILING AND PROSECUTION OF PATENT APPLICATIONS National/Regional continuation Validation and translation 18 PUBLICATION National/Regional prosecution

35 Når opphører et patent Etter 20 år (unntaksvis maks 25 år) Ved manglende betaling av årsavgifter Etter klage (innsigelse) innen 9 mnd etter godkjenning (meddelelse) Ugyldigkjennelse ved dom

36 Hvem er oppfinneren? Den eller de personene som har gjort oppfinnelsen (conception of the idea) –alle medoppfinnere må ha gitt et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen Patensøker/innehaver kan være en som oppfinnerne har overdratt denne retten til, dette er ofte arbeidsgiver

37 Hvem har rett til patent? I Europa og resten av verden: Den som først søker patent på en oppfinnelse har best rett –”First to file” I USA: Den som kan dokumentere at han var den første som utførte oppfinnelsen har rett til patent –”First to invent”

38 Andre særregler i USA Oppfinnerne kan selv publisere oppfinnelsen i inntil 1 år før inngivelse av patentsøknad uten å ødelegge nyhetskravet –grace period

39 Patentlitteraturen – en inspirasjonskilde Gjør egne søk i patenter og publiserte patentsøknader –Worldwide: http://ep.espacenet.com –Amerikanske: http://www.uspto.gov/patft/index.html –Norske: http://dbsearch.patentstyret.no –Japanske: http://www.ipdl.inpit.go.jp/hopepg_e.ipdl

40 Stokkes Xplory –Patent, design, varemerke, bruksmønster Patent nr. 315230 Varemerke reg. 222901 Design reg. 077937

41 Contact information Kirsten Stangebye Tlf. 22840141 – 93294890 E mail: kirsten.stangebye@birkeland.uio.nokirsten.stangebye@birkeland.uio.no www.birkelandinnovation.no


Laste ned ppt "Immaterielle rettigheter- Intellectual Property Rights, IPR Kirsten Stangebye, IPR Manager Birkeland Innovasjon AS ENT1000 10. november 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google